Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Пашенцев А.І.
Культура народів Причорномор'я. - 2001. - №25. - С.15-18.

Визначення прогнозних оцінок вартості туристичного продукту

Розкриваються особливості формування ціни туристичного продукту, складові компоненти собівартості і його продажної ціни, запропоновано метод розрахунку прогнозних оцінок ціни туристичного продукту.

Ключові слова: собівартість і продажна ціна туристського продукту, сезонність, метод розсіювання, прогнозні оцінки туристського продукту.

Туризм є одним з небагатьох динамічно розвиваються видів українського бізнесу. Економічні кризи останніх років не зменшили інтерес до туризму в Україні, країні, яка володіє великим туристичним потенціалом, але займає незначну частку (менше 0,5%) у світовому туристичному потоці [3].

Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим стартовим інвестиціями, швидким терміном його окупності, постійним попитом на послуги туризму, високим рівнем рентабельності.

Ринок туризму не існує незалежно від держави і суспільства. Головне завдання держави в нинішніх умовах - вироблення стратегії туристичної діяльності, її правове регулювання, надання сприяння підприємствам готельного та туристичного комплексу у розвитку виробництва, висновок угод з іноземними підприємствами з метою створення кращих умов для розвитку міжнародного туризму.

Сформована до теперішнього часу система організації управління туристичним комплексом відображає відбувається в Україні процес переходу від централізованої адміністративної системи, яка базувалася на домінуванні державних форм власності, господарського механізму, що поєднує різні форми власності.

В умовах ринкової економіки децентралізація передбачає передачу права здійснення туристичної діяльності будь-якої організації незалежно від форми власності. Цей процес супроводжується створенням різного роду асоціацій, об'єднань. В даний час серед учасників туристичної діяльності, поряд з державними організаціями, діють акціонерні товариства, асоціації, створюються спільні підприємства (СП) за участю іноземних партнерів на території України, здійснюється туристична діяльність українських підприємств за кордоном.

Як правило, туристичні організації переслідують не одну ціль, а кілька, які важливі для їх функціонування і розвитку. Такими можуть бути:

- визначення критичних областей управлінського впливу і пріоритетних завдань, що забезпечують одержання запланованих результатів;
- забезпечення умов, необхідних для розвитку творчого потенціалу працівників туристичної організації і підвищення рівня задоволеності і зацікавленості в роботі;
- комплексний вплив на клієнтів фірми на всіх етапах туристичного обслуговування;
- стабілізація фінансового стану фірми за рахунок здійснення маркетингових досліджень;
- підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту;
- дослідження і прогнозування поточних і перспективних потреб клієнтів.

Для досягнення поставлених цілей туристська організація повинна приділяти особливу увагу ціноутворення на пропоновані послуги. Сучасна економічна теорія розглядає ціну як результат функціонального впливу комплексу ціноутворюючих факторів. Ціна є інструментом господарюючого суб'єкта і має дві межі: нижню і верхню. Нижньою межею ціни туристичного продукту виступає собівартість виробленого продукту, а верхній - визначається попитом на нього.

Таким чином, величина ціни на туристичний продукт визначається собівартість туристичного продукту і попитом на нього.

З = Т + Р ; (1)

де З - собівартість туристського продукту;
Т - вартість товарів і сировини (для приготування їжі).

ПЦ = З + Р + К + П + Д+; (2)

де ПЦ - продажна ціна туристичного продукту;
К - непрямі податки;
П - прибуток туристичного оператора;
Д - знижки за окремими видами послуг;
В - комісійна винагорода.

Формування ціни на туристичний продукт має особливості, а саме:

- послуги туризму являють собою кінцевий продукт, призначений безпосередньо для споживання;
- попит на туристичний продукт носить сезонний характер;
- на стадії кінцевої реалізації продукту відхилення цін від вартості веде до перерозподілу доходів населення між різними його групами;
- споживання туристичного продукту відбувається у вільний час, який має для туриста самостійну цінність, що призводить до вибірковості, підвищення вимог, чутливості до якості;
- між моментом продажу туристичного продукту та актом його споживання є значний розрив у часі, у зв'язку з цим доцільно застосування спеціального страхування від інфляції.

На ціну туристичного продукту впливає ряд факторів:

- клас обслуговування;
- форма обслуговування;
- кон'юнктура ринку;
- сезонний характер надання послуг;
- географія розміщення туристичних організацій.

Процес управління ціну туристичного продукту не закінчується її встановленням у конкретний момент часу. Це пояснюється тим, що в умовах ринкової економіки, що характеризується зміною політичної, соціальної, економічної ситуації, виникає необхідність постійного управління ціною для залучення більшої кількості потенційних споживачів туристичного продукту, збільшення прибутку підприємства, обороту грошових коштів.

У цьому зв'язку доцільно застосовувати метод розсіювання, що дозволяє представити прогнозні оцінки вартості турпродукту як в поточний момент часу, так і в перспективний. В якості контрольного показника, з яким здійснюється зіставлення прогнозних оцінок, виступає середня ціна турпродукту на ринку туристичних послуг. Розрахунок ведеться в табличній формі. Цифрова обробка здійснюється в наступній послідовності:

1. В таблиці вихідних даних (таблиця 1) підраховують суми цін туристичного продукту за варіантами (Σv) і тимчасовим проміжкам (Σр).

Таблиця 1.

Вихідні дані ціни туристичного продукту
Варіант Ціна туристичного продукту ∑ V Середні значення
1 2 3 4
А (контрольний) 47,8 46,9 45,4 44,1 184,2 46,05
Б 53,7 50,3 50,6 48,0 202,6 50,65
В 46,7 42 43,4 40,7 172,8 43,20
Г 48,0 47,0 45,6 45,7 186,3 46,58
Д 41,8 40,0 43,0 41,6 166,4 41,60
∑ р 238 226,2 228 220,1 912,3 Хср=45,6

2. Перевіряють правильність обчислень, для чого підсумок суми за варіантами повинен збігатися з підсумком за тимчасовим проміжкам.
3. Обчислюють середнє значення ціни за варіантами та тимчасовим проміжкам.
4. Визначають значення відхилень варіантів від середнього і заносять в таблицю 2.

Таблиця 2.

Значення відхилень варіантів від середнього значення ціни туристичного продукту
Варіант Хіср ∑V
1 2 3 4
А (контрольний) 2,2 1,3 -0,2 -1,5 1,8
Б 8,1 4,7 5 2,4 20,2
В 1,1 -3,6 -2,2 -4,9 -9,6
Г 2,4 1,4 0 0,1 3,9
Д -3,8 -5,6 -2,6 -4 -16
∑ р 10 -1,8 0 -7,9 ΣХ=0,3

5. Визначають суму значень відхилень від середньої:

Σх = хА + хУ + хЗ + ... + xn; (3)

де хА, хВ, х, З, ..., хn - значення суми відхилень ціни від середнього значення по варіантами.

6. Визначають загальне число спостережень:

N = L·n; (4)

де L - кількість варіантів;
n - кількість значень у кожному варіанті.

7. Визначають коригуючий фактор:

S = (Σхi)2: N; (5)

8. Обчислюють загальну суму квадратів значень ціни туристичного продукту:

Sу =Σхі2 - S; (6)

9. Обчислюють суму квадратів з тимчасовим проміжкам:

Sр =Σрi2 : L - S; (7)

де Σрi2 - значення суми цін по кожному з тимчасовим проміжкам (1, 2, 3, 4) (див. табл. 1).

10. Обчислюють суму квадратів варіантів:

Sv = ΣVi2 : n - S; (8)

де ΣVi2 - значення сум цін туристичного продукту по кожному варіанту (А, B,C,D) (див. табл. 1)

11. Визначають узагальнену помилку:

Sz = Sу - Sр -SV; (9)

12. Визначають помилку розрахунків:

Sх = (10)

13. Визначають найменшу істотну різницю:

НСР = (11)

де t - коефіцієнт, що змінюється в залежності від числа ступенів свободи (представлений в табл. 4).
x - середнє значення ціни турпродукту (етап 3).

Результати розрахунків представляються в таблиці 3.

Таблиця 3.

Прогнозні оцінки ціни туристичного продукту
Варіант Середнє значення ціни турпродукту Різне
гр %
А (контрольний) 46,05 - -
Б 50,65 5,05 10,97
В 43,20 -2,4 -5,2
Г 46,58 0,98 2,13
Д 41,60 -4 -8,69

Таблиця 4.

Значення коефіцієнта t в залежності від числа ступенів свободи
Число ступенів свободи 3 4 5 6-7 8-9 10-12 13-25 26-100
Значення коефіцієнта t 4,5 3,9 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9

Порівняння оцінок здійснюється з:

- контрольним варіантом, в якості якого виступає середня ціна туристичного продукту на ринку. Знак "плюс" означає можливе підвищення ціни на туристичний продукт у розглянутому прогнозованому проміжку часу, а знак "мінус" - відповідно зниження.
- найменшої істотної різниці(НСР). До уваги приймаються лише значення, що перевищують НСР. Наприклад, найменша істотна різниця становить 1,4%, а прогнозна оцінка +1,9%. Це означає, що ми можемо підвищити ціну на турпродукт на 1,9% (знак "плюс" означає можливість підвищення ціни, так як 1,9 більше, ніж 1,4, тому ми беремо до уваги цю оцінку і робимо відповідні висновки).

Ціна в умовах ринкової економіки - найважливіший економічний компонент, характеризує діяльність підприємства і галузі в цілому. Саме ціни справляють вирішальний вплив на рух матеріальних потоків, рівень прибутковості підприємства. Для підприємств туристичної індустрії, незалежно від форм власності це питання їх благополуччя. Розумна цінова політика, послідовна реалізація глибоко обґрунтованої цінової стратегії складають необхідні компоненти успішної діяльності підприємства.

Ціни служать засобом встановлення певних відносин між підприємством і споживачем, і допомагають створенню про нього певних уявлень, що може вплинути на її подальший розвиток. Вони визначають рентабельність і прибутковість, життєздатність підприємства є суттєвим елементом, визначальним фінансову стабільність, знаряддям у боротьбі з конкурентами. Ціноутворення з урахуванням прогнозних оцінок - це засіб досягнення цілей фірми. У зв'язку з тим, що на ринок і на рівень збуту туристичного продукту впливає чимало мінливих факторів (політична нестабільність, загально-економічні фактори, виснаження природних ресурсів, зміна екологічної обстановки, демографічна ситуація) перед туристичної організацією виникає необхідність управління цінами на пропоновані послуги. Управління цінами здійснюється за допомогою внесення змін до прейскуранти, обмовок контракти, компенсацій. Однак у туристської організації не завжди є можливість оперативно коригувати діючі прейскуранти. Це пов'язано, насамперед, з частими змінами витрат виробництва та кон'юнктури ринку. Тому підприємству потрібно застосовувати методи прогнозування ціни туристичного продукту.

Для цієї мети доцільно застосовувати метод розсіювання, що дозволяє представити прогнозні оцінки ціни туристичного продукту, як в поточний момент часу, так і у віддалений, а це, в свою чергу, дозволить туристському підприємству розробити перспективну цінову стратегію, досягти фінансової стабільності та життєздатності. Застосування цього методу дозволить підприємству своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються на ринку туристичних послуг, оперативно вносити зміни у свою цінову стратегію.

Приклад розрахунку прогнозних оцінок туристичного продукту (табл. 1, 2, 3).

НСР= (3,1·0,64):45,6·100 = 4,4%

У наведеному розрахунку за варіантом Б доцільно підвищити відпускну ціну туристичного продукту на 10,97%, а по варіантах В і Д слід знизити її відповідно на 5,2% і 8,69%. За варіантом Р відпускну ціну туристичного продукту потрібно залишити незмінною, так як прогнозна оцінка менше найменшою суттєвої різниці.

Висновок:

1. Ціна на туристичний продукт має дві межі: нижню, яким є собівартість і верхній - визначається попитом на нього;
2. Попит на туристичний продукт носить сезонний характер, а послуги туризму представляють собою кінцевий продукт, призначений безпосередньо для споживання,
3. Так як ціни на туристичний продукт знаходяться під впливом політичних, соціальних, економічних змін, виникає необхідність управління його ціною. Це доцільно здійснювати методом розсіювання, який дозволяє отримати прогнозні оцінки ціни туристичного продукту, як у поточний момент, так і в перспективі.

Література

1. Балабанов І.Т. , Балабанов А.І Економіка туризму. - М: ІНФРА - М, 1995.
2. Пашенцев А. В. Маркетинг. Навчальний посібник з виконання курсової роботи. СИЭУ, 1999.
3. Чудновський А. Д. Туризм і готельне господарство. - М: ЭКМОС. 2000.

Рада Туристичної бібліотеки: для визначення прогнозних оцінок вартості туристичного продукту потрібні якісні ноутбуки і програмне забезпечення. Ноутбуки та іншу комп'ютерну техніку можна замовити в Інтернет-магазині "Розетка" на сайті rozetka.com.ua.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.