Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна

УДК 004:338.48

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ СУБ'ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

Київ - 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, дійсний член АПН України Мазаракі Анатолій Антонович, Київський національний торговельно-економічний університет, ректор.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Василенко Валентин Олександрович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, професор кафедри менеджменту і маркетингу;

доктор економічних наук, професор, Виноградова Олена Володимирівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, професор кафедри міжнародної економіки;

доктор економічних наук, професор, Свірідова Наталія Дмитрівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри туризму і готельного господарства.

Захист відбудеться 04 грудня 2008 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19, ауд. А-227.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.

Автореферат розісланий 11 жовтня 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту в підвищенні ефективності управління підприємствами. Специфічні особливості створення та реалізації туристичних послуг (велика кількість учасників та значна їх географічна роз'єднаність, розгалужена система взаємовідносин суб'єктів туристичного ринку, територіальна диференціація туристичного продукту, віддаленість місця реалізації туристичних послуг від місця їх споживання) обумовлюють необхідність підвищення рівня забезпечення системи управління сучасними інформаційними технологіями (ІТ).

Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного туристичного потоку привів до трансформування туристичної галузі з такої, що орієнтована на обслуговування організованих туристів, на багатогалузеву сферу діяльності, спрямовану на задоволення різноманітних потреб мільйонів індивідуальних туристів. В Україні за останні п'ять років туристичні потоки збільшились утричі. Але напрями туристичного бізнесу в нашій країні освоєні не повністю. Підтвердженням цього є зростання обсягів виїзного туризму на 53,1% та скорочення в'їзного на 8,3 %. Одна з причин зменшення обсягів останнього - недостатня інформованість про вітчизняний туристичний продукт, складність його інформаційного супроводження, яка пов'язана з неспроможністю суб'єктів туристичної діяльності відслідковувати і підтримувати велику інформаційну базу.

На тлі загострення конкуренції на міжнародному туристичному ринку, загальносвітової тенденції до посилення ролі держав у забезпеченні розвитку туризму, вітчизняний національний туристичний продукт стає все менш привабливим та конкурентоспроможним; Як наслідок, сфера туризму у державі не спроможна забезпечити повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних функцій, не сприяє збереженню довкілля та культурної спадщини, наповненню бюджетів усіх рівнів, створенню робочих місць, збільшенню частки сфери послуг у структурі ВВП (на вітчизняний туризм припадає 1,6 % ВВП і 3,3 % експорту послуг).

Наявність проблем підтверджується недостатнім рівнем використання новітніх інформаційних технологій у туристичній сфері, а саме: низьким рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; відсутністю баз даних туристичного профілю в окремих регіонах країни; обмеженістю інформації та реклами туристичного продукту на міжрегіональних, національному та міжнародному ринках; недосконалістю механізму інформаційного обміну суб'єктів господарювання у сфері туризму і зовнішнього середовища за допомогою мереж; низьким рівнем розвитку віртуальних туристичних підприємств; відсутністю державної електронної системи забезпечення суб'єктів туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи.

Аналіз процесів, що відбуваються в галузі, свідчить про неадекватність рівня застосування інформаційних технологій у діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання у сфері туризму їх розвитку та впровадженню в туристично розвинених країнах світу.

Вирішення вищезазначених завдань має базуватись на дослідженні наявних сучасних інформаційних технологій, їх застосуванні та впливу на різні стадії створення і просування туристичного продукту та аналізі розвитку вітчизняного туристичного бізнесу в цілому. Питання аналізу інформації як фактору виробництва і процесу перетворення її в пріоритетний фактор сучасних виробничих відносин, сутності інформаційних технологій і напрямів їх застосування в діяльності підприємств виробничої сфери та сфери послуг, процесів інформатизації суспільства стали предметом дослідження у працях таких вчених, як: А. Богачевський, А. Бондаренко, В. Брижко, В. Василенко, Н. Винер, Л. Вінарик, Дж. Веллінгтон, Н. Войтюшенко, Ф. Воронскій, О. Гальченко, Н. Гарнхем, А. Грінберг, В. Гужва, С. Данілін, Н. Єрьоміна, С. Ілляшенко, Н. Зайцева, О. Кармінський, М. Кастельс, В. Касьяненко, С. Козлов, С. Кондратова, В. Косарев, О. Краєва, Н. Кустова, А. Мазаракі, А. Макадаме, В. Мартін, Л. Мельник, П. Нестеров, О. Оліфіров, О. Орєхов, А. Орлов, А. Останець, В. Пастухова, О. Паршина, Ю. Паршин, Т. Писаревська, В. Плескач, В. Попов, В. Пономаренко, Ю. Рогушина, М. Румянцев, Н. Свірідова, М. Скопень, В. Ситник, В. Сусіденко, Г. Титаренко, М. Хеллгрен, Дж. Ходжсон, Ю. Хотунцев, В. Цимбалюк, А. Чорнобров, О. Щедрін та ін.

Дослідження щодо використання новітніх інформаційних технологій у діяльності підприємств туристичної сфери і туризмі в цілому здійснювали: С. Арімов, В. Балута, П. Бурцев, О. Виноградова, А. Галиновский, О. Губанова, В. Гуляєв, А. Демаш, М. Єфремова, І. Зорін, І. Калашников, В. Квартальнов, Д. Купінський, Ю. Миронов, М. Морозов, Н. Морозова, Т. Новгородцев, Н. Плотнікова, М. Окороков, М. Робсон, М. Скопень, Т. Ткаченко, О. Тоффлер, Ф. Уллах, М. Хайдеггер, А. Шлевков, Л. Шульгіна, С. Чупров та інші. Однак, дослідженню застосування інформаційних технологій в управлінні туристичними підприємствами присвячені зазвичай лише наукові статті або окремі розділи монографій. Враховуючи обмеженість наукових та практичних розробок з ЦЬОГО питання, а також різну ступінь впливу інформаційних технологій на розвиток туристичного бізнесу, виникла нагальна потреба в комплексному дослідженні застосування різноманітних інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності, реалізації механізмів активізації їх розвитку в умовах переходу до інформаційного суспільства, що визначило актуальність дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету. Розробки, представлені в дисертації, є складовими більш ніж десяти держбюджетних і госпрозрахункових наукових робіт. Основні теми: "Розроблення Програми розвитку сільського зеленого туризму в Україні" (IV кв. 2003 р. № держреєстрації 0103Ш07617 - здобувачем розроблено розділи проекту програми) - під керівництвом здобувача; "Розроблення методології впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність підприємств туристичного бізнесу" (І кв. 2007 р. - IV кв. 2008 р. № держреєстрації 010711004238 - розроблено моделі застосування ІТ в управлінні якістю туристичних послуг та стратегічному менеджменті суб'єктів туристичної діяльності; запропоновано механізм реалізації стратегії розвитку туризму, що пов'язаний із завданнями формування інформаційного простору туризму, створення сприятливих умов для забезпечення рівного доступу до інформації у сфері туризму); "Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг" (І кв. 2008 р. -IV кв. 2009 р. № держреєстрації 0108Ш03002 - розроблено методичні рекомендації щодо застосування інструментів діагностики в інноваційній діяльності підприємств туристичної сфери та систему заходів спрямованих на формування інноваційної політики у туристичному бізнесі на державному і регіональному рівнях); "Розроблення стратегії маркетингових комунікацій ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" (І кв. 2008 р. - IV кв. 2008 р. № держреєстрації 01081)003661 - запропоновано методику оцінки ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій та розроблено модель застосування інформаційних технологій у формуванні маркетингових комунікацій); "Організаційно-економічний механізм реструктуризації Українського закритого акціонерного товариства по туризму і екскурсіях "Укрпрофтур" (І кв. 2008 р. - IV кв. 2008 р. № держреєстрації 0108Ш03662). У цій темі здобувачем розроблено концептуальні підходи до формування напрямів реструктуризації суб'єктів туристичної діяльності.

Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних і методологічних засад та практичних рекомендацій щодо застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності.

Відповідно до поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:

- визначити роль інформації як ресурсу і продукту економічної діяльності у туристичній сфері;
- визначити сучасні підходи впровадження інформаційних систем у діяльність суб'єктів господарювання у сфері туризму та основні завдання інформаційної системи управління туристичним підприємством;
- поглибити теоретико-методологічні засади застосування інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності з побудовою необхідних моделей;
- визначити особливості функціонування інформаційного ринку як елементу механізму управління туристичною діяльністю;
- сформулювати наукові засади застосування інформаційних технологій у стратегічному менеджменті суб'єктів туристичної діяльності з урахуванням управлінських дій у процесі формування та реалізації стратегії підприємства;
- систематизувати інноваційні підходи до маркетингової діяльності туристичних підприємств із застосуванням різноманітних інформаційних технологій; обґрунтувати перспективні напрями впровадження ІТ в діяльність туристичних підприємств для забезпечення ефективної реалізації маркетингових функцій;
- визначити стан і передумови забезпечення якості туристичних послуг у контексті застосування інформаційних технологій; розробити модель процесу використання ІТ для забезпечення якості туристичних послуг;
- розкрити сутність автоматизованих систем бронювання і резервування у сфері туризму;
- поглибити методологічні засади використання інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів;
- визначити напрями реструктуризації управління суб'єктами туристичної діяльності в умовах переходу суспільства на інформаційну стадію розвитку;
- сформувати основні засади створення та впровадження комплексної автоматизованої системи управління суб'єктами туристичної діяльності;
- поглибити методологічні основи оцінки ефективності застосування інформаційних технологій у туризмі та методичні підходи до оцінки їх ефективності в системах менеджменту підприємств;
- удосконалити методологічні підходи оцінки ефективності інформаційних змін в управлінні суб'єктами туристичної діяльності;
- обґрунтувати перспективні напрями розвитку інформаційних технологій у туризмі та вдосконалити методичний інструментарій їх реалізації в діяльності туристичних підприємств;
- удосконалити методичний інструментарій розроблення та реалізації ІТ-стратегії суб'єктами туристичної діяльності;
- розробити теоретико-методологічні основи управління віртуальними туристичними підприємствами;
- удосконалити понятійний апарат у сфері інформаційних технологій з урахуванням галузевої специфіки.

Об'єкт дослідження - інформаційні технології в управлінні суб'єктами господарювання у сфері туризму.

Предмет дослідження - теоретичні, методологічні, науково-методичні та практичні аспекти застосування інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в дисертаційні роботі мети використовувались методи компаративного, діалектичного, системного аналізу, які стали підґрунтям для дослідження розвитку інформаційних технологій, систем і ринків, а також застосування інформаційних технологій у менеджменті та маркетингу туристичних підприємств. На основі методів маркетингових досліджень (експертних оцінок, соціологічних опитувань, анкетування) визначено стан забезпечення якості туристичних послуг та реалізації маркетингових функцій туристичними підприємствами в контексті застосування інформаційних технологій. Змістовно-логічні (аналізу та синтезу), формально-логічні (порівняння, аналогій, моделювання, індукції та дедукції), економіко-статистичні (групування, графічний) методи застосовано для обґрунтування процесу використання інформаційних технологій у стратегічному менеджменті туристичних підприємств, забезпечення якості туристичних послуг, реструктуризації управління суб'єктами туристичної діяльності. Економіко-математичні, симплекс-метод використані для оцінювання інформаційних змін в управлінській діяльності туристичних підприємств.

Аналітичні узагальнення здобувана ґрунтуються на статистичних даних Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України, матеріалах Всесвітньої туристичної організації (ВТО), а також даних фінансової і статистичної звітності вітчизняних суб'єктів туристичної діяльності, анкетних даних і даних Інтернет-опитування виробників та споживачів туристичних послуг, інформаційних туристичних ресурсів в Інтернеті. Інформацію оброблено за допомогою сучасного технологічного інструментарію.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі вперше:

- розроблено модель використання інформаційних технологій у стратегічному менеджменті суб'єктів туристичної діяльності, побудовану з урахуванням циклічності управлінського процесу, що дає змогу приймати рішення з урахуванням реальної оцінки стану підприємства на ринку, прогнозувати його діяльність та здійснювати аналіз альтернатив;
- розроблено модель забезпечення управління якістю туристичних послуг з використанням інформаційних технологій, що упорядкована з метою дотримання суб'єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог формування якості туристичних послуг. Дотримання моделі сприятиме забезпеченню конкурентних переваг підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках;
- визначено теоретико-методологічні засади функціонування туристичних підприємств зі скоординованими бізнес-процесами в результаті реінжинірингу та нові підходи до розуміння значущості інформаційних технологій у реінжинірингу суб'єктів туристичної діяльності;
- розроблено концептуальну модель застосування інформаційних технологій для вирішення завдань управління суб'єктами туристичної діяльності, що передбачає поширення інформаційних систем менеджменту, які забезпечують прийняття управлінських рішень необхідною інформацією;
- розроблено економіко-математичний інструментарій розподілу обсягу асигнувань на різні засоби реклами в мережі Інтернет на основі застосування симплекс-методу, що дасть можливість обґрунтовано вирішити питання вибору рекламного засобу в Інтернеті та розрахувати рекламний бюджет підприємства;
- запропоновано методологічні основи комплексного застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних фірм, що передбачає введення в науковий обіг дефініції "віртуальна туристична фірма" та побудовано модель взаємовідносин віртуальної туристичної фірми з суб'єктами зовнішнього середовища для реалізації у практичній діяльності; удосконалено:
- механізм адаптації основних завдань інформаційної системи управління для туристичних підприємств, яка містить опис повного ринкового циклу - від планування бізнесу до аналізу результатів діяльності, що дасть можливість підприємствам ефективно вирішувати поточні завдання стратегічного і тактичного планування та оперативного управління;
- організаційний механізм управління туризмом в залежності від специфіки інформаційного ринку: його учасників та товару, що створює теоретико-методологічне підґрунтя визначення структури інформаційного ринку в туризмі;
- механізм оцінки застосування інформаційних технологій у туристичній діяльності на мега-, макро-, мезо-, мікрорівнях використовуючи економічні аспекти впливу інформаційних технологій на сферу обміну і споживання туристичних послуг у сучасних умовах господарювання суб'єктів туристичної діяльності, який є підставою для упорядкування результатів використання інформаційних технологій у менеджменті підприємств; набули подальшого розвитку:
- розкриття сутності змісту інформації як ресурсу і продукту економічної діяльності, що дозволяє приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення, забезпечувати вагомі конкурентні позиції підприємства на туристичному ринку;
- технологія модифікації організаційних структур управління суб'єктами господарювання у сфері туризму залежно від типу організації, її організаційної структури та ступеня застосування інформаційних технологій, яка забезпечить підвищення рівня активізації підприємницької діяльності в туристичній сфері;
- теоретичні засади застосування інформаційних технологій для реалізації маркетингових функцій, що розглядаються як дієвий інструмент розвитку маркетингу суб'єктів туристичної діяльності. На цій підставі визначено основні напрями використання маркетингової інформації в туризмі;
- теоретико-методологічні основи застосування сучасних інформаційних технологій та створення автоматизованих інформаційних систем із визначенням характерних особливостей їх структурних елементів, що забезпечать якісний рівень управління підприємствами туристичного бізнесу;
- методологія реструктуризації управління суб'єктів туристичної діяльності, обумовлена змінами в технології управління під впливом інформаційних технологій, зокрема: автоматизація управління; модифікація організаційної структури управління туристичним підприємством з урахуванням різних типів реакцій на дії, що відбуваються на підприємстві в межах його організаційної структури;
- науково-методичні підходи до створення комплексної системи автоматизації управління бізнес-процесами суб'єктів туристичної діяльності з обгрунтуванням ймовірності виникнення ризиків, що супроводжують впровадження системи, а також із визначенням критеріїв вибору комплексної системи автоматизації управління туристичним підприємством;
- системи менеджменту суб'єктів туристичної діяльності, пов'язані з інтенсивним розвитком інформаційних технологій для забезпечення створення Інтернет-орієнтовної інформаційної системи;
- теоретико-методологічні основи аналізу ефективності туристичного бізнесу в результаті впровадження сучасних методів управління, заснованих на інформаційних технологіях з конкретизацією їх виду, а саме: автоматизованих систем управління підприємством; автоматизованих робочих місць менеджерів; Інтернет-проектів, що слугувало підґрунтям для розробки економіко-математичного інструментарію розрахунку витрат на Інтернет-рекламу;
- термінологічний апарат у сфері застосування інформаційних технологій: уточнено дефініції "інформація", "економічна інформація", "середовище", "інформаційне середовище", "інформаційна система", "інформаційна технологія", "інформаційна інфраструктура", "електронний бізнес", "автоматизоване робоче місце", їх складові, економічну природу та особливості формування з урахуванням галузевої специфіки; у сфері управління туристичними підприємствами: визначено неоднозначність понять "управління якістю туристичних послуг", "система управління якістю туристичних послуг", "менеджмент суб'єктів туристичної діяльності", "система менеджменту суб'єктів туристичної діяльності", "ІТ-стратегія", що обумовило їх уточнення.

Практичне значення одержаних результатів. Практичний інструментарій оцінки використання інформаційних технологій дав змогу усвідомити роль інформаційних ресурсів і переваги інформаційних технологій в організації і веденні туристичного бізнесу. Отримані наукові результати мають практичне значення та можуть бути використані як методики, методичні підходи, технологічний і методичний інструментарій, а також як програмні та нормативні документи розроблені за участю здобувача. Найбільш вагомими розробками є:

- механізм реалізації стратегії сталого розвитку туризму, пов'язаний із завданнями формування єдиного інформаційного простору, створенням сприятливих умов для забезпечення рівного доступу до інформації у сфері туризму;
- методичні рекомендації застосування маркетингового інструментарію для просування туристичного продукту. Визначено: засоби Інтернет-реклами в практичній діяльності туристичних підприємств; модель розподілу обсягу асигнувань на різні засоби реклами в мережі; алгоритм вибору рекламного засобу в Інтернеті та розрахунку рекламного бюджету з урахуванням отриманих результатів;
- алгоритм застосування інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів туристичних підприємств та поетапність їх впровадження;
- технологія бронювання місць у підприємствах готельного господарства через туристичне агентство як один із найбільш відомих Інтернет-сервісів, що в умовах глобалізації економіки сприятиме підвищенню ефективності роботи суб'єктів туристичної діяльності;
- методика оцінки ефективності застосування інформаційних технологій на етапах їх впровадження і експлуатації туристичними підприємствами;
- методичні підходи до формування державних цільових програм розвитку інформаційних технологій у туризмі; визначено структуру та розроблено заходи щодо удосконалення всіх складових програми розвитку;
- організаційний механізм формування та реалізації ІТ-стратегії в діяльності підприємств туристичної сфери з оцінкою її ефективності;
- порядок створення та впровадження комплексної автоматизованої системи управління суб'єктами туристичної діяльності; алгоритм впровадження системи; методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у систему;
- організаційний механізм формування мережі організацій в електронному просторі шляхом розроблення моделі створення віртуальної туристичної фірми;
- методичні підходи до використання інформаційних технологій під час формування маркетингової політики у сфері сільського туризму.

Наукові розробки автора щодо застосування новітніх інформаційних технологій у менеджменті суб'єктів туристичної діяльності впроваджено: при розробленні державних цільових програм розвитку окремих видів туризму (розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.06 р. № 373-р "Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки"); розробленні стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні (Указ Президента України від 21.02.2007 року № 136/2007 "Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні"), що схвалені Міністерством культури і туризму України (довідка Державної служби туризму і курортів № 1.4/08-1208 від 03.10.2007 р.).

Наукові розробки автора: щодо вирішення проблемних питань забезпечення якісного ведення туристичного бізнесу з використанням інформаційних технологій впроваджено в практичну діяльність ПП "Світовид "2007", м. Бориспіль (довідка № 03/07 від 12.11.2007 р.); методичні підходи щодо стратегічних напрямів розвитку та застосування інформаційних технологій для забезпечення ефективного здійснення бізнес-процесів і поетапного формування ІТ-стратегії впроваджено в практичну діяльність туроператора "Престиж Тур", м. Київ (довідка № 105 від 25.12.2007 р.). Наукові дослідження, пов'язані з розробкою структури цільової програми розвитку інформаційних технологій у туризмі та механізм застосування новітніх інформаційних розробок в діяльності туристичних підприємств, використані при розробленні стратегії конкурентоспроможності м. Чернівці та діяльності туристичних підприємств регіону (довідка Асоціації працівників туристичної сфери Чернівецької області "Туристична Буковина" № 16/1 від 15.01.2008 р.).

Розроблений економіко-математичний інструментарій для формування рекламного бюджету, зокрема моделі розподілу обсягу асигнувань на різні засоби реклами в глобальній комп'ютерній мережі впроваджено в практичну діяльність туристичної компанії "Артем-Тур", м. Київ (довідка №12 від 15.04.2008 р.).

Методологічні підходи до моделювання систем управління підприємствами туристичного бізнесу, пов'язані з інтенсивним розвитком інформаційних технологій; рекомендації щодо обґрунтування вибору найбільш оптимальних інформаційних систем впроваджено в діяльність підприємств Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіям "Укрпрофтур", м. Київ (довідка № 108 від 08.02.2008 р.).

Розроблені рекомендації щодо проектування комплексних систем автоматизації управління суб'єктами туристичної діяльності, зниження витрат на різних стадіях автоматизації та ефективності проектування флоту впроваджено в діяльність санаторно-курортних закладів ТОВ "Трускавецькурорт-Тур", м. Київ (довідка № 34 від 18.02.2008 р.).

Науково-практичні та теоретичні результати дисертації знайшли застосування в навчальному процесі при: створенні повного науково-методичного комплексу професійно орієнтованої дисципліни "Менеджмент підприємства туристичної індустрії" та дисципліни за вибором навчального закладу "АРМ менеджера в туристичній індустрії"; науково-методичних комплексів спеціалізацій "Менеджмент туристичної індустрії", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу", "Менеджмент виставкової діяльності"; галузевих стандартів вищої освіти України освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"; написання двох навчально-методичних посібники "Менеджмент підприємства туристичної індустрії", "Основи, рекламної діяльності в туризмі", рекомендованих Міністерством освіти і науки України для впровадження у навчальний процес (довідка Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України № 05-НМКм від 04.04.2008 р.).

Особистий внесок здобувача полягає в одноосібно виконаному комплексному дослідженні застосування різноманітних інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності, у визначенні концептуальних основ і функціональних аспектів використання інформаційних технологій у менеджменті туризму, механізмів активізації їх розвитку в умовах переходу до інформаційного суспільства і глобалізації туристичного бізнесу.

Дисертаційна робота містить наукові ідеї та методологічні розробки здобувача, який є безпосереднім виконавцем упровадження наукових результатів і практичних рекомендацій. Здобувачу належать наукові ідеї роботи, теоретико-методологічні розробки та практичні рекомендації, результати обробки інформації, обгрунтування методів дослідження. Дисертація не містить матеріалів кандидатської дисертації.

Здобувачем у наукових працях, опублікованих за темою дисертаційного дослідження у співавторстві: окреслено особливості використання інформаційних туристичних ресурсів у глобальній комп'ютерній мережі, надано рекомендації щодо напрямів використання можливостей Інтернет для просування туристичного продукту, ведення електронного бізнесу [5,11,42,47]; запропоновано використати методичний інструментарій аналітичних досліджень розвитку вітчизняної туристичної сфери та світового туризму, розроблено пропозиції по удосконаленню законодавчої бази регулювання туризму [7,8,35]; запропоновано методичні підходи до формування державних цільових програм розвитку інформаційних технологій у туризмі та розроблено заходи щодо удосконалення складових програми розвитку [29]; проаналізовано вітчизняний ринок туристичних послуг та надано рекомендації щодо стратегічних напрямів його розвитку в інформаційному суспільстві [ЗО]; сформульовано пропозиції щодо методики розроблення і впровадження системи якості на підприємствах туристичної індустрії [2,31,32,34,37]; розкрито роль і місце інформаційних технологій у підготовці конкурентоздатних менеджерів туризму, надано рекомендації щодо удосконалення підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах [41,49,63].

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено та обговорено на 38 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, круглих столах, конгресах, що відбулися протягом 2000-2008 рр. в Україні та за її межами (Росія, Білорусь, Латвія, Сербія), а саме: міжнародних: "Integration of practice, education and research in tourism: experience and analisys" (Рига, 2000); "Проблеми и перспективи развития туризма в странах с переходной зкономикой" (Смоленськ, 2000); "Туризм: практика, проблеми, перспективи" (Мінськ, 2001); "Менеджмент малого и среднего бизнеса: проблеми, обучение, перспективи" (Севастополь, 2001); "Актуальні проблеми та перспективи підготовки конкурентоздатних фахівців" (Київ, 2001); "Туристический феномен: зкономические, социальнне, зкологические и культурно-исторические предпоснлки и последствия" (Донецьк, 2002); "Туризм -и региональное развитие" (Смоленськ, 2002); "Современнне социально-зкономические проблеми Украйни, Крыма и пути их решения" (Сімферополь, 2004); "Маркетингові дослідження в Україні" (Ялта, 2004); "Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика" (Київ, 2005); "Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців" (Бердянськ, 2005); "Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції" (Луцьк, 2006); "Туризм і ресторанний бізнес: сучасні тенденції та перспективи розвитку" (Київ, 2007); "Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій" (Чернівці, 2007); "Наука и образование - 2007" (Дніпропетровськ, 2007); "Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону" (Чернівці, 2007); "Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма" (Орел, 2007); "Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом" (Житомир, 2007); "Научное обеспечение процессов реформирования зкономических отношений в условиях глобализации" (Сімферополь, 2007); "Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки" (Сімферополь, 2007); "Стратегії ІТ-технологій в освіті, економіці та екології" (Харків, 2007); "Сучасний стан і тенденції розвитку економіки регіонів в контексті євроінтеграційних процесів" (Ялта, 2007); "Розвиток наукових досліджень 2007" (Полтава, 2007); "Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика" (Трускавець, 2007); "Європейська і євроатлантична інтеграція та транскордонне співробітництво" (Луцьк, 2008); "Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів" (Чернівці, 2008); міжнародній науково-методичній "Сучасні освітні технології у вищій школі" (Київ, 2007); міжнародному конгресі "Ноіеіріап 2007" (Белград, 2007); всеукраїнських: "Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні" (Харків, 2004); "Бар'єри і можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні" (Київ, 2006); "Розвиток малого і середнього бізнесу в туристичній індустрії України" (Полтава, 2007); "Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи" (Сімферополь, 2007); "Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою" (Бердянськ, 2007); "Корпоративна культура організацій XXI століття" (Краматорськ, 2007); "Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики" (Київ, 2007); "Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій" (Полтава, 2008); всеукраїнському круглому столі "Формування стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні" (Київ, 2007); круглому столі "Виставкова діяльність: освіта, наука і практика" (Київ, 2006), а також на конференціях професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету.

Публікації. Основні положення дослідження викладено в одноосібній монографії "Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика" обсягом 28,66 друк. арк. (Київ, 2008). Рецензію на монографію опубліковано у фаховому журналі "Культура народов Причерноморья".

За результатами дослідження опубліковано 71 наукову працю, у тому числі: 28 статей - у фахових виданнях (загальним обсягом 15,88 друк, арк.), 42 наукові публікації - в інших виданнях (11,25 друк, арк.) та монографія (13,6 друк. арк.).

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків І списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту - 396 сторінок. Дисертація містить 10 таблиць на 6 сторінках, 37 рисунків на 23 сторінках, 86 додатків на 121 сторінці. Список використаних джерел нараховує 441 найменування на 32 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовано актуальність теми, розкрито зв'язок з науковими програмами і темами, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, представлено дані щодо апробації результатів дисертаційного дослідження та їх опублікування.

У першому розділі "Генезис інформаційних технологій і їх роль в управлінні туристичними підприємствами" визначено роль інформації в розвитку туристичної сфери, здійснено компаративний аналіз наукових поглядів на еволюційний розвиток інформаційних систем та ринків під впливом глобальних інформаційних змін, визначено передумови формування концептуальних засад застосування інформаційних технологій в управлінні підприємствами туристичної сфери, доповнено та уточнено термінологічний інструментарій у сфері інформаційних технологій з урахуванням галузевої специфіки.

Доведено, що інформація є необхідною передумовою поєднання та подальшого органічного зростання процесів в управлінні суб'єктами туристичної діяльності. Здійснено науково-теоретичну адаптацію положень теорії інформації до сфери туризму в контексті управління туристичним підприємством.

Встановлено, що туристичний ринок є одним із найбільш динамічних та, на відміну від інших ринків, характеризується великою кількістю учасників, значною їх географічною роз'єднаністю, швидким оновленням інформації. За три останні роки темпи розвитку світового туризму зросли на 20%. Особливо значним є зростання туристських прибуттів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (на 29%) та на Близькому Сході (на 23%). На цьому фоні вітчизняний туризм характеризується зменшенням темпів зростання на 3,4 %. Однією з причин є недостатність інформації та реклами вітчизняного туристичного продукту на національному та міжнародному ринках, недосконалість механізму інформаційного обміну між суб'єктами туристичної діяльності.

Посилення ролі інформації в економічному житті суспільства сприяло переходу вітчизняної економіки на інноваційну та інформаційну стадію її розвитку. Такі зміни обумовили необхідність перегляду періодизації історичних аспектів розвитку інформаційних систем. При цьому, такі загальноприйняті стадії, як рання, початкова, помірного розвитку доповнено стадією активного масового розвитку інформаційних систем, що пов'язано з процесами віртуалізації. Виявлено закономірності трансформації змістовної сутності понять у сфері інформаційних систем відповідно до вимог сучасної стадії їх розвитку.

Перехід до стадії активного масового розвитку інформаційних систем окреслив питання, пов'язані з необхідністю визначення функціональності цього явища. В роботі узагальнено функції інформаційних систем, які на практиці повинні реалізовуватись інтегровано, забезпечуючи узгоджену їх взаємодію та зумовлюючи ефективне функціонування усієї інформаційної системи.

З метою практичного використання основних концептуальних положень формування інформаційних систем з урахуванням сфери функціонування об'єкту, рівнів управління, процесів управління та ступеня автоматизації здійснено класифікацію інформаційних систем, в основу якої покладено показник її впливу на бізнес підприємства. Дослідження функціонування інформаційних систем у діяльності туристичних підприємств дозволило з'ясувати еволюційну природу цих систем та визначити етапи життєвого циклу, вибір каскадної і спіральної моделей розробки інформаційних систем.

Для вирішення проблем розроблення та впровадження ефективних інформаційних систем запропоновано алгоритм процедур їх створення, який передбачає: відповідність цілям і завданням туристичного підприємства та процесам, що відбуваються в ньому; забезпеченість гарантії створення системи з необхідними параметрами та в межах визначеного бюджету; забезпеченість простоти супроводження; можливість модифікації та зміни системи відповідно до змін у діяльності підприємства; адаптацію системи до видів інформаційних технологій, які вже застосовуються на підприємстві.

Доведено, що туристична сфера є інформаційно-насиченою, оскільки характеризується різноманітністю ділових зв'язків із партнерами (відповідно до КВЕД з туризмом пов'язано понад 60 видів економічної діяльності), динамічністю бізнес-процесів, індивідуалізацією туристичних послуг, технологічним удосконаленням та високою конкуренцією. Встановлено, що розвиток туристичного бізнесу стає неможливим без впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують: інтеграцію і зв'язок; покращання якості послуг; передачу великого обсягу інформації; збільшення швидкості обслуговування та ефективність діяльності; можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта; ефективний зворотній зв'язок. У результаті визначено та охарактеризовано види інформаційних технологій у туризмі, а саме: глобальні розподільчі системи; системи бронювання та резервування; електронні інформаційні системи; інформаційні системи менеджменту; мобільні системи зв'язку; послуги глобальної комп'ютерної мережі.

Упровадження в управлінську діяльність туристичних підприємств дослідницького підходу базується на застосуванні сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій, які забезпечують повноту, своєчасність інформаційного відображення керованих процесів, можливість їх моделювання, аналізу та прогнозування. В роботі запропоновано структурну схему застосування інформаційних технологій для вирішення управлінських завдань підприємств туристичної сфери.

Встановлено, що основою взаємодії між різними складовими туристичної інфраструктури є інформація, а інформаційна інфраструктура являє собою інформаційну взаємодію фізичних, юридичних осіб та державних органів влади, яка забезпечує умови відтворення різних процесів (політичних, правових, організаційних, виробничих, соціально-економічних, науково-технічних).

Компаративний аналіз наукових поглядів на еволюційний розвиток інформаційних ринків дав можливість встановити такі три періоди: початковий, активного і слабкого розвитку. Під впливом глобальних інформаційних змін, на нашу думку, відбулося відродження періоду активного розвитку, який характеризується якісно і змістовно новими інформаційними потребами та інформацією, що їх задовольняє. Це доповнення періодизації розвитку інформаційного ринку дало можливість оцінити його як елемент механізму управління туризмом.

На основі теоретичного дослідження процесів становлення інформаційного ринку визначено його структуру в туризмі. Особливістю інформаційного ринку як елементу механізму управління туризмом є специфічність його учасників та товару. При цьому учасниками ринку є: продавець (туроператор, турагент); виробник туристичного продукту (засоби розміщення, заклади харчування, транспортні підприємства, екскурсійні бюро та ін.); споживач (турист). Розкрито змістовну сутність таких складових інформаційного ринку, як: інформаційні ресурси (туристична, фінансова та інша інформація); інформаційний продукт (пакет послуг); інформаційна послуга (дії туристичних операторів та агентів щодо реалізації туристичного продукту); інформаційні технології в туризмі.

За результатами аналізу наукових поглядів виявлено неоднозначність у тлумаченні понять у сфері інформаційних технологій, зокрема у нормативно-правових документах, їх недостатню адаптацію до сфери туризму. Зазначене викликало необхідність уточнення дефініцій: "інформація", "економічна інформація", "середовище", "інформаційне середовище", "інформаційна система", "інформаційна технологія", що дасть можливість розширити термінологічну базу у сфері інформаційних технологій з урахуванням галузевої специфіки для практичного застосування.

Виявлено вплив сучасних інформаційних технологій на структурно-функціональні аспекти менеджменту суб'єктів туристичної діяльності.

У другому розділі "Функціональні аспекти використання інформаційних технологій у менеджменті підприємств туристичного бізнесу" досліджено використання інформаційних технологій у стратегічному управлінні та маркетингу підприємств, а також застосування автоматизованих систем бронювання і резервування у сфері туризму; здійснено моделювання процесу управління якістю туристичних послуг у контексті застосування інформаційних технологій.

В умовах нестабільного конкурентного зовнішнього середовища стратегічний менеджмент підприємств туристичної сфери характеризується великими обсягами інформації, для отримання та перетворення якої використовуються різноманітні інформаційні технології, що кардинально змінюють організацію стратегічного менеджменту на підприємстві, значно скорочують фінансові та трудові витрати на обробку інформації, підвищують точність розрахунків і оперативність даних. Враховуючи циклічність управлінського процесу, розроблену науковцем В. Пастуховою, запропоновано модель використання інформаційних технологій у стратегічному менеджменті туристичних підприємств з виділенням таких блоків управлінських дій: визначення цільових орієнтирів; аналітичний блок; розроблення стратегії; реалізація стратегії; оцінювання стратегії і контроль за її реалізацією.

За допомогою змістовно-логічних методів узагальнено та доповнено етапи розвитку стратегій інформаційних систем підприємств. Виявлено, що підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому туристичному ринку, оптимізація внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів здійснюється за умови інтеграції системи з можливостями Інтернет. У результаті такі стадії еволюції бізнес-стратегій інформаційних систем туристичних підприємств, як орієнтація на продаж, маркетинг (споживача) і конкурентів доповнено переходом до оптимізації внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів.

Для виконання маркетингових функцій підприємствами туристичної індустрії застосовуються різноманітні інформаційні технології, оскільки саме вони спрощують вирішення складних завдань у динамічному діловому оточенні, яке постійно змінюється. Встановлено, що інформаційні технології забезпечують підтримку маркетингу двома основними способами: шляхом надання інформації, необхідної для прийняття маркетингових рішень, забезпечення каналами для надання послуг новими способами. Визначено основні напрями використання маркетингової інформації в туризмі: маркетингові дослідження; маркетингова стратегія; сегментація ринку; розробка номенклатури та обсягів виробництва туристичних послуг; політика ціноутворення; формування попиту і управління збутом; маркетингові комунікації. Виокремлено такі маркетингові функції, як: маркетингові дослідження; удосконалення туристичного продукту; комунікаційна політика; розповсюдження продукту та реалізація маркетингових заходів. На основі проведених досліджень виявлено основні напрями впровадження різноманітних інформаційних технологій у діяльність туристичних підприємств для забезпечення ефективної реалізації маркетингових функцій.

Обґрунтовано необхідність застосування маркетингових інструментів для просування туристичного продукту. Визначено різноманітні засоби реклами в Інтернеті, до яких віднесено: банерну на комерційних сайтах; контекстну в пошукових системах; реєстрацію у пошукових каталогах; оптимізацію веб-сайта для роботи у пошукових системах; рич-медіарекламу; комерційні покази у провідних банерообмінних мережах; організацію системи обміну текстовими посиланнями; рекламу електронною поштою. Встановлено, що в Україні обсяги реклами в Інтернеті збільшилися з 6 млн дол. США у 2006 р. до 12 млн дол. США у 2007 р. Незважаючи на те, що ринок Інтернет-реклами зріс удвічі, темпи його розвитку відстають від темпів ринку реклами в цілому. Причинами є невелика чисельність користувачів мережі, "розкручених" українських сайтів, відсутність прозорого моніторингу Інтернет-ресурсів. У перспективі, за прогнозами Всеукраїнської рекламної коаліції, передбачається зростання обсягів Інтернет-реклами в 2008 р. до 19 млн дол. СІЛА, оскільки вона є одним із інструментів іміджевої реклами, ефективним засобом залучення нових клієнтів та збільшення продажів туристичних послуг.

Реалізація маркетингових функцій у туризмі за допомогою інформаційних технологій обумовлює розвиток електронного бізнесу в цілому. За результатами аналізу теоретичних підходів визначено поняття "електронний бізнес", який являє собою економічну діяльність, спрямовану на здійснення основних бізнес-процесів із використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій з метою отримання вигод. Враховуючи особливості глобальної економіки і досвід роботи підприємств у сфері електронного бізнесу, виявлено основні його складові (е-маркетинг, е-комерція) та більш детально охарактеризовано їх з урахуванням галузевої специфіки.

Спираючись на результати аналізу міжнародних документів з питань якості туристичних послуг, а також наукові публікації і розробки у сфері туризму, уточнено поняття "управління якістю туристичних послуг", а на основі системного підходу визначено термін "система управління якістю туристичних послуг". Автором встановлено, що управління якістю туристичних послуг - це управлінський процес, який спрямований на координацію дій усіх суб'єктів туристичної діяльності із забезпечення та поліпшення якості туристичних послуг у межах системи. Одночасно, система управління якістю туристичних послуг - це система, яка інтегрує діяльність різних суб'єктів туристичної діяльності та орієнтує їх на досягнення та підтримання відповідного рівня якості туристичних послуг, що повністю задовольнить потреби туриста найбільш економним шляхом.

Запропоновано Інтернет-методику оцінки якості туристичних послуг споживачами. Як відомо, туристична послуга поділяється на основну, додаткову та спеціалізовану, тому в опитуванні взяли участь споживачі підприємств готельного господарства, туристичних операторів та агентств, авіакомпаній.

Так, Інтернет-опитування споживачів готельних послуг здійснювалось за методом В1ие-ргіп1іп§, що дало можливість визначити детермінанти, які в першу чергу впливають на думку клієнта про якість послуг. На основі отриманих відповідей розраховується рівень задоволеності, що визначається як різниця між кількістю балів, за якими клієнт оцінює отриману послугу, та балів, за якими оцінює її важливість. Отримані результати свідчать про високий рівень задоволеності споживачів послугами п'яти- та чотиризіркових готелів і низький рівень - послугами двозіркових. Постійне проведення керівниками підприємств готельного господарства соціологічних опитувань за допомогою Інтернет-технологій дозволить оперативно контролювати та оцінювати якість послуг і швидко усувати недоліки в роботі.

Результати проведеного автором аналізу оцінки споживачами якості послуг, наданих туроператорами і турагентами, свідчать на користь туристичних агентств. Цьому сприяла висока комунікабельність менеджерів, уміння презентувати туристичний продукт та зацікавити клієнта у придбанні послуги, врахувати потреби та можливості кожного туриста окремо.

Проведені Інтернет-опитування туристів, які скористались послугами українських авіакомпаній, свідчать про в цілому позитивне оцінювання туристами якості авіаційних послуг, зокрема: 74 % опитаних пасажирів вважають, що рівень сервісу в цілому відповідає їх очікуванням; 15 % - перевищують очікування і 11 % - залишились незадоволень Основними факторами впливу на рівень задоволеності обслуговування авіакомпаніями є: своєчасність вильоту; якість передпольотного обслуговування; відповідність між ціною і якістю. Використання такого сучасного маркетингового інструментарію, як Інтернет-опитування дає можливість висловитись максимально великій кількості клієнтів аеропорту з питань якості послуг і врахування їх побажань та є поштовхом для удосконалення існуючих сервісів і запровадження нових.

Запропоновано модель використання інформаційних технологій для забезпечення якості туристичних послуг, підґрунтям якої становить взаємозв'язок між вимогами, що формують якість туристичних послуг, та необхідними для цього інформаційними технологіями (рис. 1).

Модель використання ІТ у процесі забезпечення якості туристичних послуг
Рис. 1. Модель використання ІТ у процесі забезпечення якості туристичних послуг

Досліджено технологію бронювання місць на підприємствах готельного господарства через туристичні агентства шляхом виконання таких етапів: запит на бронювання готелю; підтвердження замовлення; умови оплати; умови ануляції і повернення вартості замовлення; щоденний звіт агента; відповідальність сторін. Здійснено розподіл систем бронювання туристичних послуг як одного із найбільш відомих Інтернет-сервісів на он-лайн і оф-лайн бронювання. При цьому, оф-лайн бронювання здійснюється із затримкою в часі, он-лайн ґрунтується на миттєвому відображенні реальної інформації про наявність місць за поточними тарифами з можливістю їхнього резервування. За результатами порівняльного аналізу доведено переваги системи бронювання в режимі реального часу для кожного учасника процесу.

Виявлено необхідність модифікації систем управління бізнес-процесами суб'єктів туристичної діяльності під впливом сучасних інформаційних технологій.

У третьому розділі "Бізнес-інжиніринг у сфері туристичної діяльності" досліджено методологічні засади використання інформаційних технологій у системі управління бізнес-процесами та наукові засади їх організаційного моделювання шляхом структурування бізнесу.

Обгрунтовано, що розвиток і широке застосування інформаційних технологій дає можливість вирішити проблему ефективного використання потужних концептуальних, математичних і технічних засобів, одним із яких є реінжиніринг бізнес-процесів. Виявлено нові підходи до розуміння значущості інформаційних технологій у реінжинірингу, які дадуть можливість працювати туристичним підприємствам по-новому і застосовувати новий підхід до проектування бізнес-процесів. Розроблено алгоритм застосування інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів підприємств.

Основним завданням інформаційних технологій є радикальні зміни бізнес-процесів і покращання основних показників діяльності підприємств, зокрема досягнення як тактичних, так і стратегічних цілей. Дотримуючись такого підходу, запропоновано поетапне впровадження інформаційних технологій на підприємстві в процесі реінжинірингу, який передбачає: прийняття рішення про впровадження інформаційних технологій; пошук та дослідження варіантів ІТ; виявлення відповідності інформаційних технологій параметрам вибору; планування і початок робіт із впровадження ІТ; проектування процесу їх впровадження; затвердження необхідних документів; безпосередньо впровадження; оцінка результатів.

Встановлено, що зміни в технології управління туристичними підприємствами під впливом інформаційних технологій обумовлюють необхідність організаційного моделювання шляхом структурування бізнесу та впровадження організаційних змін, тобто виникає необхідність здійснення реструктуризації управління туристичними підприємствами. Розкрито різні напрями реалізації цього процесу, а саме: автоматизація управління і, як результат, створення на підприємстві інтегрованої управлінсько-інформаційної системи через автоматизацію окремих функціональних процесів і підприємства в цілому; модифікація організаційної структури управління туристичним підприємством з урахуванням різних типів реакцій за діями, що відбуваються на підприємстві в межах його організаційної структури.

Доведено залежність модифікації організаційних структур управління суб'єктами туристичної діяльності від типу організації та її організаційної структури, а також ступеня застосування інформаційних технологій. У результаті запропоновано класифікацію типів організації (едхократична; багатомірна; партисипативна; підприємницька; мережева; віртуальна) з урахуванням галузевої специфіки і переходу суспільства на інформаційну стадію розвитку. Визначено особливості їх функціонування з урахуванням впливу інформаційних технологій.

Аргументовано, що саме створення комплексної системи автоматизації управління бізнес-процесами вирішить ряд актуальних на сьогодні проблем: відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства, зокрема, однакового розуміння сутності бізнес-процесів, уніфікації нормативно-довідкової інформації; складність планування діяльності на всіх рівнях управлінської вертикалі; контролю за поточним виконанням завдань тощо. У зв'язку з цим розроблено та охарактеризовано поетапність створення комплексної автоматизованої системи управління підприємством. Виявлено переваги та недоліки можливих варіантів її створення туристичними підприємствами та визначено критерії вибору. Встановлено вірогідність виникнення ризиків, що супроводжують процес впровадження комплексної системи автоматизації управління. За результатами аналізу сучасного стану ринку інформаційних технологій виявлено стійку тенденцію зростання попиту на існуючі комплексні системи автоматизації управління туристичними підприємствами. Для підприємств туристичної сфери їх розроблення та впровадження є масштабним і достатньо складним процесом. Розроблено алгоритм впровадження комплексної автоматизованої системи управління (рис. 2), послідовність виконання якого допоможе підприємствам уникнути помилок, що негативно впливають на бюджет фірми, стосунки з партнерами і споживачами, соціально-психологічний клімат у колективі.

Алгоритм упровадження комплексної системи автоматизації управління туристичним підприємством
Рис. 2. Алгоритм упровадження комплексної системи автоматизації управління туристичним підприємством

Досліджено можливість упровадження системи автоматизації управління підприємствами туристичної індустрії через створення та експлуатацію окремих автоматизованих робочих місць, які сприяють оптимізації роботи найбільш завантажених спеціалістів підприємства та покращують якість надання туристичних послуг. На основі синтезу різних наукових поглядів уточнено поняття "автоматизоване робоче місце", під яким розуміється професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних, програмних і методичних засобів призначених для обробки даних, задоволення потреб управління у необхідній інформації, автоматизації функцій спеціаліста, виконуваних на його робочому місці та який може бути складовою частиною локальних комп'ютерних мереж і мати доступ до глобальних.

Запропоновано практичний інструментарій оцінки ефективності використання інформаційних технологій у менеджменті суб'єктів туристичної діяльності.

У четвертому розділі "Оцінка ефективності застосування інформаційних технологій у менеджменті туризму" досліджено методичні та методологічні підходи оцінки ефективності використання інформаційних технологій у менеджменті підприємств туристичної сфери та розвитку туризму в цілому.

Спираючись на запропоновані вченим Т. Ткаченко чотири основні рівні аналітичних досліджень: мегарівень (глобальний, світовий); макрорівень (національний); мезорівень (галузевий, регіональний у межах країни або певної місцевості, видового ринку); мікрорівень (підприємства, установи організації) та враховуючи ієрархічність розвитку туризму, досліджено застосування інформаційних технологій на зазначених рівнях. Визначено перелік основних показників оцінки застосування ІТ на різних рівнях; проведено аналіз тенденцій впливу інформаційних технологій на розвиток туризму.

Встановлено, що оцінка ефективності застосування інформаційних технологій у туризмі на глобальному рівні здійснюється шляхом визначення кількості користувачів Інтернет у світі; світових обсягів Інтернет-продажів туристичних послуг; кількості бронювань глобальними розподільчими системами. За даними Всесвітньою туристської організації, у світі кількість користувачів Інтернет в 2006 р. становила 1,21 млрд осіб., що на 19,5 % більше порівняно з попереднім роком. Лідерами є США (200 млн осіб), Китай (111 млн осіб), Японія (85,29 млн осіб). У Західній Європі користувачів Інтернет близько - 205,5 млн осіб. Незважаючи на те, шо в Україні, за даними дослідження ІІ-ТОІ, кількість користувачів збільшилась на 46,2% за останні два роки (з 1,3 до 1,9 млн осіб), їх частка становить лише 0,2 % від загальної кількості користувачів Інтернет у світі.

Виявлено вплив Інтернет-продажів туристичних послуг на роботу глобальних дистрибутивних систем. Останнім часом найбільш швидкими темпами зростають обсяги Інтернет-продажів туристичних послуг у США - на 19-20 % щорічно, країнах Західної Європи - на 37-49%, лідерами серед останніх є Франція і Великобританія. В Україні частка Інтернет-продажів у загальному обсязі туристичних послуг склала 7 % тоді, як у США - 54 %, а країнах Західної Європи - 51 %. Таким чином, результати аналізу свідчать про наявність зв'язку між зростанням кількості користувачів Інтернет і обсягами продажів туристичних послуг у глобальній комп'ютерній мережі.

Визначено показники оцінки застосування інформаційних технологій у туризмі на національному, регіональному, галузевому рівнях, зокрема: якість інформаційних туристичних ресурсів у мережі Інтернет (туристичних порталів, віртуальних Інтернет-турів, веб-сайтів туристичних організацій (асоціацій), веб-сайтів туристичних видань); дієвість і відвідуваність веб-сайтів; ступінь впливу сучасних інформаційних технологій на експортно-імпортні операції туристичних послуг, основні показники регіонального розвитку туризму; зміна динаміки цін у туристичній та інформаційній сферах.

У результаті проведеного автором аналізу показників застосування інформаційних технологій у туристичних операціях за 2005-2006 рр. встановлено, що при збільшенні кількості туристичних підприємств на 9 %, кількість обслугованих туристів зросла на 27 % (з них: виїзних на 50 %; в'їзних - 10 % і внутрішніх - 22%), а обсяг наданих туристичних послуг - на 37 %. При цьому, обсяги продажів туристичних послуг з використанням Інтернет збільшились на 366 %. Отже, отримані дані дають підставу зробити висновок про домінуючий вплив розвитку новітніх інформаційних технологій на збільшення обсягу туристичного ринку порівняно із зростанням кількості туристичних підприємств.

Проаналізовано основні показники розвитку туризму в різних регіонах України та встановлено логічний зв'язок між кількістю обслугованих виїзних і внутрішніх туристів по областях України, з доходами населення та кількістю користувачів Інтернет. Результати досліджень свідчать, що найбільша кількість виїзних (70%) та внутрішніх (20%) туристів зосереджено в м. Києві. При цьому і доходи на одну особу в столиці є найбільшими. Це стало однією з причин концентрації основної кількості користувачів мережі Інтернет в м. Києві (58%), що обумовило найбільшу частку виїзних і внутрішніх туристів у загальній їх кількості. Така ситуація позитивно вплинула на зростання кількості користувачів глобальної мережі та можливість отримання ними необхідної інформації про туристичні підприємства і послуги, які вони надають за допомогою Інтернет.

Встановлено, що на рівні туристичного підприємства визначення ефективності застосування інформаційних технологій повинно здійснюватись на етапах проектування, впровадження та експлуатації. У результаті узагальнено існуючі методи оцінки ефективності застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних підприємств; визначено часткові критерії оцінки ефективності ІТ та типи ризиків інвестицій в інформаційні технології.

Розвинуто наукові засади туристичного менеджменту та встановлено, що менеджмент суб'єктів туристичної діяльності - це управління ресурсами та функціональними процесами юридичних і фізичних осіб, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги чи здійснюють посередницьку діяльність з метою задоволення потреб як існуючих, так і потенційних споживачів. Доведено зв'язок між ефективністю управління суб'єктами туристичної діяльності та сучасними інформаційними технологіями. Визначено сутність поняття "система менеджменту суб'єктів туристичної діяльності" та основні підходи до її моделювання з урахуванням впливу інформаційних технологій. Під системою менеджменту суб'єктами туристичної діяльності необхідно розуміти сукупність функціональних процесів, взаємопов'язаних один з одним, що охоплюють діяльність юридичних або фізичних осіб, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги чи здійснюють посередницьку діяльність з метою задоволення потреб клієнтів у межах стратегічного, поточного та оперативного управління.

Розкрито особливості застосування нових інструментів менеджменту при проектуванні систем управління суб'єктами туристичної діяльності. За результатами проведеного аналізу систем зроблено висновок про доцільність створення на практиці переважно Інтернет-орієнтовних інформаційних систем, які передбачають інтеграцію вже існуючих на підприємстві.

Запропоновано систему показників оцінки ефективності використання інформаційних технологій (автоматизованих систем управління підприємством; автоматизованих робочих місць менеджерів; різноманітних проектів у глобальній комп'ютерній мережі) в діяльності туристичних підприємств.

Доведено, що для забезпечення економічної ефективності результатів діяльності підприємств туристичної індустрії необхідно здійснити обґрунтування вибору певного виду Інтернет-реклами. З цією метою розроблено економіко-математичний інструментарій для формування рекламного бюджету, зокрема моделі розподілу обсягу асигнувань на різні засоби реклами в мережі.

Для цього необхідно прийняти наступні дефініції: кліки; покази; хости; хіти. Загальна модель розподілу обсягів асигнувань на рекламу у цьому максимізує ефект від асигнувань у рекламу і має вигляд:

загальна модель розподілу обсягів асигнувань на рекламу (1)

де Ui - обсяг рекламного засобу, од.;
R - кількість відвідувачів (хостів), осіб;
Ві - вартість рекламного блоку, грн;
Aі - обмеження обсягу можливого використання даного рекламного засобу, од.;
n - кількість обмежень;
Ceff- загальний обсяг асигнувань на рекламу (або максимально можлива сума витрат на рекламу протягом даного рекламного циклу для підприємства).

Обернена за змістом модель дозволяє мінімізувати витрати на рекламу в мережі за умови визначеної кількості відвідувачів цільової аудиторії (звичайно він базуються на визначених обсягах попереднього рекламного циклу Reff).

витрати на рекламу в мережі за умови визначеної кількості відвідувачів цільової аудиторії

До розробленої моделі застосовано симплекс-метод, який містить два алгоритми: знаходження опорного розв'язку або встановлення факту несумісності системи обмежень та послідовного переходу (якщо для знайденого опорного розв'язку не виконано умови оптимальності) до іншого опорного розв'язку, в якій цільова функція покращує показник оптимальності. Залежно від конкретного завдання туристичного підприємства щодо асигнувань у різні види реклами в Інтернеті застосовуються різні обмеження: виведення сайта на лідируючі позиції; розміщення у певному розділі каталогу; реєстрація в зоні com.ua, com, net,org та ін.; розміщення сайта в залежно від кількості інформації; кількість сайтів у мережі та ін. За результатами застосування симплекс-методу знаходиться цілочисловий розв'язок, для отримання якого складаються нерівності Гоморі і покроково здійснюється розв'язок задачі.

Апробовано дієвість даної моделі в одному з туристичних підприємств м. Києва. Відповідно до проведених розрахунків за допомогою модифікованих жорданових виключень оптимальним для підприємства є: вивід сайта на лідируючі позиції протягом 3 місяців; розміщення у певному розділі каталогу - 12 місяців; розміщення в зоні com, net, org - 10 місяців; розміщення в мережі 50 мб інформації - 12 місяців; розміщення трьох сайтів - 10 місяців. Запропонована модель дасть можливість обґрунтовано вирішити питання вибору найефективнішого рекламного засобу в Інтернеті та розрахувати рекламний бюджет з урахуванням отриманих результатів.

Виявлено зв'язок між оцінкою ефективності використання інформаційних технологій і різноманітними видами ризику як для технічних і програмних засобів, так і для користувачів. Ризики технічного характеру пов'язані з матеріальними збитками, які несе підприємство в результаті пошкодження устаткування, програмних засобів, засобам зберігання і безпосередньо інформації; економічного характеру - проблеми погіршення економічного стану туристичного підприємства унаслідок простоїв у роботі окремих працівників, підрозділів і підприємства в цілому, додаткових затрат часу, трудових і фінансових ресурсів на відновлення пошкоджень; соціально-психологічного - завдання шкоди психологічному стану користувачів, взаємовідносинам у колективі (поступовий перехід до віртуальних форм організації діяльності приводить до втрати контактів зі споживачами, погіршення психологічного клімату в колективі, зміни норм і цінностей працівників підприємства).

Розроблений методичний інструментарій оцінки використання різноманітних IT у менеджменті суб'єктів туристичної діяльності є основою для обґрунтування перспективних напрямів розвитку інформаційних технологій у туристичній сфері.

У п'ятому розділі "Механізми активізації розвитку інформаційних технологій у туристичному бізнесі" обгрунтовано концептуальні підходи до формування цільових програм розвитку інформаційних технологій у туризмі; запропоновано методичні засади розроблення стратегій у сфері інформаційних технологій суб'єктами туристичного бізнесу; визначено основні напрями розвитку віртуальних туристичних фірм як результату комплексного застосування інформаційних технологій.

Доведено, що реалізація основних підходів до управління інформаційними технологіями в туристичній сфері можлива шляхом розроблення цільових програм, які базуватимуться на загальних методологічних засадах. Обґрунтовано актуальність розроблення програми викликану низьким рівнем використання інформаційних технологій в Україні. Так, за результатами міжнародного рейтингу країн щодо електронної готовності, Україна посідає 61 місце із 65 можливих. Запропоновано структуру державної програми розвитку інформаційних технологій у туризмі. Проведено аналіз існуючої ситуації в країні за основними напрямами застосування інформаційних технологій у туризмі. Розроблено заходи щодо вдосконалення усіх складових програми розвитку інформаційних технологій у туризмі.

Доведено, що посилення впливу інформаційних технологій на бізнес-процеси підприємств туристичної індустрії вимагає довгострокового планування їх розвитку, тобто формування стратегії у сфері інформаційних технологій, що є частиною загальної бізнес-стратегії підприємства. Уточнено поняття "ІТ-стратегія", яка являє собою діяльність, що орієнтована на визначення основних довгострокових цілей та завдань підприємства у сфері інформаційних технологій, реалізації ряду заходів і розподілу ресурсів, необхідних для забезпечення конкурентних переваг підприємства за допомогою інформаційних технологій та досягнення поставлених цілей.

За результатами досліджень виявлено необхідність уточнення процесу розроблення ІТ-стратегії туристичного підприємства. Узагальнено і розроблено основні етапи формування та реалізації стратегії в області інформаційних технологій, які пов'язані, в першу чергу, з підтримкою бізнес-процесів (рис. 3). Виявлено недоліки та визначено переваги щодо здійснення всіх етапів формування ІТ-стратегії в діяльності підприємств туристичної сфери, доведено необхідність здійснення оцінки її ефективності з урахуванням реалізації стратегій "економічності" та "результативності".

Основні етапи формування та реалізації ІТ-стратегій туристичними підприємствами
Рис. 3. Основні етапи формування та реалізації ІТ-стратегій туристичними підприємствами

Доведено, що під час розроблення стратегії у сфері інформаційних технологій важливим є етап узгодженості бюджету туристичного підприємства з ІТ-бюджетом. За результатами досліджень встановлено, що на сьогодні річний ІТ-бюджет підприємств України становить приблизно 3-5% річного бюджету підприємства і спрямований, в основному, на підтримку існуючих інформаційних технологій в експлуатаційній готовності та/або оновлення існуючої ІТ-інфраструктури. Усвідомлення того, що структура ІТ-бюджету залежить від особливостей бізнесу і завдань, які перед ним стоять, привело до розмежування його на операційний та інвестиційний бюджети. Визначено перелік витрат та вимог, відповідно до яких повинно здійснюватись формування складових бюджету у сфері інформаційних технологій.

Розвиток сучасного суспільства характеризується поступовим перетворенням традиційної економіки у віртуальну, яка дає можливість здійснювати економічні операції та налагоджувати ділові стосунки у віртуальному просторі і проявляється через розвиток електронного бізнесу, створення електронного уряду, організацію та функціонування віртуальних організацій (підприємств). За результатами аналізу наукових поглядів щодо сутності віртуальних організацій визначено поняття "віртуальна туристична фірма", яке є інформаційною системою взаємодії між суб'єктами туристичної діяльності через Інтернет-технології для створення туристичного продукту та його реалізації споживачам.

Виявлено проблеми, пов'язані зі створенням і функціонуванням віртуальних туристичних фірм, а саме: відсутність законодавчо-нормативної системи; зміна сутності комерційних взаємовідносин між учасниками виробничого процесу і процесу реалізації продукту (надання послуг); юридичні, технічні питання (порушення роботи інформаційних систем через: вірусні атаки - 3 %; збій у роботі обладнання - 20 %; помилки персоналу - понад 50 % випадків; електронні крадіжки інтелектуальної власності; зловмисні дії персоналу - втрата 88 % конфіденційності інформації); фінансові можливості споживачів та їх психологічна готовність мати взаємовідносини з віртуальною організацією.

Визначено структуру взаємовідносин між суб'єктами туристичної діяльності та споживачами за допомогою Інтернет (рис. 4). Запропонована структура передбачає зв'язок між суб'єктами туристичної діяльності і споживачами через віртуальний маркетинг, електронний документооборот і розрахунки, електронну підтримку клієнтів у період споживання туристичних послуг. У зв'язку з цим, розкрито специфіку здійснення вищезазначених процесів, виявлено їх недоліки і переваги на даний момент розвитку інформаційного суспільства.

Структура взаємовідносин віртуальної туристичної фірми
Рис. 4. Структура взаємовідносин віртуальної туристичної фірми

Розроблено методичний інструментарій управління віртуальними туристичними підприємствами. Визначено проблеми формування мережі віртуальних туристичних фірм, які пов'язані з рядом питань організаційного, економічного і законодавчого характеру, що обумовили необхідність визначення організаційних стадій створення віртуальних туристичних фірм, а саме: формування штатного розпису; придбання комп'ютерної техніки та впровадження комплексної системи автоматизації діяльності фірми; підключення до мережі Інтернет та інформаційно-пошукових систем, тематичних пошукових систем і каталогів, каталогів і серверів туристичної спрямованості тощо; розроблення і розміщення реклами основних напрямів діяльності фірми, асортименту туристичних послуг та спеціальних пропозицій на веб-сайтах у мережі Інтернет; проведення операцій (купівлі, продажу) як безпечної трансакції; електронна підтримка клієнтів у період споживання туристичних послуг.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичні та науково-практичні узагальнення проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності, запропоновано методологічний та практичний інструментарій її вирішення. Результати мають концептуально-теоретичний та науково-прикладний характер, що дає можливість їх використання в науці та на практиці. У дисертаційному дослідженні було отримано такі основні результати.

1. Туризм як один із важливих сегментів національної економіки здійснює вагомий вплив на її ключові галузі, з'єднувальною ланкою між якими є інформація. Туристична діяльність, на відміну від інших видів економічної діяльності, вважається інформаційно насиченою, а тому найбільший соціально-економічний ефект від якої досягається шляхом впровадженням різноманітних інформаційних технологій.

2. Досліджено функціонування інформаційних систем у діяльності суб'єктів господарювання у сфері туризму, що дозволило з'ясувати еволюційну природу цих систем та визначити етапи життєвого циклу, розробити механізм адаптації основних завдань інформаційної системи управління для суб'єктів туристичної діяльності. Сучасний інноваційно-інформаційний етап розвитку вітчизняної економіки обумовив необхідність доповнення періодизації історичних аспектів розвитку інформаційних систем, які поділялись на стадії: ранню, початкову та помірного розвитку, стадією активного масового розвитку. Встановлено, що характерним елементом зазначеної стадії є запровадження процесів віртуалізації, які сприяють переміщенню суб'єктів туристичної діяльності на вищий виток їх функціонування.

3. Поглиблено теоретико-методологічні засади застосування інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності шляхом розроблення концептуальної моделі, що передбачає поширення інформаційних систем менеджменту, які забезпечують прийняття управлінських рішень необхідною інформацією.

4. Удосконалено організаційний механізм управління туризмом залежно від специфіки інформаційного ринку (учасників та товару), визначено структуру останнього у туризмі та розкрито змістовну сутність складових. Результати змістовно-логічного аналізу наукових поглядів свідчать про історичну періодизацію розвитку інформаційного ринку, що включає періоди: початковий, активного і слабкого розвитку. Аналіз реальних тенденцій розвитку інформаційного ринку свідчить про відродження періоду активного розвитку, який характеризується якісно і змістовно новими інформаційними потребами та інформацією, що їх задовольняє. Тому періодизацію доповнено періодом "активного розвитку", що дає можливість оцінити інформаційний ринок як елемент механізму управління туризмом.

5. Зазначено, що у системі стратегічного менеджменту підприємств туристичної сфери вагомим компонентом є інформація, для отримання і перетворення якої використовуються інформаційні технології. Запропоновано концептуальну модель використання інформаційних технологій у стратегічному менеджменті туристичних підприємств, яка відображає основні види IT на кожному етапі стратегічного управління з виділенням таких блоків управлінських дій: визначення цільових орієнтирів; аналітичний блок; розроблення та реалізації стратегії; оцінювання стратегії і контролю за її реалізацією. Застосування моделі в практичній діяльності надасть змогу керівникам вибирати стратегії управління і приймати рішення, які враховують реальну оцінку стану підприємства на ринку, здійснювати аналіз альтернатив та прогнозувати діяльність підприємства.

6. Нові підходи до організації бізнесу, концентраційні процеси у сфері туризму обумовили необхідність систематизації передових підходів до маркетингової діяльності туристичних підприємств. Встановлено, що інформаційні технології, як один із сучасних бізнес-інструментів, забезпечують підтримку маркетингу двома основними способами: шляхом надання інформації, необхідної для прийняття маркетингових рішень, і забезпечення каналами для надання послуг новими способами. Визначено основні напрями використання маркетингової інформації в туризмі; виокремлено маркетингові функції; визначено різноманітні засоби реклами в Інтернеті; надано нове тлумачення поняттю "електронний бізнес" та основних його складових (е-маркетинг, е-комерція), які більш детально охарактеризовано з урахуванням галузевої специфіки.

7. Формальний підхід до застосування інформаційних технологій значно звужує можливості туристичних підприємств щодо оцінювання рівня якості послуг. З метою розширення термінологічної бази для практичного застосування уточнено поняття "управління якістю туристичних послуг" та з позицій системного підходу визначено термін "система управління якістю туристичних послуг". Запропоновано Інтернет-методику оцінки якості туристичних послуг споживачами. Змодельовано процес використання інформаційних технологій для забезпечення якості туристичних послуг з метою дотримання суб'єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог, що формують якість. Раціональне застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності підприємств дасть можливість задовольнити потреби споживачів послуг та забезпечити конкурентні переваги підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках.

8. Виявлено необхідність використання в умовах конкуренції потужних інструментів і методів управління, що зумовило застосування найбільш прогресивного, радикального й універсального методу - реінжинірингу; бізнес-процесів. У зв'язку з цим, встановлено інтеграційний характер інструментальних засобів підтримки реінжинірингу; розроблено алгоритм застосування інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів підприємств, де важливим є взаємодія бізнес-процесів туристичного підприємства, ринку і споживачів.

9. Вагомі зміни в технології управління під впливом IT обумовлюють необхідність реструктуризації управління туристичними підприємствами. Результатом організаційногомоделювання шляхом структурування бізнесу та впровадження організаційних змін є: автоматизація управління і створення на підприємстві інтегрованої управлінсько-інформаційної системи; модифікація організаційної структури управління туристичним підприємством з урахуванням різних типів реакцій за діями, що відбуваються на підприємстві в межах його організаційної структури. Такі загальновизнані типи реакцій, як: виробнича, конкурентна, стратегічна, інноваційна, підприємницька та адміністративна, а також нетрадиційні типи організацій (едхократична, багатомірна, партисипативна, підприємницька, мережева, віртуальна), вперше розглянуто відносно суб'єктів туристичної діяльності. Таким чином, застосування сучасних інформаційних технологій забезпечить моделювання якісно нової системи менеджменту та підвищення рівня активізації підприємницької діяльності в туристичній сфері.

10. Проблема практичних засад створення комплексної системи автоматизації управління бізнес-процесами потребує визначення етапів та встановлення черговості їх реалізації. У зв'язку з цим, розроблено алгоритм створення комплексної автоматизованої системи управління підприємством та встановлено вірогідність виникнення ризиків, що супроводжують процес її впровадження. Дотримання алгоритму дасть можливість уникати негативного впливу управлінських рішень на фінансові показники та партнерськівзаємовідносини.

11. Ієрархічність розвитку туризму викликала необхідність проведення аналітичних досліджень застосування інформаційних технологій на чотирьох основних рівнях: мега-, макро-, мезо-, мікрорівнях. Визначено основні показники оцінки застосування IT на різних рівнях. Проведено аналіз тенденцій впливу інформаційних технологій на розвиток туризму, результати якого є підставою для удосконалення методологічних підходів оцінки ефективності використання інформаційних технологій у менеджменті суб'єктів туристичної діяльності.

12. Для вирішення технологічних та організаційних проблем, що виникають унаслідок застосуванням інформаційних технологій у системі менеджменту суб'єктів туристичної діяльності, запропоновано використання новітніх систем менеджменту, серед яких: функціонально-вартісне управління, бенчмаркінг, бізнес-інтелект, реінжиніринг, планування ресурсів підприємствами, управління ресурсами і взаємовідносинами підприємства, тотальне управління якістю, маркетинг взаємовідносин. Розкрито особливості застосування нових інструментів менеджменту при проектуванні систем управління суб'єктами туристичної діяльності. Встановлено, що на практиці суб'єкти туристичної діяльності шляхом інтеграції різних систем менеджменту створюють Інтернет-орієнтовну інформаційну систему.

13. Розроблено економіко-математичний інструментарій розподілу обсягу асигнувань на різні засоби реклами в мережі Інтернет з метою обґрунтованого вибору рекламного засобу в глобальній комп'ютерній мережі та розрахунку рекламного бюджету. Дієвість цієї моделі апробовано на одному з туристичних підприємств м. Києва.

14. Необхідність оцінювання існуючої ситуації в країні за основними напрямами застосування IT зумовила обґрунтування актуальності розроблення та визначення структури державної програми розвитку інформаційних технологій у туризмі. Розроблено методичні підходи до удосконалення її складових. Реалізація програми сприятиме розвитку нових механізмів державного регулювання у сфері інформаційних технологій.

15. Формування стратегії у сфері інформаційних технологій зумовлено посиленням впливу IT на бізнес-процеси суб'єктів туристичної діяльності. У результаті виявлено необхідність уточнення процесу розроблення ІТ-стратегії туристичного підприємства; розроблено основні етапи формування та реалізації стратегії у сфері інформаційних технологій; запропоновано перелік витрат та вимог, відповідно до яких повинно здійснюватись формування складових ІТ-бюджету. Розроблення та реалізація ІТ-стратегії узгодженої з бізнес-стратегією підприємства забезпечить довгострокове планування його діяльності.

16. Поступовий перехід до віртуальної економіки обумовив створення та функціонування віртуальних організацій (підприємств), У зв'язку з цим запропоновано та введено в науковий обіг дефініцію "віртуальна туристична фірма". Розроблено методичний інструментарій управління віртуальними туристичними підприємствами. Змодельовано взаємовідносини віртуальної туристичної фірми з суб'єктами зовнішнього середовища.

17. Активізація діяльності суб'єктів господарювання у сфері туризму щодо застосування новітніх інформаційних технологій та поглиблення теоретичних основ ітології та науки про туризм привело до необхідності уточнення дефініцій: "інформація", "економічна інформація", "середовище", "інформаційне середовище", "інформаційна система", "інформаційна технологія", "інформаційна інфраструктура", "електронний бізнес", "автоматизоване робоче місце", "управління якістю туристичних послуг", "система управління якістю туристичних послуг", "менеджмент суб'єктів туристичної діяльності", "система менеджменту суб'єктів туристичної діяльності", "ГГ-стратегія".

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

1. Мельниченко СВ. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія / СВ. Мельниченко. - К. : Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 494 с.
2. Ткаченко Т.І. Управління якістю готельних послуг : монографія / Т.І. Ткаченко, СВ. Мельниченко, М.В. Новак. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.-234 с.

Статті у наукових фахових виданнях

3. Мельниченко СВ. Тенденції розвитку туристичної галузі в Україні / СВ. Мельниченко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2001.- № 2. -С 41-45.
4. Мельниченко СВ. Туристична галузь - суттєве джерело поповнення коштів державного бюджету / СВ. Мельниченко // Фінанси України. -2001.-№2.-С 63-68.
5. Мельниченко СВ. Вдосконачення системи маркетингових комунікацій туристичних підприємств / СВ. Мельниченко, Ш. Ведмідь//Вісн. ДПБ.-2002.-№6.-С. 113-118.
6. Мельниченко СВ. Сучасні інформаційні технології в діяльності підприємств туристичної індустрії / СВ. Мельниченко // Вісн. Київ, нац. торг.-екон. ун-ту. - 2004. - № 1. - С. 70-76.
7. Ткаченко Т.І. Тенденції розвитку світового туризму / Т.І. Ткаченко, СВ. Мельниченко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2004. - № 6. - С. 80-85.
8. Мельниченко СВ. Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери / СВ. Мельниченко, Л.В. Мельниченко // Фінанси України. - 2004. - № 11. - С 55-62.
9. Мельниченко СВ. Формування маркетингової політики в сфері сільського туризму України / СВ. Мельниченко // Вісн. ДГТБ. - 2005. - №9.-C. 196-201.
10. Мельниченко С.В. Туризм: тенденції та перспективи розвитку / СВ. Мельниченко // Наук. вісн. Чернівец. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. — 2005. - Вип. З : Екон. науки. - С 29- 33.
11. Ведмідь Н.І. Інформаційні туристичні ресурси в Інтернеті / Н.І. Ведмідь, СВ. Мельниченко // Вісн. Львів, комерц. акад. - 2006. -С 533-542. - (Серія економічна; вип. 20).
12. Мельниченко СВ. Інформаційні технології в комп'ютеризації управлінської діяльності туристичних підприємств / С.В. Мельниченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук, праць. - 2006. - Вип. 219; т. 2. - С 351-356.
13. Мельниченко СВ. Інформація в діяльності підприємств туристичного бізнесу / СВ. Мельниченко // Наук. вісн. Чернівец. торг.-екон. ін.-ту КНТЕУ. - 2007. - Вип. І: Екон. науки. - С 471-480.
14. Мельниченко СВ. Теоретико-методологічна сутність інформаційних систем в туризмі / СВ. Мельниченко // 36. наук. пр. Буковин. ун-ту. -2007. - Вип. З : Екон. науки. - С 376-390.
15. Мельниченко СВ. Інформаційний ринок: елемент механізму управління туризмом / СВ. Мельниченко // Університетські наук, записки : часопис Хмельн. ун-ту управління та права. - 2007. - Вип. 1 : Право - Економіка -Управління. - Хмельницький. - С 303-308.
16. Мельниченко СВ. Стратегічне управління туристичним підприємством з використанням інформаційних технологій / С.В. Мельниченко // Вісн. Акад. праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб. - 2007. - №3 (40). - С.78-85.
17. Мельниченко СВ. Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств / СВ. Мельниченко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2007. - №5. - С. 68-74.
18. Мельниченко СВ. Інформаційні технології в менеджменті туристичних підприємств / CJB. Мельниченко // Пробл. раціонального використання соціал.-економ. та природ.-ресурс. потенціалу регіону : зб.наук.пр.-2007.-Вип. 13 ;№1.-С.92-106.
19. Мельниченко СВ. Нові інформаційні технології як необхідні умови реінжинірингу бізнес-процесів в туризмі / СВ. Мельниченко // Вісн. Донецького ун-ту : наук. журн. - 2007. - Т. 2, №1. - С 309-319. -(Серія В. Екон. і право).
20. Мельниченко СВ. Інформаційні технології - важливий фактор забезпечення якості туристичних послуг / СВ. Мельниченко // Вісн. Луцького держ. технічного ун-ту. - 2007. - Вип. 4-14 : Економіка та менеджмент. - С 227-241.
21. Мельниченко СВ. Автоматизовані системи бронювання в діяльності підприємств туристичної індустрії / СВ. Мельниченко // Культура народов Причорноморья: науч. журн. - 2008. - № 130. - С 71-75.
22. Мельниченко СВ. Концептуальні основи модифікації організаційних структур управління туристичними підприємствами під впливом інформаційних технологій / СВ. Мельниченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 1(7). - С 490-497.
23. Мельниченко СВ. Трансформація типів підприємств туристичної сфери під впливом ГТ / СВ. Мельниченко // Наук. вісн. Чернівец. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. -2008.-Вип.І :Екон.науки.-С236-244.
24. Мельниченко СВ. Теоретико-практичні аспекти комплексних систем автоматизації управління туристичними підприємствами / СВ. Мельниченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології і дизайну. -2008.-№ 1(39).- С 46-53.
25. Мельниченко С.В. Організаційно-економічні умови функціонування віртуальних туристичних фірм / СВ. Мельниченко // Вісн. ДІТБ. -2008.-№12.-С 224-229.
26. Мельниченко СВ. ІТ-стратегія в діяльності підприємств туристичного
бізнесу / СВ. Мельниченко // Формування ринкової економіки : наук. зб. КНЕУ. - 2008. - №20. - С 255-263.
27. Мельниченко СВ. Економічна оцінка інформаційних змін в управлінні підприємствами туристичного бізнесу / СВ. Мельниченко // Культура народов Причорноморья : науч. журн. -2008.- №129.-С. 61-64.
28. Мельниченко СВ. Формування стратегії інформаційних технологій в туристичній сфері / СВ. Мельниченко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2008. - №3. - С. 62-68.
29. Мазаракі А.А. Теоретико-методологічні засади формування цільових програм розвитку інформаційних технологій в туристичній сфері / А.А. Мазаракі, СВ Мельниченко // Наук. вісн. Ужгород, нац. ун.-ту. -2008.-С 124-129. -(Серія "Економіка").
30. Ткаченко Т.І. Соцільно-економічні проблеми розвитку туризму в умовах інформатизації суспільства / ТІ. Ткаченко, СВ. Мельниченко // Экономика Крыма: науч. практ. журн. - 2008. - №24. - С. 6-10.

Публікації в інших виданнях

31. Ткаченко Т.І. Сертифікація туристичних послуг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери туризму / Т.І. Ткаченко, СВ. Мельниченко, СП. Гаврилюк // Пробл. якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і туризмі : міжнар. наук.-практ. конф. -1998. - С.50-52.
32. Мельниченко С. Проблеми управління якістю послуг на підприємствах готельного господарства і туризму / С Мельниченко, В. Крохмаль // Вісн. Київ. держ. торг.-екон. ун-ту : наук.-практ. журн. - 1999. - № 4. - С 123- 127.
33. Мельниченко СВ. Проблемы развития туристической отрасли Украины // Пробл. и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой : междунар. науч.-практ. конф.. 9-1 Іоктяб. 2000. - Смоленск : СГУ, 2000. - С. 109-111.
34. Мельниченко СВ. Впровадження принципів всезагального управління якістю (TQM) в сучасних умовах функціонування підприємств готельного господарства України / СВ. Мельниченко, М.В. Новак // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2000. - К. : Киш. нац. торг.-екон. ун-т, 2000.- С 173-177.
35. Мельниченко СВ. Сучасні тенденції та основні засади функціонування закордонного ринку готельних послуг / СВ. Мельниченко, О.В. Полторацька // Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах : зб. наук. пр. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - С 16-27.
36. Мельниченко СВ. Деякі проблеми розвитку туризму в Україні / СВ. Мельниченко // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2000. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. - С 48- 52.
37. Мельниченко СВ. Сертифікація і стандартизація як основа забезпечення якісного обслуговування у підприємствах готельного господарства та туризму / СВ. Мельниченко, СП. Гаврилюк // Пробл. якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і туризмі : зб. наук. пр. - К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-ту, 2000. - С. 21-26.
38. Мельниченко СВ. Особенности управления качеством гостиничных услуг в Украине /СВ. Мельниченко // Туризм: практика, проблемы, перспективы : междун. науч.-практ. конф., 11-13 апр. 2001. - Минск : БГЭУ, 2001. - С. 81- 83.
39. Мельниченко СВ. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства / СВ. Мельниченко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту: наук.-практ. журн. - 2001. - № 4. - С 60- 66.
40. Мельниченко СВ. Основні напрямки впровадження комплексної системи автоматизації управління підприємствами готельного господарства / СВ. Мельниченко // Менеджмент малого и среднего бизнеса: проблемы, обучение, перспективы : междун. научн.-метод. конф., 10-15 сент. 2001. - Севастополь : СевГТУ, 2001.-С. 15-16.
41. Ткаченко Т.І. Особливості підготовки конкурентоздатних фахівців у сфері туристичної індустрії / Т.І. Ткаченко, СВ. Мельниченко // Актуал. пробл. та перспективи підготовки конкурентоздатних фахівців : міжнар. наук.-метод. конф., 3-4 груд. 2001. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - С 336-338.
42. Ведмідь Н.І. Застосування комплексу маркетингових комунікацій у туристичній фірмі "САМ", м. Київ / Н.І. Ведмідь, СВ. Мельниченко // Туристический феномен: эконом., социал., эколог, и культурно-исторические предпосылки и последствия : междун. научн.-практ. конф., 14-16 мая 2002. - Донецк, 2002. -С.117-119.
43. Мельниченко СВ. Система комплексной автоматизации гостиниц / СВ. Мельниченко // Туризм и региональное развитие : II Междун. научн.-практ. конф. - Смоленск : Универсум, 2002.- С. 152-154.
44. Мельниченко СВ. Удосконалення системи якості готельних послуг шляхом розробки маркетингової стратегії / СВ. Мельниченко // Современные социал.-экон. пробл. Украины, Крыма и пути их решения : V Междун. научн.-практ. конф. -Симферополь : КИБ, 2004. - С. 38-40.
45. Мельниченко СВ. Підготовка конкурентоздатних фахівців в сфері туризму/СВ. Мельниченко //Новоститурбизнеса.-2004.-№18-19.-С. 28.
46. Мельниченко СВ. Актуальні підходи до формування маркетингової політики в галузі сільського зеленого туризму в Україні / СВ. Мельниченко // Актуал. пробл. розвитку реклами в Україні : Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 квіт. 2004. - X. : Студцентр, 2004. - С 78- 82.
47. Мельниченко СВ. Маркетингова комунікаційна політика туристичних фірм м. Києва / СВ. Мельниченко, Н.І. Ведмідь // Маркетингові дослідження в Україні : III Міжнар. наук.-практ, конф. 25-28 трав. 2004, м. Ялта. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004.-С 102-103.
48. Мельниченко СВ. Стратегічні напрямки розвитку підприємств готельного господарства на Україні / СВ. Мельниченко // Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 жовт. 2005. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - С 280-281.
49. Ткаченко Т.І. Фахівці - для сфери туризму / Т.І. Ткаченко, СВ. Мельниченко // Освіта України. - 2005. - 25 січ. (№ 7). - С 5 ; 1 лют. (№ 9). - С 6.
50. Мельниченко С.В. Сучасні інформаційні технології в туристичному бізнесі / СВ. Мельниченко // Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців : міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 верес. 2005. - Бердянськ : АРІУ, 2005. - С 3-5.
51. Мельниченко С.В. Сучасні інформаційні технології в менеджменті підприємств туристичного бізнесу / СВ. Мельниченко // Бар'єри і можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: II Всеукр. міждисц. наук.-практ. конф. 7-8 груд. 2006. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. - С 101-102.
52. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туристичній діяльності / СВ. Мельниченко // Туризм і ресторанний бізнес: сучасні тенденції та перспективи розвитку : міжнар. наук.-практ. конф. 7-9 лют. 2007. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - С 9-11.
53. Мельниченко СВ. Інформаційні системи в туризмі / С.В. Мельниченко // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій : міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 лют. 2007. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. - Вип. 7, т. 2. -С 192-196.
54. Мельниченко С.В. Роль інформації в управлінні суб'єктами туристичної діяльності / СВ. Мельниченко // Наука и образование - 2007 : V Междунар. наук.-практ. конф., 3-15 янв. 2007. - Д. : Наука и образование, 2007. - Т.8 : Екон. науки. -С 67- 69.
55. Мельниченко С.В. Інформаційна інфраструктура як один із механізмів управління туристичним бізнесом / СВ. Мельниченко // Розвиток малого і середнього бізнесу в туристичній індустрії України : Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2007. - Полтава, 2007. - С 50-52.
56. Мельниченко С.В. Особливості функціонування інформаційного ринку в туризмі / СВ. Мельниченко // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону : XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2007. - Чернівці, 2007. -С 287-290.
57. Мельниченко С.В. Роль информационных технологий в стратегическом менеджменту туристических предприятий / С.В. Мельниченко // Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма : II Междунар. наук.-практ. конф., 17-18 апр. 2007.- Орел : ОрелГТУ, 2007. - С 38-39.
58. Мельниченко СВ. Інформаційні технологи як фактор розвитку туризму / С.В. Мельниченко // Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом : І Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2007. - Житомир : Ін-т підприємництва та сучас. технологій, 2007. - С 231-233.
59. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: методологічні основи їх оцінки / СВ. Мельниченко // Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений в условиях глобализации : междунар. наук.-практ. конф., 20-22 апр. 2007. - Сімферополь : Крим, ин-т бизнеса, 2007.-Т. 2.-С 23-25.
60. Мельниченко С.В. IT в реінжинірингу бізнес-процесів в туризмі / С.В. Мельниченко // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки : міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 черв. 2007. - Симферополь: Крим, ин-т бизнеса, 2007. - С 19-21.
61. Мельниченко С.В. Електронний бізнес в діяльності туристичних підприємств / СВ. Мельниченко // Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы : II наук.-практ. конф., 22 черв. 2007. - Сімферополь : АЗГОЛ-ПРЕСС, 2007. -С. 59-62.
62. Мельниченко С.В. Управління суб'єктами туристичної діяльності з застосуванням IT / СВ. Мельниченко // Інформ. технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою : III Наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2007. -Бердянськ : АРІУ ЗНТУ, 2007. - С 27- 28.
63. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в підготовці менеджерів туризму / СВ. Мельниченко, Н.І. Ведмідь // Сучасні освітні технології у вищій школі: міжнар. наук.-метод. конф., 1 -2 листоп. 2007. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. -С 214-215.
64. Мельниченко СВ. Моделювання інформаційних систем менеджменту суб'єктів господарювання в туристичній сфері / СВ. Мельниченко // Управління розвитком : зб. наук. пр. ХНЕУ. -2007.-№7.-С 29-30.
65. Мельниченко СВ. Корпоративна культура та інформаційні технології в діяльності туристичних підприємств / СВ. Мельниченко // Корпоративна культура організацій XXI століття : зб. наук. пр. - Краматорськ : ДДМА, 2007. - С 81-84.
66. Мельниченко СВ. Основні напрямки застосування IT в менеджменті суб'єктів туристичної діяльності / СВ. Мельниченко // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки регіонів в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. за матеріалами міжн. наук.-практ. конф., 14-17 верес. 2007. -Ялта, 2007. - С 249-254.
67. Мельниченко СВ. Особливості використання інформаційних технологій як складової стратегії розвитку туризму / СВ. Мельниченко // Формування стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні : Всеукр. кругл. стіл, 26 черв. 2007 м. Київ : зб. наук. стат. та виступ. - Сімферополь : Сімф. міська друкарня, 2007.-С 68-75.
68. Мельниченко СВ. ІТ-маркетинг в туристичному бізнесі / СВ. Мельниченко // Розвиток наукових досліджень 2007 : III Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 лист. 2007. - Полтава : ІнтерГрафіка, 2007.-T.il.-С 84-87.
69. Мельниченко СВ. The role of Internet advertising in activity of tourist companies / СВ. Мельниченко // Часопис Вищ. шк. готельного бізнесу [м. Белград, Сербія]. - Белград, 2007. - С.965- 970.
70. Мельниченко СВ. Реклама туристичних послуг в Інтернеті / СВ. Мельниченко // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2008 . - Полтава : ПУСКУ, 2008. -С 23-25.
71. Мельниченко СВ. Методологічні аспекти формування міжнародної політики в області інформаційних технологій для суб'єктів туристичної діяльності / СВ. Мельниченко // Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво : V Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2008. - Луцьк : ВНУ, 2008. - Т. 2. - С 264-266.
72. Мельниченко СВ. Методичні підходи до формування національної інформаційної інфраструктури в туризмі / СВ. Мельниченко // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів : XVII Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 трав. 2008. -Чернівці: ЧТЕІ, 2008. - С 325-328.

АНОТАЦІЯ

Мельниченко СВ. Інформаційні технології в управлінні суб'єктами туристичної діяльності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. -Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2008.

У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій застосування інформаційних технологій у туристичному бізнесі. Уточнено термінологічний інструментарій у сфері інформаційних технологій з урахуванням галузевої специфіки.

Розроблено практичні рекомендації щодо здійснення реструктуризації управління туристичними підприємствами шляхом автоматизації та модифікації організаційних структур управління підприємствами; визначено нові можливості систем менеджменту, пов'язані з інтенсивним розвитком інформаційних технологій. Обґрунтовано створення комплексної системи автоматизації управління туристичними підприємствами; розроблено базові положення щодо моделювання процесу управління якістю туристичних послуг у контексті застосування інформаційних технологій. Визначено методичні та методологічні підходи до оцінки ефективності використання інформаційних технологій у менеджменті суб'єктів туристичної діяльності та розвитку туризму в цілому. Запропоновано та введено в науковий обіг дефініцію - "віртуальна туристична фірма".

Обгрунтовано концептуальні підходи до формування цільових програм розвитку інформаційних технологій у туризмі, запропоновано методичні засади розроблення стратегій у сфері інформаційних технологій суб'єктами туристичної діяльності та визначено основні напрями розвитку віртуальних туристичних фірм як результату комплексного застосування інформаційних технологій.

Ключові слова: інформаційні технології, суб'єкти туристичної діяльності, управління якістю, автоматизовані системи управління, стратегія у сфері застосування інформаційних технологій, віртуальна туристична фірма.

АННОТАЦИЯ

Мельниченко СВ. Информационные технологии в управлении субъектами туристической деятельности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями. - Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2008.

В диссертации раскрыты теоретические и методологические основы, а также практический инструментарий применения информационных технологий в управлении субъектами туристической деятельности. Получили дальнейшее развитие теоретические основы использования современных информационных технологий в реализации маркетинговых функций, которые рассматриваются как действенный инструмент развития маркетинга субъектов туристической деятельности.

Предложены модели применения информационных технологий в стратегическом менеджменте туристических предприятий и процессе обеспечения управления качеством туристических услуг.

Автором определены методологические основы комплексного использования информационных технологий в деятельности туристических фирм, которые предусматривают введение в научный оборот дефиниции "виртуальная туристическая фирма".

В работе получила дальнейшее развитие методология реструктуризации управления туристическими предприятиями, обусловленная изменениями в технологии управления под воздействием информационных технологий, а именно: автоматизация управления; модификация организационных структур управления туристическими предприятиями с учетом различных типов реакций на действия, которые происходят на предприятии в пределах их организационных структур.

Определены теоретико-методологические основы функционирования субъектов туристической деятельности со скоординированными бизнес-процессами в результате реинжиниринга и новые подходы к пониманию значимости информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов.

Предложена концептуальная модель применения информационных технологий при решении задач управления туристическими предприятиями, которая ориентирована на широкое применение информационных систем менеджмента. Углублена методика и инструментарий создания комплексной системы автоматизации управления субъектами туристической деятельности с обоснованием вероятности возникновения рисков, которые сопровождающих процесс внедрения системы.

Усовершенствована классификация типов организаций с учетом отраслевой специфики и перехода общества на информационную стадию своего развития, а также механизм оценки применения информационных технологий на разных уровнях иерархического развития туризма используя экономические аспекты влиянияинформационных технологий на сферу обмена и потребления туристических услуг.

Разработаны методические рекомендации использования маркетингового инструментария для продвижения туристического продукта. Определены: средства Интернет-рекламы в практической деятельности туристических предприятий; модель распределения объема ассигнований на различные средства рекламы в глобальной компьютерной сети; алгоритм выбора рекламного средства в Интернете.

Рассмотрены концептуальные подходы формирования целевых программ развития информационных технологий в туризме, предложены методические основы разработки стратегий в области информационных технологий субъектами туристической деятельности и определены основные направления развития виртуальных туристических фирм как результата комплексного применения информационных технологий.

Уточнен терминологический инструментарий в области информационных технологий с учетом отраслевой специфики.

Ключевые слова: информационные технологии, субъекты туристической деятельности, управление качеством, автоматизированные системы управления, стратегия в области информационных технологий, виртуальная туристическая фирма.

SUMMARY

Melnichenko S.V. Information technologies in the management of tourism activity subjects. - Manuscript.

The thesis for the doctor's degree in Economics in speciality 08.00.04 - economy and management of enterprises. - Kyiv National University of Trade and Economics, 2008.

The theoretical and methodological grounds and practical tools of information technologies application in tourist business are exposed in dissertation work. Theoretical bases of information technologies, systems and markets evolutional development are extended, the terminology is specified in the information technologies field taking into account a particular branch specific.

The role and place of information technologies in a tourist enterprises management and marketing are determined. It is offered the practical recommendation concerning realization of tourist enterprises' management restructuring by automation, integrated information and management system's creation, organizational structures' modification of enterprises' management. New possibilities of the management systems linked with intensive development of information technologies are defined.

The complex system creation of the tourist enterprises management automation is grounded and the organizational and economic preconditions of new types of enterprises formation in information society are carried out; the modeling process fundamentals of tourist services quality management are developed in the context of information technologies application.

The methodical and methodological basis to the estimation of efficiency of the information technologies application in the tourist enterprises management and development of tourism on the whole is offered.

It is grounded the conceptual approaches to forming the objective programs of information technologies development in tourism. Methodical principles of tourist business subjects' strategies development in the area of information technologies and basic directions of virtual tourist firms' development as the result of information technologies complex application are offered.

Key words: information technologies, subject of tourism activity, quality management, automated management system, strategy in the field of information technologies, virtual tourist firm.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.