Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Писаревський І.М., Погасій С.О., Андренко І.Б., Поколодна М.М., Сегеда І.В.

Організація туризму

Авторський колектив: Писаревський І.М., Погасій С.О., Андренко І.Б., Поколодна М.М., Сегеда І.В.
Підручник. За ред. Писаревського І.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 541 с.

Писаревський І., Погасій С. та ін. Організація туризму У підручнику розглянуто сутність організації туризму як функції менеджменту, нормативно-правова база регулювання туристської діяльності, організаційні засади створення та державне регулювання діяльності туристських підприємств, особливості створення туристського продукту, а також взаємодія туристських підприємств з постачальниками туристських послуг в умовах функціонування туристської індустрії.

Рекомендовано для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельне господарство», «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу».

Видання буде корисним для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями у галузі туризму, а також аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, широкому колу фахівців, які цікавляться питаннями організації туризму.

Підручник відповідає програмі курсу «Організація туризму», затвердженій Міністерством освіти і науки України.

Рецензенти:

Соболєв В.М. – доктор економічних наук, професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
Українська Л.О. – доктор економічних наук, професор Харківського національного економічного університету.

Зміст

Вступ

ЧАСТИНА 1. ТУРИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділ 1. Сутність організації туризму. Нормативно-правова база регулювання туристської діяльності

1. Характеристика сутності організації туризму
1.1. Сутність поняття “організація”
1.2. Організація як функція менеджменту
1.3. Історія та передумови розвитку туризму
1.4. Сучасні підходи до визначення туризму
1.5. Стан розвитку туризму в Україні
2. Класифікація і функції туризму
2.1. Понятійний апарат туризму
2.2. Система класифікації туризму
2.3. Соціальна, гуманітарна й економічна функції туризму
2.4. Туризм як соціально-економічна система
2.5. Фактори, що впливають на розвиток туризму
3. Міжнародне регулювання туристської діяльності
3.1. Мета й основні завдання регулювання туристської діяльності на міжнародному рівні
3.2. Міжнародні організації, які координують туристську діяльність
3.3. Інструменти регулювання міжнародної туристської діяльності
3.4. Міжнародні документи, що регламентують туристську діяльність
3.5. Сутність міжнародних туристських заходів
3.6. Міжнародні відносини України у сфері туризму
4. Організація державного управління туристською діяльністю в Україні
4.1. Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні
4.2. Туристська політика в Україні, її основні положення
4.3. Основні законодавчі й нормативно-правові акти у сфері туризму, що діють в Україні
4.4. Основні важелі впливу держави на туристську діяльність
4.5. Туристські формальності: паспортно-візові, митні, валютні, санітарні
4.6. Права й обов’язки туристів і екскурсантів

Розділ 2. Організаційні засади створення і діяльності туристського підприємства

5. Туристське підприємство, як суб’єкт господарювання та його основні цілі
5.1. Поняття про суб’єкт господарської діяльності
5.2. Поняття про підприємство та основну мету його функціонування
5.3. Види підприємств
5.4. Поняття про туристське підприємство
5.5. Види туристських підприємств та їх особливості
5.6. Поняття про туристські ресурси
6. Організаційні засади створення туристського підприємства
6.1. Етапи створення туристського підприємства
6.2. Вибір організаційно-правової форми туристського підприємства.
6.3. Обґрунтування організаційної структури управління туристським підприємством
6.4. Розробка засновницьких документів, державна реєстрація і організаційне оформлення туристського підприємства
6.5. Вимоги до офісу й персоналу туристського підприємства
6.6. Випадки та порядок ліквідації туристського підприємства
7. Характеристика основних технологічних процесів на туристських підприємствах
7.1. Поняття про технологію роботи підприємств і технологічні процеси
7.2. Учасники технологічних процесів в туристській діяльності
7.3. Технологічні аспекти формування туристських послуг і доставки туристського продукту до споживача
7.4. Організація обслуговування клієнтів туристської фірми
7.5. Особливості організації спеціалізованих видів туризму
7.6. Правила організації і проведення заходів виставкової індустрії
8. Управління туристським підприємством
8.1. Планування роботи туристського підприємства
8.2. Маркетингова діяльність і реалізація збутової політики туристського підприємства
8.3. Управління ресурсами туристського підприємства
8.4. Фінансово-економічний аналіз роботи туристського підприємства
8.5. Організація обліку й звітності в туристському підприємстві

ЧАСТИНА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Розділ 3. Державне регулювання діяльності туристських підприємств. Туристський продукт. Особливості функціонування туристських підприємств

9. Ліцензування – як важіль підвищення якості роботи туристського підприємства
9.1. Необхідність і цілі ліцензування
9.2. Основні визначення з ліцензування
9.3. Нормативно-правова база ліцензування
9.4. Порядок оформлення ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії та анулювання ліцензії
9.5. Умови ліцензування
9.6. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
10. Сертифікація в туризмі
10.1. Сутність сертифікації
10.2. Цілі сертифікації
10.3. Види сертифікації
10.4. Державна система сертифікації УкрСЕПРО
10.5. Порядок і правила сертифікації послуг у сфері туризму
11. Стандартизація в туризмі – засіб захисту прав та інтересів туристів
11.1. Поняття про стандартизацію і стандарти
11.2. Цілі і завдання стандартизації
11.3. Об’єкт, предмет, область і рівні стандартизації
11.4. Міжнародні органи стандартизації
11.5. Національна система стандартизації
11.6. Стандарти, що діють в галузі туризму
12. Туристський продукт, етапи створення, просування та реалізації
12.1. Визначення турпродукту
12.2. Властивості турпродукту
12.3. Єдині вимоги до турпродукту
12.4. Проектування турпродукту
12.5. Формування турпродукту
12.6. Просування і реалізація турпродукту
13. Особливості створення туристського продукту в умовах розвитку індустрії туризму
13.1. Структура туристської індустрії
13.2. Функції туроператорів, як суб’єктів туристської індустрії
13.3. Поняття про концепцію генералізації турпродукту та його життєвий цикл
13.4. Якість обслуговування і засоби її регулювання
14. Діяльність туристських підприємств в умовах конкуренції на ринку туристських послуг
14.1. Сучасний туристський ринок. Особливості його функціонування перспективи розвитку
14.2. Туристський попит і туристська пропозиція, їх особливості
14.3. Конкуренція як основний стимул розвитку туристської індустрії
14.4. Конкурентні переваги туристських підприємств
14.5. Якість турпродукту - основа конкурентоспроможності туристського підприємства
15. Інтеграційні процеси в управлінні підприємствами і організаціями туристської індустрії
15.1. Глобалізація економіки і вибір нових організаційних форм керування суб’єктами індустрії туризму
15.2. Особливості інтеграційних процесів в керуванні суб’єктами туристської індустрії
15.3. Об’єднання підприємств туристської індустрії
16. Договірні відносини в туризмі
16.1. Загальна характеристика договорів
16.2. Вимоги до укладання договорів
16.3. Договірні відносини між туристськими підприємствами
16.4. Договірні відносини між туристськими підприємствами і постачальниками послуг
16.5. Договірні відносини між туристськими підприємствами і споживачами туристських послуг
17. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туристської індустрії
17.1. Поняття про науково-технічний прогрес та етапи його розвитку
17.2. Системність у роботі й комплексність в обслуговуванні – основні складові успішної роботи туристського підприємства
17.3. Комп’ютерізація туристського бізнесу – необхідна умова взаємодії туристського підприємства із зовнішнім середовищем

Розділ 4. Взаємодія туристських підприємств з постачальниками послуг

18. Страхування в туризмі
18.1. Сутність і основні поняття страхування
18.2. Ризики у страхуванні
18.3. Загальна характеристика систем страхування
18.4. Види страхування в туризмі
18.5. Укладання договорів між туристськими підприємствами і страховими компаніями
18.6. Ефективність страхування в туризмі
19. Організація транспортного обслуговування в туризмі
19.1. Транспорт як засіб забезпечення туристської діяльності
19.2. Перевезення сухопутним транспортом
19.3. Подорожі водним транспортом
19.4. Перевезення повітряним транспортом
19.5. Інтеграція різних видів транспорту при перевезенні туристів
19.6. Порядок взаємодії туристських і транспортних підприємств
20. Організація надання послуг розміщення в туризмі
20.1. Класифікація засобів розміщення
20.2. Стисла характеристика засобів розміщення
20.3. Загальні вимоги до засобів розміщення
20.4. Особливості розміщення туристів у транспортних турах
20.5. Організація взаємодії туристських підприємств з підприємствами - засобами розміщення
21. Організація функціонування готелів, як основної складової засобів розміщення
21.1. Класифікація готельних підприємств, загальні вимоги до них
21.2. Організація надання основних послуг і додаткового сервісу в готелях
21.3. Призначення громадських приміщень в готелях
21.4. Класифікація номерного фонду в готелях
21.5. Організація керування готельним комплексом
21.6. Поняття про готельні ланцюги
21.7. Стратегія і проблематика розвитку готельного господарства
22. Організація надання послуг харчування в туризмі
22.1. Загальна характеристика послуг харчування в туризмі
22.2. Режими харчування туристів
22.3. Організація харчування туристів у дестинаціях
22.4. Особливості організації харчування туристів у транспортних турах і під час транспортного обслуговування
22.5. Організація взаємодії туристських підприємств з підприємствами харчування
23. Організація роботи підприємств харчування
23.1. Заклади ресторанного господарства, їх класифікація
23.2. Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства.
23.3. Меню. Його функції
23.4. Організація системи безпеки на підприємствах харчування
23.5. Поняття про ресторанні ланцюги
24. Організація екскурсійного обслуговування
24.1. Поняття екскурсійного обслуговування. Види екскурсій
24.2. Характеристика установ з екскурсійного обслуговування
24.3. Функціональні напрями роботи підприємств екскурсійного обслуговування
24.4. Організація взаємодії туристських підприємств та установ з екскурсійного обслуговування
25. Надання санаторно-курортних послуг в системі туристської індустрії
25.1. Основні поняття про санаторно-курортні заклади
25.2. Характерні особливості санаторно-курортних послуг
25.3. Принципи організації санаторно-курортного лікування
25.4. Організація взаємодії туристських і санаторно-курортних підприємств
25.5. Перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України
26. Застосування інформаційних технологій в туризмі – засіб підвищення ефективності роботи туристських підприємств
26.1. Сутність основних понять інформаційних технологій
26.2. Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств
26.3. Програмне забезпечення туристських подорожей
26.4. Інтернет – технології в туризмі
26.5. Ефективності роботи туристських підприємств при застосуванні інформаційних технологій

Список літератури
Додаток А. Тестові завдання для контролю знань
Додаток Б. Приклад тестового завдання з різними типами тестів

Завантажити книгу "Писаревський І.М., Погасій С.О. та ін. Організація туризму": [ завантажити з Turbobit ] [ завантажити з DepositFiles ]
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.