Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет ім.Івана франка
Факультет менеджменту і маркетингу


Вачевський Мирон Васильович


ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

МАРКЕТИНГ

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”
спеціальності "Менеджмент організацій"Рекомендовано до друку Вченою радою
Дрогобицького державного педагогічного університету


Затверджено на засіданні кафедри
менеджменту і підприємництва Дрогобицького
державного педагогічного університетуДрогобич - 2004Програму розробив:


ВАЧЕВСЬКИЙ М.В.
доцент, кандидат економічних наук

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор
Інституту регіональних досліджень
НАН України Євген Бойко

доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри економічного та
соціального планування Львівського
Національного університету ім..І.Франка Іван Михасюк

Доктор педагогічних наук, професор
кафедри педагогіки Національного педагогічного
університету ім. М.Драгоманова
Олександр Шпак


ПЕРЕДМОВА

Сучасний ринок - один з головних елементів складної системи господарювання, в якій тісно взаємодіють ринковий механізм, чисельні регулюючі інститути економічної системи . Його функціонування великою мірою залежить від стану суспільної свідомості (культури), правовідносин, ідеології, що має безпосередній вплив на вивчення маркетингу в сучасних умовах розвитку виробництва і становлення економіки України.

Підприємництво та всі інші види і форми діяльності в Україні набувають дедалі ширшого визнання, однак їх вклад в розвиток національної економіки є незрівнянно малим в порівняні із зарубіжними країнами.

Варто константувати, що за весь період української незалежності ні в кого не виникає сумнівів, що Україна як держава відбулася. Наша країна є однією з найбільших держав Європи, вона має багату сировинну базу, великий виробничий потенціал, значні науково-технічні можливості. А проте ступінь їх використання в умовах переходу від командно-адміністративної до сучасної ринкової системи є ще вкрай низьким. І це поки що не дозволяє нашій молодій державі забезпечити гідний рівень життя більшості своїх громадян і посісти відповідне її можливостями місце у світі.

Визначальними категоріями нового економічного мислення і ринкової економіки в цілому є людина і прибуток. Для практичного втілення такого мислення в життя традиційні системи організації управління виробництвом не підходять. У цьому важливу роль покликаний відігравати маркетинг, що вивчає також організацію і управління в умовах ринку, головною ідеєю якого є одержання підприємством максимального прибутку на основі задоволення потреб споживачів.

Щоб досягти успіхів в конкурентному ринковому середовищі, та створювати добробут країни, необхідна висока ефективність діяльності підприємств, що визначається безпосередньо ефективністю економіки, яка в свою чергу залежить від поєднання ефективних технологій виробництва та технологій управління на основі використання маркетингу.

Отже, першочерговим постає питання про розвиток такого напрямку діяльності як всіх видів підприємств, різних форм власності, які грунтуються на напрямку маркетингу, аналізу теорії та практики його застосування у сучасних умовах.

Маркетинг - невід’ємна частина сучасних ринкових відносин. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потенційних споживачів.В  основу виробництва закладають дані, які одержуються в процесі вивчення різних ринкових сегментів - окремих груп населення, підприємств, адже саме їм адресовано нову продукцію. Виробництво та збут в умовах “ринку покупця” і становить основний сенс маркетингової діяльності.

Промисловий маркетинг як один із напрямків маркетингу займається вивченням усіх сторін діяльності організацій та установ на промисловому ринку.

З точки зору економічних відносин цей ринок є найважливішим типом ринку. Він характеризується тим, що товари та послуги, які продаються на ньому, використовуються у подальшому, в процесі виробництва або для продажу. Масштаби цього ринку та склад учасників ринкових відносин на ньому суттєво відрізняються від знайомого для більшості споживчого ринку, що впливає на весь процес управління маркетингом на підприємстві.

Оволодіння теорією і практикою промислового маркетингу необхідно майбутнім спеціалістам різних галузей народного господарства. Це допоможе їм ефективніше використовувати набуті знання з організації та управління виробництвом з економіки, менеджменту, патентознавства, інформатики, що необхідно для функціонування ринку.

Маркетинг як специфічна ринкова концепція мислення і практичної дії вкрай складний для сприйняття, теоретичного засвоєння і тим більше складний для практичної реалізації, що дає основу стверджувати актуальність даної проблеми в нинішніх складних економічних умовах розвитку вітчизняного виробництва, піднесення розвитку підприємств, які знаходяться в кризовому стані своєї діяльності.

Маркетинг пов’язаний з інтелектуальною власністю, до якої відносяться також товарні та марочні знаки. При різноманітних формах власності, видах діяльності, ринкової економіки, впровадження маркетингу в процес виробництва підприємствами державного і приватного сектора економіки, підвищення зацікавленості виробників до результатів своєї діяльності по випуску продукції і її правового захисту, виникає необхідність відрізняти товари та послуги різних виробників від однорідних товарів - саме товарними знаками.

Курс “МАРКЕТИНГ” введено до навчальних планів окремих спеціальностей середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, які готують організаторів виробництва, менеджерів, маркетологів, фахівців для сфери послуг.

Вивчення маркетингу проводиться у ліцеях, коледжах, гімназіях, а зокрема в школах економічного профілю навчання.

Нинішні умови вимагають підготовки спеціалістів педагогів з маркетингу, які б змогли цей курс викладати у всіх навчальних закладах, що має важливе значення для вивчення маркетингу студентами педагогічних вузів.

Вищі навчальні заклади, які готують організаторів виробництва-маркетологів для підприємств різних галузей народного господарства, як тих, що будуть займатись організацією виробництва на підприємствах і економічними відносинами між ними в середині держави, так і тих, що готуються працювати в сфері послуг різних форм власності.

Сучасні маркетологи галузей народного господарства повинні мати знання економіки, вміти організувати виробництво конкурентоспроможної продукції, раціонально організувати збут товарів і послуг та їх товарорух, перед-і після продажний сервіс, вміти вести валютно-фінансові розрахунки, відповідну документацію, користуватися цінами як важливим важелем господарювання, знати право і правові відносини промислової власності, інформацію і інформатику, вміти використовувати у виробництві сервіс і рекламу. Для цього майбутньому фахівцеві необхідно вивчити дисципліни економічного і загальноосвітнього профілю, але з підготовки спеціаліста-маркетолога, однією з найважливіших дисциплін є маркетинг.

Розроблена програма розрахована на вивчення 180 годинного курсу, з них лекційних - 80, практичних - 100, а також написання індивідуальної практичної розрахункової роботи (умовно створення підприємства, вибору діяльності, товару, виробництва, встановлення ціни і каналів збуту, розрахунок заробітної плати працівникам), курсової роботи з маркетингу, що є першим етапом наукової діяльності студента. (Тематика курсових робіт та їх написання відповідно встановлених вимог дається окремими методичними порадами).

Програма передбачає поєднання різних форм і методів навчання. Лекційна форма - подачу найбільш загальних, фундаментальних понять, що дають знання про суть маркетингу в цілому, до конкретних відомостей і рекомендацій з виконанням окремих видів маркетингової діяльності, які необхідно студентам в стислій формі законспектувати.

Практичні заняття - застосування виступів, дискусій, вміти самостійно проводити дослідження ринку, товару, конкуренції і конкурентів, покупців на цільовому ринку.

Студенти повинні вміти скласти різні види угод купівлі- продажу, кредиту, реклами, розробити бізнес-план маркетингової діяльності, вміти розрахувати ціну продажу товару, вибрати канали збуту та вид магазину реалізації. При цьому студенти повинні враховувати, що в процесі своєї майбутньої роботи їм доведеться брати участь в створені управлінських структур у сфері виробництва і послуг.

Особливість навчальної програми полягає в тому, що вивчення навчальної дисципліни планується за принципом від найбільш загальних, фундаментальних питань, що дають уявлення про маркетинг в цілому, до конкретних відомостей і рекомендацій з виконанням окремих видів маркетингової діяльності.

Засвоєння курсу “Маркетинг” повинно також базуватись на знаннях, які одержані студентами з основ економіки, менеджменту, технологічних дисциплін, фінансів, статистики, інформації, патентознавства - інтелектуальної власності, які є профілюючими певної спеціалізації.

Зміст окремих тем і годин, які виділяються для їх вивчення, не повинні розглядатися як жорстко задані. Кожен викладач з погодженням кафедри має право змінювати ці параметри, враховуючи особливості того чи іншого профілю навчання, особливостей навчального закладу, кола інтересів студентів, а також власної позиції .

Таким чином, процес викладання курсу “МАРКЕТИНГ” передбачається як система взаємопов’язаних найбільш вдалих для даного матеріалу і студентів форм, методів і засобів навчання, яка б забезпечила глибоке і повне засвоєння всього матеріалу, запланованого в програмі.

Для досягнення вказаних цілей курс аудиторних навчальних занять обов’язково повинен доповнюватись також самостійною роботою студентів - на лекціях у присутності й під керівництвом викладача і в позаурочний час. Тільки при такій цілеспрямованій, різнобічній і системній праці можна успішно оволодіти курс “Маркетинг”.

В зв’язку з тим, що програма розроблена для широкого кола майбутніх спеціальностей, які готують вищі навчальні заклади, необхідно враховувати особливості кожної з них як при викладанні лекційного матеріалу, так і під час проведення практичних занять.

Дана програм розроблена у поєднанні з випущеними автором підручники і посібники: МАРКЕТИНГ: Основи теорії і практики, -Львів: Каменяр, -1999 р., ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ, -К.: ЦНУ, -2004, - 256 С., МАРКЕТИНГ У СФЕРАХ ПОСЛУГ, -К.: ЦНУ, -2004, -232 С., МАРКЕТИНГОВА КУЛЬТУРА В ПІДПРИЄМНИЦТВІ, -К.: ЦНУ, - 2004 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України), які розкривають всі питання навчальної програми і охоплюють матеріал який необхідний студентам для освоєння курсу маркетинг.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “МАРКЕТИНГ”

№ п.п.

НАЗВА ТЕМИ КУРСУ

Лекції (год) Практичні, семінарські, самостійні заняття (год)
1 Суть і принципи маркетингу  2 2
2 Управління маркетинговою діяльністю  2 2
3 Комплексний аналіз прогнозування товарних ринків  2 2
4 Аналіз маркетингового середовища  2 2
5 Прогнозування розвитку експортного ринку  2 2
6 Товар і товарна політика маркетингу  2 2
7 Експортна політика маркетингу  2 2
8 Стадії життєвого циклу товару  2 4
9 Ціни і цінова політика маркетингу  2 2
10 Канали розподілу товару  2 2
11 Оптова та роздрібна торгівля  2 4
12 Маркетинг ринкової,біржовій торгівлі  2 2
13 Маркетингова діяльність під час торгових контрактів  2 2
14 Акти купівлі продажу в маркетинговій діяльності  2 4
15 Основи калькулювання в маркетинговій діяльності  2 2
16 Перешкоди виконання торгового договору в маркетинговій діяльності  2 2
17 Маркетинг у банківській діяльності 2 2
18 Маркетингова культура у підприємництві 2 2
19 Особливості етикету маркетингової культури 2 2
20 Напрямки вдосконалення маркетингової культури у підприємницькій діяльності 2 2
21 Забезпечення сервісу в маркетингу 2 2
22 Реклама і пропаганда збуту товару 2 4
23 Патентно-правове забезпечення і патентна чистота товару 2 4
24 Маркетинг вантажних перевезень і зв’язку  2 2
25 Суть промислового маркетингу  2 2
26 Товарна політика промислового маркетингу  2 2
27 Характеристика сфери послуг в маркетинговій діяльності  2 2
28 Маркетинг сфери послуг в харчуванні  2 4
29 Маркетинг послуг в готелях, під час банкетів, презентацій, святкових вечорів  2 4
30 Міжнародний фінансовий маркетинг у сфері послуг  2 4
31 Маркетинг в некомерційній діяльності  2 2
3 2 Правове забезпечення товарних та марочних знаків в маркетингу  2  
   Всього годин:  64 76

ПРОГРАМА КУРСУ МАРКЕТИНГ

Тема 1. СУТЬ І ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГУ

1. Історія формування маркетингу, його переваги і відмітні риси. Маркетинг і мистецтво підприємницької діяльності. Потреба, товар, обмін в маркетингу. Ринок з погляду маркетингу.
2. Основні принципи і методи маркетингу. Основна формула маркетингу. Методи маркетингової діяльності. Аналіз внутрішнього ізовнішнього середовища. Аналіз споживачів. Ознаки класифікації ринків.
3. Діяльність підприємства на принципах маркетингу. Маркетингова мета підприємства. Вивчення конкурентів. Маркетинг як складова частина ринкової економіки.

Тема 2. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1. Маркетингова діяльність на підприємствах. Маркетингові дослідження і розробка процесу виробництва, розподілу і споживання продукції і послуг. Використання відповідного маркетингу від характеру і обсягу існуючого і бажаного попиту.
2. Аналіз маркетингових можливостей. Інформація про внутрішнє і зовнішнє середовище. Оцінка маркетингових можливостей підприємства. Ринкові можливості підприємства. Сегментування ринку. Відбір цільових ринків.
3. Концепція маркетингової діяльності підприємства. Концепція продукції. Концепція товару. Концепція продажу. Концепція економічного маркетингу. Маркетинг і господарський механізм. Етапи управління маркетингом.

Тема 3. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ

1. Особливості ринку з погляду маркетингу. Виникнення і розвиток ринку. Аналіз ринку. Джерела інформації для маркетингових досліджень. Ємність ринку. Подібний експорт і імпорт.
2. Комплексний (аналіз, дослідження) ринку. Вивчення товару. Вивчення покупців. Вивчення конкурентів. Кінцева мета аналізу ринку.
3. Сегментація ринку (покупців). Покупці товарів виробничого і індивідуального призначення. Сегментація ринку за ознаками: географічними, психографічними, демографічними.

Тема 4. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Діяльність підприємства в мікросередовищі. Ринкове оточення - конкуренти і громадкість. Ефективність постачання підприємства. Маркетингові посередники. Покупці-кінцева мета підприємства. Конкуренти-невід’ємний елемент системи маркетингу. Преса-засіб комерційної інформації.
2. Діяльність підприємства в макросередовищі. Демографічний аспект. Економічний аспект. Рівень розвитку науки і техніки. Політика і право як фактори впливу на підприємство. Соціальні фактори. Культура і маркетингова діяльність.
3. Кабінетні і польові дослідження маркетингового середовища. Анкетування через пошту - перваги і недоліки. Джерела збирання зовнішньої поточної інформації. Статистичний банк.

Тема 5. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГОРИНКУ

1. Прогноз розвитку ринку і експортна програма підприємства. Прогнозування віддалених перспектив розвитку ринку. Прогноз ринку товарів індивідуального споживання. Експортна програма підприємства. Товар підприємства і “ноу-хау”. Асортиментно-функціональний аналіз комплексного дослідження ринку.
2. Вибір найбільш важливих для підприємства експортних ринків. Методи сегментації ринку. Перспективні і менш перспективні ринки.
3. Оцінка експортних можливостей підприємства. Конкурентоздатність підприємства. Стратегічні напрямки діяльності підприємства. Визначення конкурентоздатності.

Тема 6. ТОВАР І ТОВАРНА ПОЛІТИКА МАРКЕТИНГУ

1. Товар експортний і товар ринкової новизни. Товар і товарна одиниця. Товар на задум. Товар в реальному виконанні. Товар з підкріпленням. Купівельна цінність товару. Експортний товар.
2. Класифікація товарів. Товари особистого користування і виробничого призначення. Класифікація товарів широкого вжитку. Споживчі послуги. Ознаки товару від споживчих звичок. Найістотніші ознаки товару. Товарний асортимент. Товарна номенклатура.
3. Розроблення і реалізація концепції нового товару. Основні принципи висунення пропозиції нового товару.

Тема 7. ЕКСПОРТНА ПОЛІТИКА МАРКЕТИНГУ

1. Принципи експортної політики маркетингу. Концентрична експортна політика. Горизонтальна і конгломерантна експортна політика. Формування експортного асортименту. Диференціація товару. Параметричний ряд товару.
2. Експортні можливості підприємства і його переваги. Країни зовнішньоторгової привабливості. Товаросупровідна і збутова мережі товару. Експортна маркетингова служба підприємства.
3. Планування експортного асортименту і управління ним. Мета планування експортного асортименту товару. Формування асортименту експортної продукції. Управління асортиментом експортного товару.
4. Стандартизація і диференціація експортного товару. Стандартний товар, його переваги. Диференціація і модифікація товару. Неефективний експортний товар.

Тема 8. СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

1. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ). Типовий ЖЦТ. Стиль і мода ЖЦТ. Маневрування ЖЦТ.
2. Стадія впровадження товару на ринок. Стратегія інтенсивного маркетингу. Стадія вибіркового проникнення. Стратегія широкого проникнення. Стратегія пасивного маркетингу.
3. Стадія зростання товару на ринку. Стадія зрілості товару на ринку. Модифікація товару. Стадія спаду товару на ринку. Варіанти стратегії під час спаду товару на ринку.

Тема 9. ЦІНИ І ЦІНОВА ПОЛІТИКА МАРКЕТИНГУ

1. Суть і методи ціноутворення. Встановлення розумної ціни “прийнятої для ринку”. Етапи ціноутворення. Вихід на новий ринок. Введення нового товару. Захист позиції. Цінові методи конкурентної боротьби. Послідовне проходження товару по сегментах ринку. Швидке повернення витрат. Помірне повернення витрат. Стимулювання комплексного продажу.
2. Встановлення цін сучасними підприємствами (фірмами). Оптимальний рівень цін. Встановлення адміністративних цін. Цінова дискримінація. Інформація про світові ціни. Політика престижних цін.
3. Система модифікації ціни. Територіальне (географічне) ціноутворення. Ціни із знижкою. Ціни стимулювання покупок. Пільгові ціни. Ціни на нові товари. Ціни на комплекс товарів.

Тема 10.КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ

1. Суть і функції каналів розподілу товарів. Шляхи руху товару. Рівень каналу розподілу товару. Фізичне переміщення товарів. Передача права власності на товари. Стимулювання продажу товарів (послуг).
2. Проблеми товароруху. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища товароруху.
3. Прийняття рішень щодо управління, розподілу товарів. Відбір учасників каналу розподілу товарів. Мотивація учасників каналу розподілу товару. Проблеми складування товару.

Тема 11. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

1. Система оптової торгівлі на основі маркетингу. Оптова торгівля продукції виробничого призначення. Основні функції оптової торгівлі. Класифікація оптовиків. Оптовики з обмеженим циклом торгівлі. Оптовик організатор. Оптовики консигнанти. Оптовики комісіонери. Оптові відділення і контори виробників. Спеціалізовані оптовики.
2. Види роздрібної торгівлі. Класифікація магазинів роздрібної торгівлі. Універмаги. Супермаркети. Комбіновані магазини. Супермаркети широкого профілю. Торговий комплекс. Підприємства послуг. Магазини знижених цін. Склади магазини. Магазини демонстраційні зали. Магазини високих цін. Торговий сервіс. Прямий відгук. Продаж телефоном. Торгові автомати. Служби замовлень. Торгівля “врознос”. Корпоративні ланцюги. Споживчі кооперативи. Регіональні торгові центри. Районі торгові центри. Торгові центри мікрорайонів.
3. Основні маркетингові рішення в роздрібній торгівлі. Цільовий ринок. Товарний асортимент і якість товару. Надання сервісу в сфері торгівлі. Загальна атмосфера діючих магазинів торгівлі. Політика встановлення цін в магазинах. Вибір місця розташування магазинів.

Тема 12.МАРКЕТИНГ В РИНКОВІЙ І БІРЖОВІЙ ТОРГІВЛІ

1. Ринкова торгівля на основі маркетингу. Класифікація ринків за ознаками. Оптовий ринок. Недільний ринок. Щорічний ринок. Спеціалізовані ринки. Масова торгівля (аукціони). Процедура масових торгів: підвищення цін; вейлінг; аукціон із подачею заявок в опечатаних конвертах. Ярмарки. Виставки.
2. Біржова торгівля на основі маркетингу. Біржа з погляду маркетингу. Товарна біржа. Фондова біржа. Валютна біржа. Фрахтова біржа. Страхова біржа.
3. Зовнішня торгівля на основі маркетингу. Фактори зовнішньої торгівлі. Імпортні операції. Вимоги до імпортної діяльності. Неліцензуємий імпорт. Ліцензуємий імпорт.

Тема 13.МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ТОРГОВИХ КОНТРАКТІВ

1.Завдання маркетингу під час контрактів на види товарів. Методи предмету купівлі-продажу. Безпосередній огляд. Огляд зразків і проб. Огляд фотографій. Марки товару. Класи якості товару. Типи товару. Місце виготовлення товару. Пакування товару. Види тари товару.
2. Пересилання товару. Умови оплати за доставлений товар. Витрати і терміни поставки товару.
3. Правове регулювання оплати товару і підсудність. Правила місця оплати. Види підсудності. Договірна підсудність. Локальна підсудність. Перехід ризику. Власність з умовою.

Тема 14. АКТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУВ МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Громадська і комерційна купівля-продаж. Партнери угоди купівлі-продажу. Громадська покупка. Покупка для торгового промислу. Двохстороння торгівельна покупка.
2. Види угод купівлі-продажу. Штучна покупка. Покупка за ознаками сорту. Покупка після огляду. Покупка на пробу. Покупка за пробою. Покупка на перевірку якості. Покупка з правом обміну. Типова покупка. Покупка за специфікацією. Покупка за ознаками часу поставки. Термінова покупка. Покупка з вказаним терміном. Покупка з твердо встановленим терміном. Покупка з умовою зберігання до запиту. Покупка з доставкою по частинах. Покупка з попередньою оплатою. Покупка за готівку. Покупка в кредит. Покупка в розстрочку. Покупка з пересилкою товару. Заочна покупка. Місцева покупка. Покупка з рук в руки.
3. Діловий договір і договір на поставку. Діловий договір в маркетингу. Виконання ділового договору. Обов’язки замовника. Право розриву ділового договору.
4. Нагляд за поставками товару. Нагляд за часом поставки. Книги замовлень. Картотеки термінів замовлень. Нагадування поставщику про термін поставки. Приймальний контроль. Розпаковка і перевірка товару. Перевірка накладних документів. Оформлення поступлення товару.

Тема 15. ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Калькулювання в торгівлі. Чиста ціна продажу. Витрати на покупку. Витрати на торгівлю. Визначення прибутку. Доплата під час продажу. Валовий прибуток. Калькуляційний коефіцієнт.
2. Калькулюванняі ринкова ціна. Загальне регулювання ринкових цін владою. Горизонтальне зв’язування цін. Вертикальне зв’язування цін.
3. Зазначення цін на товари і послуги. Інформування споживачів, магазинів роздрібної торгівлі; підприємств сфери обслуговування; підприємств, надаючих кредит. Виготовлення ярликів. Міжнародні штрих коди і позначення.

Тема 16. ПЕРЕШКОДИ ВИКОНАННЯ ТОРГОВОГО ДОГОВОРУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Гарантії під час недоліків поставки. Види дефектів товару. Дефект якості. Дефект кількості. Недоліки сорту товару. Недолік прав. Відкритий дефект. Скритий дефект. Спеціально скриті дефекти. Обов’язки покупця. Права покупця.
2. Прострочення поставки і сприйняття товару. Права покупця під час прострочення поставки. Особливі випадки прострочення поставки. Повернення шкоди при простроченні поставки. Прострочення оплати.
3. Суть позасудового нагадування. Нагляд за поступленням платежів. Судовий процес нагадування. Припис і доставка. Порушення скарги. Проведення процесу за скаргою. Апеляція і ревізія.
4. Примусове виконання обов’язків. Судовий опис майна. Судовий опис рахунків і інших прав. Давність в маркетингу. Тимчасове припинення терміну давності. Продовження (перенесення) терміну давності.

Тема 17. МАРКЕТИНГ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Особливості маркетингу в сфері банківської діяльності. Роль і функції державних і комерційних банків. Комерційні банки. Спеціалізовані банки.
2. Ринок банківських послуг. Кредитні операції. Договір про надання кредиту. Кредитоздатність. Контроль за кредитом. Види кредитів.
3. Маркетинг в управлінні комерційними банками. Прямий маркетинг в банківській діяльності.

Тема 18. МАРКЕТИНГОВА КУЛЬТУРА У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

1. Маркетингова культура як маркетингова категорія. Суть маркетингової культури. Сфера спекулятивної культури. Адміністративна культура. Моральне спілкування. Інвестиційна культура. Технологічна культура. Господарська культура.
2. Основні сфери розвитку маркетингової культури. Культура підприємництва. Ділова етика. Організаційна культура. Організаційна культура. Культура маркетингу в торгівлі.
3. Маркетингова модель культури ділового спілкування.Ділове спілкування. Ділова бесіда. Ділові телефонні розмови.

Тема 19. ОСОБЛИВОСТІ ЕТИКЕТУ МАРКЕТИНГОВОЇ КУЛЬТУРИ

1. Основні особливості етикету маркетингової культури. Правила етикету при ділових ситуаціях. Манери поведінки ділової людини. Правила поведінки керівників, маркетологів.
2. Взаємовідносини маркетингової культури. Поведінка. Вибір пози спілкування. Мова спілкування. Манери одягу.
3. Маркетингова культура в процесі інноваційної діяльності. Поняття інноваційної культури. Основні сфери розвитку інноваційної культури.

Тема 20. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КУЛЬТУРИ

1. Психологія поведінки людини у сфері маркетингу. Аналіз ринкового середовища маркетингу. маркетингові рішення.
2. Мотивація трудової діяльності методами підприємницької культури. Психологія вибору професії. Мотивація до праці.
3. Напрямки культури в сфері послуг. Рівень культури в сфері послуг. Культура торгівлі. Культура угод. Культура споживачів.

Тема 21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРВІСУ В МАРКЕТИНГУ

1. Поняття про сервіс. Сервіс у промисловому виробництві. Сервіс у сфері послуг. Сервіс складського господарства.
2. Організація сервісу. Методи сервісу. Якість сервісу. Стратегія сервісу. Зв’язок виробника з покупцем за допомогою сервісу.
3. Сервісні послуги у забезпечені запасними частинами. Вантажні перевезення і зв’язок. Стандарти обслуговування і їх роль у сервісному забезпечені. Сервісне обслуговування врекреаційній індустрії. Сервісв галузі освіти, культури, медецини. Види сервісу в інших галузях діяльності.

Тема 22. РЕКЛАМА І ПРОПАГАНДА ЗБУТУ ТОВАРУ

1.Мета, завдання та організація рекламної діяльності. Цілі реклами. Види реклами. Структура рекламного агенства.
2. Поширення інформації і оцінка ефективності реклами. Етапи рекламних звернень. Канали розповсюдження реклами. Успіх (невдача) реклами. Торгівельна ефективність реклами.
3. Просування товару і правовий захист споживачів. Способи правового захисту. Вплив самепідемстанції намаркетингову діяльність продажу товарів.

Тема 23. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯТОВАРУ

1.Промислова власність. Об’єкти промислової власності. Особливості об’єктів промислової власності. Раціоналізаторські пропозиції.
2. Юридичний захист експортних товарів. Патентні дослідження товару. Промислові зразки Товарні знаки. Патенти
3. Продаж ліцензій “НОУ-ХАУ”. Підготовка пропозицій щодо продажу, купівлі і обмінуліцензіями. Ліцензійний паспорт.

Тема 24. МАРКЕТИНГ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І ЗВ’ЯЗКУ

1. Поштові перевезення і зв’язок. Внутрішні поштові послуги.Доставка листів і пакунків. Телефонний зв’язок. Телефаксний зв’язок. Телеграфний зв’язок. Телетексна система.
2. Залізничні вантажні перевезення. Оформлення договору на перевезення вантажів. Обов’язки залізничної служби перевезень. Додаткові транспортні послуги при перевезені вантажу. Типи вантажних перевезень за обсягом. Тара під час перевезення вантажів. Термін доставки та термін перевезення. Тарифна ставка і таксування. Супроводжуючі документи перевезення вантажів.
3. Вантажні перевезення автомобільним транспортом. Типи вантажних перевезень. Місцеві вантажні перевезення. Перевезення вантажів на далекі віддалі. Побутові перевезення. Міжнародні вантажні перевезення.
4. Перевезення вантажів морським транспортом. Лінійне пароплавство. Трампове пароплавство. Збитки від аварії. “Дешеві прапори”. “Дискримінація прапора
5. Повітряні вантажні перевезення. Державні компанії перевезення вантажів. Перевізні документи. Відповідальність авіакомпанії за збитки (шкоду). Перевезення і зберігання небезпечних вантажів.

Тема 25. СУТЬ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ

1. Поняття та визначення промислового маркетингу.Промисловий ринок. Критерії визначенняструктури ринку. Продуктово-ринкова стратегія підприємства.
2. Принципи та функції маркетингу на промисловому підприємстві. Маркетинг як сучасна філософія бізнесу. Позиціювання товару. Комплексне управління маркетингом.
3. Розробка стратегії на промисловому підприємстві. Ефективність стратегії. Стратегічне плануванняна рівні галузі. Визначення цілей маркетингу. Інформація в маркетингу. Диверсифікаційний аналіз.

 Тема 26. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВОГОМАРКЕТИНГУ

1. Цілі товарної політики та розповсюдження товарів.Маркетинг “мікс”. Істотні характеристики товару. Товарна політика. Конкурентоспроможність товару. Інноваційна політика промислового підприємства.
2. Суть процесу розповсюдження товарів до споживача та його товарорух. Функції розповсюдження товарів Комерційне та фізичне розповсюдження товарів. Дистриб’ютери. Консигнація продажу. Процедуразамовлень товару.
3. Реклама промислового підприємства на ринку. Реклама підприємства продуктів харчування. Реклама сфери послуг. Реклама промислових товарів. Переваги і недоліки розповсюдження рекламної інформації.

Тема 27. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ПОСЛУГ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Суть сфери послуг в сучасних умовах.Послуги в чистому виді. Ринок послуг в нинішніх умовах.
2. Класифікація сфери послуг в маркетинговій діяльності.Галузі сфери послуг. Класифікація сфери послуг. Основні риси послуг. Напрямки діяльності сфери послуг.
3. Роздрібна торгівля в сфері послуг.Роздрібна торгівля та послуги. Правила сфери послуг в торгівлі. Класифікація магазинів сфери послуг. Організаційна структура підприємства торгівлі. Оформлення магазину торгівлі. Форма продажу.

Тема 28. МАРКЕТИНГ СФЕРИ ПОСЛУГ В ХАРЧУВАННІ

1. Види підприємств торгівлі у сфері послуг.Споживачі в сфері харчування. Основні бажанняспоживачів-гостей в сфері харчування. Розміщення магазину сфери харчування. Вид підприємства сфери харчування. Підприємства-кав’ярня. Підприємства торгівлі -ресторани.
2. Використання маркетингу в сфері послуг.Сфера послуг в ринковій економіці. Маркетинг в сфері послуг. Цільові групи споживачів в сфері послуг. Демоскопічне і екоскопічне дослідження ринку в сфері послуг.
3. Планування і контроль маркетингу в сфері послуг.Метапідприємства в сфері послуг. Розробка концепцій маркетингу в сфері послуг. Комунікація сфери послуг.

Тема 29. МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЯХ, ПІД ЧАС БАНКЕТІВ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ, СВЯТКОВИХ ВЕЧОРІВ

1. Обслуговування в готельному комплексі. Основні завдання маркетингу в готельному господарстві. Обслуговуванняу буфеті готелю. Обслуговування в номерах готелю. Види барів: загального призначення, молочний, вітамінний, десертний, танцювальний, ігровий, гриль-бар, снек-бар. Основні види послуг барів. Класифікація коктелів за групами (сау, джулепи, фізи, коблери, філіпи, айс-крими, ег-ног, санді), які надають в сфері послуг.
2. Обслуговування сімпозіумів, конференцій, пасажирів транспорту.Підготовка до обслуговування сімпозіумів і конференцій. Послуги для пасажирів різних видів транспорту. Послуги на авіаційному транспорті. Послуги на автомобільному транспорті.
3. Послуги під час банкетів та вечорів.Класифікація банкетів. Обслуговування банкетів за столами. Види банкетів. Банкет-фуршет. Банкет-фуршет-дисерт. Банкет-коктель. Коктейль-парті. Банкет-фуршет-буфет. Банкет-чай. Банкет за межами міста (на природі). Банкети по дипломатичному протоколу. Святкові вечори. Національні свята. Весільний вечір.

Тема 30. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ПОСЛУГ

1. Обов’язки фінансового маркетолога сфери послуг.Функції фінансового маркетолога.Скарбник (бухгалтер), ревізор. Управління балансами підприємства.
2. Сутність міжнародного фінансового маркетингу послуг. Маркетинг в міжнародних фінансових відносинах, Інвестиціях,кредитах.
3. Міжнародні монетарні угоди. Міжнародна монетарна система. Міжнародний бізнес. Міжнародна банківська система.

Тема 31. МАРКЕТИНГ В НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Роль інформаціїдля маркетингових досліджень. Види маркетингу. Продуктовий маркетинг. Масовий маркетинг. Маркетинг творчої діяльності.
2. Процес маркетингового дослідження ринкового середовища. Маркетинг промислового підприємства. Маркетинг торгових підприємств. Визначення проблеми в маркетингу. Джерела вторинної інформації. Дослідження промислового регіону.
3. Товар і маркетингова діяльність. Товар-послуга. Кон’юнктура товарного ринку. Механізм формування економічної ситуації на ринку. Насичений ринок. Основні вимоги до товару. Вивчення мотивів попиту споживачів. Привабливість ринку.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ З МАРКЕТИНГУ
(для самоперевірки і контролю знань та вмінь практичної діяльності)

Тема 1.Суть і принципи маркетингу.

1.Дайте визначення маркетингу, яка його роль у економіці?
2.Як змінюється завдання маркетингу залежно від змін попиту?
3. Яка історія формування маркетингу?
4.Який вплив має маркетинг на діяльність підприємця?
5. При яких умовах маркетинг має місце?
6. Які основні принципи маркетингу?
7. За якими ознаками класифікують ринки?
8.Які основні методи маркетингової діяльності?
9.Хто безпосередньо бере участь у маркетинговій діяльності?
10.Як діє підприємство на принципах маркетингу?

Тема 2. Управління маркетинговою діяльністю

11. Як здійснюється управління маркетинговою діяльністю на підприємствах.
12. Від якого основного фактору підприємство будує свою виробничу діяльність.
13. Як ви розумієте негативний попит і конверсійний маркетинг.
14. За допомогою якого маркетингу можна потенційний попит перетворити в реальний.
15. В яких випадках використовується ремаркетинг.
16. Що можна зробити за допомогою синхромаркетинга, на який попит вплинути.
17. Якщо попит відповідає можливостям виробника, який доцільно використовувати маркетинг.
18.Який маркетинг використовують, якщо попит надзвичайно великий.
19.Що собою являє ірраціональний попит, який використовують в цьому випадку маркетинг.
20. Що відноситься до внутрішнього середовища підприємства.
21.Як залежить діяльність підприємства від зовнішнього середовища.
22.За якими ознаками оцінюється маркетингова можливість підприємства.
23. При яких умовах підприємство може бутивпевнене в своїх можливостях діяти у напрямку маркетингу.
24. За допомогою яких факторів оцінюється величина і характер ринку.
25.Що собою являє сегментування ринку.
26. Які існують способи стратегії маркетингу.
27. Як ви розумієте маркетингову концепцію продукції.
28. Що таке концепція товару в маркетинговій діяльності.
29. Що собою являє концепція продажу в маркетинговій діяльності.
30.Яка основна концепція маркетингу.
31. Що собою являє концепція соціально-економічного маркетингу.
32. Письмова відповідь. Які можуть бути труднощі під час складання прогнозу ринку в даний час на підприємствах регіону. Що для цього необхідно мати, та використовувати.
33. Письмова відповідь. Яка відмінність між термінами: прогнозування ринку, дослідження ринку, аналіз ринку і спостереження за ринком.

Тема 3. Комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків

34.Дайте визначення ринку із погляду маркетингової діяльності.
35. Що собою являє аналіз ринку.
36.На які види діляться ринки.
37. Які джерела інформації використовують під час маркетингових дослідженнях.
38. Що собою являє другорядна і первина інформація дослідження ринку.
39. Що називають ємністю ринку.
40.Що відноситься до подібного експорту і імпорту.
41.Що входить в комплексне дослідження ринку.
42. За якими ознаками проходить вивчення покупців.
43. За якими ознаками проходить вивчення конкурентів.
44. Що собою являє кінцева мета комплексного аналізу ринку.
45. Яка відмінність покупців індивідуального призначення від виробничого.
46. За якими ознаками проводиться сегментування ринку.
47. Письмова відповідь. Складіть анкету для покупців індивідуального споживання, виділивши питання, чи задоволені вони товаром першої необхідностівітчизняного виробництва (кількість питань в анкеті не повинна бути менше 10, кількість респодентів не менше 5 - 10).

Тема 4. Аналіз маркетингового середовища

48. Від чого залежить успіх підприємства.
49. Як ви розумієте діяльність підприємства із постачальниками і посередниками.
50.В чому заключається діяльність посередників.
51. Який вплив має громадкість і преса на діяльність підприємства.
52.Як впливаєзовнішнє середовище на діяльність підприємства.
53.Як впливає демографічний аспект на маркетингову діяльність.
54. Який зв’язок маєекологія з маркетингом.
55. Як впливає на діяльність підприємства право і політика.
56. Який вплив має культура на маркетингову діяльність.
57.Що ви розумієте під кабінетними і польовими дослідженнями.
58.Що собою являє статистичний банк досліджень
59.З яких джерел можна почерпнути інформацію про фірми конкуренти.
60. Письмова відповідь. Складіть анкету опитування респодентівза телефоною розмовою на будь-який товар (побутового призначення - дається викладачем), як задоволений покупець придбаним товаром. Кількість опитуваних не менше 5 осіб. Загальний висновок про властивість товару.

Тема 5. Прогнозуваннярозвиткуекспортного ринку.

61. Який найбільш оптимальний прогноз в часі експортного ринку.
62. Яка необхідна інформація для аналізу ринку товарів виробничого призначення.
63. За якими даними робиться прогноз ринку товарів індивідуального призначення.
64. В яких випадках доцільно використовувати експертів для прогнозу ринку.
65. В яких випадках товар буде мати успіх на світовому ринку.
66. Що дає для підприємства комплексне дослідження ринку.
67. Що собою являє сегментація ринку.
68. За якими ознаками характеризують сегменти ринку.
69. Як можна оцінити конкурентноздатність підприємства.
70. Які показники відносяться до стратегічних напрямків діяльності підприємства.
71. Письмова відповідь. Умовно прийміть будь-яку область і розбийте на сегменти, з метою продажу товару який б мав успіх на тих сегментах.

Тема 6. Товар і товарна політика маркетингу.

72. Дайте визначення товару з маркетингового погляду.
73. На які ознаки можуть поділятись товари.
74. В яких випадках можна вважати товар експортним.
75. При яких обставинах купівельна цінність товару більша.
76. На які види поділяють товар.
77. На які категорії поділяють споживчі послуги.
78. Які найістотніші характеристика має товар у своєму виконанні.
79. За якими методами підприємство може розширити свою діяльність.
80. Який метод можна використати для розробки нового товару.
81. Складіть бланк пропозиції нависунення нової ідеї виготовлення товару, щоб мав успіх на ринку.

Тема 7. Експортна політика маркетингу.

82. Що собою являє концентрична експортна політика.
83. Що собою являє горизонтальна експортна політика.
84. Що собою являє конгломерантна експортна політика.
85. Що входить в експортні можливості підприємства.
86. Яка діяльність маркетинг-директора на підприємстві.
87. Що ви розумієте під плануванням експортного асортименту.
88. В яких випадках знімається товар з ринку.

Тема 8. Стадії життєвого циклу товару.

89. Що означає концепція життєвого циклу товару.
90. Які стадії проходить товар в життєвому циклі.
91. Під час введення товару на ринок, які потрібно врахувати фактори для збільшення ЖЦТ.
92. Що відноситься до стилю в маркетинговій діяльності.
93. Як впливає мода на життєвий цикл товару.
94. Які дії відповідають стадії впровадження товару на ринок.
95. Що собою являє стратегія інтенсивного маркетингу в ЖЦТ.
96. Що собою являє стратегія вибіркового проникнення в ЖЦТ.
97. Яким фазам відповідає стадія зрілості товару на ринку.
98. Дайте характеристику стадії спаду товару на ринку.
99. Письмова відповідь. Розробіть концепцію життєвого циклу товару із відповідним одержанням прибутку.

Тема 9. Ціни і цінова політика маркетингу.

100. Яке місце та роль ціни в ринковій діяльності підприємства.
101. Як пов’язані завдання підприємства з ціновою політикою.
102. Як впливає ринок на політику ціноутворення.
103. Які етапи включає в себе ціноутворення.
104. Що таке монополістична конкуренція.
105. Що означає виступати на ринку як “ціновий лідер”.
106. ЯК впливає введення нового товару на ринкову ціну.
107. В яких випадках починається відкрита цінова війна на ринку.
108. Що означає політика збиткового лідера.
109. Які ви знаєте методи встановлення цін.
110. У яких випадках підприємство може застосувати метод “витрат плюс прибуток”.
111. Які ціни вам відомі.
112. У яких випадках підприємство використовує політику престижних цін.
113. Про які заходи державного регулювання цін повинні знати служби маркетингу.

Тема 10. Канали розподілу товару.

114. Що таке канал розподілу.
115. Які загальні цілі учасників товароруху.
116. Яка мета залучення до ринку посередників.
117. За якою кількістю рівнів характеризується розподіл товару.
118. Як диференціюються канали розподілу товару.
119. Які елементи формують систему товароруху.
120. Назвіть основні методи прогнозування збуту.
121. Які основні критерії відбору посередників.
122. Як держава регламентуєтоварорух виробників.
123. Письмова відповідь. Опишіть канали розподілу різних рівнів, і який із них ви виберете у своїй діяльності.

Тема 11. Оптова та роздрібна торгівля.

124. Що таке оптова торгівля.
125. Які вигоди підприємств виробників в оптовій торгівлі.
126.Які основні функції оптової торгівлі.
127. Яка відмінність між оптовиками з повним та обмеженим циклом обслуговування.
128. Які фактори впливають на прибутковість оптовика.
129. Які функції оптовика з обмеженим циклом послуг і оптовика організатора.
130. Дайте визначення роздрібній торгівлі.
131. На які види діляться магазини роздрібної торгівлі.
132. Яка відмінність між супермаркетом і торговим комплексом.
133. Що собою являють магазини завищених і занижених цін.
134. Як відбувається торгівля з магазинів складів.
135. Що відноситься до торгового сервісу.
136. Що відноситься до споживчих кооперативів.
137. Яка відмінність між регіональним і районним торговим центром.
138. Що відноситься до основних маркетингових рішень в роздрібній торгівлі.
139. Дайте характеристику загальної атмосфери діючих магазинів торгівлі у вашому мікрорайоні.
140. Яке має значення розташування магазинів для покупця.
141. Письмова відповідь. Що необхідно зробити, щоб відкрити власний магазинчик. Як характеризується дія купівлі товарів в одному регіоні і продаж їх в іншому.
142. Письмова відповідь. До якої категорії магазинів відноситься той, яким ви найчастіше користуєтесь. Виділіть, які в ньому є недоліки торгівлі і переваги. Як всунути недоліки.

Тема 12. Маркетинг в ринковій і біржовій торгівлі

143. Назвіть відомі вам ринки.
144. Як веде себе зацікавлений покупець на торгах із підвищеними цінами, на вейлінгових торгах, на аукціонах із подачею заявок в опечатаних конвертах.
145. Приведіть приклади ярмарок і виставок.
146. Як відбувається торгівля на аукціонах.
147. Що собою являє біржова торгівля.
148. Які функції виконує фрахтова біржа.
149. Що собою являє зовнішня торгівля.
150. Чи вигідна імпортна торгівля.
151. Дайте визначення неліцензуємому і ліцензуємому імпорту.
152. Яка мета митниць і стягнення мита під час торгівлі з іншими країнами.
153. Ви повинні представити на ярмарці ваше підприємство. Подумайте як вам до цього підготовитися.

Тема 13. Маркетингова діяльність під час торгових контрактів.

154. У яких випадках здійснюється підписання контракту.
155. За допомогою яких методів відбувається предмет купівлі-продажу.
156. Що входить в ціну товару з погляду маркетингу.
157. Які ви знаєте види тари для упаковки маркетингу.
158. Що означає терміни “нетто” і “бруто”.
159. Як ви розумієте вислів “добра вага” в контрактній торгівлі.
160. Для чого встановлюються кондиційні знижки.
161. У яких випадках використовуються цінові знижки з сум рахунку.
162. Хто несе витрати за пересилку товару.
163. Що ви розумієте під місцем оплати товару.
164. У яких випадках вдаються до підсудності в торговельній угоді.
165. Які ви знаєте види підсудності в торгівлі.
166. Що означає термін “власність з умовою”.
167. Під час транспортування товарузалізнодорожним транспортом з Києва в Дрогобич пропав товар. Покупець затягує оплату мотивуючи тим, що в угоді було обумовлено “безкоштовно до станції Дрогобич” і внаслідок цього відповідальність за пропаж; повинен нести продавець.” Яке в цьому випадку правове положення?
168. Чому під час продажу товару з умовою під власність необхідно провіряти надійність покупця.
169. Які особливі переваги у відношенні до правового регулювання виникають у продавця і покупця, якщо вони домовляються використовувати свій будинокяк місце використання контракту і підсудності для двох сторін.
170. Два комерсанти вкладають контракт без особливих умов про зміст договору. Як необхідно виконувати цей контракт відносно:
- якості товару;
- витрат на упаковку;
- витрат на пересилку;
- часу відправки.

Тема 14. Акти купівлі-продажу в маркетинговій діяльності.

171. Які принципові відмінності між громадською і торговою покупками.
172. Яка буде покупка відноситися до громадської або торгової у таких випадках:
- школяр продає свій касетний магнітофон своєму однокласнику;
- комерсант купує в аптеці ліки для головної болі;
- оптовий торговець в кіоску купує декілька конвертів;
- банк купує колекцію монет із особистого зібрання;
- муніципальне управління купує у власника лісу, новорічні ялинки.
173. Визначте відмінності між покупкою на пробу і покупкою за пробою.
174. Які переваги дає покупка за специфікацією для покупця і продавця.
175. Як відрізняється покупка до затребування і покупка за специфікацією.
176. За якою угодою покупка стає покупкою із твердо встановленим терміном.
177. Як захищений комерсант від наслідків непродуманої покупки в розстрочку.
178. Яка відмінність між покупкою з пересилкою і заочною покупкою.
179. Як відрізняється: а) діловий договір на поставку; б)службовий договір.
180. Назвіть приклади ділових договорів поставки у повсякденному житті.
181. Що означає усунення недоліків під час ділового договору
182.. Яке значення має запис фактичного стану товару під час одержання його у пошкодженому виді.
183. Яке значення має запис під час одержання накладних документів.
184. Які помилки можуть бути у присланих накладних документах.
185. На які види ділиться покупка в залежності від часу оплати.
186. Як класифікуються покупи за місцем виконання.
187. У яких випадках може бути розірвано діловий договір.

Тема 15. Основи калькулювання в маркетинговій діяльності.

188. Яка послідовність розрахунку калькуляції покупки і продажу товару в торгівлі.
182.. Вкажіть складові торгових витрат торгового підприємства.
183. Як визначається прибуток в торгівлі.
184. Що ви розумієте під валовим прибутком і торговою різницею.
185. Якпроводиться регулювання ціни.
186. Яка мета державного регулювання ціни.
187. Визначте, для яких товарів встановлені фіксовані або вільні ціни урядом України, і попробуйте пояснити причину цього фактору.
188. Які переваги має вертикальне зв’язування цін на видавничі товари: а) для видавництва; б) для книжної торгівлі;в) для споживача.
189. Чому калькуляційна доплата постійно вища торгової різниці.
190. Яка мета інформування споживача про ціни на товари.
191. Чи зобов’язаний роздрібний торговець вказувати в магазині ціни на товарах.
192. З якою метою встановлюють ярлики на товари.
193. Які переваги має зазначення цін штриховими кодами .
194. Яке значення мають дані про ціни дляспоживача.
195. Як ви можете взнати у якій країні виготовлений товар.
196. Назвіть штрихові коди декількох розвинутих країн світу.
197. Який штрих код України і хто його видає торговим підприємствам.
198. Письмово підготовити розшифровки штрихових кодів для різних видів товарів. Підберіть слово, яке має в собі десять різних букв, і закодуйте з його допомогою різні ціни.
199. Вартість одержання товару 800 крб. Продажна ціна нетто збільшується до 1200 крб. Вирахуйте калькуляційну доплату, торгівельну різницю і калькуляційний коефіцієнт.
200. Як ви оцінюєте стан, якщо в магазинах накопичується багато товару по строго встановленій ціні. Які небажані економічні наслідки може викликати така політика цін.

Тема 16. Перешкоди виконання торгового договору в маркетинговій діяльності.

201. У яких випадках не наступає обов’язок гарантії.
202. Що відноситься до дефектів поставки товару.
203. Що входить в обов’язки покупця при двохсторонній угоді.
204. Які права має покупець на основі рекламації.
205. Чому простий покупець, придбавши браковану продукцію, на основі закону знаходиться у кращому положенні, ніж комерсант.
206. Покажіть на прикладах, в яких випадках покупець може вимагати анулювання договору, знижки із ціни, заміни поставки або відшкодування збитків.
207. У яких випадках виникає прострочка прийняття і платежу товару.
208. Що собою являє позасудове нагадування.
209. У яких випадках виникає судовий процес по нагадуванню.
210. Як проводиться судовий процес за скаргою.
211. Яким чином проводиться примусове виконання обов’язків торгового договору.
212. Коли виникає процес давності в маркетинговій діяльності.
213. Яка різниця між примусовим зупиненням строку давності і переносом.
214. Напишіть рекламацію на будівельний матеріал, будь-який продукт харчування.
215. Ви отримали листа від клієнта, що нагадує прострочку поставки. Складіть письмову відповідь із проханням вибачення, посилаючись на важливі причини, які привели до прострочки поставки.
216. Напишіть листа про неможливість поставки, аргументуйте його, приведіть об’єктивні дані пов’язані з економічним станом виробництва, вкажіть права, які можуть бути використані, якщо поставка не буде виконана у відповідний строк.
217. Вимога підлягає оплаті. Напишіть нагадування.

Тема 17. Маркетинг у банківській діяльності.

218. Які особливості впливу маркетингу на банківську систему.
219. Що собою являють банки.
220. На які види поділяються банки в країні.
221. Які функції покладені на Національний банк країни.
222. На яких принципах працюють комерційні банки.
223. Назвіть, які послуги надають комерційні банки.
224. Що ви розумієте під лізингом і факторингом.
225. Що ви розумієте підпроцентною політикою в банківській системі.
226. Які послуги надає банківська система розвинутих країн на прикладі США.
227. Яка відмінність між чековим рахунком і НАУ- рахунком.
228. Що собою являють ощадні рахунки і рахунки по термінових вкладах.
229. Дайте визначення, що таке депозити до запитання і депозитні сертифікати.
230. Що ви розумієте під кореспондентськими рахунками банків.
231. Яка мета маркетингу в управлінні комерційними банками.
232. Які основні напрямки включає маркетингова програма аналізу ринку.
233. Які сегменти виділяють у клієнтуру ринку.
234. Що ви розумієте під “прямим маркетингом” в банківській діяльності.
235. Що собою являють депозити державної скарбниці.
236. Письмова відповідь, як можна збільшити свої кошти за допомогою банківськоїсистеми.
237. Письмова відповідь, що означає акцептований вексель і акцептований чек.
238. Письмово опишіть визначення, що вони означають: трансакція, трансферт, трасант, трасат, трата.

Тема 18. Маркетингова культура у підприємництві.

239. Що таке етикет?
240. Дайте визначення мовного етикету?
241.Які існують поради при прийому на роботу?
242. Що таке авторитет?
243. Охарактеризуйте правила поведінки маркетолога, менеджера?
244. В чому проявляється культура поведінки керівника?
245. Що ви знаєте про красу людини?
246. Що ви знаєте про пози та жести?
247.Охарактеризуйте основі пропозиції щодо поводження під час розмови.
248. Які ви знаєте види рухів та їх значення при стосунках?
249. Охарактеризуйте основні поняття інноваційної культу4ри.

Тема 19. Особливості етикету маркетингової культури.

250.Дайте визначення маркетингової моделі організаційної культури.
251..Які основні структурні елементи маркетингової культури?
252. Які основні напрямки культури в процесі виробництва?
253. Назвіть приклади прояву адміністративної культури в маркетинговій діяльності.
254. Охарактеризуйте інвестиційну культуру.
255. Що таке технологічна культура?
256. Назвіть три основні моделі розвитку господарської культури.
257. Назвітьнапрямки національної культури та її особливу роль.
258. Що ви розумієте під культурою підприємництва?
259. Охарактеризуйте маркетингову модель організаційної культури.
260. Які принципи і чинники організаційної культури?
261. В чому проявляється специфіка маркетингової культури спілкування?
262. Виявіть специфіку відмінності діяльності і спілкування?
263. Які основні галузеві напрямки використання культури?
264. Охарактеризуйте основні типи спілкування наявності маркетингової культури.

Тема 20. Напрямки вдосконаленнякультури у підприємницькій діяльності.

265. Охарактеризуйте структуру ділової бесіди і логіку її побудови.
266. Які основні ознаки дедуктивного і індуктивного методу і діловій розмові?
267. Які важливі правила телефонної розмови ?
268.Які можуть виникати порушення правил етикету під час телефонного спілкування?
269. Яким вимогам повинен відповідати основний текст ділового спілкування?
270. Як оформляється основний текст ділового листа?
271. Визначіть функції візитних карток у діловому спілкуванні.
272. Як правильно оформити службову телеграму?
273. Що таке телефонограма і як правильно її оформити?
274. Яка мета візитної картки та її основне призначення?

Тема 21. Забезпечення сервісу в маркетингу.

275. Дайте визначення сервісу.
276. Як допомагає сервіс виробникові.
277. Як був розвинутий сервіс при командно адміністративній економіці.
278. Як надається сервіс на прикладі американської компанії “ФОРД”.
279.Яка відмінність допродажного і післяпродажного сервісу.
280. Що собою являє гарантійний сервіс.
281. Що відноситься до транспортного сервісу.
282. На які частини ділиться сервіс в транспортному забезпеченні.
283. Що ви розумієте під фрахтовим ринком сервісу.
284. Яка відмінність між лінійним і нафтоналивним фрахтовими ринками.
285. Які ви знаєте методи організації сервісу.
286. Перерахуйте правила і вимоги ефективного сервісу.
287. Який вплив має технічна документація на сервісне обслуговування.
288. Які вимоги в сервісному обслуговуваннізапасними частинами.
289. Що собою представляє складське господарство в сервісному обслуговуванні.
290. На які види класифікують склади.
291. Що називають стандартами обслуговування.
292. Які ви знаєте показники стандартів обслуговування.
293. Письмова відповідь. Які переваги і недоліки зберігання товару на складі.
294. Які товари під час зберігання на складі вимагають провітрювання, охолодження, утримування в сухому місці.
295. Якщо ви виробник і комерсант і пропонуєте свій товар покупцеві, які зможете надати сервісні послуги клієнтам.
296. Які недоліки зустрічаєте в даний час під час торгівлі товарами повсякденного і довготривалого користування.

Тема 22. Реклама і пропаганда збуту товару

297. Дайте визначення рекламі.
298. Яка мета реклами.
299. Які різновиди реклами вам відомі.
300. Які основні критерії вибирає підприємство під час вибору рекламного засобу.
301. Який із видів інформації, на вашу думку, є найефективнішим в рекламі.
302. Яких основних принципів необхідно дотримуватися під час реклами.
303. Дайте визначення інформації в рекламній діяльності.
304. Який вплив має реклама на стимулювання збуту.
305. Назвіть відомі вам стимули збуту.
306. Яка відмінність між пропагандою і рекламою.
307. Що ви розумієте під прямою поштовою рекламою.
308. Які вам відомі способи захисту споживачів.
309. До яких наслідків може привести дезінформація реклами.
310. З якою метою створена Міжнародна організація захисту споживачів.
311. Письмова відповідь. Яку б ви стали розробляти пропагандну компанію у підтримку створеного у вашому вузі нового факультету.
312 . Які переваги реклами пресою і телебаченням, їх переваги і недоліки.

Тема 23. Патентно-правове забезпечення і патентна чистота товару

313. Що ви розумієте під патентно-правовим забезпеченням промислової власності.
314. Що відноситься до інтелектуальної власності.
315. Що відноситься до промислової власності.
316. Дайте визначення винаходу і його правові властивості.
317. Дайте визначення промислового зразка і його правову охорону.
318. Яка мета використання товарних знаків.
319. Яка відмінність між локальною і світовою новизною об’єктів власності.
320. Як впливає строк дії патенту на права власника товару.
321. Яка мета захисту експортних операцій для підприємства.
322. Що ви розумієте під ноу-хау.
323. Що ви розумієте під ІНЖІНІРІНГ.
324. Що ви розумієте під патентною чистотою товару.
325. Письмова відповідь. Яка відмінність між ноу-хау і ІНЖІНІРІНГОМ. Що може бути найбільш надійним захистом товару на експорт.

Тема 24. Маркетинг вантажних перевезень і зв’язку

326. Дайте визначення, що собою являє пошта і які її зв’язки з маркетингом.
327. Які послуги надає пошта.
328. Які існують почтові відправлення.
329. Основні переваги і недоліки телетайпного і телефоного зв’язку.
330. Яке значення має правильність встановлення коду на поштових відправленнях.
331. Яка відмінність замовленого поштового відправлення від відправлення з повідомленням.
332. Які види транспортних засобів нині є основними конкурентами залізничному транспорту. Переваги і недоліки.
333. Назвіть обов’язки службизалізничних перевезень.
334. Які переваги дають контейнерні перевезення.
335. Що ви розумієте під тарифною справоюв залізничному транспорті.
336. Яку відповідальність несе залізничний транспорт.
337. Які види відправлень залізничним транспортом ви вважаєте правильним у таких випадках (обгрунтуйте):
- клієнт замовляє запасну частину для термінового ремонту автомобіля;
- консервний завод отримує у великій кількості свіжі овочі;
- відходи машинобудівного підприємства необхідно відправити для переплавлення на металургійний завод;
- залізничним транспортом необхідно відправити ящик болтів.
338. З якою метою проводиться приписка автомобільного транспорту.
339. Дайте порівняльну характеристику можливості ефективного використання автомобільного транспорту.
340. Як проводиться перевезення вантажів на далекі і міжнародні віддалі.
341. Якими документами супроводжуються вантажі в автомобільному транспорті.
342. Чому трубопровідний транспорт має низьку конкуренцію із іншими видами транспорту.
343. Яка роль лінійного і трампового пароплавства і в порівнянні з повітряним.
344. Що визначають в пароплавстві одиниці виміру бруто і нетто.
345. Як відшкодуються збитки вантажу під час аварій на суднах.
346. Назвіть переваги і недоліки перевезення вантажів річними суднами в порівнянні їх перевезення залізничним транспортом.
347. Які вантажі придатні для повітряних перевезень.
348. Яке місце займає повітряний транспорт в порівнянні з іншими видами транспорту.
349. Чому повітряний транспорт фінансується державою.
350. Письмова відповідь. Який транспортний засіб найбільше використовується у вашому регіоні, приведіть дані перевезення вантажу за відповідний період (місяць, квартал, рік).
351. Які методи ви запропонували б для кращого функціонування автомобільного транспорту з перевезення пасажирів.
352. Що вигідніше, збільшити кількість рейсі для повітряних перевезень зменшуючи ціну, чи збільшити ціну перевезень зменшуючи кількість рейсів. Обгрунтуйте свою думку.
353. Провести дослідження на предмет використання приватного транспорту в регіоні, його переваги і недоліки в порівняні з державним транспортом.

Тема 25. Суть промислового маркетингу

354. Що собою являє промисловий маркетингв сучасних умовах економіки.
355. Які напрямки діяльності промислового маркетингу.
356. Як пов’язаний маркетинг з промисловою власністю.
357. Що є основою створення конкурентоспроможного товару.
358. Що відноситься до промислового ринку.
359. Які регіони України є найбільш промислово розвинутими.
360. Які основні філософські принципи маркетингу.
361. Що означають терміни сегментування ринку та позиціювання товару.
362. Що розуміють під стратегічним маркетингом.
363. Які основні засоби включає в себе операційний маркетинг.
364. Які основні функції служби маркетингу на промисловому підприємстві.
365. Яка відмінність регіональної і сегментної служби маркетингу.
366. Що собою являє стратегічне планування в маркетингу.
367. Що означає диверсифікаційний аналіз в маркетингу.
368. Письмова відповідь. Проведіть дослідження будь-якого підприємства в регіоні, опишіть для нього службу маркетингу, запропонуйте нові підходи в діяльності та збуту.

Тема 26. Маркетингові дослідження промислового підприємства в сучасних умовах економіки.

369. Як здійснюється управління маркетинговою діяльністю на підприємствах.
370. На який основний фактор зорієнтована виробнича діяльність підприємства.
371. За якими ознаками оцінюється маркетингова можливість підприємства.
372. Якими факторамиоцінюється величина і характер ринку.
373. Які існують способи заволодіння ринком.
374. Як ви розумієте маркетингову концепцію продукції.
375. Що таке концепція товару в маркетингу.
376. У чому полягає суть концепції продажу в маркетинговій діяльності.
377. Що на вашу думку слід зробити для підприємства автокранового заводу, щоб збільшити випуск продукції.
378. Яке місце та роль ціни у ринковій діяльності підприємства.
379. Яким чином пов’язані завдання підприємства з ціновою політикою.
380. Як впливає ринок на політику ціноутворення.
381. Які етапи включає ціноутворення на підприємстві.
382. Що таке монопольна ціна.
383. Що значить виступати на ринку “ціновим лідером”.
384. Як впливає введення нового товару на ринкову ціну.
385. В яких випадках починається відкрита цінова війна на ринку.
386. Що означає політика збиткового лідера.
387. Які ви знаєте методи встановлення цін.
388. У яких випадках підприємство може застосовувати метод “витрат плюс прибуток”.
389. У яких випадках підприємство використовує політику престижних цін.
390. Про які заходи державного регулювання цін повинні знати служби маркетингу.
391. Письмово. При якій ціні за одиницю продукції підприємство могло б отримати максимальний прибуток. Програма випуску продукціїдовільна. Ціна одиниці продукції довільна.
392. Вітчизняні автомобілебудівельники мають єдину можливість перемогти у конкурентній боротьбі із західними компаніями- розпочати цінову відкриту війну. Прокоментуйте це твердження письмово, як це зробити на конкретному прикладі.

Тема 27. Характеристика сфери послуг в маркетинговій діяльності.

393. Дайте визначення послуги.
394. Яка відмінність послуги від конкретного продукту.
395. На які умовні категорії можна поділити послуги.
396. До яких послуг відносяться послуги в “чистому виді”.
397. Як доцільно провадити планування розвитку послуг.
397. Від яких основних факторів залежить розвиток сфери послуг.
398. В яких галузях в даний час найбільш розвинена сфера послуг.
399. Як впливають форми власності на сфери послуг.
400. До яких чистих галузей відносять сфери послуг.
401. Яку класифікацію діяльності має сфера послуг.
402. В чому виражається сфера послуг у роздрібній торгівлі.
403. Яка основна стратегія маркетолога в сфері послуг.
404. Як впливає конкуренція на сферу послуг.
405. Письмова відповідь. Які б види послуг ви запропонували в магазині продажу товарів побутового призначення.
406. Письмова відповідь. Які послуги можна надавати в освіті під час навчання.

Орієнтований перелік тем (курсових) дипломних робіт,
які пропонуються для дослідження регіону або окремого підприємства

1. Маркетингове забезпечення підвищення ефективності підприємства.
2. Впровадження маркетингової концепції управління господарською діяльністю підприємства.
3. Маркетингова програма як організаційно-економічна основа удосконалення системи маркетингу на підприємстві.
4. Шляхи удосконалення цінової політики підприємства.
5. Шляхи удосконалення товарної політики підприємства.
6. Впровадження системи ФОПСТИЗ - Формування попиту стимулювання збуту (на прикладі регіону).
7. Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства (на конкретному прикладі).
8. Організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
9. Шляхи удосконалення організації маркетингових досліджень (на прикладі підприємств регіону).
10. Шляхи удосконалення товароруху в збутову мережу.
11. Економічне обгрунтування програми підвищення конкурентоздатності підприємства.
12 Маркетингове забезпечення підвищення конкурентоздатності товаручи послуг.
13. Маркетингове забезпечення покращення фінансового стану підприємства.
14. Маркетингове забезпечення покращення використання активів підприємства - інвестиційної діяльності.
15. Шляхи удосконалення збутової політики підприємства, на внутрішньому та зовнішньому ринках.
16. Економічна оцінка маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах діяльності .
17. Маркетингове забезпечення прискорення оборотності оборотного капіталу підприємства.
18. Маркетингове забезпечення фінансового планування підприємства (на прикладі розробки стратегічної програми випуску товару для будь яких ринків)
19. Вплив маркетингових досліджень на ефективність планування діяльності підприємства.
20. Економічне стимулювання реалізації маркетингової програми на підприємстві.
21. Шляхи удосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.
22. Дослідження регіонального середовища як основа маркетингової діяльності підприємства.
23. Шляхи удосконалення стратегії і тактики ціноутворення на підприємстві.
24. Економічне обгрунтування методів просування товарів до споживачів (на прикладі регіону)
25. Шляхи удосконалення стратегії і тактики забезпечення системи комунікацій та стимулювання збуту (на прикладі ....)
26. Планування і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
27. Економіко-маркетологічна оцінка управлінських рішень (на прикладі ...).
28. Резерви підвищення маркетингової діяльності і підвищення конкурентоздатності підприємства.
29. Маркетингове забезпечення системи збору, обробки і захисту комерційної інформації на підприємстві.
30. Економічна оцінка ринкових можливостей підприємства.
31. Вплив маркетингової інформаційної системи на економічну ефективність діяльності підприємства.
32. Сервісне обслуговування в системі маркетингу (на прикладі...).
33. Психологічні фактори удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
35.Економіко-маркетологічне забезпечення діяльності підприємства на фондовому ринку.
36. Економічна оцінка ефективності рекламної програми підприємства.
37. Маркетингове забезпечення торговельної діяльності підприємства.
38. Вплив маркетингових концепцій на зміст економічних методів управління (на прикладі ...).
39. Вплив маркетингової концепції управління підприємством на удосконалення системи стимулювання раці.
40. Економічна оцінка ролі міжнародного маркетингу в підвищенні ефективності діяльності підприємства.
41. Управління конкурентоспроможністю підприємства на регіональному (міжнародному) ринку.
42. Шляхи удосконалення матеріально-технічного постачання на підприємстві.
43. Обгрунтування комплексу маркетингу для забезпечення платних послуг бюджетними організаціями.
44. Вплив персонал-маркетингу на показники ефективності діяльності підприємства.
45. Маркетинговий прогноз конкурентоспроможності підприємства.
46. Маркетингове забезпеченнявпровадження інвестиційної діяльності підприємства.
47. Шляхи удосконалення організаційних структур маркетингових підрозділів підприємств.
48. Економічне обгрунтування сегментування ринку, та вибір цільових ринків.
49. Економічне дослідження споживачів на товарних ринках.
50. Економічне обгрунтування стратегії підприємства виходу на зовнішній ринок.
51. Використання маркетингу у сферах послуг.
52. Використання маркетингу в оптовій і роздрібній торгівлі.
53. Використання маркетингу в інвестиційній політиці.
54. Використання маркетингу в міжнародній торгівлі.
55. Використання маркетингу в рекреаційній індустрії.
56. Використання маркетингу в розвитку туризму.
57. Використання маркетингу в сільському господарстві.
58. Використання маркетингу в закладах освіти.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.