Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Пендерецький О.В.
Науковий збірник Київського національного університету ім. Т. Шевченка
"Економічна та соціальна географія". - 2012. - Випуск 1 (64).

Особливості розроблення промислового туру в Карпатському суспільно-географічному районі

Приведені основні складові розроблення промислового туру Карпатського суспільно-географічного району. Доведено, що для повної інформованості туристів основну роль відіграє створення паспорта промислового туру, який складається з екологічного, технічного, та кадастрового паспорта промислових об’єктів. Основою, при цьому, є карта осередків промислового туризму.

Постановка проблеми. Для промислового туризму [1] одним із основних завдань фірми-оператора є розроблення туру, а також організація групи до участі в ньому. Специфіка об’єктів промислового туризму зацікавлює спеціалістів відповідної галузі господарства, які під час їх відвідування можуть задовольнити свої професійні, наукові, бізнесові, спортивні, екстремальні та інші потреби. Такі групи можна легко організувати, якщо туристична фірма має розвинену рекламну кампанію, а також надає своїм клієнтам повну та достовірну інформацію про вибрані об’єкти маршруту та забезпечує їм права і обов'язки під час перебування на маршруті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх досліджень і публікацій необхідно назвати навчальний посібник О.О. Любіцевої «Методика розробки турів», де автор описала етапи розробки туру [3], монографію Л.М. Перовича, Л.Л. Перович та Ю.П. Губара [4], де розкриваються питання, які пов’язані з розробкою та функціонуванням кадастру нерухомості в Україні, навчальний посібник М.Г. Ступеня [5], де розкриті складові частини державного земельного кадастру, а також авторські дослідження [1, 2].

Визначення невирішених сторін проблеми. В Карпатському суспільно-географічному районі, поряд з курортними і рекреаційними об’єктами, також є значна їх кількість, що відноситься до промислових, військових та народних промислів, які в своїй сукупності становлять об’єкти промислового туризму [2]. Для виробників впровадження туристичних маршрутів та екскурсій є оригінальним способом представити свою продукцію, поліпшити імідж компанії і галузі в цілому, а для туристів – це можливість побачити своїми очима виробничі потужності, познайомитися з історією промисловості.

Багато мандрівників, що приїжджають в регіон – це бізнес-мандрівники. Багатьом з них було б цікаво зазирнути у виробничий процес значно глибше. У зв’язку із цим постає питання про розвиток промислового туризму на теренах краю, оцінки його перспективності, ресурсної бази й напрямків. Дана пропозиція здатна закласти основи розвитку даного туризму в регіоні, при чому, як внутрішнього, так й зовнішнього. Слід зазначити, що в останній час мешканці інших регіонів України й іноземці все більше цікавляться екскурсіями нашими підприємствами, тож цей напрям відкриває нові можливості для туристичних фірм.

Крім того, є ціла категорія студентів технічних, економічних, природничих спеціальностей, котрим екскурс на виробництво не просто цікавий, але й корисний для майбутньої роботи. Особливо корисними будуть такі екскурсії для студентів геолого-географічних спеціальностей в цілях ознайомлення зі структурою, особливостями діяльності підприємств, виявлення виробничих зв’язків підприємств із постачання сировини та збуту продукції, встановлення основних напрямів діяльності підприємств в галузі охорони навколишнього середовища, комплексного вивчення територіальних природо-антропогенно-географічних комплексів тощо.

Мета та завдання статті. З метою розроблення промислових турів, побудувати карту територіального розміщення осередків промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району.

Основний виклад матеріалу. Тур – це програма, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань і комплекс заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні [3].

Тури поділяються на види відповідно до мети подорожі та форми щодо організаційних заходів, класифікуються за кількістю учасників, сезоном та терміном перебування. Залежно від комплексу послуг та комфортності подорожування тури поділяються на класи обслуговування. Мотивація подорожі та решта її параметрів визначають програму туру. За формою тури поділяються на комплексні та індивідуальні. Індивідуальний тур передбачає забезпечення подорожування відповідно до побажань туриста. Комплексний тур формується туристичною фірмою, включає певний набір попередньо узгоджених з туристом послуг, вартість яких сплачується в повному обсязі. Залежно від мотивації туристів до подорожі, визначаються з напрямом промислового туру. Складовими туру є маршрут, програма та комплекс послуг по життєзабезпеченню туриста, в межах яких реалізується на відповідному якісному рівні мета подорожування. Маршрут і програма забезпечують мету подорожування, а заходи з життєзабезпечення туриста під час подорожування – безпеку та комфортність при реалізації цієї мети.

Специфіка промислового туру полягає в дотриманні туристами правил охорони праці, техногенної та екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності. Тому дуже важливим є надати туристам всебічну інформацію про маршрут та об’єкти туру. Іншими словами – розробити туристичний паспорт туру, який буде поєднувати кадастровий, технічний і екологічний паспорт об’єктів маршруту. Вирішення цього питання полегшується створенням кадастру об’єктів промислового туризму.

Екологічний паспорт підприємства [4, с.21] – нормативно-технічний документ, що містить характеристику взаємин підприємства з навколишнім середовищем, загальні відомості про підприємство, використовуваному сировину, опис технологічних схем вироблення основних видів продукції, схем очищення стічних вод і викидів в повітря і т.д., а також перелік планованих заходів, спрямованих на зниження навантаження на навколишнє середовище. Екологічний паспорт підприємства повинен містити детальну інформацію, що стосується потужності та спеціалізації виробництва, технічної оснащеності, отриманої сировини і випущеної продукції. У інформації, що відбиває виробничу діяльність підприємства, необхідно виділити ту її частину, яка пов'язана з природоохоронними проблемами. Характеристика промислового майданчика, особливостей її природних компонентів дуже важливі, тому що в значній мірі впливає на характер розповсюдження або накопичення викидів, визначає гостроту екологічної ситуації.

Вирішення проблем сталого розвитку регіонів, екологічної безпеки довкілля, охорони земель та їх раціонального використання, оптимізація землеустрою, визначення правових відносин щодо землі та іншого нерухомого майна потребують всебічного кадастрового забезпечення. Як свідчить світовий досвід, кадастрово-реєстраційні системи відіграють важливу роль у сфері управління нерухомістю, оподаткування та іпотечного кредитування, інформаційного та правового забезпечення ринку нерухомого майна, тощо.

Важливим положенням системи є єдиний кадастр земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, коли в єдиній базі даних зосереджена інформація як про земельні ділянки, так і про будівлі та споруди (їх частини), що на ній розташовані. Тоді вони являють собою єдиний майновий комплекс, який у багатьох випадках розглядається як єдиний об’єкт нерухомого майна і єдиний об’єкт права, що дає можливість оперативно отримати необхідну інформацію.

Кадастрові системи є важливим правовим елементом, захистом прав власності. Юридична сила реєстрації полягає в тому, що держава несе відповідальність за правильність реєстраційних процесів. Незареєстровані права вважаються неіснуючими, а зареєстровані – правильними. Складовою частиною реєстру є кадастрові плани та карти. При визначенні прав володіння чи користування кадастровими об'єктами вказують на певні обмеження чи обтяження, які можуть зустрічатися. У кадастрових системах важлива роль відводиться концепції меж земельних ділянок. Як правило межі земельної ділянки, що реєструються в реєстрі, повинні бути зафіксовані в натурі [5, 6].

Кадастр нерухомості тісно пов'язаний з існуючими сьогодні топографічними планами і картами, топографо-геодезичні матеріали яких можуть бути основою створення кадастрових планів і карт.

Обов'язковим елементом інформаційного забезпечення розробки туру є карта території, оскільки розробка маршруту є результатом картографічного моделювання і обов'язково повинна спиратися на оцінку території: її туристично-географічне положення, адміністративно-територіальний поділ, протяжність, конфігурацію, систему розселення і транспорту, рис.1.

Осередки промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району
Осередки промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району
Рисунок 1. Осередки промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району

Висновки та перспективи. Побудова карти територіального розміщення осередків промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району значно спрощує на їх основі створення інформаційної кадастрової системи, що дає можливість розроблення промислових турів. В той же час удосконалення цієї системи потребує систематичного введення нових інформаційних показників, зміни структурних та функціональних зв'язків між різними відомствами, які наповнюють своїми даними кадастрову систему, а це завдання значно облегшується завдяки такої карти.

Список літератури

1. Пендерецький О.В. Екологічні аспекти розвитку промислового туризму в нафтогазовидобувних регіонах України / О.В. Пендерецький // – Івано-Франківськ: Науковий вісник ІФНТУНГ. - 2009. – Вип.4(22). – С.148-152.
2. Пендерецький О.В. Концептуальна інформаційна кадастрова система об’єктів промислового туризму / О.В. Пендерецький // Науковий збірник київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – № 8. – 2010. – С. 59 – 64.
3. Любіцева О.О. Методика розробки турів / О.О. Любіцева // - Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес – 2003. – 104 с.
4. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко // Навчальний посібник. – К. Лібра. – 2006. – 368 с.
5. Перович Л.М. Кадастр нерухомості / Перович Л.М., Перович Л.Л., Губар Ю.П. // - Монографія - Львів: «Львівська політехніка». – 2003. – 120 с.
6. Ступень М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру / М.Г. Ступень // - Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ-2000». – 2003. – 336 с.

Cited the main components of the industrial development of the Carpathian round social and geographical area. It is proved that for the full awareness of tourists fundamental role played by a passport industrial tour, which includes environmental, technical, and cadastral passport industrial facilities. Basis, thus, is a map of the industrial centers of tourism.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.