Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Потьомкін Дмитро Миколайович, Іванова Марина Іллівна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
"Індустрія гостинності в країнах Європи". - 4-6 грудня 2009 р.
Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. - 176 с. - С.71-74.

Розробка стратегії підприємств індустрії гостинності на підставі виявлення резервів

Розробка стратегії підприємств індустрії гостинності на підставі виявлення резервів Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу та ресторанної справи – актуальна задача, вирішення якої має гостре значення для національної економіки України. Виявлення резервів та розробка функціональних стратегій, що реалізують ці резерви, дозволить сучасним підприємствам індустрії гостинності перейти на новий рівень за якістю обслуговування й надання послуг.

Механізм пошуку резервів передбачає комплекс досліджень, пов’язаних з утворенням, виявленням і використанням резервів. Для досягнення як локальних, так і загальних цілей організації слід використовувати функціональну стратегію, яка стосується окремого функціонального процесу, напряму (стадії чи елементу) господарської діяльності підприємства – маркетингу, надання послуг, фінансів, інвестицій, кадрів та ресурсну стратегію, яка стосується окремих ресурсів забезпечення стратегічної діяльності підприємства.

Створення нових будівель та вдосконалення використання наявних площ, а саме покращення і прискорення проектування і будівництва, комплексне введення і освоєння проектних потужностей, технічне переозброєння і реконструкція є напрямами здійснення інвестиційної діяльності для забезпечення загальної стратегії підприємства. Але інвестиційні рішення майже завжди є стратегічними, бо частіше всього передбачають довгострокові вкладення ресурсів.

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення здійснення ефективної інвестиційної стратегії підприємства, яка досягається шляхом реалізації таких завдань: досягнення високих темпів економічного розвитку підприємства; максимізація прибутку від інвестиційної діяльності; мінімізація інвестиційних ризиків; забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Реалізація інвестиційної стратегії включає комплекс довгострокових цілей області капіталовкладень та вкладень у фінансові активи, формування оптимальної структури інвестування, а також сукупність дій з їхнього досягнення. У загальному виді інвестиційна стратегія реалізується у розробці плану та програми його здійснення на даному етапі розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія підприємства формується з урахуванням існуючих джерел та форм інвестування, їхньої доступності і потенційної ефективності використання.

Розробка і реалізація даної стратегії на підприємствах індустрії гостинності можлива за рахунок пошуку зовнішніх інвесторів, оскільки українські підприємства не мають достатніх фінансових активів та джерел інвестування, а в умовах фінансово-економічної кризи та нестабільності зовнішнього середовища впровадження даної стратегії супроводжується підвищеним ризиком. Враховуючи обмежену кредитну політику комерційних банків, підприємства готельного бізнесу та ресторанної справи не в змозі отримати кредит на реалізацію інвестиційної стратегії.

Виробничі стратегії формуються на основі продуктових стратегій і стосуються прийняття рішень щодо налагоджування або організації нового виду послуг; модернізації, реконструкції, технічного переобладнання бази підприємств; налагодження ефективного співвідношення між об’єктом і суб’єктом управління.

Метою будь-якої виробничої діяльності всередині підприємства є управління процесом додавання цінності послузі (у ціннісному ланцюжку) таким чином, щоб максимально задовольнити запити споживача.

Виробнича стратегія підприємства повинна формуватися з урахуванням наявності матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів; техніко-організаційного рівня; існуючого потенціалу; обсягу необхідних капіталовкладень; рівня кваліфікації персоналу.

У ринковій економіці виробнича стратегія цілком і повністю залежить від маркетингової стратегії. Маркетингова стратегія дозволяє визначити вид необхідної споживачеві послуги в якісному й кількісному аспектах.

Ресурсна стратегія є похідною від виробничої та її основною складовою, яка передбачає забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, паливом, запчастинами, обладнанням, трудовими, фінансовими та інформаційними ресурсами з врахуванням усіх вимог продуктових (бізнес-) та функціональних стратегій.

Вдосконалення обліку і зберігання матеріальних цінностей, скорочення втрат матеріалів та інструменту, використання відходів, вдосконалення використання теплових і енергетичних ресурсів, вдосконалення якості інструменту, вдосконалення експлуатації інструменту є напрями реалізації ресурсної стратегії.

Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства має здійснюватись у відповідній формі на основі розробки ресурсних стратегій, які сприяють розв’язанню таких завдань:

- визначення перспективних потреб підприємства в ресурсах всіх необхідних видів;
- розрахунок припустимих ресурсних обмежень і формування прогресивних норм витрат ресурсів різних видів;
- визначення «зон стратегічних ресурсів», можливостей їх використання балансуванням обсягів і складу, термінів постачання з динамікою використання;
- розробка заходів щодо раціонального транспортування, зберігання та використання;
- використання підходів з позиції логістики щодо системи реалізації ресурсних стратегій.

Для більшості підприємств маркетингова стратегія є першою і провідною функціональною стратегією, оскільки вона забезпечує ринкову спрямованість підприємства і є генератором характеристик, що задаються послузі, яка потрібна споживачеві; вона передбачає вибір формування:

а) цільового ринку;
б) номенклатури та асортименту послуги, яка потрібна ринкові;
в) цінової політики на обраному цільовому ринку;
г) ефективної системи розподілу послуг;
д) необхідного формату реклами та її організації.

Оцінивши конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності можна зробити висновки, що підприємствам готельного бізнесу та ресторанної справи необхідно вжити маркетингові заходи для стимулювання збуту, активізувати рекламу та розширити пошук нових каналів реалізації послуг, а це є підставою для розробки маркетингової стратегії.

Стратегія управління персоналом полягає у визначенні системи добору, відбору, розвитку кадрів, планування, організації, контролю діяльності підприємства загалом і його підрозділів.

Кожне підприємство має свої орієнтири діяльності, яких можна досягти лише зусиллями всього колективу. Формулюють їх як комплексні цілі, для досягнення яких розробляють комплексні стратегії – комплексні системи організаційно-технічних, технологічних, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення комплексних цілей підприємства.

Вдосконалення умов праці, вдосконалення організації робочого місця, вдосконалення обслуговування робочого місця, вдосконалення спеціалізації кооперації праці, вдосконалення матеріального і матеріального стимулювання, зміцнення трудової дисципліни, зниження захворюваності і травматизму, вдосконалення використання кадрів є напрямами розробки і реалізації стратегії персоналу.

Відтак, виявивши усі резерви підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу та ресторанної справи, необхідно розробити і впровадити поетапну реалізацію функціональних стратегій, що дозволить підприємствам індустрії гостинності вийти на новий світовий рівень.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.