Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Попова Т.А.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Оцінка впливу економіки промисловості на розвиток курортних міст

Вступ. У статті розглядається оцінка впливу економіки промисловості на розвиток курортних міст на прикладі Бердянська, Маріуполя та АРК. Актуальність соціально-економічного розвитку курортних міст очевидна: сезонність праці, невелика заробітна платня, екологічний дисбаланс між промисловістю та курортними послугами, ставлять проблему пошуку ефективних шляхів покращення ситуації. Проблема полягає у формуванні організаційних та економічних механізмів для забезпечення позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку курортних міст, екологічної безпеки їх території, підвищення життєвого рівня населення та якості курортних послуг, які надаються населенню. Позитивні перетворення у промисловому комплексі, а також у розробленні правових засад та інструментів державного стимулювання цих процесів можливі якщо ефективно використовувати ресурсний та науково-виробничого потенціал міста.

Курортно-рекреаційна сфера характеризується тісними зв’язками базових, допоміжних, суміжних та обслуговуючих її складових елементів, справляє безпосередньо мультиплікативний вплив на соціально–економічний розвиток певного регіону, забезпечує досягнення економічного, соціального та екологічного ефекту, виступає фактором оптимізації структури господарських комплексів через створення кластерів. [10] У літературі характерною ознакою поняття „кластер” є об’єднання окремих елементів та компонентів в єдине ціле для виконання у взаємодії певної функції або реалізації певної мети (9).

Область досліджень. Об’єктами дослідження виступають міста промислово-курортної спеціалізації на прикладі Бердянська, Маріуполя та АРК. Предметом дослідження є вплив промислових підприємств на економіку цих курортних міст (на прикладі "Азмола" “Південгідромаша”, “Дормаша”, “Бердянських жаток”).

Методи дослідження. В процесі проведення досліджень застосовувалися методи логічного аналізу, методи фінансового аналізу та економічного аналізу, статистичні методи збору, обробки та інтерпретації даних, метод експертних досліджень.

Результати дослідження. Проаналізовані фактори привабливості рекреаційно-туристичних ресурсів. Доведено, що промисловість впливає на туристичну сферу малих курортних міст. Обґрунтовані шляхи запобігання проблеми сезонності шляхом впровадження прогресивних технологічних процесів у промисловість, залучення клієнтів до санаторно-курортних комплексів на протязі року. Рекомендовано зосередитися на розвитку курортно-рекреаційного комплексу та туризму шляхом побудови курортно-рекреаційних кластерів з територіальною, компонентною та організаційно – управлінською структурою; запровадження інвестиційного фонду для реконструкції готелів та інших об’єктів туристичної сфери; залученню іноземних інвесторів задля вкладення капіталів у туристичну сферу курортних міст; передбачення прямого фінансування з державного та місцевих бюджетів для громадських пляжів, парків, дитячих майданчиків, центрів туристичної інформації, інформаційних стендів; запровадження загальноприйнятих стандартів та принципів корпоративного управління на промислових підприємствах з метою зниження впливу шкідливих відходів на курортно-рекреаційні зони.

Висновки. Виконання запропонованої програми забезпечить створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату в курортних містах, поліпшить їх привабливість для вітчизняних та іноземних курортників, сприятиме залученню інвесторів до модернізації об’єктів інфраструктури, а також використання інвестицій у науково-технічній та інноваційній сфері, збільшенню обсягів капітальних вкладень та прямих іноземних інвестицій в економіку курортних міст.

Література

1. Экология Северного Приазовья. Урбоекологічна ситуація. Доступний з: http://azovsea.berdyansk.net/ecology/10.html
2. Закон України від 4.03.2004 р.№ 1580-IV “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004.-№ 24. - ст.332.
3. Лєсєйко Т. “Охорона навколишнього середовища”. Сайт міністерства економіки Автономної Республіки Крим. Доступний з: http://www.minek.crimea-portal.gov.ua
4. Антонов М. ЄС - це не ЄЕП. Слово Просвіти. // Економіка -ч. 36 (256) - 2-8.09.2004 р.
5. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін.; Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 501 с.
6. Фктори привабливості рекреаційно-туристичних ресурсів.Доступний з: http://ostriv.in.ua
7. "Розміщення продуктивних сил" / Конспект лекцій (КНЕУ) Библиотека Воєводина. Доступний з: http://enbv.narod.ru/text/Econom/econom_theory/rps_kneu/str/12.html
8. Гудзь П.В., Кавыршина В.А. Развитие рекреационного коиплекса в городе с промышленной специализацией - Донецьк: ІЕПД НАН України, ТОВ “Юго-Восток”, 2001
9. Паламарчук О. М. Общественно–территориальные системы (логико–математическое моделирование) – К.: Наукова думка.1992. 270 с.
10. Стеченко Д.М., В.Б. Провозін Науково-інформаціййне забезпечення створення регіональних курортно-рекреаційних кластерів // Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” Бердянськ: АУІТ “АРІУ 2006 р.– c 7-8
11. Перхуров Ю. “Кому в Бердянске жить хорошо?” // Бердянск деловой - №87 (744) - 23.11. 2006
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.