Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Полковнікова І.В.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. - 2009. - №10 (173). - С.89-96.

Професійна підготовка менеджерів туризму до використання інформаційних технологій

У статті розглянуті можливі шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій.

Ключові слова: професійна підготовка, інформаційні технології, майбутні менеджери туризму.

Постановка проблеми. В останні десятиріччя у зв’язку з активним входженням України в Європейський економічний і культурно-освітній простір усе більшої значущості набуває професійна підготовка фахівців туристської галузі, зокрема менеджерів туризму. Усякий менеджмент у наш час неможливий без використання інформаційних технологій, як-от: Інтернет-сайтів, Інтернет-магазинів, систем управління базами даних, систем мережних комунікацій, CRM систем формалізації процесу управління за допомогою Інтернет-технологій тощо.

Помітні успіхи в методиці туристської освіти пов’язані з працями вітчизняних дослідників (М. Скрипник, В. Федорченко, Н. Фоменко, Г. Цехмістрова та ін.), у яких подаються загальні орієнтири для пошуку шляхів удосконалення фахової підготовки спеціалістів галузі туризму. Проте й досі недостатньо вивченою залишається проблема підготовки спеціалістів туристської галузі до використання інформаційних технологій у своїй професійній діяльності.

Мета нашого дослідження – визначити роль і основні напрямки підготовки менеджерів туризму в системі професійної освіти для формування в них навичок використання інформаційних технологій.

Згідно із Законом України “Про вищу освіту”, під професійною підготовкою мається на увазі здобуття кваліфікації за відповідним напрямом або спеціальністю [1]. З одного боку, це цілеспрямований педагогічний процес формування спеціаліста для певної галузі трудової діяльності, набуття ним професійної освіти – сукупності знань, навичок і вмінь, оволодіння якими дає змогу працювати спеціалістом вищої, середньої кваліфікації або кваліфікованим робітником. З іншого – це вже наслідок засвоєння необхідних систематизованих знань, умінь, навичок та особистісно-професійних якостей, результат певного навчально-виховного процесу. Таке розуміння поняття професійної підготовки дає можливість, услід за О. Савченко та М. Ярмаченком, виділити основні компоненти професійної готовності, як-от:

- мотиваційний – позитивне ставлення до відповідної діяльності;
- вольовий – здатність діяти в певних чи невизначених умовах для досягнення поставленої мети та здійснювати самоконтроль;
- розумовий – розвиток пізнавальних інтересів;
- комунікативний – уміння спілкуватися;
- мовленнєвий – вільне й грамотне володіння мовою;
- фізичний – функціональний стан організму;
- світоглядний – поєднання освіченості й власного життєвого досвіду, переконань;
- фахово-змістовий – здатність до успішного здійснення професійної діяльності, фахова компетентність.

З урахуванням сказаного вище, професійна підготовка менеджера туризму становить собою систему, яка включає складові профпридатності, науково-теоретичну й практичну підготовку професіонала в менеджменті з урахуванням специфіки туристичного бізнесу. Діяльнісний та системний підходи до тлумачення професійної підготовки (В. Беспалько, М. Дяченко, Л. Кандибович), дають теоретичне підґрунтя для визначення вимог щодо професійної підготовки менеджерів туризму до використання інформаційних технологій.

Проте проблема створення повноцінної моделі фахівця передбачає й так званий “особистісний” підхід, який має на увазі визначення професійної підготовки як поєднання особистісно-значущих професійних властивостей, що відрізняються за роллю в регуляції професійної та повсякденно-емпіричної діяльності. При цьому провідну інтегруючу роль відіграють особистісні якості, які виражають спрямованість на відповідну діяльність (В. Ільїн, Я. Коломенський, В. Ядов).

Втілення таких перспективних ідей, як професіоналізація, гуманізація й індивідуалізація навчання й виховання, а також діяльнісно-особистісний підхід до навчання, має здійснюватися через технологічні й організаційні інновації в педагогічній системі, результативність функціонування якої залежить від узгодження соціальних, психологічних і педагогічних факторів навчання зі специфікою туризму як об’єкту вивчення, оскільки в навчальному процесі повинні бути відбиті досягнення туризму в усіх його різновидах діяльності.

У сучасних дослідженнях, присвячених питанням методичного забезпечення педагогічного процесу у вищих начальних закладах туристського профілю, слушно наголошується, що, на всіх етапах професійної освіти значну роль відіграє професіоналізм спеціаліста, організатора й функціонера, покликаного розв’язувати актуальні проблеми туризму, як сектору економіки, так і певного напрямку соціально-культурної активності населення [3, c. 137].

Розробка нових інформаційних технологій пов’язана з активізацією людських можливостей, розвитком творчого потенціалу особистості, чому сприяє насамперед пізнавальна діяльність. Тому дослідження методичних основ підготовки менеджерів туризму до використання інформаційних технологій визначається, з одного боку, необхідністю й можливістю ефективного розвитку пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформаційних технологій, опанування якими забезпечує їм основу для подальшої самоосвіти в процесі їхньої професійної діяльності, а з іншого боку, тим, що в педагогічній теорії й практиці ідеї розвитку пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформаційних технологій розроблені недостатньо. Практика туристської освіти потребує науково обґрунтованих, експериментально перевірених методик викладання, спрямованих на формування у випускників досвіду роботи з універсальним набором інформаційних технологій.

Як зазначає Г. Ваганян, інформаційні технології – це симбіоз, синтез технологій інформатики й управління засобами організованого інтелектуального, когнітивного діалогу людини з комп’ютером для досягнення певної мети [2, с.14]. Тому при створенні відповідної методичної бази підготовки спеціаліста туристської галузі особливу увагу, на наш погляд, необхідно приділяти адаптації фахово-змістового компонента професійної підготовки до використання інформаційних технологій. Це передбачає застосування комп’ютера й мережних технологій при вивченні основ сучасного туризму, розгляд ресурсів й матеріалів, принципів роботи туристських установ і підприємств, технологічних процесів і їх особливостей, туристських операцій і трудових відносин працівників туризму. При чому таке навчання повинне бути насичене практичними завданнями, які потребують використання інформаційних технологій. Технологічно це можна реалізувати за допомогою впровадження в навчальний процес практичних і проектних завдань з міжпредметними зв’язками, які дозволяють перейти від репродуктивного навчання до проблемного, від завдань та вправ на відтворення знань до вирішення проблем з реального туристичного бізнесу (наприклад, створення та наповнення контентом сайту туристичної компанії, розробка програм обчислення вартості туристичних і готельних послуг, віртуальних екскурсій туристичних маршрутів, дослідження задоволеності споживачів послугами за допомогою Інтернет-опитувань, моніторинг менеджмент-процесів тощо). Таким чином, зміст і структура педагогічної концепції підготовки менеджерів туризму до використання інформаційних технологій повинні бути спрямовані на:

- створення навчальних туристських програм, що забезпечують сприятливі умови для інтенсивного опанування нового змісту туристського простору;
- формування професійно важливих якостей і властивостей спеціалістів з туризму;
- розробку нетрадиційних дидактично обґрунтованих способів і прийомів навчання й виховання;
- проведення науково-дослідницьких робіт;
- розробку навчальних комплексів, спрямованих на з’ясування й розвиток індивідуальних професійних здібностей майбутніх фахівців з туризму;
- організацію заходів з підготовки науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації й розвиток педагогічної майстерності викладачів;
- проведення навчально-виховного процесу з використанням нових технологій навчання, навчально-методичних матеріалів, форм і засобів навчання;
- розробку, виробництво й реалізацію аудіовізуальних засобів навчання (кіно-, фото-, відеоматеріалів), навчальних макетів і тренажерів, програмних засобів і програмно-туристських комплексів, організацію виставок, фестивалів, конкурсів та інших заходів;
- презентацію інтересів системи на загальнодержавному й міжнародному рівнях тощо.

Отже, інформаційні технології у якості нового інструментарію впливають на суспільство, забезпечуючи високопродуктивні умови для праці менеджера з туризму, яка в сучасних умовах не можлива без використання Інтернет.

Проведений аналіз дозволяє виділити основні напрямки підготовки менеджерів туризму в системі професійної освіти для формування необхідних навичок використання інформаційних технологій:

1. Набуття майбутніми спеціалістами елементарної системи знань і навичок з використання комп’ютерної техніки.
2. Всебічне залучення інформаційних технологій під час викладання професійно орієнтованих дисциплін та вирішення практичних фахових навчальних завдань.
3. Залучення майбутніх менеджерів туризму до пошуково-дослідницької діяльності з використанням мережі Інтернет та розвиток їхнього творчого потенціалу.

Результати дослідження. Згідно з першим напрямком професійної підготовки менеджерів туризму, необхідно визначити зміст елементарної системи знань з інформатики та її місце в загальному процесі професійної підготовки. Згідно з навчальним планом така підготовка здійснюється під час вивчення дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» на 1-2 курсах протягом трьох семестрів.

Для ефективної реалізації інших напрямків підготовки менеджерів туризму в процесі навчання за даним курсом студенти повинні опанувати основними знаннями про види інформації, інформатику як науку, одиниці вимірювання й зберігання інформації, принципи функціонування комп’ютерної техніки, апаратну та інформаційну складові комп’ютерів тощо. Окрім вивчення теоретичної бази, у даному курсі необхідно приділяти увагу формуванню практичних навичок роботи з клавіатурою (вільний набір тексту різними мовами), виконання дій з навігації та маніпулювання даними в операційних системах, роботи з офісними програмами. Звичайно, для майбутнього менеджера туризму найбільш значущими є навички роботи з текстовими, табличними процесорами, графічними редакторами й системами управління базами даних.

Перехідним курсом до другого напрямку професійної підготовки менеджерів туризму є дисципліна «Інформаційні технології в туристичній галузі», яка, з одного боку, є професійно орієнтованою, а з іншого – виступає продовженням вивчення інформаційних технологій. У даному курсі розглядається спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає організовувати роботу менеджера. Звичайно, цей курс вивчається після курсу «Інформатика та обчислювальна техніка». Паралельно з вивченням курсу «Інформаційні технології в туристичній галузі» знання й навички з інформатики використовуються при викладанні інших дисциплін з метою вирішення студентами практичних фахових навчальних завдань. У даному курсі окремий блок складають теми, пов’язані з підготовкою до використання мережі Інтернет: навігація та пошук інформації, робота з програмами-браузерами, електронною поштою, програмами для on-line спілкування.

Третій напрямок, пов’язаний із залученням майбутніх менеджерів туризму до пошуково-дослідницької діяльності з використанням мережі Інтернет, реалізується протягом усього терміну навчання як під час занять, так і в позанавчальній науково-дослідницькій діяльності студентів.

З метою з’ясування стану використання інформаційних технологій у навчальному процесі в Інституті туризму, торгівлі та обслуговуючих технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено анкетування студентів спеціальності “Туризм”. На першому етапі було опитано студентів 1-5 курсів на предмет того, чи задоволені студенти станом використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі (результати представлено на рис. 1).

Результати анкетування студентів 1-5 курсів спеціальності “Туризм” на предмет їх задоволеності використанням інформаційних технологій в навчальному процесі
Рисунок 1. Результати анкетування студентів 1-5 курсів спеціальності “Туризм” на предмет їх задоволеності використанням інформаційних технологій в навчальному процесі

На рисунку 1 можна наочно побачити динаміку зростання незадоволеності студентів станом використання комп’ютерів у навчанні. Так, на першому курсі 43% студентів незадоволені цим станом, а на п’ятому – 12%.

Наступним етапом нашого дослідження було проведення анкетування студентів з метою з’ясування їх ставлення до окремих аспектів використання інформаційних технологій. В анкетуванні взяли участь 113 особи.

За результатами анкетування було зроблено наступні висновки:

- Більше половини студентів 1 го курсу незадоволені використанням інформаційних технологій у навчальному процесі.
- Більше 80% студентів уважають за необхідне поліпшення стану використання інформаційних технологій у навчальному процесі, особливо при викладанні фахових дисциплін на старших курсах.
- Більше 95% студентів мають мотивацію та відмічають важливість використання інформаційних технологій у навчанні.
- Майже всі студенти вважають, що необхідні зміни в навчальному процесі для поліпшення стану застосування комп’ютерів у навчанні, особливо при викладанні фахових дисциплін.
- Менше половини студентів хотіли б мати можливість вести більш активну науково-дослідницьку діяльність з використанням інформаційних технологій.

У якості позитивних моментів організації навчання з використанням інформаційних технологій студенти відзначають надання їм нових можливостей для творчої самореалізації; можливості спробувати себе в якості менеджера туризму у віртуальному середовищі; розвиток культури мислення; більш якісне засвоєння матеріалу; розвиток індивідуальних якостей особистості; формування власної думки з окремих питань; а також можливість для спілкування з товаришами з інших університетів і країн світу за допомогою мережі Інтернет.

Висновки. Таким чином, нами обґрунтовано провідну роль інформаційних технологій у системі професійної підготовки менеджера туризму, а також визначено основні напрямки формування його професійних якостей, як-от: по-перше, підготовка кваліфікованого користувача інформаційними технологіями; по-друге, підготовка професійного користувача професійним програмним забезпеченням; по-третє, розвитку пізнавальної активності майбутніх фахівців туристської галузі засобами інформаційних технологій.

У подальших дослідженнях планується розробити педагогічні умови формування професійної готовності менеджерів туризму засобами інформаційних технологій.

Література

1. Закон України “Про освіту” вiд 23.05.1991 № 1060-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon.rada.gov.ua.
2. Ваганян Г.А. Виртуальные технологии менеджмента (системотехника электронного управления) / Г.А. Ваганян – М.: Советский спорт 2005. – 368 с.
3. Квартальнов В.А. Педагогика и туризм / В.А. Квартальнов – М.: Советский спорт, 2000. – 360 с.

Полковникова И.В. Профессиональная подготовка менеджеров туризма к использованию информационных технологий

В статье рассмотрены возможные пути совершенствования профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма средствами информационных технологий.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, информационные технологии, будущие менеджеры туризма.

Polkovnikova I.V. Professional traning of tourism managers for the informational technologies usage

The article to the possible ways of improving the future tourism managers' professional traning with means of in informational technologies.

Key words: professional preparation, informational teсhnologies.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.