Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Мальцева Л.В.
Вісник Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка. - 2012. - №4(239). - Ч.ІІ. - С.159-163.

«Організація екскурсійних послуг» як навчальна дисципліна

Організація екскурсійних послуг Екскурсійна діяльність має понад столітню історію свого розвитку, але підвалини екскурсійної теорії та практики, як і туризму, мають глибоке історичне коріння. Сучасні форми екскурсійної діяльності закладалися давніми мандрівниками, які поширювали відомості про навколишній світ, пробуджували цікавість у широкого загалу до культури та історичної спадщини різних народів. І сьогодні екскурсійна діяльність, як специфічний вид діяльності людини з надання екскурсійних послуг, дозволяє реалізувати пізнавальну функцію туризму. Разом с цим, екскурсійна діяльність – окрема форма просвітницько-дозвіллєвої діяльності серед населення. Вона поступово інтегрується у сферу соціально-культурної діяльності, а від так, знання сутності та функцій, видів та особливостей, методичних прийомів проведення та організації екскурсії набувають ще більшого значення у підготовці фахівців туристичної галузі.

Щодо теоретичних та методичних основ екскурсознавства, то ці питання висвітлені у багатьох наукових та науково-методичних працях вітчизняних (В. Бабарицька, А. Короткова, І. Чагайда, Л. Нечипорчук та ін.) і зарубіжних (В. Герд, Р. Дьякова, Б. Ємельянов, Н. Гецевич, Н. Савіна та ін.) вчених. Опосередковано ці питання розглядали М. Мальська, В. Худо, Г. Науменко, В. Федорченко та ін. Екскурсійна діяльність – це складна і проблемна сфери туристичної галузі. Особливої актуальності цей напрямок у наукових та практичних дослідженнях отримав у зв’язку із зростанням попиту на екскурсійні послуги та їх обсягу на ринку організованого туризму. Тому, сьогодення потребує більш ґрунтовних досліджень щодо методики підготовки екскурсій для різних верств населення та надання екскурсійних послуг. Виходячи з цього, наукова та методична розробка навчальної дисципліни «Організація екскурсійних послуг» є досить актуальною.

Мета статті полягає у аналізі навчальної дисципліни «Організація екскурсійних послуг», яка відноситься до професійно орієнтованих та вивчається студентами спеціальності 8.050401 «Туризм». Відповідно до мети нами були визначені завдання: розглянути структуру курсу; визначити концептуальні підходи щодо викладу навчального матеріалу.

Основне завдання дисципліни «Організація екскурсійних послуг» полягає у формуванні системи базових знань в основі яких лежить три складові – генетична, теоретична та практична. Генетична складова розкриває історію екскурсійної діяльності та особливості її розвитку в Україні, сучасний стан та перспективи розвитку. Теоретична складова включає знання теорії (сутність екскурсії, її ознаки та функції, підходи до класифікації за різними критеріями, застосування елементів педагогіки, психології та логіки в екскурсії, структура екскурсії) та екскурсійної методики (методичні прийоми показу, розповіді, використання наочних матеріалів «портфеля екскурсовода» тощо). Практична складова висвітлює особливості організації та надання екскурсійних послуг, специфіку застосування методичних прийомів в екскурсіях різних за змістом, складом учасників, місцем проведення, способом пресування та формою проведення, а також технології розробки та проведення екскурсій.

Підручники з теорії та практики екскурсійної діяльності, якими сьогодні забезпечені студенти, висвітлюють генетичну складову [3], теоретичну [2, 5, 4] або практичну [1, 4] складові. Нажаль, нема підручника, який би ґрунтовно та логічно висвітлював усі аспекти екскурсійної діяльності. Це унеможливлює якісну підготовку фахівців, які будуть працювати в туристичній галузі. У такому разі, вагома роль у формуванні знань з цієї дисципліни належить викладачеві та правильно організованому навчальному процесу.

Навчальним планом передбачається вивчення дисципліни «Організація екскурсійних послуг» на другому курсі упродовж року. Вона відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців спеціальності «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування». Головною метою дисципліни є формування у студентів теоретичних, професійних знань та практичних навичок з організації та планування екскурсійної діяльності, розробки та проведення екскурсій, а також з особливостей надання екскурсійних послуг різним категоріям туристів.

Навчальний матеріал з даної дисципліни вивчається під час аудиторних занять (лекції, практичні заняття та семінари) та виконання блоку самостійної роботи. Робоча програма включає 162 години, з яких 26 годин – лекції, 36 годин – практичні заняття. У першому семестрі вивчається матеріал щодо ретроспекції екскурсійної справи, сутності екскурсії та її ознак, структури екскурсії та методичних прийомів в екскурсії, у другому – особливості різновидів екскурсій, методика розробки та проведення оглядових й тематичних екскурсій.

Практичні заняття передбачають знайомство з критеріями відбору та заповненням карток екскурсійних об’єктів, особливостями побудови схем екскурсійного маршруту, розробкою контрольного й індивідуального тексту, у тому числі й з урахуванням категорії туристів та складанням технологічної карти екскурсії. Саме під час практичних занять студенти набувають практичні навички щодо методики розробки та проведення екскурсій. Певна частина завдань до аудиторної роботи носить творчий характер. Зміст завдань відповідає алгоритму розробки екскурсії за певною темою. Від заняття до заняття накопичується матеріал, який стане у нагоді під час виконання творчого завдання, яке передбачає розробку нової теми екскурсії (оглядової або тематичної). Студентам пропонується розробити екскурсію (індивідуальний текст) за обраною темою, наприклад:

- Оглядова екскурсія містом «Звідкіля є, пішла земля Луганська» (варіанти: з використанням транспорту; для дорослих, гостей міста; кількість – 15 осіб);
- Мій Донбас «…Я не в гості прийшов до тебе, а помножить твою красу…» (варіанти: з використанням транспорту; для гостей міста; кількість – 10 осіб);
- Оглядова екскурсія ЛНУ імені Тараса Шевченка «Шляхами знань» (варіанти: для шкільної молоді; кількість – 20 осіб);
- Заповідними стежками Луганщини «…Та чую я серцем поезію в них, степах цих широких, пустинях сумних!» (варіанти: з використанням транспорту; для дорослих, гостей міста; кількість – 15 осіб)
- Луганщина літературна (М. Грінченко, В. Даль, М. Чернявський, М. Матусовський, В. Титов, Л. Костенко, Т. Снєжина) та ін.

Обов’язковою є презентація змодельованої екскурсії з використанням мультимедійних технологій. Такий підхід у викладанні дисципліни, на наш погляд, є більш результативним: підвищується теоретичний та практичний рівні підготовки студентів.

Використання у навчальному процесі екскурсій-презентацій – це шлях до підвищення якості професійної та практичної підготовки фахівців сфери обслуговування. Перспективи подальших розробок автор бачить у введенні до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Туризм» факультативного курсу «Екскурсознавець».

Література

1. Довженко Г. П. Экскурсионное дело: учебное пособие / Г.П. Долженко. – Ростов н/Д: Феникс; М.: ИКЦ «МарТ», 2009. – 272 с.
2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник / Б.В. Емельянов. – М.: Советский спорт, 2008. – 216 с.
3. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посібник. / [В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова та ін.] – К., Кондор. – 2004. – 166 с.
4. Савина Н.В. Экскурсоведение: учебное пособие / Н.В. Савина. – Минск: БГЭУ, 2009. – 256 с.
5. Чагайда І.М., Грибанова С.В. Екскурсознавство: Навчальний посібник / І.М. Чагайда, С.В. Грибанова. – К.: Альтерпрес, 2004. – 240 с.

Мальцева Л. В. «Організація екскурсійних послуг» як навчальна дисципліна

У статті аналізується «Організація екскурсійних послуг» як навчальна дисципліна професійного спрямування. Розглянута структура курсу та висвітлені концептуальні підходи щодо викладу навчального матеріалу.

Ключові слова: організація екскурсійних послуг, структура курсу, форми організації занять.

Мальцева Л.В. «Организация экскурсионных услуг» как учебная дисциплина

В статье анализируется «Организация экскурсионных услуг» как учебная дисциплина профессиональной направленности. Рассмотрена структура курса и освещены концептуальные подходы к изложению учебного материала.

Ключевые слова: организация экскурсионных услуг, структура курса, формы организации занятий.

Maltseva L. V. «Organization of excursion services» as a academic discipline

In the article analyses the “Organization of excursion services” as professionally oriented academic discipline. Was consider the structure of the course and were covered the conceptual approaches to the presentation of educational material.

Key words: organization of excursion services, structure of course, forms of organization of employments.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.