Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до самостійної роботи студентів по курсу

"Планування діяльності підприємства"

Укладач: Гук Н.А., викладач кафедри курортного менеджменту
Дрогобич – 2005
 

 

            Затверджено

    на засіданні кафедри

    курортного менеджменту

    протокол № __ від ______ 2005 р.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з “Планування діяльності підприємства” можуть бути використані студентами економічних спеціальностей у процесі самостійного вивчення дисципліни “Планування діяльності підприємства”. Вони містять тематичний план та програму курсу, плани семінарських (практичних) занять, методику розв’язання типових задач, перелік питань для підготовки до заліку та перелік рекомендованої літератури.

 
Укладач:       Гук Н.А.., викладач

 

Рецензент: Процишин О.Р., к.е.н., доцент кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

   

 

Зміст

 
Вступ
Тематичний план курсу “Планування діяльності підприємства”
Програма дисципліни
Плани лекційних занять
Плани семінарських (практичних) занять
Тести
Зразки задач
Питання для підготовки до заліку
Перелік рекомендованої літератури

Вступ

Програма вивчення дисципліни “Планування діяльності підприємства” складена за структурно – логічною схемою, та дає можливість завершити підготовку фахівця освітньо – кваліфікаційного рівня “Бакалавр”.

Планування як важливий елемент господарського механізму управління підприємством тісно пов’язане з іншими дисциплінами навчального плану: економічною теорією, менеджментом, маркетингом, економікою підприємства, статистикою, обліком, аудитом, фінансами, логістикою.

Предметом дисципліни “Планування діяльності підприємства” є процеси і методи планування на підприємстві.

Мета курсу полягає у висвітленні питань теорії та практики планування виробничо – господарської та соціально – економічної діяльності підприємств в ринкових умовах, формування у майбутніх спеціалістів системних знань та набуття навичок щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів планування.

Основні завдання дисципліни полягають у наступному:

- формування знань про сучасні вимоги до процесу планування на підприємстві, принципи та методи розробки планів господарської, економічної та соціальної діяльності;

- ознайомити з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом у сфері планування;

- сформувати практичні навички з проведення планових техніко – економічних розрахунків, розробки альтернативних планів;

- розвинути навички самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній сфері.
 

Тематичний план курсу

“Планування діяльності підприємства”

№ п/п Теми Кількість годин

 

Лекції Практичні
1. Теоретичні основи планування діяльності підприємства 2 2
2. Місце підприємства на ринку, формування його виробничої програми. 2 2
3. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства. 2

2

4. Планування кадрового забезпечення діяльності підприємства. 2 2
5. Планування соціальної діяльності підприємства. 2 2
6. Планування витрат на виробництво та реалізацію продукції. 2 2
7. Фінансовий план підприємства. 2 2
Всього 14 14

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1.Теоретичні основи планування діяльності підприємства.

Підприємство. Унітарне підприємство. Корпоративне підприємство. Майно підприємства. Казенні підприємства. Господарські товариства, їх види. Об’єднання підприємств. Правовий статус функціонування підприємства.
Сутність поняття планування. Сутність, характер об’єктів планування на підприємстві. Форми планування. Види планів. Система показників, що використовуються в плануванні. Принципи і методи планування. Балансовий метод в плануванні діяльності підприємства. Нормативний метод. Програмно-цільовий метод. Сутність стратегічного планування. Типи стратегій. Структура і технологія стратегічного планування.

Зміст, функції та структура поточного планування. Оперативно-виробниче планування.
Особливості постановки задач оптимізації виробництва в умовах діючого підприємства.

 

Тема 2.Місце підприємства на ринку, формування його виробничої програми.

Основні фактори, що впливають на господарську діяльність підприємства. Визначення об’ємів продажу товарів за попередній період. Сегментація ринку. Географічна ознака сегментації. Демографічна ознака. Поведінкова ознака.

Асортимент товару та фази його життєвого циклу. Стандарт. Життєвий цикл товару. Етап розробки товару та впровадження на ринок. Етап зростання продажу товару. Етап інтенсивного збуту. Стадія падіння продажу товару.

Конкурентноздатність товару. Державні фіксовані ціни. Оптова ціна. Роздрібна ціна.

Прогнозування обсягів продажу продукції та потенційного доходу підприємства.

Визначення потужності підприємства. Планування виробничої програми підприємства. Розподіл виробничої програми по планових періодах. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання.

Загальні положення теорії масового обслуговування. Характеристика деяких типів систем масового обслуговування. Застосування теорії масового обслуговування в плануванні діяльності підприємства. Оптимізація систем масового обслуговування.
 

Тема 3. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства.

Завдання та зміст плану матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Планування потреби в матеріально-технічних та енергетичних ресурсах. Склад ресурсного потенціалу підприємства.  Матеріальні, трудові, фінансові ресурси підприємства. Методи управління та організації ефективного використання ресурсів підприємства. Ефект. Показники ефективності використання ресурсного потенціалу.

Планування потреби в матеріалах на утворення виробничих запасів. Запаси. Поточний запас. Транспортний запас. Технологічний запас. Підготовчий запас. Страховий запас.

Узагальнена модель планування запасів матеріалів.

 

Тема 4. Планування кадрового забезпечення діяльності підприємства.

Персонал підприємства. Трудові ресурси. Робітники. Спеціалісти. Службовці. Керівники. Якісні характеристики сучасного управління. Ефективність праці та резерви її росту. Стратегія ефективізації, тактика ефективізації. Інтенсивність, стабільність, продуктивність праці. Фактори підвищення продуктивності та ефективності праці (науково-технологічні, організаційні, структурні та соціальні фактори). Резерви росту продуктивності та ефективності праці (резерви екстенсивного росту, інтенсивного росту, резерви покращення використання ресурсів).

Визначення планової кількості працюючих на підприємстві. Планування оплати праці робітників. Заробітна плата. Основна заробітна плата. Додаткова заробітна плата. Винагорода за кінцевий результат. Премія за основні результати кварталу, року. Матеріальна допомога. Номінальна заробітна плата. Реальна заробітна плата. Тарифна система. Тарифна ставка. Тарифна угода.

Визначення чисельності працюючих на підприємстві з використанням лінійного програмування. Планова чисельність персоналу та його методи. Нормативний метод. Економіко-статистичний метод. Економіко-аналітичний. Програмно-цільовий підхід. Державне регулювання оплати праці.

Тема 5. Планування соціальної діяльності підприємства.

Сутність соціальної діяльності підприємства. Трудовий колектив. Структура та функції трудового колективу. Соціально-психологічна структура. Професійно-кваліфікаційна структура. Соціально-демографічна структура колективу. Цільова функція. Соціальна функція. Соціально - інтегративна функція.

План соціальної діяльності підприємства. Метод динаміки минулих періодів. Нормативний метод. Соціальні нормативи. Метод соціометрії.

Вдосконалення соціальної демографічної структури трудового колективу. Вдосконалення форми оплати праці поліпшення житлово-побутових та соціально – культурних умов працівників. Підвищення трудової та соціальної активності працівників. Форми та системи заробітної плати. Акордна, погодинна, погодинно-преміальна, окладно-преміальна оплата праці. Преміювання з виручки, з доходу, з прибутку. Покращення умов праці та охорони здоров’я працівників.

 

Тема 6. Планування витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Витрати виробництва. Зміст планування витрат виробництва. Види витрат. Класифікація витрат за характером.

Матеріальні витрати. Витрати на оплату праці. Загально виробничі витрати. Особливості поточних витрат в торгівлі. Чисті і додаткові витрати. Явні і неявні витрати. Витрати на перевезення. Витрати на оренду та утримання основних фондів.

Амортизація. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на поточний ремонт основних фондів. Знос та утримування малоцінних та швидкопсувних предметів. Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб. Витрати на зберігання, обробку, упакування та перепродажну підготовку товарів. Втрата товарів в межах норм природного збитку при перевезенні, зберіганні та реалізації. Витрати на тару. Відрахування на соціальні заходи. Витрати на обов’язкове страхування майна. Інші витрати.

Планування собівартості продукції. Прямий метод. Нормативний метод. Завдання планової калькуляції.

 

Тема 7. Фінансовий план підприємства.

Значення і завдання фінансового планування. Зміст та методичні основи розробки фінансового плану.

Складання фінансового плану. Планування амортизаційних відрахувань. Планування витрат і відрахувань в складі фінансового плану. Податок на додану вартість. Податок на прибуток. Валові витрати виробництва та обігу. Акцизний збір. Інші витрати і відрахування.

Оперативне фінансове планування.

Банкрутство. Ознаки виникнення неплатоспроможності підприємства. Прихована стадія банкрутства. Фінансова нестійкість. Явне банкрутство. Штучне банкрутство. Судові процедури банкрутства. Ліквідаційна процедура. Наслідки ліквідації. Форми ліквідації.

Планування заходів щодо запобігання банкрутству підприємства

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1. Теоретичні основи планування діяльності підприємства.

1. Підприємство як організаційна форма господарської діяльності.
2. Планування – центральна функція управління підприємством.
3. Поняття та зміст методології планування.
4. Поточне планування на підприємстві.

 

Тема 2. Місце підприємства на ринку, формування його виробничої програми.

1. Дослідження кон’юнктури ринку товарів підприємства.
2. Формування асортименту продукції, визначення її життєдіяльності.
3. Конкурентноздатність товару та встановлення ціни його продажу.
4. Потужність підприємства та його виробнича програма.

 

Тема 3. Планування матеріально – технічного забезпечення діяльності підприємства.

1. Завдання та зміст плану матеріально – технічного забезпечення виробництва.
2. Планування потреби в матеріально – технічних та енергетичних ресурсах.
3. Планування потреби в матеріалах на утворення виробничих запасів.
 

Тема 4. Планування кадрового забезпечення діяльності підприємства.

1. Завдання та зміст планування кадрового забезпечення.
2. Визначення планової кількості працюючих на підприємстві. Планування оплати праці.
3. Визначення чисельності працюючих на підприємстві.
 

Тема 5. Планування соціальної діяльності підприємства.

1. Сутність соціальної діяльності підприємства.
2. План соціальної діяльності підприємства.
3. Характеристика основних розділів плану соціальної діяльності підприємства.

 

Тема 6. Планування витрат на виробництво та реалізацію продукції.

1. Зміст планування витрат виробництва.
2. Матеріальні витрати. Витрати на оплату праці.
3. Амортизація. Інші витрати.
4. Планування собівартості продукції.
 

Тема 7. Фінансовий план підприємства.

1. Значення та завдання фінансового планування.
2. Складання фінансового плану.
3. Оперативне фінансове планування.
4. Планування заходів щодо запобігання банкрутства підприємства.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ.   Тема 1. Теоретичні основи планування діяльності підприємства.

1. Підприємство в ринкових умовах.
2. Планування. Зміст планування в управлінні підприємством
3. Стратегічне планування на підприємстві.
4. Особливості постановки задач оптимізації виробництва в умовах діючого підприємства.
 
Питання для самостійного вивчення.

Види планів: класифікаційні ознаки, призначення, взаємозв’язок.

 

Ключові слова та поняття: підприємство, суб’єкт і об’єкт ринкових відносин, види підприємств, класифікація підприємств, класифікаційна ознака, місія, стратегія, функції, планування, план, форми планування, види планів, директивне планування, індикативне планування, стратегічне планування, прогнозування, принципи планування, методи планування, норма, норматив, стратегічне планування типи стратегій. бізнес – план, структура бізнес – плану.

 

Розглядаючи першу тему:Теоретичні основи планування діяльності підприємства” необхідно значну увагу приділити висвітленню питань щодо теоретичних основ планування діяльності підприємства, сутності стратегічного  та поточного планування, особливості оперативно – виробничого планування.

Після вивчення теми студент повинен знати: 
- сутність і функції планування;
- межі застосування планування;
- методи і механізми планування;
- організацію планування на підприємстві;
- сутність, цілі і завдання стратегічного планування розвитку підприємства;
- переваги і недоліки сучасних методів і моделей стратегічного планування;
- зміст і структуру поточних планів;
- зміст і завдання оперативно – виробничого планування.
 

Рекомендована література

[ 2 ]-  с. 37 – 44.
[ 7 ]-  с. 7- 22.
[ 9 ] - с.258 – 276.
[14] – с.9 – 65.
[21] – с. 10 – 42.
[26] – с. 295 – 300.
  Тема 2. Місце підприємства на ринку, формування його виробничої програми.

1. Основні фактори, що впливають на господарську діяльність підприємства.
2 .Прогнозування обсягів продажу продукції та потенційного доходу підприємства.
3 .Потужність підприємства та його виробнича програма.
4 .Теорія масового обслуговування в плануванні виробничої програми.
 
Питання для самостійного вивчення.

Збутова політика підприємства в умовах конкуренції та нестабільного зовнішнього середовища.
 

Ключові слова та поняття: сегментація ринку, асортимент товару, стандарт, життєвий цикл товару, етап розробки товару, збут, ціна, виробнича потужність підприємства, прибуток, функції прибутку, операційні доходи, доходи від звичайної діяльності, чистий прибуток, валовий торговий доход, торгові надбавки, методи планування валового доходу, загальні положення масового обслуговування, завдання та задачі теорії масового обслуговування, системи масового обслуговування.

 

В другій темі: “Місце підприємства на ринку, формування його виробничої програми”,  потрібно акцентувати увагу на розгляд питань, що стосуються визначення місця підприємства на ринку з врахуванням конкурентноздатності, якості товару та інших його споживчих характеристик, планування обсягів продажу продукції, виробничої потужності та потенціалу підприємства.

Після вивчення теми студент повинен знати:
- методи формування виробничої програми підприємства та її оптимізації;
- методику розрахунку вартісних показників обсягів випуску і реалізації продукції;
- зміст планування продажу;
- види і методику розрахунку виробничої потужності підприємства та рівня її використання.

 

Рекомендована література

[ 6  ] – с.9 – 65.
[12  ]-  с. 20 – 29.
[14  ]-  с. 75- 117.
[20 ] – с. 34 – 56.
[ 21 ] - с.173 – 191.
[26 ] – с. 75 – 119.
  Тема 3. Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства.

1. Завдання та зміст плану матеріально-технічного забезпечення виробництва.
2. Ресурси підприємства. Планування потреби в матеріально-технічних та енергетичних ресурсах.
3. Запаси підприємства, їх види.
 
Питання для самостійного вивчення.

Взаємозв’язок виробничих запасів з показниками ефективності виробництва.
 

Ключові слова та поняття: план матеріально – технічного забезпечення виробництва та його завдання, запаси, поточний запас, транспортний запас, страховий запас та інші, ресурси підприємства, потенціал, матеріальні ресурси ефективність використання, ресурсовіддача.  

 

В третій темі: “Планування матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства”, необхідно висвітлити  підходи до матеріально – технічного забезпечення виробництва. Розкрити зміст та сутність планування, потреби в матеріально – технічних ресурсах та потреби ресурсів для утворення виробничих запасів, необхідних для забезпечення ритмічності виробництва.

Після вивчення теми студент повинен знати:

- Зміст та послідовність складання плану матеріально – технічного забезпечення виробництва;
- Систему показників оцінки рівня ефективності використання матеріально – технічних та енергетичних ресурсів;
- Загальні тенденції та закономірності формування витрат на матеріально – технічні ресурси в залежності від форм організації забезпечення.

Рекомендована література

[ 14 ] – с.137 – 152.
[ 21 ]-  с. 57 – 61.   Тема 4. Планування кадрового забезпечення діяльності підприємства.

1. Трудові ресурси підприємства.
2 .Ефективність праці та резерви її росту.
3 .Планування оплати праці робітників підприємства..
4 . Методи планування чисельності персоналу.
 
Питання для самостійного вивчення.

Особливості оплати праці в умовах ринкової економіки.
 

Ключові слова та поняття: кадри підприємства, персонал, промислово – виробничий персонал, невиробничий персонал, робітники, спеціалісти, службовці, керівники, виробіток, продуктивність праці, ефективність праці, заробітна плата, форми та системи заробітної платні, номінальна, реальна заробітна плата, безтарифна система, тарифна угода.

 

Основною метою вивчення  четвертої теми: “ Планування кадрового забезпечення діяльності підприємства” є вміння студентом висвітлити методичні підходи до планування кадрового забезпечення виробництва, засвоєння методики розрахунку чисельності персоналу на підприємстві, формування фонду оплати праці.

Після вивчення теми студент повинен знати:

- поділ персоналу за категоріями і видами діяльності;

- методику розрахунку чисельності персоналу за категоріями;

- методику формування коштів на оплату праці.

Рекомендована література

[ 2  ] – с.61 – 71.
[ 8  ] – с. 72 – 106.
[14 ] – с. 161 – 180.
[21 ] – с. 71 – 111.
  Тема 5. Планування соціальної діяльності підприємства.

1. Структура та функції трудового колективу підприємства.
2. Вдосконалення соціальної демографічної структури трудового колективу.
3. Підвищення трудової та соціальної активності працівників.
 
Питання для самостійного вивчення.

Регулювання соціально – трудових відносин на підприємстві.
 

Ключові слова та поняття: трудовий колектив, структура трудового колективу, соціально – психологічна структура, професійно – кваліфікаційна структура, соціально – демографічна структура колективу, цільова функція, соціальна функція, соціально – інтегративна функція, метод динаміки минулих періодів, нормативний метод планування, соціальні нормативи, метод соціометрії, показники соціальної діяльності підприємства.

 

Вивчаючи  тему п’яту: “ Планування соціальної діяльності підприємства” необхідно робити акцент на розгляді питань щодо методики планування соціальної діяльності підприємства, показників продуктивності праці.

Після вивчення теми студент повинен знати:

- засади соціально – трудових відносин на підприємствах різних типів господарювання;

- методику визначення продуктивності праці та її зміни під впливом різних факторів.

Рекомендована література

[ 8  ] – с.89 - 108.
[14 ] – с. 186 – 194.
[20 ] – с. 45 –67.
[21 ] – с. 71 – 111.

  Тема 6. Планування витрат на виробництво та реалізацію продукції.

1 .Витрати підприємства. Зміст планування витрат виробництва.
2. Види витрат. Відрахування на соціальні заходи.
3. Амортизація. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на поточний ремонт основних фондів.
4. Планування собівартості продукції.
 
Питання для самостійного вивчення.

Принципи формування собівартості продукції.
 

Ключові слова та поняття: витрати виробництва, матеріальні витрати, поточні витрати, собівартість, види собівартості, адміністративні, валові витрати, витрати збуту, витрати обігу, постійні, перемінні витрати, додаткові, явні, неявні витрати обігу, рівень витрат обігу, планування витрат обігу, амортизація, прямий метод калькулювання, нормативний метод калькулювання.

 

Вивчення теми шостої :“Планування витрат на виробництво та реалізацію продукції ”, полягає у засвоєнні методики формування загальних витрат підприємства, витрат на виготовлення окремих видів продукції, виробничих витрат кожного структурного підрозділу підприємства.

Після вивчення теми студент повинен знати:

- місце плану витрат в загальній структурі плану діяльності підприємства;
- класифікацію витрат за ознаками;
- вихідні дані для планування витрат;
- планові показники витрат підприємства;

Рекомендована література

[ 2  ] – с.196 – 202.
[ 9  ] – с. 281 –294.
[14 ] – с. 201 – 218.
[21 ] – с. 150 – 172.
[26 ] – с. 70 –74, 203 –214.
  Тема 7. Фінансовий план підприємства.

1. Фінансове планування. Завдання та методи фінансового планування.
2. Зміст та методичні основи розробки фінансового плану.
3. Планування витрат і відрахувань в складі фінансового плану.
4. Банкрутство підприємства. Заходи щодо запобігання банкрутства підприємства.
 
Питання для самостійного вивчення.

Оцінка ефективності інвестицій на підприємстві.
 

Ключові слова та поняття: фінансове планування, завдання фінансового планування, об’єкти фінансового планування, види фінансових планів, баланс, балансовий прибуток, податок, об’єкти оподаткування, загальнодержавні податки і збори, місцеві податки, податок на додану вартість, валовий доход, акцизний збір, платіжний календар, касовий план, банкрутство, зовнішні фактори банкрутства, внутрішні фактори банкрутства, ліквідація, наслідки ліквідації, форми ліквідації, санація, фінансове оздоровлення підприємства.

 

Сьома тема: “Фінансовий план підприємства” полягає в оволодінні студентами методики розробки фінансового плану підприємства (балансу доходів і витрат), що має важливе значення для стабільного фінансового становища, запобігання банкрутству в умовах конкуренції.

Після вивчення теми студент повинен знати:

- завдання та зміст фінансового планування;
- механізм формування фінансових результатів діяльності підприємства;
- механізм витрачання фінансових ресурсів;
- систему показників фінансового стану підприємства.

Рекомендована література

[ 2  ] – с.254 – 245.
[ 8  ] – с.239 – 260.
[14 ] – с.221 – 245.
[26 ] – с. 279 – 316
 

ТЕСТИ

 
1. Планування – це:
а) визначення мети, якої підприємство прагне досягнути за певний період;
б) неперервний процес передбачення змін зовнішнього середовища;
в) адаптація внутрішніх факторів виробництва для розвитку і подальшого зростання;
г) організація матеріально – технічного постачання і впровадження методів мотивації праці.
2. Відмінність між стратегічним і тактичним плануванням полягає у :
а) охопленні сфер впливу;
б) фінансових можливостях підприємства;
в) рівні обґрунтованості управлінських рішень;
г) залежності від зовнішнього середовища.
3. Середньотермінове планування – це планування на строк:
а) від 1 до 3 років;
б) від 3 до 5 років;
в) від 5 до 10 років;
г) від 10 до 15 років.
4. Яка мета бізнес – планування?

а) викладення підприємницького задуму на папері, та пошук джерел інвестування;
б) задоволення власних амбіцій;
в) матеріальна зацікавленість.
5. Механізм планування – це:

а) визначення мети і завдань планування;
б) здійснення оперативного контролю за діяльністю підприємства шляхом порівняння звітних і планових показників його діяльності;
в) процес прийняття планових рішень. Який випереджає майбутні дії.
6. Процес стратегічного планування не включає:

а) діагностику середовища;
б) визначення стратегічних цілей і завдань;
в) вибір стратегії.
7.Гнучкість як принцип коригування:

а) вимагає взаємопогодження довго -, середньо – та короткотермінового планування;
б) означає, що кожний працівник підприємства стає учасником планування діяльності;
в) забезпечує в процесі планування можливості коригування планів відповідно до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі.
8. Критеріями вибору стратегій можуть служити:

а) час реалізації стратегії;
б) величина ризику;
в) інтуїція;
г)думки експертів;
д)фінансові ресурси.

ЗРАЗКИ ЗАДАЧ

Задача1. 
Визначити обсяг товарної і валової продукції за умови:
- річний випуск автобусів моделі А – 2200 одиниць;
- річний випуск автобусів моделі Б – 4000 одиниць;
- залишки незавершеного виробництва: на початок року – 150 тис. грн.. , на кінець планового року – 120 тис. грн..;
- діючі ціни на автобус моделі А -40 тис. грн., моделі Б – 160 тис. грн.;
- послуги виробничого характеру за планом – 42 тис. грн..

Задача2.

Визначити річну потребу в матеріалах за умови: випуск продукції у базовому періоді склав 300 одиниць; середня норма витрачання матеріалу на облікову одиницю продукції становила 1,5кг; за планом передбачається ріст випуску продукції на 15% і зменшення норми витрачання матеріалу на 3%.

Задача 3.

Розрахувати середньо облікову чисельність основних робітників – відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми – 7240 нормо –год., явковий фонд часу – 1810 годин, очікуваний коефіцієнт виконання норм – 1,03, а коефіцієнт явки – 0,87.

Задача 4.

Визначити планові операційні витрати на виготовлення продукції за умови:
- у звітному періоді операційні витрати на виготовлення продукції становили 450 тис. грн;
- витрати на 1 грн. – 80 коп.;
- у плановому періоді обсяг виробництва зросте на 5%;
- витрати на 1 грн. Не повинні перевищувати 78 коп.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ.

1. Поняття планування.
2. Методологія планування.
3. Директивне планування.
4. Індикативне планування.
5. Принципи та методи планування.
6. Стратегічне планування.
7. Сутність поточного планування.
8. Балансовий метод планування.
9. Зміст плану матеріально – технічного забезпечення виробництва.
10. Оперативно – виробниче планування.
11. Асортимент товару та фази його життєвого циклу.
12. Поняття конкурентноздатності товару.
13 .Значення і характеристика програм і бізнес – планів.
14. Методи встановлення норм і нормативів.
15. Фактори що впливають на результати господарської діяльності підприємства.
16. Сегментація ринку.
17. Поняття номенклатура ринку, та асортимент товару.
18. Ємність ринку.
19. Поняття стандартизація.
20. Потужність ринку.
21. Сутність державної підтримки конкуренції.
22. Види цінової стратегії підприємства.
23. Фактори, що впливають на потужність підприємства.
24. Сутність теорії масового обслуговування.
25. Зміст планування матеріально – технічного забезпечення.
26. Поняття виробничий запас.
27. Основні напрями використання матеріалів на підприємстві.
28. Поняття соціальна діяльність підприємства.
29. Розділи з яких складається план соціальної діяльності підприємства.
30. Показники, які використовують для планування заходів, спрямованих на підвищення трудової та соціальної активності.
31. Методи планування соціальної діяльності підприємства
32. Структура трудового колективу.
33. Поняття витрати підприємства.
34. Виплати на оплату праці.
35. Витрати, що входять до складу „інші витрати”.
36. Поняття амортизація.
37. Значення фінансового планування.
38. Види фінансових планів на підприємстві.
39. Планування витрат і відрахувань в складі фінансового плану.
40. Планування заходів щодо запобігання банкрутству підприємства.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Алексеева М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика – 1997. – 246 с.
2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю. В. Економіка підприємства: Навч. Посібник для студентів економічнихспеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Друге видання. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 289 с.
3. Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. – К.: КДТЕУ, - 2000. – 65 с.
4. Вихановський О.С. Стратегическое планирование: Учебник. – М.: Изд-во МГУ. – 1995. – 252 с.
5. Водне господарство. Методики активного навчання: Навч. Посібник/ За ред. С.Т.Вознюка і Е.А.Зіня. – К.: ІЗМН. – 1997. – 368 с.
6. Деловое планирование. Методы, организации; Современная программа. Учебное пособие под ред. В.М.Попова.- М.: Финансы и статистика, 1997.
7. Дупай М.М., Денчук П.Н., Питель С.В. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 222 с.
8. Економіка підприємства: Навч. посіб. /За заг. Ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера.– К.: ІВЦ «Видавництво» Політехніка»,2003.– 264 с.
9. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес, 2004. – 615 с.
10. Экономика, организация и планирование промышленного производства /В.И.Выборнов, Ф.П.Висюлин и др. /Под общ. ред. Н.А.Лисицина. – Мн.: Выщ.шк. – 1990. – 446 с.
11. Экономика предприятия /В.Я.Хрипача. – Мн.: НПЖ «Финансы, учет, аудит». – 1997. – 448 с.
12. Зінь Е.А. Проблеми підготовки фахівців для забезпечення адміністративної реформи //Вісник РДПУ, Збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 2(9). – С. 28-35.
13. Зінь Е.А. Теорія управління соціально-економічними процесами / Навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ. – 1996. – 54 с.
14. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с. 
15. Ильин А.И. Планирование на предприятии / Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч .1. Стратегическое планирование. Ч.2. Тактическое планирование. – Мн.: «Новое знание». – 2000. – 719 с.
16. Ильин А.И. Управление предприятием: Справочник руководителя. – Мн.: Выш. шк. – 1997. – 275 с.
17. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. – Чернігів: ЧДІЕУ. – 2001. – 456 с.
18. Котлер Ф. Основы маркетинга: - М.: Прогресс, 1993. – 698 с.
19. Маскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. – М.: Дело – 1996. – 702 с.
20. Организация планирования и управления машиностроительными предприятиями / Под ред. А.Ф.Дерчичева. – М.: Машиностроение, 1990. – 378 с.
21. Протопопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: ЦУЛ, 2003 – 220 с.
22. Турченюк М.О. Маркетинг. Ч 1 Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства Конспект лекцій. – Рівне: РДТУ. – 1997. – 81 с.
23. Турченюк М.О.Маркетинг. Ч.2Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства: Конспект лекцій. – Рівне: РДТУ. – 1998.– 137с.
24. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. / Учебное пособие. – К.: МАУП. – 1998. – 152 с.
25. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева. – М.: ИНФРА. – 1998. – 668 с.
26. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.
27. Фролова Л.В. Планирование деятельности предприятий. Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЄТ, 2001.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.