Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Відділення економіки та менеджменту

Кафедра курортного менеджменту

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

"МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ"

Дрогобич – 2005
 

Затверджено

на засіданні кафедри

курортного менеджменту

протокол № _______

від "___" ________ 2005 р    

Плани лекцій укладено відповідно до навчальної програми курсу "Методи прийняття управлінських рішень".

Плани курсу лекцій з дисципліни містять перелік питань, список рекомендованої літератури до кожної теми.


Укладач: Петранівський В.Л., старший викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

* * *     МОДУЛЬ 1 (ТЕМИ 1-8)     * * *

Тема 1. Сучасна організація як керована система (1 год.)

План лекції.

1. Керування як функція організованих систем різної природи.
2. Некеровані впливи навколишнього середовища.
3. Зовнішнє оточення як джерело потреб і союзник в ефективній роботі організації.
4. Споживчий вибір і вимоги до продукту розроблюваного рішення.   Рекомендована література: [4, 8, 10, 14, 37, 50, 51, 56].  

Тема 2. Внутрішні керовані перемінні організації (1 год.)

 

План лекції.

1. Загальна характеристика перемінних і мета фірми.
2. Організаційно-технологічні компоненти керованих перемінних.
3. Завдання і ресурси організації.
4. Взаємовплив перемінних і закон самозбереження організації.   Рекомендована література: [4, 8, 10, 14, 37, 48, 50, 51, 56, 67].  

Тема 3. Теорія управлінських рішень

 

План лекції.

1. Сутність і поняття управлінського рішення.
2. Загальні підходи до розвитку теорії прийняття управлінських рішень (ПУР).
3. Методологічне забезпечення розробки рішення.
3. Закони і закономірності, що впливають на прийняття рішення. 5. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.   Рекомендована література: [4, 8, 10, 13, 17, 22, 29, 36, 44, 51, 57, 59, 60, 67].

 

Тема 4. Людський фактор і психологічні аспекти управлінських рішень.

План лекції.

1. Роль людського фактора в ухваленні рішення.
2. Рішення як творчий процес.
3. Психологічні аспекти прийнятих рішень.
4. Неформальні аспекти при розробці рішень.   Рекомендована література: [5, 6, 8, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 37, 40, 43, 46, 49, 62, 67].   

Тема 5. Управлінські рішення як технологія управління (2 год.)

План лекції.

1. Управлінські рішення в циклі керування.
2. Класифікація управлінських рішень.
3. Засоби і мета.
4. Критерії і класи рішень.
5. Інші методи прийняття рішень.   Рекомендована література: [8, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67].   

Тема 6. Організаційно-економічна база управлінських рішень (2 год.)

План лекції.

1. Роль особи, що приймає рішення (ЛПР) у розробці управлінських рішень.
2. Завдання вибору і критерії обгрунтування рішень.
3. Моделі в системі управлінських рішень.
4. База управлінських рішень і закони організації.   Рекомендована література: [8, 13, 17, 24, 44, 55, 56, 57,67].  

Тема 7. Алгоритм прийняття управлінського рішення і діагноз проблеми

План лекції.

1. Поняття про алгоритм прийняття управлінського рішення (УР).
2. Етапи прийняття і реалізації УР.
3. Завдання виявлення проблем.
4. Методи виявлення проблем керування.
5. Аналіз виявлення проблем і їхня оцінка   Рекомендована література: [4, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 32, 35, 36, 39, 41,44, 51, 53, 57, 63, 67].   

Тема 8. Підбір і оцінка альтернатив в управлінських рішеннях (2 год.)

План лекції.

1. Поняття про альтернативу управлінського рішення.
2. Основні методи визначення цілей керування.
3. Виявлення і вивчення альтернатив.
4. Обґрунтування й оцінка варіантів рішення.   Рекомендована література: [4, 8, 11, 17, 20, 22, 25, 32, 35, 50, 55, 57, 67].  

 Тема 9. Особливості вирішення завдань керування (2 год.)

План лекції.

1. Інформаційне забезпечення розв’язуваних завдань.
2. Умови і ситуації вироблення рішень.
3. Типи проблем і загальні методи їхнього рішення.
4. Суб’єктивні проблеми розробки і прийняття рішень.   Рекомендована література: [8, 28, 38, 59, 67].  

 Тема 10. Оптимізаційні завдання й ефективні рішення

План лекції.

1. Припустимі і оптимальні рішення.
2. Ефективні рішення і безліч Парето.
3. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
4. Деякі практичні підходи до вирішення багатокритерійних завдань.
5. Групові рішення і правила більшості.   Рекомендована література: [8, 9, 15, 18, 20, 25, 34, 50, 57, 59, 62].

  

Тема 11. Системний аналіз і методи дослідження операцій

План лекції.

1. Системний аналіз у прийнятті рішень.
2. Методи дослідження операцій.
3. Теорія масового обслуговування.
4. Методи теорії розкладу.
5. Завдання теорії корисності і підхід Байєса. Рекомендована література: [2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 37, 42, 57, 59, 60, 66, 68].

Тема 12. Методи математичного програмування (2 год.)

План лекції.

1. Лінійне програмування.
2. Нелінійне програмування.
3. Динамічне програмування.
4. Стохастичне програмування.
5. Основи теорії графів і галузь її застосування. Рекомендована література: [8, 10, 15, 16, 17, 37, 57].

Тема 13. Застосування теорії ігор з "природою" (2 год.)

План лекції.

1. Суть теорії ігор і її завдання.
2. Математична теорія ігор з "природою".
3. Застосування апарату теорії ігор для аналізу проблем мікроекономіки.
4. Позиційні ігри.
5. Рефлексивні ігри і підходи в прийнятті рішень. Рекомендована література: [8, 10, 15, 16, 19, 37, 57, 65].   

Тема 14. Творче мислення і неформальні методи рішень

План лекції.

1. Творчість як основа методів вирішення проблем.
2. Евристичні методи розробки рішень.
3. Побудова сценаріїв розвитку подій при виробленні рішень.
4. Експертні оцінки у виробленні управлінських рішень.
5. Моделі групових методів прийняття рішень. Рекомендована література: [8, 20, 24, 25, 39, 46, 52, 54, 57, 62, 64, 65].

Тема 15. Реалізація і оцінка правильності прийнятого рішення

План лекції.

1. Забезпечення виконання прийнятих рішень.
2. Процес реалізації рішень і його регулювання.
3. Оцінка та ефективність реалізації прийнятих рішень.
4. Показники ефективності управлінських рішень. Рекомендована література: [4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 32, 50, 57, 67].

Список рекомендованої літератури.

1. Абгук В.А. Економіко-математичні методи – СПб.: Союз. – 1999.  т.13
2. Альнін Л.П. Грані економічного ризику. – М.: Знання, 1989.  т.11
3. Аунану Ф.Ф. Наукові методи прийняття рішень у керуванні. – М.: Економіка, 1984.   т.11
4. Бирман Л.А. Управленские решения: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004. – 204 с.  .т.1,2. с.13-33; т.3. с. 34-84; т.7. с.85-111; т.8. с.130-153; т.15 с. 164-192
5. Блум Ф., Лейзерсон А. Мозг, разум и поведение / Пер. с анг. – М.: Мир, 1988.  т.4
6. Бутуев С.Д. Морозов В.В. Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія / Українська асоціація управління проектами. – К., 1999. – 312 с.
7.  Василенко В.О., Узунов В.Н. Системи менеджменту / Нач. пос. У 2-х томах. – Сімферополь: СІЕУ, 2000.  т.9,11,15
8. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с.  Т.1-с.10-20; т.2-с.21-32; т.3 – с.37-43; т.4 – с.49-61; т.5 – с.62-74; т.6 – с.91-100; т.7 – с.101-112; т.8 – с.113-123; т.9 – с.128-145; т.10 – с.146-175; т.11 – с.180-200; т.12 – с.201-215; т.13 – с.216-242; т.14 – с.243-276; т.15 – с.277-293;
9. Вевзелюк А.А. Розрахунки ефективності господарських заходів. – Мінськ: Наука, 1989.  т.10
10. Гірняк О.М. Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Л. 2004. – 352 с.  т.1,2 – с.61-83; т.3,5,7 – с.182-191; т.12-13 – с.191-197; т.15 – с.314-320.
11. Голубків Е.П. і ін. Маркетинг: вибір кращого рішення. – М: Економіка. – 1993.  т.5,7,8,11.
12. Голубків Е.П. Як прийняти рішення? Практикум господарника. – М.: Економіка, 1993.  т.11
13. Доусон Р. Уверенно принимать решения. – М.: ЮНИТИ, 1996.  т.3,5,6,7,15.
14. Друкер П. Керування, націлене на результати. – М.: Технологічна школа бізнесу, 1992.  т.1,2,15.
15. Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: Учебное пособие. / Пер. с анг. – М.: Прогресс, 1998.  т.10-13,15.
16. Эддус М., Стэндфилд Г. Методы принятия решений. – М.: Прогресс, 1987.  т.11,12,13,15.
17. Ефремов О.В. Мистецтво керування. – К.:УМКУ, 1989.  т.3,4,5,6,7,8,15.
18. Зайцев М.Г. Мето ды оптимизации управления для менеджеров: Компютерно-ориентированый подход. – М.: «Дело», 2004.  т.10,11,12.
19. Замкова О.О., Толстон’ятенко А.В. Черемних Ю.Н. Математичні методи в економіці. – М.: “Дело и Сервис”, 1999. – 368 с.  т.13.
20. Иванов А.И. Малявина А.В. Разработка управленческих решений. – М.: МАЭП, 2000.  т.5,7,8,10,14.
21. Кандиба В.М. Сверхвозможности человека. – СПб: Макет, 1995.  т.4.
22. Карданская М.Л. Основы принятия управленских решений: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая литература, 1998. – 288 с.  т.3-5,7-8,15.
23. Карпов А.В. Психология принятия управленских решений / Под. ред. В.Д. Мидрикова. – М.: Юрист, 1998. – 440 с.  т.4.
24. Кнорринг В.Н. Основы искусства управления. – М.: «Дело», 2004.  т.4,5,6,7,14.
25. Китаев Н.Н. Групові експертні оцінки. – М.: Знання, 1985.  т.8,10,14.
26. Клейнер Г. Ризики промислових підприємств // Російський економічний журнал. - № 5-6, 1994.  т.11.
27. Кліланд Д. та ін. Системний аналіз і цільове керування. – М.: Прогрес, 1982.  т.11.
28. Ковнаків В.М. Методи керування. – К.: МАУП, 1997.  т.9,11,15.
29. Ковнаків В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень. – К.: МАУП, 2000.  т.3,5,15.
30. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. – М.: Экономика, 1971 – 152 с.  т.4.
31. Комисаров Т.А. Управление человеческими ресурсами. – М.: «Дело», 2004.  т.4.
32. Кардинская Н.Л. Принятие управленческого решения. – М.: ЮНИТИ, 1999.  т.3-5,7-8,15.
33.   Кравченко А.Н. Социология менеджмента: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 330 с.  т.4.
34. Краснощеков П.С. Математические методы в исследовании операций. – М.: Знание, 1984. – 64с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Математика, кибернетика, №7)  т.10.
35. Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с. (Альма-матер)  т.5,7,8,10 – с.217-229.
36. Гулагин О.А. Принятие решения в организации. – СПб.: Сентябрь, 2000.  т.3-7.
37. Кунц Г., О’доннел С. Керування системою і ситуаційний аналіз управлінських функцій. – М.: Прогрес, 1981.  т.1,2,4,11,12,13.
38. Курочкін А.С. Керування підприємством. – К.: МАУП, 1997.  т.9.
39. Ларичев О.Н. Наука і мистецтво прийняття рішень. – М.: Наука, 1979.  т.5,7,14.
40. Ламберт Том. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем. / Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001. – 303 с.
41. Лесечко М.Д., Рудніцька Р.М., Чемерис А.О. Технологія прийняття управлінських рішень: Навч. пос. – Л.: ЛФУАДУ, 2001. – 43 с.  т.5,7.
42. Лесечко М.Д. Основи системного підходу: теорія, методологія, практика: Навч. посібник – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 300с.  т.11.
43. Лесечко М.Д. Чемерис А.О., Рудніцька Р.М. Психологія управлінських рішень і створення ефективних команд: Навчальний посібник. – ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 100 с.  т.4 – с.7-54.
44. Лесечко М.Д. Чемерис А.О., Рудніцька Р.М. Технологія прийняття управлінських рішень в органах державного управління та органах місцевого самоврядування: Нач. пос.. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 168 с.  т.3 – с.10-24; т.5 – с.25-38; т.6 – с.63-84; т.7 – с.90-164.
45. Лефлер В.А. Сполян Г.Л. Амебра конфлікту // Серія математика і кібернетика. – М.: Знання, 1968.   т.13.
46. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. пос. – К.: ТОВ “УПВК “ЕкоОЗ”, 2000. – 512 с.  т.4 – с.419-427; т.14 – с.440-444.
47. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. / Пер. с англ. – М.: Смысл, 1999. – 192 с.  т.4
48. Мескон М., Альберт М. Хефурн Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1994. – Гл.15- с.438-440. т.2 – с.438-440.
49. Налимов В.В. Спонтанное сознание: Вероятностная теория смыслов и смысловая оргнтектоника личности. – М.: Прометей, 1998.  т.4 – с.64.
50. Немцов В.Д., Довгань Л.Э. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ТОВ “УВНК “Екс об”, 2004.  т.1 – с.37-72; т.2 – с.76-170; т.8 – с.456-461; т.10 – с. 89-90; т.15 – с.538-551.
51. Панфілов А.С. Системний підхід в організації керування підприємством. – М.: Знання, 1989.  т.1-3,5,7.
52. Пітерс Т. Та інші. У пошуках ефективного керування: досвід  кращих компаній. – М.: Прогр е с, 1986.  т.14,15.
53. Планкетт Л. І ін. Вироблення і прийняття управлінських рішень. – М.: Економіка, 1984.  т.5,7.
54. Покропивний С.Ф. Економічне обґрунтування інженерних рішень. – К.: Техніка, 1985.  т.14.
55. Ременников В.В. Разработка управленческого решения. – М.: ЮНИТИ, 2000.  т.5,6,7,8.
56. Смирнов Е.О. Основи теорія організації. – М.: “Аудит”, ЮНІТІ, 1998.  т.1,2,6.
57. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002.  т.3,5-8,10-15.
58. Спицнадель В.Н. Теория и практики принятия оптимальных решений. – СПб.: Бизнес-пресс, 2000.  т.10.
59. Стадник В.В. Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с. (Альма-матер)  т.3 – с.146-148; т.5 – с.150-155; т.7 – с.155-158; т.9,10 – с.159-161; т.11-13 – с.161-178.
60. Сухарський В.С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) – Тернопіль: Астон, 2004. – 528 с.  т.3 – с.194-203; т.11 – с.203-206;
61. Тронцкая Е.В. Управленческие решения фирмы. – М.: Хронограф, 1998.  т.5,7.
62. Троянівський В.І. Математичні методи в менеджменті. – М.: ЮНИТИ, 1999.  т.4,10,14.
63. Троянівський В.М. Разработка управленческих решений. – М.: РДП, 2003.  т.5,7.
64. Фантхутдинов Р.А. Виробничий менеджмент: Підручник для вузів. – М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997.  т.14.
65. Хол А. Досвід методології для системотехніки / Пер. з англ.. – М.: Радянське радіо, 1985.  т.5,13,14.
66. Черняк Ю.Н. Системный анализ в управлении экономикой. – М.: Экономика, 1975.  т.11 – с.43.
67. Юкаева В.С. Управленчиские решения. – М.: Дашков. – К.:1999.  т.3-8,15.
68. Янг С. Системное управление организации / Пер. с англ., под ред. С.П. Никанорова, С.А.Батасова. – М.: Советское радио, 1972. – 465 с.  т.11.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.