Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Максимюк М.Н.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №234. - С.67-70.

Оцінка стану та перспективи розвитку ділового туризму в Україні

Туризм забезпечує динамічний розвиток економік багатьох країн, роблячи істотний внесок у ВВП, збільшуючи зайнятість населення, формуючи доходну частину бюджету. У світі одним з важливих і перспективних видів туризму є діловий туризм. Цей вид туризму може дозволити завантажити номерний фонд засобів розміщення України в «низький сезон» і дасть додатковий прибуток суб'єктам туристичної індустрії, оскільки «ділові туристи відрізняються більш високим рівнем витрат порівняно з відпочиваючими туристами» [1, с. 35].

Питань розвитку ділового туризму присвячені дослідження Драчевой О.Л., Забаева Ю.В., Исмаева Д.К. [1], Нікітенко С.І. [2], Пандяк І.Г. [3] та ін. Відсутність системності та послідовності у вивченні проблем розвитку ділового туризму в Україні, складність і багатоплановість досліджуваних питань обумовлюють актуальність теми дослідження.

Мета дослідження - розробити рекомендації щодо розвитку ділового туризму в Україні на основі оцінки його стану.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

- вивчити тенденції розвитку ділового туризму у світі та Україні;
- виявити основні проблеми, що перешкоджають розвитку ділового туризму в Україні;
- розробити рекомендації щодо розвитку ділового туризму в Україні.

Протягом останніх років серед основних цілей міжнародних туристських прибуттів «ділові і професійні» складають 15% (рис. 1).

Основные цели международных туристских прибытий
Рис. 1. Основні цілі міжнародних туристських прибуттів.

Джерело: побудовано за даними [4].

Обсяг ділових поїздок (Business Travel & Tourism Spending) за даними Всесвітньої ради подорожей та туризму (World Travel and Tourism Council, WTTC) за 2011 рік в усьому світі склав $899 млрд., приватних подорожей (Travel Leisure & Tourism Spending) - $2,962 трлн. До 2021 року WTTC прогнозує зростання обсягу ділових поїздок у всьому світі до $1,401 трлн., приватних подорожей до $4,603 трлн. [5]. Обсяг українського ринку ділових подорожей за оцінкою WTTC в 2011 році склав $2,883 млрд. і прогнозується зростання до 2021 року до $6,116 млрд. у цінах 2011 р. в середньому щорічно темп приросту становитиме 7,4% в рік. При цьому обсяг українського ринку приватних подорожей в 2011 - $6,271 млрд. і прогнозується зростання до 2021 року до $9,349 млрд. у цінах 2011 р. в середньому щорічно темп приросту становитиме 5,1% в рік. Різниця середніх щорічних темпів приросту на 2,3% призведе до того, що частка ділових поїздок у сумі ділових поїздок і приватних подорожей (за даними млрд. дол. США у цінах 2011) в Україні протягом 10 років збільшиться з 31,5% до 39,5%, тобто на 8,1% або на чверть.

У світі за десять років з 2011 по 2021 рік з урахуванням коректування на інфляцію обсяг приватних подорожей збільшиться на 55,4%, а ділових поїздок на 55,8% (див. табл. 1), тобто відмінність складає лише 0,4%. Остання цифра цілком може входити в розмір похибки при прогнозуванні.

Таблиця 1.

Динаміка приватних подорожей і ділових поїздок в Україні за 2011-2021 рр ..
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Приватні подорожі
млрд. грн. 51,419 59,079 65,832 72,659 79,62 87,242 95,313 103,844 112,987 122,784 133,43
млрд. дол. США 6,271 7,063 7,744 8,391 8,903 9,463 10,122 10,812 11,533 12,288 13,091
ланцюговий темп приросту, %   12,6 9,6 8,4 6,1 6,3 7,0 6,8 6,7 6,5 6,5
базисний темп приросту, %   12,6 23,5 33,8 42,0 50,9 61,4 72,4 83,9 95,9 108,8
млрд. дол. США у цінах 2011

6,271

6,702 7,079 7,406 7,692 7,989 8,273 8,544 8,811 9,076 9,349
ланцюговий темп приросту, %   6,9 5,6 4,6 3,9 3,9 3,6 3,3 3,1 3,0 3,0
базисний темп приросту, %   6,9 12,9 18,1 22,7 27,4 31,9 36,2 40,5 44,7 49,1
Ділові поїздки
млрд. грн. 23,637 28,061 33,249 38,943 45,297 51,628 57,86 64,257 71,228 78,927 87,285
млрд. дол. США 2,883 3,355 3,911 4,498 5,065 5,6 6,145 6,69 7,271 7,899 8,564
ланцюговий темп приросту, %   16,4 16,6 15,0 12,6 10,6 9,7 8,9 8,7 8,6 8,4
базисний темп приросту, %   16,4 35,7 56,0 75,7 94,2 113,1 132,0 152,2 174,0 197,1
млрд. дол. США у цінах 2011

2,883

3,183 3,575 3,969 4,376 4,728 5,022 5,287 5,555 5,834 6,116
ланцюговий темп приросту, %   10,4 12,3 11,0 10,3 8,0 6,2 5,3 5,1 5,0 4,8
базисний темп приросту, %   10,4 24,0 37,7 51,8 64,0 74,2 83,4 92,7 102,4 112,1
Частка ділових поїздок у сумі ділових поїздок і приватних подорожей (за даними млрд. дол. США у цінах 2011 року), %
Частка, % 31,5 32,2 33,6 34,9 36,3 37,2 37,8 38,2 38,7 39,1 39,5

Джерело: складено автором за даними WTTC [6]

Зовсім інша ситуація в Україні. За десять років з 2011 по 2021 рік з урахуванням коректування на інфляцію обсяг приватних подорожей збільшиться на половину (49,1%), а ділових поїздок більш ніж в два рази (на 112,1% або в 2,121 рази), отже, різниця в прирості становить 63,1%.

Така істотна різниця в приростах пояснюється великим потенціалом розвитку ділового туризму в Україні в найближчі десять років на тлі різниці в базах порівняння (більше ніж два рази):

- для приватних подорожей - 6,271 млрд. дол. США,
- для ділових поїздок 2,883 млрд. дол. США.

З більш низької бази «легше» математично збільшити обсяг у два рази, тому що для цього потрібно меншу кількість збільшення, ніж для більшої бази порівняння для досягнення подвоєння вихідної бази.

В абсолютних приростах за десять років з 2011 по 2021 рік з урахуванням коректування на інфляцію обсяг приватних подорожей в Україні збільшиться на 3,078 млрд. дол. США, а ділових поїздок на 3,233 млрд. дол. США.

Для порівняння динаміки збільшення ділових поїздок і приватних подорожей в Україні побудуємо лінійний тренд (див. рис. 2) за даними таблиці 2.

Таблиця 2.

Додаткова статистика по лінійному тренду для ділових поїздок, так і приватних подорожей в Україні за 2011-2021 рр ..
Показник Ділові поїздки Приватні подорожі
Тренд T=0,3272·t + 2,6303 T=0,2994·t + 6,1299
Коефіцієнт детермінації 0,9934 0,9946
Інтерпретація коефіцієнта детермінації 99,34% мінливості обсягу ділових поїздок пояснюється трендом 99,46% мінливості обсягу приватних подорожей пояснюється трендом

Джерело: розраховано автором за даними WTTC [6]

Інтерпретація коефіцієнта детермінації в таблиці 2 підтверджується графічно на рис. 2.

Динамика частных путешествий и деловых поездок в Украине за 2011-2021 гг. и линейный тренд
Рис. 2. Динаміка приватних подорожей і ділових поїздок в Україні за 2011-2021 рр .. і лінійний тренд.

Кутові коефіцієнти 0,3272 для ділових поїздок і 0,2994 для приватних подорожей досить близькі. Як відомо кутовий коефіцієнт чисельно дорівнює тангенсу кута (що становить найменший поворот від осі Ox до осі Оу) між додатним напрямком осі абсцис і даною прямою лінією. Отже, тренд для ділових поїздок має кут нахилу до осі Ox дорівнює 18,11°, а для приватних подорожей 16,67°. Відмінність становить 1,44°, що є несуттєвим (див. рис. 2).

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що за 2011-2021 роках з урахуванням коригування на інфляцію обсяг ділових поїздок у світі збільшиться на 55,8%, а в Україні - на 112,1%. Перевищення середніх щорічних темпів приросту ділових поїздок над приватними подорожами в Україні призведе до збільшення частки ділових поїздок у загальній сумі поїздок з 31,5% до 39,5%.

Незважаючи на те, що прогнози розвитку ділового туризму в Україні в цілому позитивні, залишається ряд невирішених проблем, які перешкоджають його розвитку:

1) Відсутність необхідної статистичної інформації про розвиток ділового туризму, послідовної державної політики в сфері ділового туризму в Україні.

2) Нерозвинена інфраструктура ділового туризму. «За результатами дослідження міжнародних ділових організацій столиця і інші міста України виявляються далеко не на висоті за якістю ділової інфраструктури. Менше 20% українських готелів сьогодні відповідають вимогам світових стандартів за рівнем комфорту» [2, с.140].

3) Невідповідність ціни якості надаваних послуг. За показником «Цінова конкурентоспроможність туріндустрії» Україна в рейтингу Всесвітнього економічного форуму (WEF) у 2011р. посідає 119 місце у світі, за якістю телекомунікацій - 68 місце і т.д. (див. рис. 3).

Место Украины в рейтинге общей конкурентоспособности стран в сфере туризм
Рис. 3. Місце України в рейтингу загальної конкурентоспроможності країн в сфері туризму.

Джерело: побудовано автором за даними звітів Світового економічного форуму (WEF).

Крім того, враховуючи, що «загальносвітовою тенденцією виступає переважне використання для подорожей авіатранспорту(53%)» [4], 93 місце України за показником «Інфраструктура авіатранспорту» може істотно знизити приплив іноземних ділових туристів в Україну.

4) Нерівномірний розподіл ділових туристів по території України. В основному в Україні «розвивається напрям «ділового» туризму у великих містах, особливо в Києві, Харкові, Донецьку та Дніпропетровську» [7]. Причина - розвиток інфраструктури в містах, які приймають чемпіонат Європи з футболу у 2012р.

5) Відсутність ефективної маркетингової політики для просування ділового туризму на зарубіжних ринках.

6) Недостатньо розвинена система професійної підготовки та перепідготовки кадрів для індустрії ділового туризму. Послуги з навчання та підвищення кваліфікації кадрів у сфері ділового туризму пропонує Асоціація ділового туризму України шляхом організації тренінгів, семінарів, міжнародних конференцій [8]. Цього недостатньо для забезпечення європейської якості обслуговування ділових туристів.

У статті вивчена динаміка обсягу ділових поїздок і приватних подорожей у світі та Україні за даними Всесвітньої ради подорожей та туризму за десять років з 2011 по 2021 рік; розраховані ланцюгові і базисні темпи приросту показників; виконано порівняння динаміки збільшення ділових поїздок і приватних подорожей в Україні з допомогою лінійного тренду; виявлено ряд невирішених проблем, що перешкоджають розвитку ділового туризму: відсутність необхідної статистичної інформації, нерозвинена інфраструктура, невідповідність ціни якості наданих послуг та ін

Для розвитку ділового туризму в Україні необхідно побудова партнерських відносин між державою, навчальними закладами, підприємствами, міжнародними організаціями з метою удосконалення системи збору статистичних даних за рахунок впровадження методології WTTC, переходу засобів розміщення на європейську систему категоризації HORTEC, розробки і реалізації державної політики, ефективної маркетингової стратегії для просування ділового туризму, розвитку системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів у сфері ділового туризму і т.д. Це дозволить отримати додатковий прибуток, забезпечити робочі місця і дасть збільшення надходжень до бюджету. Напрямки подальших досліджень - оцінка факторів розвитку ділового туризму в Криму.

Джерела та література

1. Економіка і організація туризму: міжнародний туризм: учеб. посібник / О.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Ісмаєв та ін - М: КНОРУС, 2007. - 576 с.
2. Нікітенко С.І. Діловий туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С.І. Нікітенко // Наукові праці. - 2006. - Т.52. - Вип.39. - С. 139-143.
3. Пандяк І.Г. Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні / І.Г. Пандяк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Географія. - 2007. - Вип. 34. - С.183-188.
4. Проект Стратегії розвитку туристично-рекреаційного комплексу Криму - 2020 / під ред. І.М. Яковенко. - Сімферополь, 2011. - 75 ц.
5. Travel & Tourism Economic Impact 2011 World, World Travel & Tourism Council. - London, 2011. - 17 p.
6. Travel & Tourism Economic Impact 2011 Ukraine, World Travel & Tourism Council. - London, 2011. - 20 p.
7. Український туризм у 2011 році: 10 найактуальніших тенденцій: [Електронний ресурс]: за станом на 15.05.2012. - Режим доступу: http://prohotelia.com.ua/2011/08/10-trends-in-ukrainian-tourism/
8. Асоціація ділового туризму України: [Електронний ресурс]: за станом на 15.05.2012. - Режим доступу: http://www.mice.com.ua/index.php?Lev=ukrpartners&Lang=rus


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.