Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Сайгушкина Т.П.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №232. - С.267-270.

Можливості мистецтва у підготовці менеджерів туристичної діяльності

Возможности искусства в подготовке менеджеров туристической деятельности Постановка проблеми. Домінуючим чинником розвитку освітніх систем в даний час виступає принцип толерантності, реалізація якого означає новий етап становлення освіти на території пострадянських республік. При цьому регіон виступає стійким соціально-географічним суб'єктом сучасного освітнього простору, що забезпечує розвиток регіональних освітніх систем у відповідності з притаманними регіону етнічними, економічними і соціокультурними особливостями.

Розвиток туризму служить зближенню народів. Але організовувати його потрібно правильно. Працівники туристичних фірм повинні готувати своїх клієнтів до відвідування як територій з етнічно однорідним і конфесійно, так і територій з поліетнічним і поліконфесійним населенням. Для цього вони повинні бути готові до цього самі.

Особливу актуальність вирішення цього питання набуває в умовах такого поліетнічного та поліконфесійного регіону, яким є Крим. В даному випадку основне протиріччя в побудові змісту освіти полягає у невідповідності етнорегіональних та полікультурних факторів. У цьому відношенні важко переоцінити роль освіти, побудованої на засадах полікультурності, так як воно не тільки дає уявлення про багатство світової і вітчизняної багатонаціональної культури, але і стає тим середовищем, де відбувається реальна взаємодія культур. Така середовище формує у студентів здатність позитивно приймати культурні відмінності, вирішувати життєві проблеми шляхом діалогу і співпраці. Вона прилучає людини до інших культур, дозволяючи зберігати при цьому свою етнокультурну ідентичність.

Міжнаціональна взаємодія розуміється на сучасному етапі розвитку як один з напрямків професійної підготовки майбутнього менеджера як туристичної, готельної, так і рекламної діяльності. Воно визначає в подальшому форму спілкування людини з людиною, культури з культурою, служить основою загальнокультурного і психологічного розвитку особистості, комунікативної компетентності в ситуаціях міжкультурної та міжетнічної комунікації майбутнього менеджера.

Тому мета даної статті - розглянути необхідність і можливості мистецтва для розвитку культури міжнаціонального спілкування майбутніх менеджерів готельно-туристичного бізнесу і реклами з допомогою спеціального курсу.

Результати аналізу проблеми. Роботами Р. Гачева, Є.В. Бондаревской, О.М. Джуринського, М.Н. Кузьміна, В.В. Макаєва, А.А. Реан, Л.Л Супруновой та інших було доведено, що освітня система в культурно різнорідному соціумі забезпечує гармонію в реалізації гуманістичної основи та етнокультурної спрямованості навчально-виховного процесу на базі світової культури. Метою такої гармонії виступає прогресивний розвиток особистості, суспільства і людства в цілому. В сучасних умовах глобалізації зростає значення міжнародного діалогу культур, який посилює взаєморозуміння між народами, дає можливість кращого пізнання власного національного обличчя.

В даний час в світі налічується близько 3500 етнічних груп. Понад 130 з них проживають в Криму. Основу їх ідентичності становлять відмінності в культурі, наявність соціальної диференціації і стереотипів.

Від педагогічної науки потрібен пошук способів підготовки і розвитку толерантного професіонала, здатного до роботи в полікультурному та поліконфесійному просторі в якості посередника між культурами і релігіями. Такий фахівець готовий до осмислення і прийняття цінностей різних культур, до розробки і використання культуросообразных інформаційних технологій, залучення до витоків своєї і чужої культури.

Мистецтво може допомогти в цьому, так як воно говорить мовою форм, ліній, кольору, зрозумілим без перекладу. Розробка спецкурсу на основі історії та сучасного стану традиційного мистецтва, націленого на формування загальнолюдської свідомості допоможе, на наш погляд, подолати національні забобони і сприятиме міжкультурному взаєморозумінню між різними народами. Суть такого підходу полягає в розгляді міжкультурної комунікації як способу прилучення майбутніх менеджерів до різних культур з метою формування загальнопланетарної свідомості, що дозволяє тісно взаємодіяти з представниками різних етносів, країн і народів, інтегруватися в світовий культурний простір в процесі їх професійної діяльності. Отже, обов'язковим компонентом у системі підготовки майбутніх фахівців має стати формування міжкультурної компетентності учнів, яка дозволить студентам орієнтуватися в особливостях прояви національної специфіки етносів через мистецтво. Пропонована програма покликана вирішити цю проблему.

Порядок розташування обрано не випадково. Першою розглядається християнська цивілізація, так як Крим, країни пострадянського простору і велика частина Європи і Америки живе в рамках саме цієї цивілізації, при всіх відходах від її принципів в деяких регіонах. Цивілізація ісламу розглядається наступної, незважаючи на її відносну молодість, так як знання її актуально як для кримського регіону, так і для багатьох регіонів планети. Буддійська цивілізація розглядається останньої, незважаючи на її давність, так як її присутність в Криму, країнах пострадянського простору та багатьох регіонах Європи та Азії неї так велике. Далекосхідна цивілізація виділена особливо, так як вона є зараз найбільший інтерес як об'єкт культурного, економічного і паломницького туризму. Окремі елементи програми перевірені на практиці автором у Севастопольській філії Санкт-Петербурзького університету профспілок при читанні курсів «Історія мистецтв» для студентів факультету Соціально-культурної діяльності спеціальністю «Менеджмент туристичної та рекламної діяльності» та спецкурсів з мистецтва Сходу та мистецтва Візантії. Автором неодноразово представлялася ця тема на різних конференціях і семінарах, в тому числі міжнародних (див. бібліографію у кінці).

Приділено увагу традиційного мистецтва, так як саме воно зберігає самість етносу і культури тієї чи іншої цивілізації.

Висновки. Формування культури міжнаціонального спілкування є нагальною потребою не тільки в умовах поліетнічного регіону. Рішення завдання виховання у студентів міжкультурного взаєморозуміння сприятиме подоланню національних забобонів, упередженості і ненависті, що ґрунтується на протиставленні культурних відмінностей; виступить реальним чинником, що впливає на конкурентоспроможність майбутнього фахівця на ринку праці.

Додаток

Традиційне мистецтво як мистецтво цивілізацій в туристичній діяльності: Спецкурс для студентів спеціальностей «Виробничий менеджмент», «Готельно-туристичний бізнес» та «Менеджмент реклами»

Мета спецкурсу - розуміння основ, на яких будується існування різних цивілізацій.

Завдання спецкурсу - вміння орієнтуватися в культурах країн і народів, знання особливостей національних культур, звичаїв і основних заборон.

Про актуальність курсу свідчить можливість відповідей на питання:

- купить китаєць ділянку землі, в центрі якого посаджено дерево;
- як повинно розташовуватися зображення на рекламному щиті в мусульманській країні.

У результаті освоєння курсу студент повинен:

- знати принципові особливості різних цивілізацій;
- мати уявлення про допустимому і неприпустимому для кожного типу культури тієї чи іншої цивілізації;
- вміти розповісти про місцеві визначні пам'ятки.

ПРОГРАМА КУРСУ

ВВЕДЕННЯ. Поняття цивілізації. Основні цивілізації Н. Данилевського, А. Тойнбі, О. Шпенглера. Зміна цивілізацій. Сучасні цивілізації.

РОЗДІЛ 1. ХРИСТИЯНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ТЕМА 1. Православна цивілізація. Православна цивілізація А. Панарину і Ст. Тростникову. Система цінностей. Культура і мистецтво. Символіка. Іконопис та іконографія.
ТЕМА 2. Країни католицизму. Відмінності православної культури від католицької. Основні риси. Культура і мистецтво.
ТЕМА 3. Країни протестантизму. Протестантська версія християнства і новоевропейская культура. Що прийнято, а що не прийнято в протестанстве.
ТЕМА 4. Міста на перетині цивілізацій. Рим.

РОЗДІЛ II. ІСЛАМСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ТЕМА 1. Особливості цивілізації ісламу. Картина світу. Заборона на зображення людини і тварин. Роль слова і каліграфія. Основні центри мистецтва ісламу. Теократична ідея і художні традиції.
ТЕМА 2. Міста на перетині цивілізацій. Єрусалим. Стамбул.
ТЕМА 3. Культура і мистецтво кримських татар. Архітектура. Орнамент. Музична культура.

РОЗДІЛ III. МИСТЕЦТВО ІНДІЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

ТЕМА 1. Філософські і релігійні основи, залежність від географічного положення.
ТЕМА 2. Буддійська цивілізація. Буддизм та його вплив на культуру і мистецтво інших епох і народів. Періодизація, основні пам'ятки. Печерний комплекс Аджанти як пам'ятник світового значення. Вплив Індії на культуру ХХ століття.
ТЕМА 3. Індуїзм, іслам та особливості їх впливу на індійське мистецтво. Повернення до традицій давнини. Синтез релігійних традицій давнини і середньовіччя. Взаємовплив з традиціями ісламу. Основні пам'ятки культури.

РОЗДІЛ IV. МИСТЕЦТВО ЦИВІЛІЗАЦІЙ ДАЛЕКОГО СХОДУ

ТЕМА 1. Китайська цивілізація. Найдавніша з існуючих цивілізацій. Конфуціансько-даосистская картина світу. Загальна характеристика, періодизація, основні особливості. Ієрогліфіка і її вплив на китайське світогляд. Мистецтво китайської цивілізації
ТЕМА 2. Японська цивілізація. Синто, бусідо, дзен та їх вплив на світогляд японців. Внесок Японії у світову культуру. Стереотипи і реалії японської цивілізації.

РОЗДІЛ V. ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА СТИКУ КУЛЬТУР

ТЕМА 1. Цивілізації Африки. Особливості архаїчної культури. Міф, тотемізм, магія, ритуалізм. Художня культура.
ТЕМА 2. Латинська Америка і вплив стародавніх індіанських цивілізацій. Географічне розташування, зв'язок з міфологією, релігією. Відмінності цивілізацій Мезоамерики та Південної Америки. Тольтеки, майя, ацтеки, інки.

Джерела та література

1. Гачев Р. Національні образи світу: Космо-Психо-Логос / Р. Гачев. - М: Прогрес-Культура, 1995. - С.11-302, 355-377, 450-456, 466-476.
2. Гумільов Л.М. Етногенез і біосфера Землі / Л.М. Гумільов. - М.: Танаїс ДІ-ДИК, 1994. - 544 с.: іл.
3. Каран Ст. Проблема релігійної терпимості та міжконфесійної толерант-ності в Україні на принципах діяльності міжнародного кооперативного альянсу / В. Каран // Релігія і громадянське суспільство: між націоналізмом і глобалізмом?: матер. IV Міжнар. семінару (9-11 листопада, р. Ялта) / під ред. Т. А. Сенюшкиной. - Сімферополь: Таврія, 2005. - С.108-112.
4. Небилиця Н. Етнокультурний розвиток сучасного Криму (соціально-політичний аналіз) / Н. Небилиця // Мистецькі традиції і діалог культур етносів Криму: матер. регіон. навч. професорсько-викл. і студ. конф. / упоряд. А. В. Коваленко; СФ СПбГУП. - Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2003. - C. 13-15.
5. Панарін А.С Православна цивілізація в глобальному світі / О.С. Панарін. - М: Ексмо, 2003. - 544 с. - (Історія Росії. Сучасний погляд).
6. Пафова М.Ф. Управління розвитком полікультурної освіти в поліетнічному регіоні: [Електронний ресурс]: автореф. дисс. ... д-ра пед. наук / М.Ф. Пафова. - М., 2006. - http://www.dissercat.com/content/upravlenie-razvitiem-polikulturnogo-obrazovaniya-v-polietnicheskom-regione
7. Порус В.М. Наука-культура-цивілізація / В.Н. Порус // Культура: теорія і проблеми. - М, 1995.
8. Сайгушкина Т. Мову символів і шляхи подолання деструктивності в культурі / Т. Сайгушкина // Культурний обмін і формування толерантності в многоэтничном громадянському суспільстві: матер. семінару 17 червня 2003 р. / Ін-т країн Сходу та Африки Міжн. слов'янського ун-ту (р. Харків), Програма розширеного доступу та навчання в Інтернет (IATP) в Севастополі, Кафедра політ. наук Таврич. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського, Крим. отд-ня про-ва конфліктологів України, Асоціація нац.-культ. товариств р. Севастополя, Мережа культ. обміну та міжетнічного довіри. - Севастополь, 2003. - С.97-102.
9. Saigushkina T. Religious aspect in methods of teaching art - as a means of overcoming destructiveness in culture and achieving tolerance / T. Saigushkina // Identity and tolerance in interethnic civil society: Selected papers of the III international seminar (May, 11-14, 2004). - Alushta, Oslo, 2004. - P.108-114.
10. Сурдель Д. Цивілізація класичного ісламу / Д. Сурдель, Ж. Сурдель; пер. з фр. Ст. Бабінцева. - Єкатеринбург: У-Факторія, 2006. - 544 с. - (Великі цивілізації).
11. Очеретів Ст. Православна цивілізація: Історичні корені та відмінні риси / В. Очеретів. - М.: Издат. будинок Н. Михалкова «Сибірський цирульник», 2004. - 272 с.: іл.
12. Тулегенова А. Етнічна ідентичність як умова полікультурної вихованості / А.с Тулегенова // Мистецькі традиції і діалог культур етносів Криму: матер. регіон. навч. професорсько-викл. і студ. конф. / упоряд. А. В. Коваленко; СФ СПбГУП. - Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2003. - C. 16-20.
13. Blair Shella S. The art and architecture of Islam 1250-1800 / Shella S. Blair, Jonatan M. Bloom. - New Haven, London: Yale University Press, 1995. - 348 p.: il.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.