Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМИХАЙЛІЧЕНКО ГАННА ІВАНІВНА

УДК 338.48.02

ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ

Спеціальність 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ 2001


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна,
Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор ХМІЛЬ Федір Іванович,
Львівська комерційна академія Укоопспілки України, завідувач кафедри менеджменту;

кандидат економічних наук, доцент КАЛЬЧЕНКО Альбіна Георгіївна,
Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри маркетингу.

Провідна установа: Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кафедра маркетингу та комерційної справи, Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк.

Захист відбудеться 15.03.2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19, ауд. А-227.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.

Автореферат розіслано 11.02.2001 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.е.н., доцент Н.І.Морозова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах ринкових відносин та інтеграції України у світовий економічний простір виникає потреба в розробці стратегічних планів розвитку видів економічної діяльності, які є потенційно прибутковими та конкурентноспроможними на міжнародному ринку товарів і послуг. До таких видів відноситься туристична галузь, яка в сучасних умовах господарювання потребує створення теоретичної бази, розробки перспективних планів та механізмів ефективного управління і просування туристичного продукту по каналах товароруху від виробника до кінцевого споживача - предмету вивчення логістики.

Теоретичні, методичні та практичні основи логістики - наукового напрямку, який розвивається в економіці з кінця 60-х років ХХ ст., досліджено в роботах науковців: Р.Н.Баллоу, Дж.Ю.О'Брайєна, Д.Еріксона, М.Крістофера, Дж.Купера, С.Моллера, М.Портера, Н.Хатчинсона, Р.Д.Шапіро, Р.Дж.Шрьодера, Дж.Юхансона, Б.А.Анікіна, Н.В.Афанасьєвої, М.П.Гордона, М.Є.Залманової, В.А.Квартальнова, В.А.Литвиненко, О.А.Новікова, Б.К.Плоткіна, А.Н.Роднікова, А.І.Семененко, В.І.Сергеєва, А.А.Смєхова. В Україні з початку 1990-х років в умовах трансформації командно-адміністративної економічної системи в ринкову та порушення більшості господарських зв'язків як на макро, так і на мікрорівнях, проблеми логістичного управління матеріальними потоками досліджувалися: І.О.Бланком, А.В.Войчаком, О.Глогусь, А.Г.Кальченко, Є.В.Крикавським, А.А.Кириченко, А.А.Мазаракі, Н.М.Ушаковою, Ф.І.Хмілем та ін. Ними  досліджено теоретичні засади логістики як науки про управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками підприємств виробничої сфери, частково торгівельної галузі; розглянуто питання планування, контролю та оперативного управління транспортуванням, складуванням й іншими операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства, їх внутрішньовиробничої переробки та доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами і вимогами останнього. Незважаючи на певну наукову спадщину, недостатньо розроблено питання управління потоками послуг в підприємствах невиробничої сфери, зокрема в галузі туризму, не адаптовано основні концепції логістики до сфери туризму, не визначено об'єкти логістичного управління; відсутні методичні підходи до побудови логістичних систем підприємств даної сфери, формування та реалізації туристичного продукту; понятійний апарат логістики в туризмі потребує уточнення.

Важливість застосування логістичних підходів до сфери туризму, вивчення особливостей технологічного процесу надання туристичних послуг, визначення основних моделей збуту туристичного продукту на ринку, класифікація та структуризація туристичного продукту як основного об'єкту логістики в туризмі, обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася згідно з планами науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) і є частиною госпрозрахункової науково-дослідної роботи “Наукові підходи визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств України (№ 426/33), про що свідчать довідки № 1779/33 від 22.09.2000 р., № 1094/11-10 від 28.12.1999 р., № 477/153 від 28.12.1999 р.

Окремі положення дисертаційного дослідження використано в процесі розробки держбюджетної науково-дослідної теми: “Стандартизація термінів та визначень у сфері туристичної індустрії” (довідка № 1780 від 22.09.2000р.). Особистий внесок автора полягає в розробці самостійних розділів та підрозділів відповідних тем.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обгрунтування теоретичної сутності процесу управління продуктовими та інформаційними потоками в туризмі на основі логістичних концепцій, методології розробки і функціонування систем інформаційної та збутової логістики туристичних підприємств. 

Реалізація поставленої мети передбачила розгляд та вирішення наступних задач теоретичного та практичного характеру:

-  дослідити становлення сучасних концепцій логістики як нового наукового напрямку;
- розробити функціональну структуру логістики в туризмі;
- обгрунтувати та дослідити об'єкт логістичного управління в туризмі;
- проаналізувати фактори, що впливають на інформаційну та збутову логістику в туризмі;
- дослідити технологічний процес формування туристичного продукту;
- проаналізувати інформаційне забезпечення процесу формування та реалізації туристичного продукту;
- визначити сутність та місце інформаційної та збутової логістики в туризмі; 
- дослідити динаміку реалізації, склад та структуру туристичного продукту підприємств на ринках в'їзного, виїзного та внутрішнього туризму;
- визначити критерії оптимізації управління продуктовими та інформаційними потоками в туризмі;
- розробити та запровадити логістичні моделі управління інформацією та збутом туристичного продукту для туристичних підприємств різних типів;
- розробити та запровадити комплекс заходів, спрямованих на удосконалення технології формування та реалізації туристичного продукту;
- удосконалити автоматизовану систему обробки інформації туристичного підприємства;
- розробити методику визначення ефективності системи інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства за визначеними критеріями.

Об'єктом дослідження  є процес логістичного управління продуктом праці в туристичній сфері.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні проблеми формування і реалізації туристичного продукту та інформаційне забезпечення цих процесів в межах логістичної системи.

Методами дослідження є загальнонаукові та емпіричні прийоми економічних наук, зокрема: системного аналізу, дослідження операцій, економіко-математичного моделювання, екстраполяції та аналогій, абстрактно-логічні, експертних оцінок, анкетування.

Наукова новизна одержаних результатів. Внаслідок дослідження одержано ряд результатів, що містять удосконалені положення теорії та практики управління продуктовими та інформаційними потоками в межах логістичних систем туристичних підприємств. Зокрема, в дисертації вперше:

- обгрунтовано теоретичну сутність та значення процесу логістичного управління продуктовими та інформаційними потоками в межах системи товароруху туристичних підприємств-посередників;
- деталізовано етапи технологічного процесу формування та реалізації туристичного продукту шляхом логічного упорядкування дій та процесів і систематизації документообороту кожного з них;
- розроблено основну модель логістичного управління процесом  збуту туристичного продукту з визначенням певного порядку дій та обгрунтуванням прикладних варіантів логістичних моделей збуту різних видів та форм інтеграції для туристичних підприємств–посередників;
- розроблено методику визначення ефективності систем інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства за критерієм забезпечення якості  продукту на основі запропонованих параметрів оцінки його якості та відповідного комплексу виробничих і управлінських операцій, дано графічну інтерпретацію даної методики та математичну модель розрахунку.

Узагальнено й уточнено:

- визначення понять “туристичний продукт”, “логістика в туризмі”, “логістичні системи туристичних підприємств”, “інформаційна інфраструктура логістичних систем”;
- елементи функціональної структури логістики туристичного підприємства та позиційована інформаційна та збутова логістика в ній;
- основні напрями моделювання систем інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства;
- методику розрахунку загальних витрат з управління продуктовими потоками в межах логістичної системи туристичного підприємства.

Істотно поглиблено та конкретизовано:

- класифікацію типів туристичних підприємств та споживачів в туризмі;
- основні елементи та склад туристичного продукту, його структуру та відмінні риси як товару;
- об'єкти логістичного управління в підприємствах сфери туризму.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці прикладних результатів, що витікає з теоретичного доробку дисертаційної роботи, та формування рекомендацій з окремих аспектів вдосконалення управління продуктовими та інформаційними потоками туристичного підприємства, зокрема:

- розроблено рекомендації з удосконалення технологічного процесу формування та реалізації туристичного продукту підприємств, що дозволяє оптимізувати виробничу програму у відповідності з попитом на туристичні послуги, узгоджуючи її з економічними ресурсами підприємства;
- розроблено алгоритм документообороту при проходженні кожного етапу операційного циклу в логістичній системі туристичного підприємства, що надає змогу уніфікувати певні форми звітності, оптимізувати кількість документів та автоматизувати їх оформлення, підвищити повноту та конкретність обгрунтування управлінських рішень;
- запропоновано основні напрями удосконалення інформаційної інфраструктури туристичного підприємства шляхом запровадження в практику діяльності моделі інтегрованої автоматизованої системи обробки інформації, яка забезпечує швидкість та коректність доведення її до безпосереднього споживача та відповідальних осіб;
- розроблено рекомендації щодо удосконалення організаційних структур управління збутом продукту туристичних підприємств, що надають змогу упорядкувати ієрархію управлінських повноважень в процесі розподілу та реалізації туристичного продукту;
- впроваджено в практичну діяльність методику визначення ефективності систем інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства на основі критерію якості турпродукту, що забезпечує повноту задоволення платоспроможного попиту споживачів;
- розроблено алгоритм розрахунку загального розміру логістичних витрат з управління продуктовими та інформаційними потоками підприємства в туризмі, що надає змогу покращити результати фінансово-господарської діяльності туристичного підприємства та здобути певні переваги в конкурентній боротьбі.

Окремі пропозиції та рекомендації впроваджені в практиці діяльності туристичних підприємств: ЗАТ “Компанія “Європа-груп”, ТОВ “Подорож бджоли”       (м. Київ, Україна), туристична фірма “REISEBURO” (м. Берлін, ФРН) про що свідчать відповідні довідки (№ 27 від 27.09.2000 р., № 154/2 від 30.10.2000 р., № 45/172 від 25.10.2000 р.).

Результати теоретичного характеру впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін “Логістика в туризмі”, “Організація туризму” та “Міжнародний туризм” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” КНТЕУ.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднено на науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та конгресах, а саме: “Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і туризмі” (м.Київ, 1998р.), “Устойчивое развитие стран с переходной экономикой” (м.Донецьк, 1998р.), науковій конференції професорсько-викладацького складу КДТЕУ за підсумками науково-дослідної роботи 1997-1998рр. (м.Київ, 1998р.),  “Развитие туризма – важное направление подъема экономики Украины” (м.Слов'яногорськ, 1999р.), “Туризм на порозі ХХІ століття” (м.Київ, 1999р.), “Интеграция практики, образования и исследований по туризму: опыт и оценка” (г.Рига, Латвия, 2000г.), “Маркетинг та захист прав споживачів” (м.Донецьк, 2000р.), “Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні перспективи” (м.Полтава, 2000р.), “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку” (м.Трускавець, 2000р.), “Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой” (г.Смоленск, Россия, 2000г.),  “Экономика и развитие общества” (г.Варна, Болгария, 2000г.), “Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування” (м.Київ, 2000р.), “Стратегічний маркетинг та інноваційний менеджмент: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців” (м.Київ, 2000р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у шістнадцяти роботах загальним обсягом 5,6 др. арк., з них 8 робіт у наукових фахових виданнях, 2 статті у збірниках наукових праць та 6 у матеріалах та тезах конференцій.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, дев'яти підрозділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 219 сторінок, у тому числі основного тексту 167 сторінок. У дисертації міститься 27 таблиць, 31 рисунок, 25 формул, 7 додатків (40 с.). Список використаних джерел нараховує 164 найменування (12 с.).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертації, визначено сутність і стан наукової проблеми та її значущість, сформульовано мету і задачі дослідження, його предмет та об'єкт, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, вказано форми апробації та оприлюднення результатів дослідження, наведено кількість публікацій за темою дисертації.

У першому розділі “Трансформація та адаптація сутності логістики до туристичної сфери” на основі критичного аналізу робіт вчених з предмету дослідження, узагальнення та систематизації досвіду управління матеріальними, сервісними, інформаційними та фінансовими потоками із застосуванням логістичних підходів обгрунтовано теоретичну сутність та значення процесів управління інформацією та збутом продукту в логістичній системі туристичного підприємства; розроблено функціональну структуру логістики туристичного підприємства, визначено туристичний продукт як об'єкт логістики в туризмі та проведено його класифікацію; конкретизовано основні поняття: “логістика в туризмі”, “туристичний продукт”, “логістична система туристичного підприємства”, “інформаційна логістика в туризмі”, “інформаційна інфраструктура логістичних систем”, “збутова логістика в туризмі”.

На основі проведених теоретичних досліджень у роботі проаналізовано розвиток наукових підходів щодо визначення сутності поняття “логістика” та розвитку сучасних концепцій логістики в галузі економічних наук. Погляди сучасних науковців на визначення сутності логістичного управління сконцентровані на оптимізації окремих функцій операційних циклів виробництв у системі “постачальник - споживач” здебільшого у сфері матеріального виробництва, частково в торгівельній сфері, де функції логістики полягають у оптимізації розмірів партій та термінів постачання товарів в торговельні підприємства, оптимізації умов їх складування тощо.

У дисертації досліджено проблеми логістики в туристичній сфері, де продуктом праці є особливий товар - туристичний продукт.

Управлінський аспект логістики в туризмі зводиться до планування, контролю, оперативного управління реалізацією і просуванням продуктового та інформаційного потоків у межах системи, що охоплює операційні цикли постачальників і посередників туристичного продукту. З економічної точки зору логістика трактується як діяльність з метою отримання необхідної кількості продукції з оптимальними витратами у встановлений час та у встановленому місці з відповідним інформаційним забезпеченням даного процесу. В основі економічної стратегії підприємства логістика використовується як знаряддя в конкурентній боротьбі та розглядається як управлінська логіка для реалізації рішень щодо раціонального розміщення фінансових, матеріальних, людських та інформаційних ресурсів, контролю за ними.

Логістика в туризмі – це управління продуктовими потоками туристичних підприємств, що включає раціональну організацію формування, збуту та організації споживання туристичного продукту і супроводження цих процесів проходженням інформаційних потоків. Враховуючи специфіку повного циклу виробництва туристичного продукту від інформаційного забезпечення до збуту, процеси просування в каналах товароруху та організацію споживання продукту, логістика в туризмі виконує ряд функцій, які диференціюються згідно з фазами логістичного ланцюга на такі види: інформаційна логістика на вхідному потоці; виробнича логістика, що включає безпосереднє формування та створення туристичного продукту; збутова логістика, яка охоплює розподіл, просування та визначення каналів реалізації готової продукції, та інформаційна логістика на вихідному потоці.

Першочергового значення для підприємств-посередників при здійсненні процесів логістичного управління набуває інформація, яка є для них провідним логістичним та виробничим фактором після первинної та вторинної обробки. Інформація, що пронизує всі ланки управління, об'єднує їх у певну цілісність та є ключовою активністю логістичної системи. Під логістичною системою туристичного підприємства розуміється адаптивна система зі зворотнім зв'язком, мета функціонування якої полягає у формуванні та реалізації продукту підприємства в необхідній кількості і асортименті, в максимально можливому ступені готовності до використання чи споживання, в необхідному споживачеві місці при оптимальному рівні логістичних витрат.

Сутність інформаційної логістики в туризмі полягає в організації потоків даних, що супроводжують продуктовий потік, та є суттєвою ланкою, яка пов'язує постачання, виробництво та збут. Інформаційна логістика оперує комплексом економічної інформації в горизонтальному та вертикальному напрямках, у внутрішніх та зовнішніх координаціях та потребує відповідної інфраструктури. Під інформаційною інфраструктурою логістичної системи в туризмі розуміють сукупність взаємопов'язаних засобів та методів, що забезпечують підготовку інформації, а саме: збір даних та їх первинна обробка, контроль достовірності, зберігання та передача інформації, її оновлення, корегування та презентація.

Збутова логістика в туризмі – це невід'ємна частина загальної логістичної системи, що забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу продукції, готової до споживання. Функції збутової логістики полягають у розподілі та просуванні туристичного продукту по каналах товароруху, постачанні продукту, орієнтованого на потреби споживачів (згідно з термінами обслуговування, якістю, кількістю та ціною), оптимізації витрат пов'язаних з функціонуванням логістичної системи та комерційну збутову діяльність, застосуванні оптимальних інформаційних збутових систем.

З метою формування системи інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства нами визначено поняття та склад туристичного продукту, як сукупність туристичних послуг (основних, додаткових та спеціалізованих), природних і антропогенних умов та ресурсів (натуральних та створених) і туристичних товарів (специфічних та неспецифічних),  що задовольняють потреби споживачів до подорожі, під час та після подорожі, при умові, що ці споживачі є туристами. Представлена в роботі класифікація видів туристичного продукту за рядом ознак дає можливість структуризувати потоки та визначити ефективність їх доведення до безпосереднього споживача.

У дисертації зроблено висновок, що впровадження логістичних концепцій у сферу туризму може мати місце за умов вирішення наступних взаємопов'язаних проблем: розробки та формування логістичних систем для підприємств різних типів з урахуванням специфіки галузі та продукту реалізації, розробки та запровадження різних систем, форм та каналів збуту туристичного продукту, розробки відповідної інформаційної інфраструктури.

У другому розділі “Аналіз стану інформаційної та збутової логістики на ринку туристичних послуг України” проаналізовано динаміку реалізації та структури туристичного продукту як на внутрішньому так і на ринку міжнародного туризму України; визначено та проаналізовано фактори, які впливають на інформаційну та збутову логістику в туризмі, здійснено оцінку інформаційного забезпечення процесів формування та реалізації туристичного продукту.

На основі аналізу стану ринку туристичних послуг України за 1997 - 1999 рр., умов і принципів господарювання підприємств на ньому виявлено наступні тенденції за досліджуваний період:

- обсяг реалізації послуг зменшився на всіх видах ринку в середньому на 17,6%, в структурі туристичного продукту відбулися зміни на користь збільшення частки основних послуг;
- вибірковий аналіз діяльності провідних туристичних підприємств показав, що частина з них є збитковими, а рентабельність більшості (83%) залишається стабільно невисокою і коливається від 2,6% до 4,2%;
- зменшилася кількість туристичних підприємств на 15%;
- у структурі туристичного потоку України домінуюче місце займає закордонний туризм, частка якого склала 49%, що призвело до формування від'ємного балансу України на ринку міжнародного туризму.

Дані тенденції свідчать про скорочення обсягу попиту на туристичні послуги, втрати гуманітарної і відновлювальної (рекреаційної) функції туризму, його соціального спрямування; згортання збутової мережі підприємств-посередників та посилення монопольного положення окремих з них на туристичному ринку; збільшення витрат пов'язаних з просуванням туристичного продукту до кінцевого споживача (туриста), що призвело до збільшення собівартості послуг в системі “постачальник - споживач”. Все це суттєво вплинуло на існуючу функціональну структуру логістики підприємств туристичної галузі та спричинило розрив системи, що об'єднує дані підприємства в єдиний ланцюг товароруху продуктових та інформаційних потоків.

Результати дослідження дозволили визначити зовнішні та внутрішні фактори впливу на інформаційну та збутову логістику туристичного підприємства. До зовнішніх факторів відносяться: економічні, демографічні, політичні, географічні, соціально-культурні, фактори індивідуальної туристичної активності, державного регулювання. До внутрішніх факторів відносяться: форма організації подорожі, схема та складність логістичної системи, тип туру та споживачів (туристів), організаційна структура підприємства, ціни та умови обслуговування, рівень та якість обслуговування, види інформаційних потоків та джерела їх забезпечення, кваліфікація персоналу, структура збуту туристичного продукту підприємств. У роботі доведено вплив кожного з факторів, що діють прямо чи опосередковано.

Проведено оцінку використання інформаційних ресурсів та залученої інформаційної інфраструктури у практичній діяльності туристичних підприємств м. Києва, в результаті якої отримано наступну аналітичну інформацію:

- джерелами отримання інформації про ринок туристичних послуг у 42% із 100% панелі дослідження є заходи виставкової індустрії, у 20% засоби масової інформації, у 30% - комп'ютерні системи резервування, електронні мережі, та у 8% - туристичні інформаційні системи;
- форми надходження інформації розподіляються за наступними джерелами: друковані видання (буклети, проспекти, каталоги, рекламна інформація) – 62,9%; усна інформація – 14,3%; електронні носії – 18,9% та інші – 4,3%;
- з наявних інформаційних ресурсів, що використовуються туристичними підприємствами, слід виділити наступні: електронні мережі та комп'ютерні інформаційні каталоги (як довідкову інформацію) використовують 83,3% підприємств; туристичні інформаційні системи – 66,7%; внутрішньоофісні програми - 4,2%;
- при формуванні структури розподілу туристичного продукту 87% туристичних підприємств використовують однорівневі та дворівневі канали реалізації, без залучення всього можливого спектру методів збуту.

Результати дослідження системи кількісних та якісних характеристик інформаційного забезпечення процесу управління продуктовим потоком у логістичній системі туристичного підприємства обумовлюють необхідність упорядкування і оптимізації інформаційних потоків, їх тісного взаємозв'язку в логістичній системі підприємства - посередника. Для досягнення зазначеної мети доцільним є впровадження комплексної автоматизованої системи обробки інформації в межах логістичної системи, визначення основних моделей управління інформацією та збутом та розробка методології визначення якості функціонування логістичної системи.

У третьому розділі “Розробка та оптимізація моделей інформаційної та збутової логістики туристичних підприємств” за результатами теоретичного та практичного дослідження обгрунтовано основні моделі систем інформаційної та збутової логістики для різних типів туристичних підприємств, методику визначення ефективності системи інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства за критерієм забезпечення високої якості продукту та оптимізації загального розміру логістичних витрат по управлінню продуктовими та інформаційними потоками в межах системи.

До загальних напрямів моделювання інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства необхідно віднести наступні: систематизація управлінських рішень у межах логістичної системи туристичного підприємства та упорядкування їх документального забезпечення; удосконалення технології формування та комплектації туристичного продукту підприємства; удосконалення управління збором інформації у межах логістичної системи туристичного підприємства; моделювання логістичних систем збуту продукції туристичних підприємств; формування бази даних туристів з урахування фактору їх платоспроможного попиту при комплектації туристичного продукту підприємства; проектування програмного забезпечення управління інформацією в межах логістичної системи туристичного підприємства.

Основні напрями діяльності туристичного підприємства при застосуванні інформаційного програмного забезпечення подані на рисунку 1.

<недоступно на сайті www.nbuv.gov.ua>

Рис.1. Модель інтегрованого комп'ютерного програмного забезпечення туристичного підприємства

Проектоване програмне забезпечення інтегрується з наявною на ринку туристичних послуг комп'ютерною програмою для агентств з туризму “Tourist”, мережею резервування, бронювання та глобальною мережею Інтернет, Українською туристичною інформаційною системою “UTIC”, наявним інформаційним забезпеченням туристичного підприємства, що частково комп'ютеризує виконання певних операцій; підсистемою “технологія”, що містить технологічну карту, в якій взаємопов'язано та узгоджено функціональні обов'язки кожного учасника процесу управління в межах логістичної системи та упорядковано документообіг даних процесів; підсистемою “постачальник” та підсистемою “збут”, що містять механізм розрахунку економічної ефективності роботи з постачальниками та зі збутовиками, а саме: методику визначення ефективності заходів виставкової індустрії, як основного джерела надходження та передачі інформації.

Для формування основної моделі логістичного управління процесом збуту туристичного продукту нами запропоновано певний порядок дій: формування мети, цілей та функцій збутової логістики, формування логістичних принципів збуту та їх матеріалізація в конкретному русі продуктових потоків від виробників до споживачів товарів та послуг; формування цілей та логістичних функцій при наданні послуг та організації їх споживання, керуючись принципом послідовності дій в системі “виробництво > збут”; визначення логістичних концепцій процесу формування та реалізації послуг (формування та управління виробничою програмою туристичного підприємства, оперативне календарне планування, організація та контроль продуктового потоку, планування дистрибуційних структур, визначення каналів, форм та систем збуту продукту, тощо); виявлення цільових протиріч між функціональними підструктурами логістики та формування критеріїв оптимізації компромісних проектних рішень; реалізація принципів оптимізації та корекція проектних логістичних рішень загальнопідприємницького та функціонального характеру.

Запропоновано сітьову модель процесу збуту туристичного продукту в логістичній системі підприємств, що включає завдання та функції збутової діяльності в туризмі (рис.2):

<недоступно на сайті www.nbuv.gov.ua>

Рис.2. Сітьова логістична модель процесу збуту

де: 1 - вивчення платоспроможного попиту; 2 - формування портфелю замовлень; 3 - встановлення господарських зв'язків із суміжниками; 4 - фінансування маркетингових досліджень; 5 - проектування номенклатури туристичного продукту підприємства; 6 - підписання договорів із суміжниками-виробниками; 7 - формування цін на товари, послуги та роботи; 8 - створення продуктового асортименту; 9 - вибір каналів розподілу туристичного продукту; 10 - стимулювання посередників зі збуту; 11 - організація надання послуг споживачам (туристам); 12 - контроль за виконанням договірних зобов'язань; 13 - розрахунки між виробниками та посередниками; 14 - безпосереднє обслуговування споживачів (туристів); 15 - оцінка виконання планів збуту; 16 - фінансування збутових операцій; 17 - удосконалення туристичної пропозиції та оцінка результатів фінансово-господарських операцій.

В дисертації розроблено методику визначення ефективності системи інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства на основі  наступних критеріїв:

1) забезпечення якісного рівня обслуговування за допомогою встановлення системи інтегральних показників, що характеризують вимоги споживачів, як кінцевої ланки логістичної системи;
2) оптимізації загальних логістичних витрат в системі товаропросування “постачальник-споживач” в туризмі.

У першому випадку одним із комплексних показників ефективності є якість обслуговування, оцінювана за наступними характеристиками: а) здатність логістичної системи надати необхідний споживачеві продукт у потрібному місці, в певний час за визначених умов; б) здатність логістичної системи забезпечувати необхідний рівень технології обслуговування; в) тривалість логістичного циклу.

З метою визначення якості продукту туристичного підприємства та позиціювання його відносно аналогічної пропозиції конкурентів, використано систему QFD (Quality Function Deployment), що дозволяє визначити рівень очікуваних та отриманих результатів наданих послуг споживачам.

Нами запропонована матриця визначення якості туристичного продукту споживачами, що заповнюється за наступною схемою (рис.3):

<недоступно на сайті www.nbuv.gov.ua>

Рис.3. Матриця визначення якості туристичного продукту

а) по горизонталі фіксуються всі запити споживачів (акції) до даного туристичного продукту; б) по вертикалі зазначаються всі заходи (реакції), які вживають туристичні підприємства щодо задоволення вимог споживачів; в) з правого боку матриці встановлюється семантичний диференціал, де протилежні оцінки розділяє шкала розрядів, на якій респондент ставить позначку (бальну оцінку); г) знизу матриці встановлюється диференціал оцінки виробничих характеристик за критерієм пріоритетності щодо них з боку підприємства-посередника. Побудова даної матриці базується на використанні різних методів оцінки, таких як: анкетні опитування споживачів, експертні висновки, статистичні методи аналізу.

Математичну залежність між запитами споживачів (D), виробничими характеристиками та їх оцінкою (В) й позиціюванням продукції (Р) на ринку можна подати у вигляді:

W = f (D, B, P)  (1)

де: W – оцінка виробничих характеристик туристичного підприємства;
D – множина можливих варіантів запитів споживачів;
B – обчислювана (кінцева) множина показників (параметрів) виробничих характеристик;
P – алгоритм оцінки, що реалізує логіку порівняльної оцінки ( у формі “найкраще - найгірше”).

Формула розрахунку показників виробничих характеристик в логістичній системі туристичного підприємства та їх оцінки має вигляд:

формула розрахунку показників виробничих характеристик в логістичній системі туристичного підприємства та їх оцінки  (2)

де: W1 - показник оцінки виробничих характеристик підприємства за ступенем важливості при формуванні, комплектації та організації споживання туристичних послуг;
k – коефіцієнт оцінки певної виробничої характеристики (3, 6, 9);
Rn - ранг за пріоритетністю виробничої характеристики;
n - кількість показників, що виносяться для порівняння.

Формула розрахунку загальної оцінки конкурентної позиції підприємства за його виробничими характеристиками в логістичній системі туристичного підприємства має вигляд:

формула розрахунку загальної оцінки конкурентної позиції підприємства за його виробничими характеристиками в логістичній системі туристичного підприємства  (3)

де: W - загальна оцінка конкурентної позиції підприємства за виробничими характеристиками;
km – коефіцієнт оцінки показників виробничих характеристик (оцінка за п'ятибальною системою);
Pn - показники оцінювання виробничих характеристик.

Концепція оптимізації загальних витрат є класичною основою для аналізу функціонування логістичної системи туристичного підприємства в ланцюгу “виробник-споживач”. Функціонування будь-якого елементу системи оцінюється з урахуванням загальних витрат, оскільки мінімізація витрат на окремі логістичні операції може підвищити сукупні витрати при управлінні продуктовим потоком.

Дослідження довели, що процес розрахунку загальних логістичних витрат полягає у поєднанні логістичних витрат сторонніх організацій, підприємств-партнерів та логістичних витрат власного виробництва, що розраховуються як кошторис даних витрат за місцем та часом їх виникнення.

 Для розрахунку собівартості продукту переважною більшістю туристичних підприємств-посередників застосовується алгоритм багатоваріантних розрахунків загальних витрат з організації конкретного продуктового потоку. Так, при можливості неодноразових ідентичних подорожей груп туристів за певним маршрутом та за однакових базових умов обслуговування упродовж певного періоду (сезону, року), може бути використано наступна формула:

Взаг = (Сп + Стр + Спп  + Спа)* К ,  (4)

де: Взаг – загальні витрати з організації продуктового потоку в ланцюгу “постачальник – споживач”, грн.( ум.од.);
Сп –  собівартість послуг підприємств – виробників, до яких відноситься собівартість послуг готельного розміщення, екскурсоводів, послуг страхування, інші види додаткових послуг, що входять до турпакету, грн.( ум.од.);
Стр  собівартість транспортного обслуговування, грн.(ум.од.);
Спп – собівартість послуг підприємства-посередника (туроператора) у розрахунку на одного туриста, до яких відносяться послуги першого посередника у збутовій мережі логістичної системи, грн.(ум.од.);
Спа – собівартість послуг підприємства–турагента у розрахунку на одного туриста, грн.(ум.од.);
К – чисельність туристів, чол.

При умові обслуговування туристів підприємством–туроператором без залучення турагента, збільшуються витрати на комунікації, пошук та аквізицію  туристів, хоч при цьому собівартість послуг турагента буде дорівнювати нулю. У такому разі попередня формула (4) буде мати вигляд:

Взаг= (Сп + Стр + Спп )* К,   (5)

Побудова системи інформаційної та збутової логістики в практиці діяльності туристичних підприємств-посередників та використання запропонованої методики визначення її ефективності надає змогу збільшити обсяг реалізації туристичного продукту, правильно формувати виробничу програму підприємства та розширити асортимент послуг, збільшити коло споживачів та найбільш повно задовольняти рекреаційні потреби населення відповідно до індивідуальних особливостей, підвищити рівень організації та надання послуг, удосконалити технологічний процес формування та реалізації туристичних послуг, покращити результати фінансово-господарської діяльності туристичного підприємства та здобути певні переваги в конкурентній боротьбі.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової проблеми, сутність якої полягає у розробці рекомендацій з удосконалення управління продуктовими та інформаційними потоками у діяльності туристичних підприємств на основі логістичних концепцій. Результати проведених досліджень дозволили зробити наступні висновки і пропозиції:

1. Політичні та економічні зміни, що відбуваються в Україні упродовж останнього десятиріччя, зумовили необхідність застосування на підприємствах нових методів управління, адекватних вимогам ринкової економіки. В останні роки, коли світовий ринок товарів та послуг став у вищому ступені конкурентним та характеризується як ринок покупця, особлива увага приділяється вимогам споживача щодо якості та ціни продукту, зниження собівартості якого, а, відтак, і ціни реалізації, можливе за умов управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими видами потоків по каналах товароруху від постачальників до кінцевих споживачів.

Запровадження в практику функціонування туристичних підприємств логістичних концепцій управління продуктовими та інформаційними потоками, призведе до оптимізації витрат підприємства, найповнішого узгодження платоспроможного попиту та обсягу пропозиції на ринку туристичних послуг, запобігання “перевиробництву” і, як результат, формуванню певної кількості та якості послуг, прийнятних для споживання ринком.

2. Теоретичні та практичні основи логістики розроблено в працях ряду зарубіжних та вітчизняних науковців. Однак галузі застосування даних напрацювань стосуються здебільшого матеріального виробництва, а такі питання як управління потоками продукту та інформації в туристичній сфері недостатньо розроблено і не доведено до рівня практичного застосування.

3. У зв'язку з інтеграційним характером логістики та обгрунтованою вагомістю інформації в логістичній системі, об'єкти даного управління розширюються і на сучасному етапі включають не лише матеріальні, але й сервісні потоки.

4. У туризмі результатом праці є специфічний товар - туристичний продукт, до складу якого включаються послуги, товари і антропогенні умови та ресурси. Нами він визначений як об'єкт логістичного управління.

5. Для туристичних підприємств проблеми інформаційної та збутової логістики є особливо актуальними, оскільки здійснення господарської діяльності в сучасних умовах вимагає певної відповідності інформації щодо швидкості отримання, обробки та надання якісної її інтерпретації, у вигляді продукту реалізації, що витікає з особливостей туристичної послуги як товару.

6. Розроблені напрями моделювання інформаційної та збутової логістики створюють основу для  управління продуктовими та  інформаційними потоками, що складаються з наступних складових: систематизації управлінських рішень в межах логістичної системи туристичного підприємства та упорядкування їх документального забезпечення; удосконалення технології формування та комплектації туристичного продукту підприємства; удосконалення управління збором інформації в межах логістичної системи туристичного підприємства; моделювання логістичних систем збуту туристичного продукту підприємств; проектування програмного забезпечення обробки інформації в межах логістичної системи туристичного підприємства.

7. На підставі результатів дослідження системи інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства-посередника обгрунтовується необхідність оптимізації інформаційних потоків та налагодження збуту туристичного продукту за умов використання різних форм інтеграції підприємств на ринку. Доведено, що для досягнення зазначеної мети, доцільним є виділення в організаційній структурі управління підприємством окремого спеціалізованого підрозділу управління збутом туристичного продукту.

8. Рекомендовано використовувати методику визначення ефективності системи інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства за критерієм забезпечення якості туристичного продукту та оптимізації загальних логістичних витрат по управлінню продуктовими потоками в системі “постачальник – споживач”.

Розроблені пропозиції щодо управління продуктовими та інформаційними потоками в логістичній системі туристичного підприємства сприятимуть підвищенню ефективності діяльності даних підприємств як на макро-, мета -, так і на мікрорівні в сучасних умовах господарювання.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Михайліченко Г.І. Методологічні основи оцінки ефективності заходів виставкової індустрії // Проблемы экономики переходного периода: Науч.–техн. бюллетень.- Луганск: РИМ, 1999. – Вып. 5. – С. 47-55.
2. Михайліченко Г.І. Збутова логістика в туризмі // Торгівля і ринок України: Зб. наук. пр.– Вип. 11, том 1. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. – С. 126-131.
3. Михайліченко Г.І. Удосконалення технології створення туристичного продукту // Вісник КДТЕУ.- 2000. - № 2. - С. 41-50.
4. Михайліченко Г.І. Інформаційна логістика підприємств-посередників в туризмі // Вісник ДІТБ. - 2000. - № 4. – С.140-146.
5. Михайліченко Г.І. Поняття логістики та її особливості в туризмі // Регіональні перспективи. - 2000.- № 4 (11). - С. 55-58.
6. Михайліченко Г.І.  Функціональна структура логістики та логістичні системи у сфері туризму // Вісник ДУ “Львівська політехніка”(Логістика). - 2000. - № 390. - С. 42-52.
7. Михайліченко Г.І. Методика визначення ефективності системи інформаційної та збутової логістики туристичного підприємства // Маркетинг в Україні.- 2000. - № 4 (спецвипуск) – С. 76-78.
8. Михайліченко Г.І. Методика визначення якості продукту в логістичній системі туристичного підприємства // Торгівля, комерція, підприємництво: Зб.наук.пр. – Л.: Львівська комерційна академія Укоопспілки, 2000. - № 3. – С. 97-100.
9. Михайліченко Г. І. Трансформація та адаптація поняття логістики до сфери туристичних послуг // Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 1999. – С. 131-139.
10. Михайліченко Г.І. Вплив факторів на попит туристичних послуг // Проблеми розвитку громадського харчування, готельного господарства та туризму: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 2000. – С. 42-50.
11. Михайліченко Г.І. Інформаційна логістика в туризмі // Матер. міжнар. наук.-прак. конф. “Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і туризмі”. – К.: КДТЕУ, 1998.- С. 227-232.
12. Михайліченко Г.І. Інформаційна інфраструктура логістичних систем підприємств-посередників в туризмі // Праці міжнар. конгресу “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку”. – Трускавець, 2000. – С. 53-60.
13. Ткаченко Т.И., Михайличенко А.И. Выставочная индустрия как форма продвижения туристического продукта на рынке международного и внутреннего туризма // Proc. International Conf. on Integration of practice, education and research in tourism: experience and analysis. – Riga (Latvija), 2000. – P. 212-219.
Автором уточнено понятійний апарат виставково-ярмаркової діяльності, класифіковано заходи виставкової індустрії та дана їх характеристика.
14. Михайліченко Г.І. Аналіз інформаційного забезпечення формування  та реалізації продукту в логістичній системі туристичних підприємств // Матер. 3-ї міжн. наук.-практ. конф. “Развитие туризма – важное направление подъема экономики Украины”. - Донецк: ДИТБ, 1999.- С. 166-169.
15. Михайліченко Г.І. Логістичний менеджмент та його впровадження в сферу туризму // Сб. науч. докл. конф.Устойчивое развитие стран с переходной экономикой”. Донецк: ДГКИ, 1998. – С. 190-191.
16. Михайліченко Г.І. Динаміка реалізації та аналіз структури продукту туристичних підприємств України // Матер. міжн. наук.-практ. конф. “Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія”. – Київ, 1999. – С. 170-173.

АНОТАЦІЯ

Михайліченко Г.І. Інформаційна та збутова логістика в туризмі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2001.

Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних, методологічних та організаційних питань управління продуктовими та інформаційними потоками туристичних підприємств у сучасних умовах господарювання на основі логістичних концепцій. У роботі обгрунтовано теоретичну сутність та значення логістичного управління туристичним підприємством, розроблено основні напрями моделювання систем інформаційної та збутової логістики, деталізовано етапи технологічного процесу формування та реалізації туристичного продукту та систематизовано документооборот даних процесів, удосконалено модель інтегрованої автоматизованої системи обробки інформації в межах логістичної системи, запропоновано моделі логістичних систем збуту для різних типів туристичних підприємств-посередників. Розроблено методичні підходи та практичні рекомендації щодо визначення ефективності системи інформаційної та збутової логістики за рахунок оцінки якості продукту споживачами та визначення рівня логістичних витрат на управління продуктовими потоками в межах системи.

Ключові слова: інформаційна логістика, збутова логістика, логістична система, інформаційна інфраструктура, туристичний продукт, управління продуктовим потоком.

АННОТАЦИЯ

Михайличенко А. И. Информационная и сбытовая логистика в туризме. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 – Предпринимательство, менеджмент и маркетинг. – Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2001.

Диссертация посвящена решению теоретических, методологических и организационных вопросов управления продуктовыми и информационными потоками туристических предприятий на основе логистических концепций в современных условиях хозяйствования.

На основании анализа литературных источников, обобщения и систематизации практического опыта управления материальными, сервисными, информационными и финансовыми потоками рассмотрены вопросы развития научных подходов относительно этимологии и определения сущности понятия "логистика", обоснована теоретическая сущность и значение процессов управления информацией и сбытом в логистической системе туристического предприятия; разработана функциональная структура логистики туристического предприятия, определен туристический продукт как объект логистики в туризме и проведена его классификация; конкретизированы основные понятия: “логистика в туризме”, “туристический продукт”, “логистическая система”, “информационная логистика”, “информационная инфраструктура логистической системы”, “сбытовая логистика”.

Проведен анализ сбытовой деятельности в туризме и ее информационного обеспечения в Украине за период 1997-1999 гг. и выявлены следующие тенденции: отмечено снижение спроса на туристические услуги на 17,6%; превышение долевого участия рынка зарубежного туризма, что составило дефицит платежного баланса на 15,8%; сокращение количества предприятий туристической сферы на 15%; утрата гуманитарной и воспитательной роли туризма, его социальной направленности; низкое качество отечественных туристических услуг, что подчеркивает необходимость разработки эффективных методов управления потоками туристического продукта с ориентацией на конечного потребителя (туриста) с учетом его требований к цене, качеству и времени обслуживания.

В диссертационной работе на основании корреляционного, статистического и факторного методов анализа определены и проанализированы факторы, влияющие на информационную и сбытовую логистику туристического предприятия.

Используя социологический и экспертный методы в работе были выявлены основные источники получения информации, формы поступления и обработки, качество и объем используемой информационной инфраструктуры, а также виды ее продвижения по каналам товародвижения от производителя к потребителю в логистической системе туристического предприятия.

В работе обоснована теоретическая сущность и значение логистического управления туристическим предприятием, разработаны основные направления моделирования систем информационной и сбытовой логистики, которые разрешают определить комплекс задач и потребностей предприятий, детализированы этапы технологического процесса формирования и реализации туристического продукта и систематизирован документооборот данных процессов.

Предложена модель интегрированной автоматизированной системы обработки информации в пределах логистической системы за счет введения в существующий программный продукт новых подсистем, совершенствующих технологию создания туристического продукта, его продвижения от поставщиков к потребителям, определения эффективности мероприятий выставочной индустрии, как основного источника получения и передачи информации между всеми участниками туристического рынка.

Обоснованы модели логистических систем сбыта для различных типов туристических предприятий-посредников с различной степенью интеграции и предложены пути усовершенствования организационной структуры управления предприятием путем выделения отдельного подразделения по управлению сбытом туристическим продуктом предприятия.

Разработана методика и практические рекомендации по определению эффективности системы информационной и сбытовой логистики за счет определения качества продукта потребителями-туристами и оптимизации логистических расходов по управлению продуктовыми потоками в пределах системы.

Апробирована методика определения эффективности системы информационной и сбытовой логистики туристического предприятия по критерию обеспечения качества туристического продукта с целью определения целесообразности внедрения данной методики в практическую деятельность туристических предприятий.

Ключевые слова: информационная логистика, сбытовая логистика, логистическая система, информационная инфраструктура, туристический продукт, управление продуктовым потоком.

ANNOTATION

Myhailichenko G. Informational and sales logistics in tourism. – Manuscript.

Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics in speciality 08.06.02 – Enterpreneurship, management and marketing. Kiev National University of Trade and Economics, Kiev, 2001.

The dissertation is devoted to the resolution of theoretical, methodological and  organizational aspects of  management of the product and information currents based on logistical concepts of the tourist enterprises nowdays.

The work explains the theoretical essence and the importance of the logistical management of  tourism enterprise. The main directions in modelling of the systems of informational and sales logistics are elaborated: they allow to define the tasks and demands of the enterprises. The stages of thechnological process of forming and realization of the tourism product are given in details and systimatical document circulation of these processes. The model of the integrated automatical system for working out the information using the logistics system is improved and the models of logistics sales systems for different types of tourism enterprises-mediators are introduced.

Methodological approaches and practical recommendations for defining of the effectivity of informational' and sales' logistics by the determining the quality of the product by customers and the calculating of the logistics costs for management of the product currents in the system.

Key words: information logistics, sales logistics, logistics system, informational infrastructure, tourism product, product-current management.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.