Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Кафедра економікиНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З КУРСУ

МАКРОЕКОНОМІКА

для студентів економічних спеціальностей
Дрогобич – 2003

Затверджено
на засідання кафедри економіки
протокол № ___
від “___” __________ 2003 р.

Навчальна програма з курсу "Макроекономіка" розрахована на 36 годин теоретичного і 36 годин практичного навчання студентів економічних спеціальностей Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Плани семінарських (практичних) занять містять теми рефератів та список рекомендованої літератури до кожного заняття, а також теми індивідуальних семестрових завдань та питання для підготовки до заліку.

Укладач: Миронов Ю.Б, викладач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ "МАКРОЕКОНОМІКА"

Тема Кількість годин
Лекції Сем. (практ.)
заняття
1Макроекономічна теорія як наука 2 2
2Основні макроекономічні показники 2 2
3Макроекономічна нестабільність 4 4
4Базова модель “Сукупний попит – сукупна пропозиція” 2 2
5Споживання, заощадження, інвестиції 2 2
6Моделі макроекономічної рівноваги 2 2
7Держава у системі макроекономічного регулювання 2 2
8Механізм фіскальної політики 4 4
9Ринок грошей та монетарна (грошово-кредитна) політика держави 4 4
10Модель одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках 2 2
11Ринок праці та соціальна політика 2 2
12Загальна економічна рівновага 2 2
13Економічне зростання 2 2
14Макроекономічні процеси у відкритій економіці 4 4
 Всього годин: 36 36

ТЕМА 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА

Макроекономіка. Агреговані величини. Об’єкт макроекономіки. Економічна система. Типи економічних систем. Макроекономічні суб’єкти. Функції макроекономіки. Теоретико-пізнавальна функція. Практична функція. Виховна функція.

Меркантилізм. “Економічна таблиця” Франсуа Кене. Класична макроекономічна теорія. Модель сукупного суспільного продукту Карла Маркса. Модель міжгалузевого балансу В.Леонтьєва. Концепція Джона Кейнса. Теорія монетаризму. Неокласичні макроекономічні теорії. Гіпотеза раціональних очікувань. Теорія економіки пропозиції. Неоінституціоналізм.

Аналіз ex-post. Аналіз ex-ante. Позитивний аналіз. Нормативний аналіз. Спостереження. Абстрагування. Індукція. Дедукція. Синтез. Аналіз. Моделювання.

Макроекономічна модель. Статичні моделі. Динамічна моделі. Моделі порівняльної статики. Екзогенні змінні. Ендогенні змінні. Функціональні рівняння. Поведінкові функції. Технічні функції. Інституціональні функції. Дефініційні функції. Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів. Модель економічного кругообігу за участю держави. Модель кругообігу для відкритої економіки.

Поняття макроекономічної політики. Цілі макроекономічної політики. Лагова структура.

ТЕМА 2. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Баланс народного господарства. Система національних рахунків. Принципи побудови СНР. Проблеми впровадження СНР в Україні.

Валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт (ВНП). Номінальний ВВП. Реальний ВВП. Метод доходів. Метод витрат. Динаміка ВВП в Україні.

Чистий національний продукт (ЧНП). Національний дохід (НД). Особистий дохід. Дохід кінцевого використання. Чистий економічний добробут (ЧЕД). Показники рівня зайнятості.

Дефлятор ВВП. Індекс Ласпейреса. Індекс Пааше. Індекс Фішера. Темп інфляції.

ТЕМА 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ

Сутність інфляції. Причини інфляції. Дефляція. Дезінфляція. Відкрита та прихована інфляція.  Очікувана інфляція. Неочікувана інфляція. Інерція очікувань. Повзуча (помірна) інфляція. Галопуюча інфляція. Гіперінфляція. Інфляція попиту. Інфляція витрат. Сеньйораж. Ефект Фішера. Напрямки подолання інфляції. Проблеми інфляції в Україні.

Сутність безробіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Природна норма безробіття. Погяття зайнятості. Повна зайнятість. Закон Оукена. Крива Філіпса. Економічні та соціальні наслідки безробіття.

Взаємоз’язок інфляції та безробіття. Стагфляція. Стагнація. Крива Філіпса.

Циклічність як форма економічного розвитку. Цикли ділової активності. Фаза піку. Фаза спаду. Фаза кризи. Фаза піднесення. Види економічних циклів (хвиль). Цикли Кондратьєва. Цикли Кузнєца. Цикли Джаглера. Цикли Китчина. Приватні господарські цикли. Принцип акселерації. Модель Самуельсона-Хікса. Модель Тевеса. Модель Калдора. Ігрова модель.

ТЕМА 4. БАЗОВА МОДЕЛЬ “СУКУПНИЙ ПОПИТ – СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ”

Сукупний попит. Структура сукупного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту. Ефект реальних касових залишків. Ефект процентних ставок. Ефект імпортних закупівель. Нецінові фактори сукупного попиту.

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції у довгостроковому періоді. Крива сукупної пропозиції у короткостроковому періоді. Закон Сея. Класична дихотомія. Ефект храповика. Цінові фактори сукупної пропозиції. Екзогенні шоки сукупної пропозиції.

Рівновага у моделі сукупного попиту та пропозиції. Перехід від коротко- до довгострокової рівноваги. Стабілізаційна політика.

ТЕМА 5. СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ

Споживання. Функція споживання. Автономне споживання. Гранична схильність до споживання  (ГСС). Середня схильність до споживання.

Заощадження. Функція заощадження. Автономне заощадження. Гранична схильність до заощадження (ГСЗ). Середня схильність до заощадження.

Інвестиції. Інвестиційна функція. Автономні інвестиції. Індуковані інвестиції. Акселератор інвестицій.

Мультиплікатор автономних витрат.

ТЕМА 6. МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Модель "витрати-випуск" ("кейнсіанський хрест"). Фактичні витрати. Планові витрати.

Модель “вилучення-ін’єкції”. Мультиплікатор Кейнса.

Рецесійний розрив. Інфляційний розрив.

ТЕМА 7. ДЕРЖАВА У СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Роль держави у змішаній економіці. Економічні функції держави. Суспільні товари. Зовнішні ефекти ринку. Національний ринок та його рівновага.

Класична теорія макроекономічного регулювання.

Кейнсіанська теорія. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку.

Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія. Рівняння обміну Фішера. Монетаристський механізм регулювання економіки. Теорія адаптивних та раціональних очікувань. Теорія економіки пропозиції.

Формування моделі макроекономічної рівноваги в перехідній економіці України.

ТЕМА 8. МЕХАНІЗМ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика. Податки. Податкова система. Прямі податки. Непрямі податки. Податкова політика. Крива Лаффера. Політика державних видатків. Рестрикційна фіскальна політика. Експансивна фіскальна політика.

Дискреційна фіскальна політика. Автоматична фіскальна політика. Автоматичні (вмонтовані) стабілізатори.

Мультиплікатор державних видатків. Податковий мультиплікатор.

Державний бюджет. Бюджетний дефіцит. Види бюджетного дефіциту. Профіцит. Бюджетна політика. Монетизація дефіциту.

Державний борг. Внутрішній борг. Зовнішній борг. Квазіфіскальні витрати. Квазіфіскальний дефіцит. Зобов’язання держави по видатках. Квазісубсидії центрального банку. Ефект витіснення. Ефект чистого експорту.

Боргова криза. Реструктуризація боргу. Конверсія боргу (борговий своп). Викуп боргу. Капіталізація боргу. Рефінансування.

ТЕМА 9. РИНОК ГРОШЕЙ ТА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Поняття грошей. Готівкові гроші. Безготівкові гроші. Функції грошей. Грошова маса. Ліквідність. Грошові агрегати. Грошовий обіг. Грошовий ринок. Сеньйораж.

Грошовий попит. Кількісна теорія. Рівняння Фішенра. Рівняння Кембриджської школи. Кейнсіанська теорія попиту на гроші. Трансакційний мотив. Мотив перестороги. Спекулятивний мотив. Номінальний та реальний попит на гроші. Теорія Баумоля-Тобіна. Трансакційний попит на гроші. Попит на гроші на активи. Крива грошового попиту.

Пропозиція грошей. Номінальна та реальна пропозиція грошей. Грошова база. Механізм створення грошей банківською системою. Грошовий мультиплікатор. Депозитний мультиплікатор.

Рівновага на грошовому ринку.

Монетарна (грошово-кредитна) політика. Гнучка грошово-кредитна політика. Жорстка грошово-кредитна політика. Проміжний тип грошово-кредитної політики. Стимулююча грошово-кредитна політика. Стримуюча грошово-кредитна політика.

Інструменти грошово-кредитної політики. Норма банківського резервування. Облікова ставка. "Пастка ліквідності". Дисконтне вікно. Операції на відкритому ринку. Динамічні операції. Захисні операції. Політика "дорогих грошей". Політика "дешевих грошей".

Передатний механізм грошово-кредитної політики. Монетарна політика в Україні.

Фінансовий ринок. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Види цінних паперів. Поняття кредиту. Рівновага на фінансовому ринку.

ТЕМА 10. МОДЕЛЬ ОДНОЧАСНОЇ РІВНОВАГИ НА ТОВАРНОМУ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ

Ринок товарів та крива IS. Графічна побудова кривої IS. Математична інтерпретація кривої IS. Вплив фіскальної політики на зміщення кривої IS.

Ринок грошей і крива LM. Графічна побудова кривої LM. Рівняння кривої LM. Вплив монетарної на зміщення кривої LM.

Рівновага у моделі IS-LM. Зовнішні змінні. Внутрішні змінні. Ефект витіснення. Кейнсіанський передатний механізм грошово-кредитної політики. Зовнішні шоки у моделі IS-LM.

Взаємозв’язок моделі IS-LM із моделлю сукупного попиту. Рівнянння сукупного попиту.

Проблема дефляції у моделі IS-LM. Ефект реального багатства (ефект Пігу). Дестабілізуючий вплив дефляції.

ТЕМА 11. РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Ринок праці. Потенційний ринок праці. Циркулюючий ринок праці. Внутріфірмовий ринок праці. Попит на працю та його фактори. Пропозиція праці та її фактори. Рівновага на ринку праці. Кейнсіанська концепція ринку праці. Класична концепція. Неокласична концепція. Монетаристська концепція.

Державне регулювання зайнятості. Продуктивна зайнятість. Стагфляція у теоріях адаптивних та раціональних очікувань. Програмний метод регулювання зайнятості. Програми суспільних робіт. Програма професійної підготовки молоді. Програми допомоги безробітним. Гнучкі форми зайнятості.

Економічна нерівність. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джіні. Бідність. Прожитковий мінімум. Система соціального захисту. Соціальні гарантії. Соціальна допомога. Соціальне страхування.

ТЕМА 12. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

Поняття загальної економічної рівноваги (ЗЕР). Класична дихотомія. Реальний сектор. Грошовий сектор. Закон Вальраса. Кембриджський ефект.

Кейнсіанська модель ЗЕР.

Неокласичний синтез неокласичної та кейнсіанської моделей ЗЕР.

ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Поняття економічного зростання. Екстенсивне економічне зростання. Інтенсивне економічне зростання. Пропорційне економічне зростання. Темп економічного зростання. Фактори економічного зростання. Фактори попиту. Фактори пропозиції.

Модель економічного зростання Е.Д.Домара. Модель економічного зростання Р.Ф.Харрода.

Модель економічного зростання Роберта Солоу.

Сучасна теорія економічного зростання.

Державне регулювання економічного зростання. Проблеми економічного зростання в Україні.

ТЕМА 14. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

Відкрита економіка. Форми міжнародних економічних відносин.

Теорії міжнародної торгівлі першого типу. Теорії міжнародної торгівлі другого типу. Теорія абсолютних переваг. Теорія порівняльних переваг. Теорія Хекшера-Оліна. Теорія міжнародної конкуренції Майкла Портера.

Торговельна політика. Протекціонізм. Вільна торгівля. Мито. Фіскальне мито. Адвалерне мито. Комбіноване мито. Експортне мито. Імпортне мито. Демпінг. Експортні субсидії. Добровільне обмеження експорту (ДОЕ). Економічні санкції. Торговельне ембарго.

Платіжний баланс. Структура платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Дефіцит і криза платіжного балансу.

Валютний ринок. Валютний курс. Валютне котирування. Маржа. Фіксований валютний курс. Плаваючий валютний кус. Номінальний валютний курс. Реальний валютний курс. Міжнародні системи валютних курсів. Система золотого стандарту. Бреттон-Вудська система. Ямайська система. Євро.

Моделі відкритої економіки. Модель Мандела-Флемінга. Розвиток невеликої економіки за режиму гнучкого валютного курсу. Механізм дії фіксованого валютного курсу. Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття 1. Макроекономічна теорія як наука

1. Предмет та функції макроекономіки.
2. Історія розвитку макроекономічної науки.
3. Методи дослідження в макроекономіці.
4. Макроекономічні моделі.
5. Макроекономічна політика: цілі, етапи формування.

Реферат

Типи економічних систем.

Література

[2] – C.5-14                [11] – C.4-13              [17] – C.7-20
[3] – C.5-22                [12] – C.34-46            [18] – C.16-51
[4] – C.219-229          [13] – C.3-13              [19] – C.109-121
[5] – C.23-34              [14] – C.9-48              [20] – C.6-27
[6] – C.5-16                [16] – C.10-28            [21] – C.5-11

Заняття 2. Основні макроекономічні показники

1. Поняття та принципи системи національних рахунків (СНР).
2. Валовий внутрішній продукт та методи його розрахунку.
3. Інші показники СНР та методи їх вимірювання.
4. Індекси цін.

Література

[2] – C.15-36              [8] – C.41-69              [14] – C.49-74
[3] – C.23-53              [9] – C.151-180          [16] – C.29-55
[4] – C.230-242          [10] – C.132-153        [19] – C.134-155
[5] – C.36-62              [11] – C.14-32            [20] – C.28-51
[6] – C.16-21              [12] – C.47-71            [21] – C.12-21
[7] – C.54-72              [13] – C.13-22            [22] – C.434-472

 

Заняття 3. Інфляція та безробіття

1. Інфляція: типи, види, причини появи, наслідки.
2. Безробіття: види, причини появи, наслідки.
3. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.

Реферат

Динаміка безробіття в Україні (на прикладі регіону).
Антиінфляційна політика України.

Література

[2] – C.154-168, 178-180      [9] – C.181-207, 419-449        [16] – C.63-76
[3] – C.243-272                     [10] – C.154-174, 338-364      [17] – C.74-97
[4] – C.246-259                     [11] – C.33-40                         [18] – C.290-304, 348-370
[5] – C.343-408                     [12] – C.162-182, 193-213      [19] – C.329-386
[6] – C.210-247                     [13] – C.33-40                         [20] – C.63-70
[7] – C.6-18, 276-329            [14] – C.307-365                     [21] – C.77-84
[8] – C.495-570, 613-652      [15] – C.102-138                     [22] – C.597-652

  

Заняття 4. Економічні цикли

1. Економічні цикли. Фази економічного циклу.
2. Принцип акселерації. Модель Самуельсона-Хікса.
3. Модель Тевеса.
4. Модель Калдора.
5. Ігрова модель економічного циклу.

Реферат

Довгі Хвилі Кондратьєва.

Література

[2] – C.96-103            [11] – C.41-47            [18] – C.372-398
[3] – C.149-169          [12] – C.264-266        [19] – C.322-328
[4] – C.243-246          [13] – C.22-24            [20] – C.52-63
[5] – C.322-332          [14] – C.296-307        [21] – C.42-45
[6] – C.181-205          [15] – C.87-101          [22] – C.580-596
[7] – C.21-25              [16] – C.56-63

Заняття 5. Базова модель “Сукупний попит – сукупна пропозиція”

1. Сукупний попит та його структура. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.
2. Сукупна пропозиція у коротко- і довгостроковому періодах. Фактори сукупної пропозиції.
3. Рівновага у моделі сукупного попиту та пропозиції.

Реферати

Класична дихотомія.
Закон Сея.

Література

[2] – C.37-58              [10] – C.175-193        [18] – C.307-335
[3] – C.54-88              [11] – C.48-61            [19] – C.181-201
[4] – C.260-287          [12] – C.267-283        [20] – C.100-108
[7] – C.76-94              [13] – C.32-41            [21] – C.22-31
[8] – C.219-232          [14] – C.253-279        [22] – C.412-433, 562-579
[9] – C.264-289          [16] – C.103-122

Заняття 6. Споживання, заощадження, інвестиції

1. Функція споживання, автономне споживання, гранична схильність до споживання.
2. Функція заощадження. Зв’язок споживання та заощадження.
3. Інвестиційна функція.
4. Мультиплікатор автономних витрат.

Література

[4] – C.288-304          [11] – C.62-71            [16] – C.77-97
[5] – C.100-132          [12] – C.454-504        [18] – C.55-140
[7] – C.118-141          [13] – C.41-43            [19] – C.156-180
[8] – C.257-336          [14] – C.98-140          [20] – C.71-88

Заняття 7. Моделі макроекономічної рівноваги

1. Модель “кейнсіанського хреста”.
2. Модель “вилучення-ін’єкції”.
3. Рецесійний та інфляційний розриви.

Література

[2] – C.84-88              [16] – C.123-147
[12] – C.72-83            [20] – C.109-126
[14] – C.221-252

Заняття 8. Держава у системі макроекономічного регулювання

1. Роль держави у змішаній економіці.
2. Класична теорія як база державного невтручання в економіку.
3. Кейнсіанська теорія як база державного регулювання економіки.
4. Альтернативні макроекономічні теорії.

Реферат

Роль державного регулювання у перехідній економіці України.

Література

[10] – C.94-104          [19] – C.72-87
[13] – C.43-50            [20] – C.127-143
[16] – C.148-168        [22] – C.57-73

  

Заняття 9. Механізм фіскальної політики

1. Фіскальна політика: суть, види, інструменти.
2. Механізм дії дискреційної та автоматичної фіскальної політики.
3. Мультиплікатори фіскальної політики.

Реферат

Податкова система України

Література

[2] – C.115-124                     [9] – C.290-312                     [17] – C.56-73
[3] – C.170-189                     [10] – C.242-262                   [18] – C.142-164
[4] – C.305-309                     [11] – C.85-90                       [19] – C.387-392
[5] – C.412-437, 476-483      [13] – C.51-54                       [20] – C.144-156
[6] – C.250-259                     [14] – C.402-417                   [21] – C.54-60
[7] – C.144-161                     [15] – C.159-175                   [22] – C.376-437, 476-483
[8] – C.153-176                     [16] – C.169-181

Заняття 10. Державний бюджет і бюджетна політика

1. Державний бюджет та його структура.
2. Бюджетна політика держави. Бюджетний дефіцит.
3. Державний борг та механізми його скорочення.

Реферат

Напрямки збалансування державного бюджету України.

Література

[2] – C.124-130          [9] – C.450-471          [15] – C.176-192
[3] – C.189-197          [10] – C.365-379        [16] – C.181-193
[4] – C.310-318          [11] – C.90-97            [17] – C.47-56
[6] – C.267-275          [12] – C.428-451        [19] – C.392-412
[7] – C.161-169          [13] – C.54-59            [21] – C.60-63
[8] – C.571-611          [14] – C.418-429

Заняття 11. Ринок грошей

1. Гроші, їх види та функції. Грошові агрегати.
2. Попит на гроші та його структура. Теорії грошового попиту.
3. Пропозиція грошей. Створення грошей банківською системою.
4. Рівновага на грошовому ринку.

Реферат

Теорія Баумоля-Тобіна.

Література

[2] – C.134-149                     [8] – C.337-372                     [16] – C.194-210
[3] – C.208-224                     [9] – C.315-362                     [18] – C.177-229
[4] – C.321-333                     [10] – C.264-297                   [19] – C.233-259
[5] – C.243-274                     [11] – C.98-103                     [20] – C.157-166
[6] – C.74-98                         [13] – C.60-66                       [21] – C.65-76
[7] – C.174-207, 224-240      [14] – C.182-202, 366-377    [22] – C.473-490, 541-561

Заняття 12. Монетарна політика

1. Цілі та види монетарної (грошово-кредитної) політики.
2. Інструменти грошово-кредитної політики.
3. Передатний механізм грошово-кредитної політики.

Реферати

Фінансовий ринок і його рівновага.
Особливості монетарної політики в Україні.

Література

[3] – C.224-232          [10] – C.298-318        [16] – C.210-218
[4] – C.333-341          [11] – C.103-109        [17] – C.21-46
[5] – C.276-305          [12] – C.510-522        [19] – C.268-295
[6] – C.259-264          [13] – C.67-70            [20] – C.166-173
[9] – C.363-390          [14] – C.377-401        [22] – C.491-511

Заняття 13. Модель одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках

1. Ринок товарів та крива IS.
2. Ринок грошей і крива LM.
3. Рівновага у моделі IS-LM.
4. Ефективність фіскальної політики у моделі IS-LM.
5. Зовнішні шоки у моделі IS-LM. Проблема дефляції.

Література

[4] – C.344-365          [11] – C.110-122        [15] – C.40-54
[5] – C.314-322          [12] – C.287-337        [18] – C.230-253
[6] – C.118-132          [14] – C.280-290

Заняття 14. Ринок праці та соціальна політика

1. Ринок праці та механізм його функціонування.
2. Державне регулювання зайнятості.
3. Економічна нерівність і політика соціального захисту населення.

Реферат

Практика соціального захисту населення в Україні.

Література

[2] – C.169-189          [11] – C.123-137        [18] – C.270-288
[5] – C.134-172          [13] – C.83-87            [20] – C.192-301
[6] – C.132-151          [14] – C.317-324        [21] – C.85-93
[10] – C.194-218        [16] – C.244-263        [22] – C.286-301

 Заняття 15. Загальна економічна рівновага

1. Неокласична модель загальної економічної рівноваги (ЗЕР). Закон Вальраса.
2. Кейнсіанська модель ЗЕР.
3. Неокласичний синтез неокласичної та кейнсіанської моделей ЗЕР.

Література

[2] – C.73-88              [6] – C.152-180
[3] – C.119-148          [18] – C.337-345

Заняття 16. Економічне зростання

1. Економічне зростання: поняття, типи, темпи, фактори.
2. Модель економічного зростання Харрода-Домара.
3. Модель економічного зростання Роберта Солоу.
4. Державне регулювання економічного зростання.

Реферат.

Проблеми економічного зростання в Україні.

Література.

[2] – C.103-110          [9] – C.472-496, 561-589      [16] – C.262-284
[3] – C.336-351          [10] – C.380-395                   [17] – C.143-149
[4] – C.470-489          [11] – C.138-159                   [18] – C.400-422
[5] – C.187-202          [12] – C.108-161                   [19] – C.297-321
[6] – C.344-369          [13] – C.87-92                       [20] – C.218-250
[7] – C.332-351          [14] – C.141-181                   [21] – C.46-53
[8] – C.691-729          [15] – C.193-232                   [22] – C.653-670

Заняття 17. Макроекономічні процеси у відкритій економіці

1. Теорії міжнародної торгівлі.
2. Торговельна політика.
3. Платіжний баланс.
4. Валютний ринок та обмінні курси.

Реферати

Зовнішньоторговельна політика України.
Напрямки інтеграції України у світовий економічний простір.

Література

[2] – C.190-211                     [9] – C.499-560                                    [17] – C.98-118, 131-134
[3] – C.301-335                     [11] – C.160-174                                   [18] – C.254-268
[4] – C.366-448                     [12] – C.221-261                                   [19] – C.438-478, 499-521
[5] – C.206-240, 503-635      [13] – C.71-82                                       [20] – C.174-191, 265-304
[6] – C.276-304                     [14] – C.203-215, 435-515                    [21] – C.94-101
[7] – C.372-394                     [16] – C.219-243                                   [22] – C.671-732
[8] – C.731-780                
 

Заняття 18. Моделі відкритої економіки

1. Макроекономічна рівновага невеликої відкритої економіки. Модель Мандела-Флемінга.
2. Економічна політика за режиму гнучкого обмінного курсу.
3. Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси.
4. Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці.
 

Література

[2] – C.88-90              [15] – C.55-66
[4] – C.449-469          [17] – C.119-131
[12] – C.338-367        [18] – C.166-174

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Основні макроекономічні теорії сучасної світової думки.
2. Теоретична система Джона Кейнса та її вплив на світову економічну думку.
3. Еволюція теоретичних поглядів на проблеми рівноважного функціонування економіки.
4. Перехідні економічні системи та закономірності їх розвитку.
5. Ефективність виробництва: сутність, фактори, економічні та соціальні показники.
6. Сучасне реформування земельних відносин в Україні та проблеми земельної ренти.
7. Народногосподарське значення агропромислового комплексу України.
8. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні.
9. Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні.
10. Державний сектор в економіці як спосіб реалізації економічних функцій держави.
11. Роль держави у становленні і розвитку ринкової економіки в Україні.
12. Структура державних видатків та їх вплив на економічний розвиток.
13. Взаємозв’язок споживання, заощаджень та інвестицій.
14. Заощадження населення України як джерело інвестицій.
15. Теорія мультиплікатора та її використання в макроекономічних дослідженнях.
16. Фіскальна політика держави як складова антициклічного регулювання.
17. Концепції збалансування державного бюджету та бюджетна політика України.
18. Аналіз джерел формування та напрямів використання місцевих бюджетів.
19. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
20. Ринок робочої сили та особливості його формування в Україні.
21. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному аналізі.
22. Безробіття: причини, форми та методи подолання.
23. Державна політика регулювання зайнятості: світовий досвід та вітчизняна практика.
24. Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні.
25. Система соціального захисту населення в трансформаційній економіці.
26. Рівень життя населення та фактори, що його визначають.
27. Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України.
28. Проблеми становлення та розвитку банківської системи України.
29. Проблеми становлення та розвитку грошово-кредитної системи в Україні.
30. Макроекономічні засади грошово-кредитної політики НБУ.
31. Макроекономічні аспекти реалізації грошово-кредитної політики в умовах перехідної економіки.
32. Ринок цінних паперів та його вплив на стабільність грошово-кредитного ринку.
33. Макроекономічні концепції змісту та джерел інфляції.
34. Антиінфляційна політика в умовах ринку.
35. Антиінфляційна політика та її ефективність в економіці України.
36. Податкова система України: теорія та практика становлення.
37. Національний капітал та іноземні інвестиції в Україні: проблеми взаємодії.
38. Інвестиції та інвестиційна політика в економіці України.
39. Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки, шляхи подолання.
40. Монополізм та засоби його обмеження в економіці України
41. Антимонопольне регулювання в економіці України.
42. Природні монополії в Україні: сутність і система регулювання.
43. Олігополістичні ринкові структури в Україні: можливості державного регулювання.
44. Економічні кризи: сутність, причини та закономірності їх розвитку.
45. Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання.
46. Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру національної економіки.
47. Моделі циклічних коливань.
48. Економічне зростання: теорія і сучасна світова практика.
49. Сучасні проблеми стабілізації та економічного зростання в Україні.
50. Форми міжнародних економічних відносин та їх розвиток у сучасних умовах.
51. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.
52. Міжнародна торгівля як реалізація порівняльних переваг національних економік.
53. Макроекономічні аспекти формування валютних курсів.
54. Платіжний баланс та механізми його регулювання в умовах трансформаційної економіки України.
55. Сучасні проблеми народонаселення та міжнародної міграції робочої сили.
56. Фінансово-промислові групи в сучасній ринковій економіці.
57. Міжнародні фінансові організації.
58. Закономірності розвитку сучасного світового господарства.
59. Україна у світовому господарстві та її зовнішньоекономічні пріоритети.
60. Сучасні глобальні проблеми людства: їх сутність та способи розв’язання.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет вивчення макроекономіки. Макроекономічні суб’єкти.
2. Генезис макроекономіки.
3. Макроекономічні методи та моделі.
4. Макроекономічна політика.
5. Система національних рахунків.
6. Методи розрахунку ВВП.
7. Індекси цін.
8. Інфляція: види, типи, причини виникнення.
9. Причини та види безробіття.
10. Закон Оукена.
11. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
12. Поняття економічного циклу та його фази.
13. Види економічних хвиль.
14. Моделі економічної кон’юнктури.
15. Сукупний попит та його структура. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.
16. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції.
17. Поняття класичної дихотомії.
18. Закон Сея.
19. Суть ефекту храповика.
20. Рівновага сукупного попиту та пропозиції.
21. Споживання та заощадження.
22. Мультиплікатор автономних витрат.
23. Що відображає модель “кейнсіанський хрест”?
24. Модель "вилучення-ін’єкції".
25. Макроекономічні функції держави у перехідній економіці.
26. Поняття та інструменти фіскальної політики.
27. Дискреційна та автоматична фіскальна політика.
28. Мультиплікатори фіскальної політики.
29. Крива Лаффера.
30. Державний бюджет та шляхи його збалансування.
31. Шляхи скорочення державної заборгованості.
32. Грошові агрегати та поняття ліквідності.
33. Попит на гроші і його структура..
34. Пропозиція грошей у коротко- та довгостроковому періодах.
35. Монетарна політика: суть та інструменти.
36. Механізм створення грошей банківською системою.
37. Ринок товарів і крива IS.
38. Ринок грошей і крива "LM".
39. Взаємозв’язок моделі IS-LM із кривою сукупного попиту.
40. Ефект витіснення у моделі IS-LM.
41. Ринок праці та механізм його функціонування.
42. Зайнятість населення. Державне регулювання зайнятості.
43. Економічна нерівність та державна політика соціального захитсу.
44. Реальний та грошовий сектори у неокласичній моделі ЗЕР.
45. Закон Вальраса.
46. Поняття “кембриджського ефекту”.
47. Кейнсіанська модель ЗЕР.
48. Синтезована модель загальної економічної рівноваги.
49. Поняття, типи та фактори економічного зростання.
50. Моделі економічного зростання.
51. Форми міжнародних економічних відносин.
52. Теорія абсолютних та відносних переваг.
53. Теорія Хекшера-Оліна та парадокс Леонтьєва.
54. Вигоди від зовнішньої торгівлі.
55. Суть та значення торговельної політики на сучасному етапі.
56. Протекціонізм: аргументи "за" і "проти".
57. Платіжний баланс та його структура.
58. Валютний ринок і валютні курси.
59. Міжнародні системи валютних курсів.
60. Моделі відкритої економіки.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 448 с.
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.
3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
4. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. – К.: Основи, 1998. – 518 с.
5. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка. Європейський контекст. – К.: Основи, 1998. – 667 с.
6. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. – СПб.: Экономическая школа, 1994. – 398 с.
7. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Макроэкономика. – СПб.: СПб-оркестр, Литера плюс, 1994. – 406 с.
8. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. ­– К.: Основи, 1996. – 814 с.
9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів: Просвіта, 1997. – 672 с.
10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – М.: Туран, 1996. – Т.1. – 400 с.
11. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 184 с.
12. Манків Н.Г. Макроекономіка: Підручник для України. – К.: Основи, 2000. – 588 с.
13. Орищак Я. Основи курсу “Макроекономіка”. Лекції, семінарські заняття та завдання для самостійної роботи. ­– Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 120 с.
14. Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – 614 с.
15. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика. – К.: Таксон, 1996. – 237 с.
16. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.
17. Савченко А.Г. Макроекономічна політика: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 166 с.
18. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.
19. Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Макроекономіка. – К.: Основи, 1997. – 574 с.
20. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.–К.: ЦУЛ, 2002. – 320 с
21. Старченко В.Д. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Видавництво Європейського університету, 2001. – 104 с.
22. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика. – М.: Дело, 1993. – 829 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.