Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

С.В. Мельниченко, А.Ю. Єременко,
Київський національний торговельно-економічний університет

Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Сільський зелений туризм в більшості країн світу розглядається як невід’ємна складова програми комплексного соціально-економічного розвитку села. Уряд України також усвідомлює важливість розвитку сільського туризму як одного із напрямів відродження села та способу активізації внутрішнього та іноземного туризму.

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні визначається проектом “Національної програми розвитку агропромислового виробництва і відродження села на період до 2010 року”, “Основними напрямами розвитку туризму в Україні до 2010 року” та “Програмою розвитку туризму в Україні до 2010 року”. Крім того, розвиток сільського зеленого туризму в Україні підтримується спеціальними європейськими програмами ТАСІS, Міжнародного фонду “Відродження”, фонду “Євразія“, Європейської федерації сільського зеленого туризму “Єврожітс” та іншими. Таким чином, широке розповсюдження і розвиток сільського туризму в України є доцільним за умов необхідності вирішення соціально-економічних проблем села. Так, середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства на 1 вересня 2003 р. склала 195 грн., що нижче законодавчо встановленого мінімального рівня оплати праці і становить 44,5 % від загальнолї середньої зарплати працівника в цілому по галузях економіки (439 грн.).

Оплата праці сільськогосподарських виробників є найнижчою в порівнянні з іншими галузями (так, середня заробітна плата в промисловості складає 569 грн., лісовому господарстві – 329 грн., транспорті – 660 грн., будівництві – 511 грн.). По регіонах рівень заробітної плати відрізняється майже в 2,5 рази [4]. Майже 60% мешканців сільської місцевості перебувають за межею бідності [5]. За цих умов сільській мешканець буде змушений шукати інші сфери прикладання праці, які забезпечували б йому певний прожитковий мінімум. Розвиток сільського зеленого туризму дав би змогу сільському населенню підвищити матеріальний добробут.

В сільській місцевості актуальною є проблема зайнятості. Кількість зареєстрованих безробітних у сільській місцевості за лютий 2004 року зросла в більшій мірі, ніж у міській (на 5,4% проти 3,1%) та на 1 березня 2004р. становила відповідно 481,6 тис. осіб та 563,9 тис. осіб [3]. За допомогою розвитку сільського туризму можливо частково вирішити проблеми зайнятості сільського населення. Так, в Польщі та Словаччині показник зайнятого сільського населення в сільському зеленому туризмі за останні роки зріс з 1% до 7-8 % , а в деяких регіонах – до 10 % і вище [2].

Аналіз причин міграції сільського населення показує, що вона в основному зумовлена незадовільними умовами праці (більше 65 % - ручна праця), крім того, на плинність впливають соціальні фактори, в першу чергу – забезпеченість житлом і рівень задоволення культурно-побутовими умовами сільських жителів [1]. Розвиток сільського туризму зміг би частково припинити відток молодих прцівників із сіл в міста.

Сільський зелений туризм справляє позитивний вплив на відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини, а також сприяє розширенню можливостей реалізації продукції особистого підсобного господарства.

Сприятливі умови для розвитку сільського зеленого туризму створюються на територіях національних і ландшафтних парків, де існує можливість поєднати повноцінний відпочинок з пізнаванням природничого та історико-культурного потенціалу регіону.

За визначенням фахівців, найбільш пріоритетними районами для розвитку сільського зеленого туризму в Україні є такі: західний регіон – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька області; південний регіон – АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області; центральний і північний регіони – Київська, Полтавська, Чернігівська області.

Основними проблемами, що стоять на шляху широкого розповсюдження сільського зеленого туризму в Україні, є відсутність дійового господарського механізму розвитку даного виду діяльності сільського населення, що проявляється в наступному:

- відсутність правового забезпечення розвитку сільського зеленого туризму;
- відсутність механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму;
- невизначеність щодо схем кредитування, оподаткування, тарифів на житло та послуги;
- відсутність виваженої маркетингової політики в сфері сільського туризму;
- невисокий рівеь кадрового забезпечення щодо діяльності з сільського туризму.

Першим кроком вирішення вищезазначених проблем стала розробка національної програми розвитку сільського зеленого туризму відповідно до Програми розвитку туризму в Україні до 2010 року.

Головним осередком цього процесу стала кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ. Ґрунтовна науково-дослідна робота проведена під час розробки проекту Програми колективом кафедри охопила усі сфери діяльності в сільському туризмі, забезпечивши при цьому високу якість виконання державного замовлення.

Програмою визначаються такі напрями розвитку сільського зеленого туризму в Україні:

- формування правового механізму розвитку сільського зеленого туризму;
- визначення економічних засад функціонування ринку сільського зеленого туризму;
- проведення інфраструктурних досліджень та залучення інвестицій в розвиток інфраструктури сільського зеленого туризму;
- розробка маркетингової політики на ринку послуг сільського зеленого туризму;
- формування кадрового потенціалу для розвитку сільського зеленого туризму.

Проектом програми передбачено комплекс різноманітних заходів, які вирішують першочергові проблеми галузі та направлені на пожвавлення розвитку сільського туризму в Україні.

Прийняття проекту програми, яка була досить високо оцінена фахівцями, на державному рівні та ефективне її виконання відкриє нові можливості для залучення більшої кількості сільського населення до нової діяльності, що диверсифікує туристичну пропозицію національного туризму як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Література

1. Касьяненко М. Українське село як об’єкт туризму. // День. – 2001. - № 100.
2. Панченко Т.Ф. Актуальні аспекти організації сільського туризму (огляд проблем та деякі рекомендації) // Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск 3. – К.: ЧП Ільченко, 2000.
3. Матеріали Громадських слухань “Про підсумки економічного і соціального розвитку України у січні-серпні 2003 року та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Відкритість, дієвість, результативність” / 10 жовтня 2003 року.
4. www.minpraci.gov.ua.
5. www.ukragroportal.com.

Annotation on the article

S. Melnichenko, A.Eremenko. Social and economical role and problems of the development of rural tourism in Ukraine.

The article examines the role and the problems of the development of rural tourism in Ukraine as one of the ways of activation of tourism, particularly inner and foreign tourism, in Ukraine; as the way of solving the social and economical problems of ukrainian villages. The problems concerning the development of rural tourism in Ukraine and the head directions of their solving are determined in this article.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.