Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою ГиМУ
_____________________С.И. Шило

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

КРАЄЗНАВСТВО І МУЗЕЄЗНАВСТВО

для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"


Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Краєзнавство і музеєзнавство" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - “Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з методами вивчення пам'яток культури.

Завдання дисципліни - вивчення основних понять і краєзнавства музеєзнавства, розгляд роботи музеїв і сучасного законодавства в цій сфері.

Краєзнавство є тим видом діяльності, в розвитку якого зацікавлені установи науки, культури, освіти, охорони здоров'я, туризму. Деякі з них використовують у своїй діяльності результати краєзнавчих досліджень, інші застосовують прийоми і методи краєзнавчої роботи і т. д., тобто краєзнавство багатофункціональне і володіє серйозним потенціалом для вирішення багатьох соціальних і економічних завдань.

Музеєзнавство як наука, що займається розглядом історії та розвитку музейної справи, являє собою інтерес, як для історії, так і для всього суспільства в цілому і є важливою частиною культурної спадщини країни.

Увагу студентів у процесі вивчення дисципліни "Краєзнавство і музеєзнавство" буде сконцентровано не лише на теоретичних поняттях дисциплін, але і на розгляді конкретних прикладів розвитку цих наук.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Краєзнавство і музеєзнавство" передбачено на 2 курсі денного відділення (3 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;
- рубіжним контролем є здача іспиту.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Введення в дисципліну. Краєзнавство як вид діяльності 2 2
2 Напрямок та об'єкти краєзнавства 4 4
3 Джерела краєзнавства 2 2
4 Краєзнавство і екскурсійна справа 2 2
5 Діяльність краєзнавчих музеїв 2 2
6 Краєзнавство донський землі 2 2
7 Основні терміни в музеєзнавстві 2 2
8 Історія розвитку музеїв 4 4
9 Стан і робота музеїв в РФ 4 4
10 Державне регулювання музеїв 4 4
11 Музейний фонд РФ 4 4
12 Великі музеї сучасності 4 4
Разом
Всього
36 36
72

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Введення в дисципліну. Краєзнавство як вид діяльності

Предмет, зміст дисципліни. Основні терміни і поняття з дисципліни. Функції краєзнавчої діяльності. Форми вивчення краю. Методи і етапи вивчення краю.

Тема 2.Направления і об'єкти краєзнавства

Історичне краєзнавство. Види діяльності історичного краєзнавства Економічне краєзнавство. Природознавче краєзнавство. Мистецтвознавче краєзнавство.

Тема 3. Джерела краєзнавства

Краєзнавча бібліографія. Твори друку. Статистичні дані. Картографічні джерела. Архівні матеріали. Усна народна творчість. Спостереження об'єктів і процесів природи. Пам'ятники матеріальної культури.

Тема 4. Краєзнавство і екскурсійна справа

Використання краєзнавчих матеріалів в екскурсії. Використання краєзнавчих експозицій в екскурсії.

Тема 5. Діяльність краєзнавчих музеїв

Визначення краєзнавчого музею. Виникнення краєзнавчих музеїв. Організація, діяльність та функції краєзнавчого музею.

Тема 6. Краєзнавство донський землі

Основні етапи і практика краєзнавства в регіоні. Розгляд найбільш значущих історико-культурних об'єктів нашого регіону.

Тема 7. Основні терміни музеєзнавство

Поняття музеєзнавства. Предмет дослідження музеєзнавства. Методи музеєзнавства. Структура музеєзнавства. Музеєзнавство в системі наук. Музейна мережа та класифікація музеїв.

Тема 8. Історія розвитку музеїв

Зародження музеїв. Динаміка розвитку музеїв. Найбільш значущі в історії людства музеї, що існували до XX століття.

Тема 9. Стан і робота музеїв в РФ

Цілі музею. Тенденції в організації музейних установ. Пріоритетні види робіт у музейних закладах: науково-фондова, просвітницька, культурно-освітня. Музеї як дослідницькі центри. Система організації та стимулювання праці в музеях. Облік та експертиза в музеях. Адміністративні служби музеїв. Маркетингові служби музеїв. Відповідальність посадових осіб. Музейні будівлі. Консервація і реставрація музейних предметів. Основні поняття музейної експозиції.

Тема 10. Державне регулювання музеїв

Державне регулювання у процесі організації та ліцензування музейних установ. Порядок заснування музеїв і їх ліквідації в РФ. Закон про ввезення і вивезення культурних цінностей. Проект федерального закону “Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів. Постанова уряду РФ "ПРО МФ РФ, Державний каталозі МФ РФ". Державні органи, що контролюють діяльність музейних установ. Державна підтримка МФ РФ. Відповідальність за порушення законодавства РФ про музеї та МФ РФ.

Тема 11. Музейний фонд РФ

Фонди музею. Основи наукової методики комплектування фондів. Фондова документація. Зберігання фондів. Музейний фонд РФ. Державний каталог МФ РФ. Управління музейними колекціями та предметами. Операції з музейними предметами і колекціями. Доступність МФ РФ.

Тема 12. Великі музеї сучасності

Розгляд найбільш значущих і унікальних музеїв світу.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1. Основні поняття в краєзнавстві.
2. Об'єкти краєзнавства.
3. Характеристика видів джерел.
4. Екскурсії по краєзнавчих об'єктів.
5. Таганрозький краєзнавчий музей.
6. Пам'ятники Дону.
7. Поняття в музеєзнавстві.
8. Музеї старовини.
9. Розгляд видів діяльності музею.
10. Служби та працівники музею.
11. Зберігання музейних цінностей.
12. Закони РФ, що регулюють діяльність музеїв.
13. Розгляд положень про Музейному фонді РФ.
14. Операції з музейними предметами і колекціями.
15. Сучасні унікальні музеї.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Дати визначення краєзнавства як виду діяльності і визначити його функції.
2. Охарактеризувати історичне краєзнавство та його види діяльності.
3. Основні об'єкти дослідження економічного краєзнавства.
4. Природне краєзнавство.
5. Мистецтвознавче краєзнавство стосовно до пам'ятників Таганрога.
6. Описати основні джерела краєзнавства.
7. Види і призначення бібліографічних видань.
8. Класифікація архівних документів.
9. Охарактеризувати краєзнавчу екскурсію.
10. Музейна краєзнавство в Росії.
11. Етапи організації краєзнавчого музею.
12. Розвиток краєзнавчого музею р. Таганрога.
13. Дати опис будь-якого пам'ятника нашого регіону.
14. Поняття музеєзнавства.
15. Класифікація музеїв.
16. Історія зародження музеїв.
17. Описати найбільш значущий, на вашу думку, музей старовини.
18. Аналіз видів робіт музеїв.
19. Адміністративні служби музею.
20. Маркетингова стратегія музею.
21. Співробітники музею.
22. Основні положення про зберіганні та реставрації музейних експонатів.
23. Описати етапи створення та ліквідації музею.
24. Ввезення/вивезення культурних цінностей РФ.
25. Музейний фонд РФ.
26. Операції з музейними експонатами і колекціями.
27. Розповісти про будь-якому сучасному музеї.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон РФ "ПРО ввезення та вивезення культурних цінностей" від 15.04 93 № 4804-1.
2. Закон РФ "ПРО музейному фонді РФ і музеях в РФ" від 26.05.96 № 54-ФЗ.
3. Проект федерального закону "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів".
4. Постанова уряду РФ "Про затвердження положень про Музейному фонді РФ, про Державний каталозі музейного фонду РФ, про ліцензування діяльності музеїв в РФ".
5. Андреанов В.І., Терещенко А.Г. Пам'ятники Дону. Ростов-на-Дону. 1981.
6. Гнєдовський Б.В., Деякі проблеми створення історико-меморіальних музеїв. М. 1978.
7. Гнєдовський Б.В. Сучасні тенденції розвитку музейної комунікації М. 1989.
8. Заболотна І.В., Музеєзнавство. М. 1994.
9. Ионина Н.А. Сто великих музеїв світу. М. 1999.
10. Курило Л.В. Краєзнавство і туризм. М. 1999.
11. Музеєзнавство. Під ред. проф. Левикіна К.Г., проф. Гербста В.М. 1998.
12. Ревякін. Музеї світу. М. 1993.
13. Рекомендації по організації основних видів діяльності в музейних установах та умовами оцінки якості та ефективності.
14. Шулепова Е.О. Питання охорони і використання пам'яток історії та культури. М. 1994.
15. Шулепова Е.О. Регіональне дослідження. Досвід вивчення і музеєфікації пам'яток Дону. М. 1998.

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.