Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Поклонський Ф.Е.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.114-117.

Системний підхід до використання ключових факторів успіху в туризмі

системный подход в туризме У статті обґрунтовано необхідність застосування системного підходу до використання ключових факторів успіху в туризмі.

Ключові слова: туризм, ключові фактори, успіх, держава, галузь, лікувально-оздоровчі установи, послуги.

Постановка проблеми. Однією з найбільш прибуткових галузей в даний час є туризм. Кількість туристичних поїздок в 2007 р. досягла 903 млн. туристів, а надходження від міжнародного туризму становить 856 млрд. дол. США. Експорт послуг у деяких країнах став найважливішою статтею зовнішньоекономічної діяльності і становить 30-40% всього їх товарного експорту. Активізація розвитку туризму особливо актуальна в Україні в даний час - в умовах економічної кризи. Це зумовлено тим, що розвиток сфери туризму залучає в свою діяльність близько 50 супутніх галузей і її становлення забезпечує зростання зайнятості і додаткове джерело поповнення державного та місцевих бюджетів. Звідси випливає, що для інтенсифікації розвитку туризму в Україні необхідно виявляти і використовувати потенційні чинники його ефективності, особливо ключові, за допомогою застосування системного підходу до підвищення рівня діяльності туристичного підприємства.

Розвиток економіки країни, вдосконалення економічних відносин сприяють виникненню нових принципів і підходів до організації виробничої діяльності, які адаптовані до нових як внутрішнім, так і зовнішнім умовам формування туристичних підприємств і галузі в цілому. У зв'язку з цим застосування системного підходу до використання ключових факторів успіху є актуальною.

Методичний підхід як такий являє собою спосіб досягнення поставленої мети шляхом урахування впливу особливостей зовнішніх і внутрішніх факторів на досліджуване явище. Системний підхід є загальнонаукова концепція, яка реалізує принципи і методи вирішення складних міждисциплінарних проблем. Методологією реалізації системного підходу є системний аналіз. У свою чергу, під системою розуміється комплекс взаємопов'язаних елементів, що володіють певними загальними властивостями і об'єднаних заради здійснення певної мети [1, с.105].

Теоретичні дослідження і практичний досвід дають підставу стверджувати, що створення конкурентного туристичного продукту підприємствами туризму в межах місця перебування туриста (дестинації) пов'язано зі складною системою взаємодії різних структур, таких як страхування, кошти переміщення, туристичні ресурси, інфраструктура туризму, туристичні зони і центри і безпосередньо господарюючі суб'єкти [2, с.15].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення системи, в тому числі і складною, як відзначають академік П.Р. Чумаченко і Р.І. Заботіна, здійснюється на основі п'яти основних принципів:

1) володіє загальною метою;
2) складається із взаємопов'язаних елементів, що утворюють її внутрішню структуру;
3) існує в оточенні і в силу цього, поряд з внутрішніми елементами, має зовнішнє оточення, що утворює обмеження системи;
4) володіє певними ресурсами, які забезпечують її функціонування;
5) очолюється керуючим центром, який забезпечує її рух до наміченої мети.

Лише сукупність елементів, що відповідає вимогам перелічених принципів, може називатися системою. Сукупність елементів, яка характеризує досліджуваний об'єкт, виділяється в залежності від поставлених цілей [3, с.112].

Таким чином, підвищення ефективності діяльності підприємств, в тому числі і туристичних, може бути забезпечено при досягненні та збереженні певних конкурентних переваг шляхом застосування системного підходу до використання ключових факторів успіху в туризмі. Цьому і присвячена ця стаття, в цьому полягає її завдання.

В самому загальному вигляді фактор являє собою рушійну силу якого-небудь процесу або явища, їх причину або одне з їхніх умов. Рівень взаємодії, взаємозв'язку і взаємодоповнення факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, що визначає успіх підприємства. Під успіхом розуміється досягнення поставлених цілей підприємства. Фактори, які забезпечують йому високі досягнення, тобто надають вирішальний вплив на успіх, є домінантними, їх називають ключовими факторами успіху (КФУ).

У науковій літературі КФУ поділяються на загальні (або галузеві) та специфічні (корпоративні) [4, с.31-36]. Аналізуючи різні підходи до розкриття сутності КФУ, слід стверджувати, що лише системний підхід до використання факторів різного ступеня впливу на хід діяльності підприємства може забезпечити очікуваний успіх. Про це свідчать різні підходи до виявлення сутності КФУ. Так, голландський економіст Х. Виссема розглядає їх як галузеві механізми розвитку (особливості аналізованої галузі) і як безпосередньо ключові фактори успіху (стратегія фірми) [5]. Далі В.А. Винокуров являє КФУ як специфічні для галузі фактори, які забезпечують конкурентні переваги [6], П.В. Забєлін і Н.К. Моїсеєва визначають КФУ як домінанти галузі [7], а З.С. Шершньова та С.В. Оборская трактують їх як перевага особливостей конкретної галузі і одного підприємства цієї галузі порівняно з іншим господарюючим суб'єктом цієї галузі [8]. Швейцарський вчений Гюнтер Хэдрих також підтримує точку зору галузевого підходу до визначення КФУ [9]. Таким чином, проведений аналіз сутності КФУ свідчить, як стверджує В.В. Пастухова [4], що вона може бути обумовлена специфікою галузі та стратегії підприємства.

Зазначене стало підставою для розгляду КФУ з різних позицій і різноманітних їх угруповань. Так, одні автори [4, с.33] ранжують їх у залежності від форми прояву: КФУ, засновані на маркетингу; КФУ, що ґрунтуються на менеджмент; науково - технічні, виробничі КФУ і т.д. Інші дослідники [10, с.77] розглядають їх як загальну конкуренцію системи управління конкурентоспроможністю підприємства, що включає КФУ зовнішнього оточення (досягнення управлінської синергії в системі внутріфірмового менеджменту, реформування системи управління персоналом і трудовою мотивацією, комплексний підхід до підвищення якості і конкурентоспроможності продукції) та внутрішнього середовища (системний підхід до диверсифікації та планування виробництва, реорганізація системи внутрішньофірмового обліку та аналізу, удосконалення внутрішньофірмового фінансового менеджменту), а також інформаційне забезпечення системи внутрішньофірмового управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. Що стосується такої складної системи, як туризм, і її підсистем - підприємств, то до ключових факторів успіху, які у даний час не використовуються в Україні і, зокрема, в Донецькій області, слід віднести [2, с.5-55]:

на рівні держави:

- миролюбну політику на міжнародному рівні;
- відсутність конфліктів всередині країни;
- сприятливий клімат, привабливий для туристів територію, багату історію, насичену пам'ятками різних епох, привітність населення, зручне географічне розташування, наявність теплих морів, а також великої кількості зон і центрів відпочинку і лікування;
- привабливість цінової політики, що формується за рахунок більш дешевої робочої сили і товарів;
- можливості створення привабливого іміджу України та розвитку туристичного бізнесу;
- матеріальні засади формування сучасної інфраструктури і системи обслуговування туристів;
- можливості ефективного використання державної підтримки створення великомасштабних проектів туристичних центрів;

на регіональному рівні:

- туристично-рекреаційні ресурси таких промислових регіонів, яким є Донецька область, яка займає одне з перших місць в Україні за їх наявності;
- можливість відроджувати і розвивати традиційні зони і центри туризму і освоювати нові туристичні райони та екскурсійні маршрути;

на рівні підприємств:

- розвиток туристичних та лікувально-оздоровчих установ, що забезпечить значний приплив грошових коштів (в тому числі і валютних надходжень), створення нових робочих місць не тільки на туристичних господарюючих суб'єктів, але і на підприємствах інших галузей національного господарства;
- можливість диверсифікації діяльності промислових та туристичних підприємств.

Висновки:

1. В якості наукової новизни в даному дослідженні пропонується активізувати застосування системного підходу до використання ключових факторів успіху в туризмі.
2. Реалізація ключових факторів успіху в туризмі створить передумови для підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств та їх розвитку.

Список використаних джерел

1. Чумаченко М.Г. Прийняття рішень в управлінні виробництвом: монографія / П.Р. Чумаченко, А.Л. Савченко В.Г. Коренєв. - К: Техніка, 1978. - 192 с.
2. Данильчук В.Ф. Особливості формування і розвитку туристичних підприємств: монографія / В.Ф. Данильчук. - Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАН України, 2006. - 240 с.
3. Чумаченко М.Г. Теорія управлінських рішень: навч. посіб. / П.Р. Чумаченко, Р.І. Заботіна. - К: Вища школа, 1981. - 248 с.
4. Пастухова В.В. Концепція ключових факторів успіху в системі стратегічного управління підприємством / В.В. Пастухова // Менеджер. - 2001. - №1(13). - с.31-36.
5. Виссема Х. Менеджмент в підрозділах фірми (підприємництво та координація у децентралізованій кампанії) / Х. Виссема; пер. з англ. - М: ІНФРА - М, 1996. - 288 с.
6. Винокуров В.А. Організація стратегічного управління на підприємствах: монографія / В.А. Винокуров. - М: Центр економіки і маркетингу, 1996. - 160 с.
7. Забєлін П.В. Основи стратегічного правління: учеб. посіб. / П.В. Забєлін, Н.К. Моїсеєва. - М.: ВЕРБУ «Маркетинг», 1997. - 195 с.
8. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: навч. посіб. / З.Є. Шершньова, С.В Гоборська. - К: Київський нац. економічний ун-т, 1999. - 384 с.
9. Хедрих Р. Стратегічні фактори успіху на ринку споживчих товарів / Гюнтер Хедрих, Томас Йеннер // Проблеми теорії і практики управління. - 1997. - №1. - с.11-15.
10. Скудар Г.М. Управління конкурентоспроможністю великого акціонерного товариства: проблеми та рішення: монографія / Г.М. Скудар. - К: Наукова думка, 1999. - 496 с.

У статті обґрунтовано необхідність застосування системного підходу до використання ключових чинників успіху в туризмі.

Ключові слова: туризм, ключові чинники, успіх, влада, сфера, лікувально-оздоровчі заклади, послуги.

The necessity to apply the comprehensive approach to use the key factors of success in tourism is substantiated.

Keywords: tourism, key factors, success, state, branch, health and recreation institutions, services.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.