Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою ГиМУ _____________________С.И. Шило

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

"ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ"


для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Правове забезпечення соціально-культурного сервісу і туризму" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фахом 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - формування навичок роботи з діючими нормативними актами, що регулюють відносини у сфері внутрішнього і міжнародного туризму.

Завдання дисципліни - вироблення у студентів здатності до самостійного вивчення законодавства, що постійно змінюється.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці. Мета практичних занять-навчити студентів компетентно і грамотно підходити до вирішення юридичних питань, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Правове забезпечення соціально-культурного сервісу і туризму" передбачено на 4 курсі денного відділення (7 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;
- рубіжний контроль, що складається з здачі іспиту.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1

Цілі і завдання правового забезпечення соціально-культурної сервісу і туризму

2 2
2

Туризм як вид діяльності та характеристика основних напрямків туризму

2 2
3

Право в системі нормативного регулювання

2 2
4

Дія права в системі суспільних відносин

2 2
5

Зміст правових відносин в суспільстві

2 2
6

Регулювання туристської діяльності в Росії

2 2
7

Характеристика джерел міжнародного туристичного права

2 2
8

Нормативне регулювання туристичної діяльності на регіональному рівні

2 2
9

Порядок створення і ліквідації туристичних фірм

2 2
10

Формування і просування туристичного продукту

2 2
11

Діяльність туроператорів і турагенств з підготовки та обслуговування туру

2 2
12

Паспортно-візове та митне обслуговування туристів

2 2
13

Забезпечення безпеки туристів і медико-санітарне обслуговування

2 2
14

Оподаткування та регулювання валютно-фінансових операцій у сфері соціально-культурного сервісу і туризму

2 2
15

Надання правових та консалтингових послуг в туристській діяльності

2 2
16

Порядок розгляду спорів у галузі туризму

2 2
17

Міжнародно-правові форми координації діяльності держав у сфері туризму та подорожей

4 4
Разом Всього 36 36
72

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Цілі і завдання правового забезпечення соціально-культурної сервісу і туризму

Зміст, предмет і завдання курсу. Навчально-методична і наукова, література з питань соціально-культурного сервісу. Соціально-культурний сервіс і туристська діяльність як об'єкт вивчення права. Роль права в забезпечення діяльності туристських фірм, турагенств і туроператорів. Туризм в системі соціальних відносин. Економічна і політична складова туризму. Фактори розвитку туризму. Комплекс послуг, що надаються населенням у сфері соціально-культурного сервісу і туризму. Компоненти попиту і пропозиції на ринку туристських послуг. Система підготовки фахівців у галузі туризму та соціально-культурного сервісу. Розвиток міжнародного обміну соціальними та культурними послугами.

Тема 2. Туризм як вид діяльності та характеристика основних напрямків туризму

Визначення туризму. Правовий аналіз понять: туризм, подорожі та екскурсії. Цілі туризму. Організаційні форми туризму. Характеристика основних видів туризму. Внутрішній і міжнародний туризм. Плановий і самодіяльний туризм. Діловий і науковий туризм. Таймшер, шопінг-тури, рекреаційний туризм. Професійний і екстремальний туризм. Лікувально-оздоровчий та інтелектуальний туризм. Екологія і туризм. Молодіжний туризм. Класифікація типів туристів. Роль туристичної галузі в розвитку національної економіки.

Тема 3. Право в системі нормативного регулювання

Сутність права. Суб'єктивне та об'єктивне право. Огляд різних підходів до розуміння права. Соціологічна і нормативістська теорія права. Основні принципи права. Ознаки та функції права. Співвідношення права і моралі. Норми права, їх структура, види і способи викладу. Реалізація і застосування норм права. Нормативно-правові акти та їх види. Основні федеральні конституційні, федеральні закони і закони суб'єктів Російської Федерації. Види підзаконних нормативно-правових актів та їх характеристика. Вимоги, що пред'являються до нормативно-правових актами. Право законодавчої ініціативи. Порядок розробки прийняття законів. Механізм держави. Взаємодія гілок влади в Російській Федерації.

Тема 4. Дія права в системі суспільних відносин

Класифікація напрямів правового забезпечення соціально-культурної сервісу Дія нормативно-правових актів у часі. Вступ нормативно-правового акту в законну силу. Втрата нормативно-правовим актом юридичної сили. Дія нормативно-правових актів у просторі. Територіальне і екстериторіальне простір. Зворотна сила закону. Поняття та зміст правових відносин. Структура правовідносин. Законність і правопорядок. Поняття правоздатності і дієздатності громадян. Характеристика видів цивільної дієздатності. Поняття сделкоспособности та деліктоздатності. Порядок обмеження та позбавлення цивільної дієздатності громадян. Юридичні факти і їх види. Характеристика правомірних і неправомірних дій. Цивільно-правові угоди, їх види форми і умови дійсності.

Тема 5. Зміст правових відносин в суспільстві

Поняття і структура сфери правового регулювання. Критерії необхідність регулювання суспільних відносин. Співвідношення сфери можливого регулювання та сфера законодавчого регулювання. Поняття системи права і характеристика основних галузей права Російської Федерації. Предмет правового регулювання. Конституційне право як провідна галузь права. Система законодавства Російської Федерації. Співвідношення системи права і системи законодавства. Джерела галузей права. Форми систематизація законодавства. Поняття правопорушення і його ознаки. Елементи складу правопорушень. Види правопорушень. Юридична відповідальність. Ознаки і види юридичної відповідальності. Роль теорії права у системі юридичних знань.

Тема 6. Регулювання туристської діяльності в Росії

Конституція Російської Федерації як основний закон держави, містить базові принципи прав і свобод людини і громадянина. Закон РФ “Про основи туристкою діяльності в Російській Федерації". Закон РФ “ПРО захист прав споживачів". Державний комітет з фізкультури та спорту як органу, що забезпечує регулювання туристської діяльності в Російській Федерації. Федеральні програми в області розвитку соціально-культурного сервісу і туризму. Укази Президента РФ і Постанови Уряду РФ з питань організації та функціонування структур, покликаних забезпечувати здійснення громадянам права на повноцінний відпочинок і туристичні поїздки. Цивільний кодекс Російської Федерації як нормативний акт, що регулює порядок укладення договорів майнового характеру, а також договорів у сфері надання послуг, робіт та інших видів сервісу.

Тема 7. Характеристика джерел міжнародного туристичного права

Загальна Декларація прав людини, прийнята генеральною Асамблеєю ООН 10 листопада 1948 року про право громадян на свободу переміщення та вибору місця перебування в будь-якій країні світу. "Хартія туриста і Кодекс туриста" схвалені VI сесією генеральної Асамблеї Всесвітньої туристичної організації (ВТО) 22 вересня 1985 року. Гаазька, Манільська і Монреальська декларації по туризму. Міжнародні конвенції по туризму, що регулюють питання по готельного сервісу, перевезення пасажирів повітряним, автомобільним і морським транспортом. Угоди про співробітництво в галузі туризму між країнами СНД. Закон РФ “ПРО порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію". Постанова Уряду РФ "ПРО ліцензування міжнародної туристичної діяльності".

Тема 8. Нормативне регулювання туристської діяльності на регіональному рівні

Регіональні програми суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування у сфері соціально-культурного сервісу і туризму. Нормативно-правові акти органів представницької законодавчої влади суб'єктів Російської Федерації в області туризму. Постанови і розпорядження голів міських адміністрацій і мерів міст Москви, Санкт-Петербурга і Ростова-на-Дону про розвиток виробничої бази підприємств готельного комплексу, автотранспортних послуг, розвитку музейно-екскурсійного туризму, використання природних ресурсів для культурно-оздоровчих, туристичних і спортивних цілей.

Тема 9. Порядок створення і ліквідації туристичних фірм

Поняття та ознаки юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Способи утворення юридичних осіб. Правове регулювання створення туристських фірм. Документи, які необхідно представити для державної реєстрації юридичних осіб або підприємців без утворення юридичної особи у відповідності з Указом Президента РФ “Про впорядкування державної реєстрації підприємств та підприємців на території Російської Федерації". Перелік ліцензійний видів діяльності і органів, що здійснюють ліцензування згідно з Постановою Уряду РФ “ПРО ліцензування окремих видів діяльності". Постанова Уряду РФ “ПРО порядок надання та анулювання ліцензій на здійснення діяльності з забезпечення регульованого туризму і відпочинку на територіях національних парків. Регіональні і муніципальні системи ліцензування туристської діяльності. Види ліцензій. Ліцензійні умови. Відповідальність за діяльність без ліцензії. Способи реорганізації і порядок ліквідації туристських фірм.

Тема 10. Формування і просування туристичного продукту

Поняття туристичного продукту. Складові туристського продукту: роботи, товари, туристські послуги. Склад туристських послуг. Бронювання квитків на транспорт і місць у готелях, перевезення, трансфер і розміщення туристів. Оформлення документів. Дозвіл митних і візових формальностей. Організація готельного сервісу та харчування туристів. Екскурсії, атракції, медичний супровід, послуги гідів-перекладачів та інше забезпечення туристів. Просування туристського продукту як комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристського продукту (реклама, участь у спеціалізованих виставках). Організація туристських інформаційних центрів із продажу туристського продукту, видання каталогів, буклетів тощо). Роботи як різновид туристської послуги. Послуги туристам в банківській і фінансовій сферах з обслуговування кредитних карт і тревеллерс-чеків. Організація системи зв'язку та прокату автомашин для туристів. Забезпечення туристів необхідним спортивним спорядженням для подолання водних, гірських, лижних і іншого роду маршрутів, які потребують від туриста товарів особливого туристичного асортименту. Правові основи здійснення діяльності у сфері обслуговування, спрямованого на забезпечення і задоволення потреб туриста. Сертифікація та стандартизація туристичних послуг. Наказ Держстандарту № 251 “Про затвердження та введення в дію рекомендацій по інформаційному забезпечення сертифікації послуг і послуг засобів розміщення".

Тема 11. Діяльність туроператорів і турагенств з підготовки та обслуговування туру

Туроператори, туристичні агентства і турагенти як організатори туризму. Правові основи діяльності туроператорів з формування (проектування) туристичного продукту та його реалізації. Законодавче регулювання діяльності турагентів з вивчення попиту і пропозиції на ринку туристських послуг. Турагент як менеджер туризму. Туроператор як творець і реалізатор туристського продукту. Формування туру і турпакету як комплексу туристських послуг, робіт та товарів. Планування туристського маршруту. Характеристика типів туристських маршрутів. Порядок оформлення та заповнення туристських путівок. Організація готельного сервісу. Порядок укладення та правове регулювання договорів про оплатний надання послуг. Оплата послуг. Закон РФ "ПРО захист прав споживачів" про регулювання якості послуг готельного і туристського бізнесу. Правове регулювання транспортних послуг в сфері туризму. Організація перевезень туристів повітряним, морським, залізничним і автомобільним транспортом. Порядок укладення договору перевезення та надання транспортних послуг. Порядок пред'явлення претензій і оскарження дій осіб, відповідальних за перевезення та обслуговування пасажирів. Організація системи харчування туристів. Правові стандарти перевірки і приймання продуктів харчування за якістю, кількістю і асортиментом. Норми споживання продуктів харчування в день на одну людину. Створення інфраструктури туризму як комплексу житлово-побутових та виробничих споруд, інженерних і комунікаційних мереж, а також підприємств, що забезпечують нормальний доступ туристів до туристським ресурсів.

Тема 12. Паспортно-візове та митне обслуговування туристів

Функції управління віз і реєстрації іноземців ГУВС РФ (УВІРА) і його відділів Овірів. Порядок виїзду (в'їзду) громадян РФ. Підстави для тимчасових обмежень у праві на виїзд з Російської Федерації. Регулювання виїзду з Російської Федерації неповнолітніх громадян, осіб призовного віку, військовослужбовців, а також осіб, обізнаних у відомостях, що становлять державну таємницю. Документи необхідні для перетину кордону РФ і кордонів іноземних держав. Оформлення та порядок видачі закордонних паспортів. Порядок оскарження відмови у видачі закордонного паспорта та його вилучення. Розмір державних зборів, встановлених за операції з оформлення виїзних документів. Порядок видачі в'їзних (виїзних) віз департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ РФ. Посольські візи різних країн, їх призначення та види. Шенгенські угоди Європейського союзу про єдиний візовий і туристському просторі, їх роль у розвитку світового туризму. Валютний контроль митними органами РФ. Порядок переміщення фізичними особами через митний кордон товарів, не призначених для виробничої або іншої комерційної діяльності. Відповідальність за порушення митних правил. Порядок і строки оскарження у справах про порушення митних правил.

Тема 13. Забезпечення безпеки туристів і медико-санітарне обслуговування

Фактори ризику туристського подорожі. Регулювання параметрів фізичних нервово-психічних навантажень туриста. Функції правоохоронних органів щодо захисту майнових і особистих немайнових прав туристів. Відповідальність туристів за порушення встановлених правил поведінки на воді, у горах або місцях, пов'язаних з ризиком для життя. Заходи захисту туристів від можливого травматизму, необхідні заходи з нейтралізації біологічних факторів ризику. Дотримання нормативів вакцинації від інфекційних захворювань, эндимичных для даної місцевості. Номи санітарного забезпечення, організації харчування, проживання та обслуговування туристів. Профілактика травматизму на транспорті і туристському маршруті. Профілактика нападу диких тварин, укусів отруйних комах і рептилій. Організація роботи медичного персоналу з обслуговування туристських груп відповідно з установленими нормативами. Роль всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у поширенні медико-санітарних правил різних країн. Види страхування туриста. Суб'єкти та об'єкти страхування. Страхові випадки. Страхова сума і страхові внески. Термін дії страхового поліса. Права та обов'язки сторін за договором страхування. Порядок і умови страхових виплат. Припинення договору страхування. Страхування багажу. Страхування витрат, пов'язаних з неможливістю зробити поїздку (втрата квитків, затримка рейсів тощо).

Тема 14. Оподаткування та регулювання валютно-фінансових операцій у сфері соціально-культурного сервісу і туризму

Податковий кодекс РФ про оподаткування у сфері соціально-культурного сервісу і туризму. Класифікація податків. Види податків і зборів Російської Федерації. Основні поняття податкового права: податковий період, податкова база, податкова ставка, податкові пільги, податкові відрахування. Види і розміри митних зборів та митних зборів. Порядок обчислення і строки сплати податку з продажів при реалізації туристських путівок. Розрахунок податку на додану вартість при реалізації послуг підлогу перевезення пасажирів за межі території Російської Федерації. Податок на майно організацій. Податок на рекламу. Правове регулювання валютно-фінансових операцій у сфері соціально-культурного сервісу і туризму. Закон РФ “ПРО валютне регулювання і валютному контролі ". Цінні папери у валюті РФ, іноземна валюта, валютні цінності. Захист валюти РФ і валютний контроль. Органи і агенти валютного контролю та їх повноваження. Грошові перекази за кордон. Міжнародні грошові експрес перекази через систему SWIFT. Способи отримання валюти та оплати витрат за кордоном. Угоди між Урядом РФ і іншими країнами про неторговельні платежі. Оскарження дій посадових осіб органів валютного контролю. Відповідальність туристів за порушення валютного законодавства.

Тема 15. Надання правових та консалтингових послуг в туристській діяльності

Організація юридичних послуг населенню в туристських фірмах. Надання юридичних послуг туристам до здійснення подорожі. Забезпечення адвокатськими послугами туристів, чиї права порушені під час подорожі, а також у разі оскарження туристами дій туроператорів після подорожі. Надання консультаційних послуг населенню з питань туризму через засоби масової інформації. Спеціальні радіо і телепрограми, роз'яснюють права туристів, грамотне оформлення договорів, правильний вибір місця відпочинку. Огляд журналів та інших друкованих видань, присвячених туризму і подорожей. Всесвітня комп'ютерна мережа "Internet" як спосіб взаємин у сфері соціально-культурного сервісу і туризму. Огляд сайтів в інтернеті, що містять інформацію з питань правового забезпечення туристської діяльності. Робота з правовими системами "Гарант" і "Консультант плюс". Система взаємодії різних регіональних турагенств. Встановлення зв'язків і координація дій центральних і місцевих органів управління туристських фірм. Заходи з обміну досвідом між турфірмами (організація виставок, симпозіумів, конференцій, ярмарків). Організація роботи штатних юристів у структурі турагенств та інших підприємств, причетних до туристського бізнесу.

Тема 16. Порядок розгляду спорів у галузі туризму

Порядок подачі туристами позовних заяв про захист порушеного права. Види судових позовів: речове-правові та обязательственно-правові позови. Строки позовної давності. Цивільно-процесуальний кодекс РФ про порядок розгляду справ у судах загальної юрисдикції та світовими суддями. Межі відповідальності сторін беруть участь у контракті на подорож, відповідальність водія за порушення умов контракту на подорож або тур. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю. Позови про відшкодування майнової шкоди. Правове регулювання взаємовідносин в соціально-культурному сервісі і туризмі. Порядок компенсації моральної шкоди, виник в результаті неналежного виконання турфірмою зобов'язань за договором. Характеристика основних способів забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка, її види та порядок стягнення. Розгляд спорів між турфірмами. Порядок арбітражного судочинства. Третейські суду. Міжнародний арбітраж. Претензійний порядок розгляду позовів про несумлінне ставлення або порушенні умов контракту по Міжнародній конвенції про контракти на подорож (1980 р.). Відповідальність держав і санкції до них за порушення умов міжнародних угод про партнерство, туристському обміні і туристських зв'язків.

Тема 17. Міжнародно-правові форми координації діяльності держав у сфері туризму та подорожей

Систематизація та координація норм і принципів міжнародного права з питань туристської діяльності. Міжнародні конвенції, що регулюють переміщення туристів і перетин ними митних кордонів. Рекомендації Римської конвенції ООН по туризму і міжнародних подорожей (1963 р.). Цілі, завдання, структура та принципи діяльності Всесвітньої туристської організації (СОТ). Рекомендації Всесвітньої конвенції СОТ з туризму (1980 р.). Діяльність некомерційних асоціацій з туризму і неурядових міжнародних організацій (WATA; ICTA; UFTA). Регіональні об'єднання в галузі туризму і подорожей: Азіатсько-тихоокеанський регіон. Американський регіон. Африканський регіон. Європейський регіон. Європейська мережа подорожей (ETN). Транснаціональні асоціації та спілки. Правові форми співробітництва і партнерства країн СНД та Європейського союзу в галузі туризму і подорожей. Перспективи подальшого вдосконалення міжнародних туристських зв'язків, розширення ринку туристських послуг та розвитку туризму в цілому.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1. Правовий статус туриста і мандрівника.
2. Характеристика основних видів туризму.
3. Законодавче регулювання процесу формування, використання та охорони туристських ресурсів.
4. Поняття і структура сфери правового регулювання.
5. Система права і характеристика основних галузей права РФ.
6. Система законодавства РФ.
7. Законодавче регулювання туристської діяльності органами представницької влади суб'єктів РФ.
8. Нормативні акти органів місцевого самоврядування в галузі туризму.
9. Розвиток регіонального законодавства по туризму в системі централізованого управління.
10. Формування туру і турпакета. Порядок оформлення туристських путівок.
11. Правове регулювання транспортних послуг в сфері туризму.
12. Укладення договорів по наданню послуг готельного сервісу.
13. Правове забезпечення безпеки туристського подорожі.
14. Види страхування туристів. Порядок оформлення і дії договору страхування.
15. Організація робіт медичного персоналу з обслуговування туристів.
16. Види і порядок розгляду позовних заяв про захист порушених прав туристів.
17. Розгляд господарських та інших спорів між турфірмами в арбітражних судах.
18. Порядок компенсації моральної шкоди, заподіяних туристу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка роль правового регулювання у сфері туристської діяльності?
2. Дайте визначення туризму.
3. Перелічіть види туризму та охарактеризуйте їх.
4. Яка роль туристичної індустрії в економіці держави?
5. В чому сутність права?
6. Назвіть і охарактеризуйте принципи і функції права.
7. Що таке норми права, яка їх структура і способи викладу?
8. Охарактеризуйте види нормативно-правових актів,
9. Як діють нормативно-правові акти у часі і просторі.
10. Правоздатність і дієздатність громадян. Види дієздатності.
11. Що таке юридичні факти і яка їх класифікація?
12. Цивільно-правові угоди, їх форми, види і умови дійсності.
13. Співвідношення сфери можливого регулювання і сфери законодавчого регулювання.
14. Яке співвідношення понять "туризм" і "подорожі".
15. Перелічіть і охарактеризуйте правові акти результуючі туристську діяльність в Російській Федерації.
16. Охарактеризуйте правові акти, що регулюють діяльність у сфері міжнародного туризму.
17. Які відомі регіональні нормативні акти з питань туризму і дайте їм характеристику.
18. Роз'ясніть порядок створення і реєстрації туристських фірм.
19. Перерахуйте ліцензійні види діяльності в сфері туризму.
20. Дайте поняття туристського продукту і охарактеризуйте склад туристських послуг.
21. Який порядок дозволу митних і візових формальностей.
22. Яким нормативним актом здійснюється сертифікація та стандартизація туристичних послуг в Російській Федерації (коротко викласти зміст акта).
23. Як здійснюється законодавче регулювання діяльності туроператорів і турагентів.
24. Порядок оформлення та заповнення туристських путівок.
25. Укладення договорів про возмездном наданні послуг.
26. Правове регулювання транспортних послуг в сфері туризму.
27. Порядок пред'явлення претензій і пояснень дій осіб, відповідальних за перевезення та обслуговування туристів.
28. Правові регулювання переміщення через митний кордон Російської Федерації товарів та фізичних осіб.
29. Порядок оформлення в'їзних і виїзних віз.
30. Оформлення та порядок видачі закордонних паспортів.
31. Відповідальність за порушення митних правил і строки оскарження, дійсно порушують права туристів.
32. Відповідальність туристів за порушення правил безпеки та умов контракту.
33. Види страхування туриста. Права та обов'язки сторін за договором страхування.
34. Порядок обчислення та строки сплати податків з різних видів туристського бізнесу.
35. Порядок грошових переказів за кордон і способи одержання валюти за кордоном під час міжнародних турів.
36. Перелічіть форми надання правових та консультаційних послуг населенню галузі туризму.
37. Порядок подачі туристами позовних заяв про відшкодування заподіяної їм майнової шкоди, а також шкоди, заподіяної здоров'ю.
38. Назвіть і охарактеризуйте міжнародні конвенції, що регулюють переміщення туристів з усього світу.
39. Охарактеризуйте правові форми співпраці і партнерства з питань туризму між країнами СНД і країнами Європейського Союзу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція РФ.
2. Цивільний кодекс РФ.
3. Цивільно-процесуальний кодекс РФ.
4. Податковий кодекс РФ.
5. Збори законів РФ.
6. Закон РФ "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації"
7. Закон РФ "ПРО захист прав споживачів" від 07.02.1992 № 2300-1.
8. Закон РФ "Федеральний закон про природних лікувальних ресурсах, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах"
9. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 50681-94 "Проектування туристських послуг"
10. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 506990-94 "Туристські послуги. Загальні вимоги" - М., 1994.
11. Іноземний туризм. - Статистичний збірник. - М., 1992.
12. Концепції, визначення і класифікація для статистики туризму. СОТ, 1995.
13. Методичні рекомендації по проведенню ідентифікації та сертифікації туристських послуг і послуг готелів. - М, 1996.
14. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм. М., 2001.
15. Асєєв В.Г. Соціально-економічні Нормативи туристсько-екскурсійної галузі. - Бюлетень туристкою інформації. - 1990.
16. Борисов К.Г. "Міжнародний туризм і право" - М.: НИМП. 1999.
17. Волошин М.І. "Міжнародний туризм: Правові акти" - М: Фінанси і Статистика. 2000.
18. Волошин М.І. "Туризм: нормативно-правові акти" - М: Фінанси і Статистика. 1998.
19. Волошин М.І. "Правове регулювання туристської діяльності" - М: Фінанси і Статистика. 1998.
20. Гаранін М.І., Забаев Ю.В., Сеселкин А.І. Інформаційні технології в туризмі: Довідково-методичний посібник для студентів. - М.: РМАТ. - 1996. - 116 с.
21. Гвозденко А.А. "Основи страхування" - М: Фінанси і Статистика. 1999.
22. Герчикова І.М. Міжнародне комерційне право. - М:ЮНІТІ, - 1996. - 495 с.
23. Гуляєв В.Г. Організація туристської діяльності / Навчальний посібник. - М.: Нолидж, - 1996. - 312 с.
24. Долматов В.І. Інформація про єдиному Європейському туристському ринку / Наукові проблеми туризму і відпочинку, - 1990.
25. Ісмаєв Д.К. Основи стратегії і планування маркетинга в іноземному туризмі. - М: ТОВ "Луч", - 1994. - 224 с.
26. Каткая А.А. Етапи розвитку туризму. - М: Прес, - 1995.
27. Квартальнов В.А Туристський бізнес і система навчання кадрів підприємств обслуговування. - М.
28. Пузакова О.П., Честникова В.А. Міжнародний туристичний бізнес. - М.: "Експертне бюро", - 1997. - 176 с.
29. Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: "Вісь-89", - 1997. - 160 с.
30. Сенін В.С, Баженова Т.А., Хорошилов О.В. Деякі аспекти сертифікації туристських послуг і послуг готелів. Системи сертифікації ГОСТ Р / Методичне посібник. Випуск 2. - М.: МЕСІ, - 1997. - 109 с.
31. Эрделевский А.М. "Моральну шкоду і права туриста" 1999.
32. Країни світу. Короткий політико-економічний довідник. - 1996. - 566 с.

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40


ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.