Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОГРАМА КУРСУ

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Курс дисципліни „Маркетингові дослідження” в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” спеціальності „Маркетинг” у педагогічному університеті є одним з профілюючих курсів. Мета курсу – поглиблення знань про впровадження концепції маркетингу у практику та закладання експериментальної бази для успішного засвоєння основ дисципліни „Маркетингові дослідження”. В ньому органічно поєднується вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу і адаптацію теорії та практики маркетингових досліджень до умов вітчизняного ринку.

Курс „Маркетингові дослідження” формує у студентів уявлення про маркетингові дослідження як науку , знайомить з історією виникнення маркетингу і маркетингових досліджень , представляє в систематизованому вигляді дані про напрями , організацію і найважливіші методи маркетингових досліджень у малому і середньому бізнесі.

Важливими завданнями курсу „Маркетингові дослідження” є:

- Формування знань про суть маркетингових досліджень;
- Обґрунтування важливого значення проведення маркетингових досліджень в умовах ринкової економіки;
- Визначення мети та завдань маркетингових досліджень;
- Вивчення напрямів використання результатів маркетингових досліджень;
- Ознайомлення із класифікацією маркетингових досліджень;
- Характеристика процедури вибору суб’єкта маркетингових досліджень;
- Ознайомлення із системою принципів проведення маркетингових досліджень;
- Розкриття змісту Міжнародного кодексу з практики маркетингових і соціальних досліджень;
- Ознайомлення із змістом процесу маркетингових досліджень;
- Вивчення процедури дослідження потреб і типології споживачів;
- Визначення особливостей мотивації купівель;
- Ознайомлення із змістом дослідження поведінки покупців;
- Розкриття суті попиту в системі маркетингу;
- Знайомлення із класифікацією попиту , методами оцінки і вивчення попиту;
- Формування теоретичних знань для вмілого та гнучкого використання набутих знань на практиці.

Вважається, що методика проведення усіх видів навчальних занять(лекції, практичні заняття з розв’язування задач, тестові завдання) враховує сучасні потреби майбутнього фахівця по маркетингу.

Лекційний курс із дисципліни „Маркетингові дослідження” повинен супроводжуватись добре підготовленими лекційними демонстраціями, а також застосуванням комп’ютерної техніки(лекції, практичні заняття, виконання курсових, магістерських та дипломних робіт).

При проведенні практичних занять потрібно формувати у студентів навики наукового викладу теоретичного матеріалу і вміння розв’язувати задачі.

Виклад курсу „Маркетингові дослідження” і контроль досягнутих успіхів студентів здійснюється із застосуванням модульно-рейтингової системи: програма ділиться на два модулі; модульна атестація охоплює теоретичні питання програми, вміння студентів розв’язувати практичні завдання. За час вивчення кожного модуля студенти виконують одну контрольну роботу.

У робочій програмі навчальної дисципліни „Маркетингові дослідження” вказуються питання, що виносяться на самостійне опрацювання.

При оцінюванні результатів навчання студентів потрібно керуватися такими критеріями національної шкали оцінювання :

Оцінка „відмінно” ставиться тоді , коли студент :

- Правильно розуміє суть, значення , методику, основні напрями проведення маркетингових досліджень, дає точне визначення і пояснення основних понять, теорій, законів; а також правильне визначення величин, їх одиниць і методів вимірювання;
- Правильно виконує рисунки, схеми і графіки, які супроводжують відповідь;
- Будує відповідь за власним планом, супроводжуючи розповідь новими прикладами, вміє застосовувати знання в новій ситуації при виконанні практичних завдань;

- Вміє встановити зв’язок між матеріалом, що вивчається, і раніше вивченим матеріалом з курсу маркетингових дисциплін, а також з матеріалом, засвоєним при вивченні інших предметів.

Оцінка „добре” ставиться , якщо відповідь відповідає основним вимогам до відповіді на оцінку „Відмінно”, але студент не використовує власний план відповіді, нові приклади, не застосовує знання в новій ситуації, не може встановити зв’язку з раніше вивченим матеріалом і матеріалом, який засвоєний при вивченні інших предметів.

Оцінка „задовільно” ставиться, якщо більша частина відповіді задовольняє вимоги до відповіді на оцінку „добре”, але у відповіді виявляються окремі прогалини, які не перешкоджають подальшому засвоєнню програмного матеріалу; студент вміє застосовувати одержані знання при розв’язуванні простих задач з використанням готових формул, але має певні проблеми при розв’язуванні задач, які вимагають перетворення формул.

Оцінка „незадовільно” ставиться у цьому випадку, якщо студент не оволодів основними знаннями і вміннями у відповідності з вимогами програми.

Зміст програми

Модуль 1

Вступ

Суть і роль маркетингових досліджень. Система маркетингових досліджень як найважливіша система маркетингової інформаційної системи (МІС). Міжнародний кодекс із практики маркетингових і соціальних досліджень.

1.  Класифікація маркетингових досліджень.

1.1.Основні визначення поняття маркетингові дослідження.

1.2.Мета та основні завдання маркетингових досліджень.

1.3.Класифікація маркетингових досліджень за цільовою ознакою, методами дослідження, об’єктами дослідження.

1.4.Внутрішні і зовнішні суб’єкти маркетингових досліджень. Вибір конкретного суб’єкта маркетингових досліджень.

1.5.Методи маркетингових досліджень, їх значення. Основні принципи маркетингових досліджень.

2.  Процес дослідження маркетингу.

2.1.Основні етапи маркетингових досліджень. Визначення проблеми і об’єкта. Визначення мети. Розробка плану дослідження: вибір методу збору даних, вибір дослідницького інструментарію, складання плану вибіркового обстеження. Збір і обробка даних. Інтерпретація (аналіз) даних. Підготовка і презентація звіту про результати дослідження.

Використання результатів досліджень. Оцінка наслідків використання результатів досліджень.

3. Маркетингова інформація, її види та способи збору

Маркетингова інформація – важливий етап маркетингових досліджень.

Вимоги до маркетингової інформації.

Основні тенденції одержання більш широкої і більш доброякісної інформації за Ф. Котлером.

Джерела і види інформації: комерційні, публічні, персональні, емпіричні та їх характеристика.

Система маркетингової інформації (СМІ) її чотири складові.

Поняття системи внутрішньої звітності, системи збору зовнішньої поточної інформації, системи аналізу інформації. Інформація первинна і вторинна. Основні методи збору первинної інформації. Переваги і недоліки опитування. Характеристика спостереження. Суть експерименту.

Анкетування як спосіб збору первинних даних і телефонне опитування, поштове опитування, особисте інтерв’ю.

Основні знання і вміння, які повинен набути студент після засвоєння модуля 1

Студенти повинні знати:

Ключові поняття і терміни:

- Маркетингове дослідження;
- Макро- та мікро середовище;
- Об’єкт дослідження;
- Суб’єкт дослідження;
- Збут;
- Конкуренція;
- Методи дослідження;
- Маркетингова інформація.

Приблизний перелік тем практичних занять

1.  Аналіз маркетингової інформації
2.  Організація вибіркового дослідження в системі маркетингу.
3.   Анкетне опитування як метод збору інформації про маркетингову діяльність.
4.  Дослідження та аналіз конкуренції.


Модуль 2

4. Дослідження покупців.

4.1. Дослідження потреб і типологія споживачів. Три категорії: нужда, потреба, попит. Визначення потреби. Чотири стадії розвитку потреби: виникнення, поширення, насичення і стабілізації, стадія поступового згортання і відмирання окремої потреби.

Класифікація потреб.

Суспільні і особисті потреби. Поділ потреб за змістом: природні(первинні) потреби і соціальні. Потреби за формою вибору: матеріальні і духовні. Загальні й окремі потреби.

Раціональні та ірраціональні потреби. Поточні і перспективні потреби.

Поділ потреб за мірою кількісної визначеності: абсолютні, дійсні, задоволені, платоспроможна потреба.

Дослідження вимірювання потреб. Нормативні й експертні методи у вивченні потреб. Визначення ступеня задоволення абсолютних потреб і дійсних потреб.

4.2. Мотивації купівлі

Мета поведінки споживачів. Залежність ефективності діяльності підприємств від мотивації.

Класифікація потреб і їхній вплив на мотивацію за А.Маслоу. Ієрархія потреб за Маслоу.

Узагальнена матриця мотиваційних чинників. Мотиви первинні(природжені, біогенні) і вторинні(придбані, соціогенні).

4.3. Дослідження поведінки покупців.

Основні принципи маркетингової діяльності у сфері вивчення поведінки покупців:

- Незалежність покупців;
- Мотивація і поведінка покупців – об’єкт системного дослідження.
- Поведінка покупців піддається впливу;
- Купівельна поведінка соціально законна.

Етапи процесу вивчення поведінки покупців на ринку і їх суть.

Моделювання поведінки підприємств-покупців. Модель поведінки кінцевого покупця на ринку. Розгорнута модель поведінки покупців(„модель чорного ящика”).

Види ринку, що сприймаються покупцями. Види інформації, які використовуються для зменшення ризику.

4.4. Типологія споживачів.

Панельні обстеження – джерело інформації для розробки типології споживачів. Процес побудови типології споживачів.

5. Вимірювання і прогнозування попиту.

Попит у системі маркетингу: суть і класифікація.

Платоспроможний попит. Зв’язки платоспроможного попиту і потреб. Кількісна і якісна відмінність платоспроможного попиту і потреби. Узагальнена класифікація попиту.

Ринковий попит і чинники,  що впливають на нього.

Ринковий потенціал і ринковий мінімум. Дві групи чинників, які впливають на попит: зовнішні і внутрішні. Попит на товари підприємства. Формула для його вираження. Прогноз продажу товарів підприємства. Програма експертизи. Етапи експертизи і їх суть. 

Основні знання і вміння, які повинен набути студент після засвоєння модуля 2

Студенти повинні знати:

Ключові поняття і терміни:

нужда, потреба, попит;
Модель поведінки покупця: проста й розгорнута, панельні обстеження.
Платоспроможний попит, ринковий попит, ринкові потенціали і ринковий мінімум.

Закони і принципи:

Ієрархія потреб за А. Маслоу; принципи маркетингової діяльності у сфері вивчення поведінки покупців; модель поведінки кінцевого покупця на ринку; формула для вираження попиту на товари підприємства.

Приблизний перелік тем практичних занять

1. Ознайомлення з видами та змістом кон’юнктурної роботи, підготовкою і проведенням кон’юнктурної роботи , підготовкою і проведенням кон’юнктурної наради та розробка прогнозів розвитку ринку.
2.  Дослідження потреб і типологія споживачів.
3.  Дослідження процесу приймання рішення стосовно купівлі товарів.

Критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання

Формою контролю досягнутих успіхів студента за модуль, семестр та дисципліну в цілому є модульно-рейтингові письмові завдання. Залік та письмовий екзамен складають лише ті студенти, які за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку „не зараховано” і „незадовільно” і перездають залік чи екзамен за талонами №2 і № К.

Структура модульного завдання має бути такою, щоби можна було провести оцінювання теоретичних знань і практичних вмінь студента за даний модуль програмного матеріалу, а також врахувати систематичність виконання та захист ним лабораторних робіт.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр переводиться в системі оцінювання університету, після чого проводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS відповідно до таблиці:

Шкала оцінювання ECTS
Шкала оцінювання університет у(в балах) Національна шкала оцінювання Оцінка з заліку Шкала ECTS
Сумарна модульна оцінка(в балах) Оцінка за шкалою ECTS   Визначення
88-100 „відмінно”     „зараховано” 94-100 A Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 „добре” 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна відповідь з певною кількістю грубих помилок
50-70 „задовільно” 63-69 D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 „Незадовільно” „не зараховано” 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати. Перед тим як отримати залік.
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота.

Бібліографія

1.  Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268с.
2.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384с.
3.  Крамаренко В.І., Холод Б.І. Маркетинг: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 258 с.
4.  Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник. – Львів: „Новий Світ – 2000”; „Магнолія плюс”. – 2003. – 288 с.
5.  Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник. – 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська Політехніка”, „Інтелект-Захід” 2002. – 244 с.
6. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження. - 2-е вид. – Київ: „Наукова Думка”. – 2000.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.