Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Маклашина Лариса Рудольфівна
Креативна економіка. - 2012. - №5(65). - С.116-120.

Фактори, що впливають на розвиток інноваційної діяльності підприємств індустрії туризму

инновационная деятельность предприятий индустрии туризма Анотація. Інноваційний розвиток підприємств індустрії туризму - складний процес, в якому задіяні як громадяни - споживачі послуг, так і державні органи управління, туристичні фірми та підприємства туристської індустрії, діяльність яких регламентується відповідними нормативно-правовими актами. При створенні сприятливих факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства індустрії туризму має всі необхідні умови для інноваційного розвитку туристської галузі.

Ключові слова: індустрія туризму, інновації, внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, інноваційний розвиток підприємства, маркетинг, послуги.

Широке впровадження в господарський оборот інноваційних продуктів, послуг і технологій стало ключовим фактором соціально-економічного розвитку та поліпшення якості життя населення. В умовах ринку інновації повинні сприяти динамічному розвитку економіки, забезпечувати прискорене впровадження останніх досягнень науки і техніки у виробництво, повніше задовольняти потреби населення в різноманітних високоякісних і конкурентоспроможних товарах і послугах.

Особливо важливу роль покликані зіграти інновації в індустрії туризму. Світова практика свідчить, що туризм за прибутковістю і динамічності розвитку поступається лише видобутку, переробки нафти і газу. Туризм є однією з найважливіших галузей економіки багатьох розвинених країн, він входить в число основних джерел доходу, валютних надходжень в економіку.

Сучасна індустрія розробки туристських маршрутів

За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), на сферу туризму припадає близько 6% світового валового національного продукту, 7% світових споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень. До 2020 року кількість міжнародних туристичних поїздок зросте до 1,6 мільярдів, тобто майже в 3 рази, а доходи від реалізації туристських продуктів складуть близько 2 трлн. доларів США в рік [1]. Тому в Росії більше уваги необхідно приділяти розвитку туріндустрії. За оцінками СОТ, потенційні можливості РФ дозволяють при відповідному рівні розвитку туристської індустрії приймати до 40 млн. іноземних туристів на рік [2].

Аналіз ролі і місця Росії у міжнародній торгівлі послугами показав, що сфера послуг, в тому числі і туристських, знаходиться в стадії становлення і її частка у світовій економіці незначна - близько 1% [3]. Для порівняння можна зазначити, що частка Франції у світовому потоці прибуттів становить 10,7%, Іспанії - 7,2%, США - 6,4%, КНР - 5,5% [4].

Інноваційна політика держави спрямована на створення сприятливих умов розвитку індустрії туризму і всемірне задоволення туристських потреб населення, створення нових конкурентоспроможних продуктів і послуг, впровадження сучасних технологій управління. Причому розвиток інновацій необхідно як на рівні держави, так і на рівні самих туристських організацій. Саме інноваційний зростання веде до створення і реалізації нових або вдосконалених продуктів та послуг, оздоровлення не тільки підприємства туристської індустрії, але й галузі, а також суміжних галузей.

Туристські організації в умовах ринкової економіки все більше усвідомлюють необхідність розробки нових продуктів і послуг і пов'язану з цим економічну вигоду. Однак не всі компанії застосовують інновації на практиці. Адже інноваційна діяльність характеризується високим рівнем невизначеності і ризику, складністю прогнозування кінцевих результатів. Але при грамотному підході до створення і реалізації інновація може принести чималий дохід і чималу користь.

Інноваційний розвиток підприємств індустрії туризму - це розробка і створення нових туристських маршрутів, продуктів, послуг, технологій із застосуванням досягнень науки, техніки, IT-технологій, а також передового досвіду в галузі управління і маркетингу, впровадження яких дозволить підвищити зайнятість населення, забезпечити зростання його доходів, підвищити соціально-економічний розвиток і туристичну привабливість країни і регіону.

Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища

Слід зазначити, що інноваційний розвиток підприємств туристичної індустрії залежить від змін факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища взаємодіють між собою і залежать від конкретних соціально-економічних умов розвитку всередині країни, регіону, підприємства. На макрорівні (на рівні регіону, країни) формуються зовнішні чинники розвитку туристичної індустрії, їх умовно можна розділити на дві групи: статистичні і динамічні. До статистичної групи зовнішніх факторів відносяться: природно-кліматичні, географічні, культурно-історичні. До групи динамічних факторів відносяться політико-правові, соціально-демографічні, фінансово-економічні, матеріально-технічні.

Основою туристського пропозиції в регіоні та країні є природні ресурси. До них відносяться природні ландшафти, гори, моря, річки і озера, комфортний клімат, мінеральні води і цілющі грязі. Привабливість місць відпочинку і розвиток певних видів туризму, поза сумнівом, визначається в першу чергу цими факторами.

У розвитку туризму важливі і культурно-історичні фактори. Культурна спадщина нашої країни велике: історичні пам'ятники, меморіальні місця, самобутні народно-художні промисли, музеї, традиції і звичаї місцевих жителів. Туризм має яскраво виражену орієнтацію на використання природних та культурно-історичних ресурсів. Туристська галузь є піонером в освоєнні нових територій. Тому неграмотне використання території та експлуатації природної і культурної спадщини може призвести до руйнування всього туристського потенціалу.

До групи динамічних факторів, що впливають на розвиток туризму в регіоні, відносяться політико-правові, соціально-демографічні, фінансово-економічні та матеріально-технічні. Політична нестабільність, воєнні конфлікти, економічні кризи, безробіття та інші негативні моменти негативно впливають на розвиток туризму. Від політичної обстановки в країні і регіоні залежать і інші динамічні фактори.

Найважливішими чинниками цієї групи є соціально-демографічні або, іншими словами, людські ресурси. Їх характеризують такі показники, як вік населення, ступінь зайнятості і добробут населення, демографія населення, наявність одиноких та сімейних пар, рівень освіти, культури, естетичні вимоги, співвідношення матеріальних і духовних потреб, урбанізація та інші. Окремими соціальними факторами розвитку туризму можуть розглядатися рівень роботи системи охорони здоров'я, криміногенна і екологічна обстановка в регіоні.

До матеріально-технічних факторів належать туристська інфраструктура: готелі, магазини, банки, транспорт, зв'язок, дороги та інші. При аналізі зовнішнього середовища слід звертати увагу на ці фактори, які безпосередньо впливають на розробку, впровадження і розвиток нового конкурентоспроможного продукту, впливає на сприятливий розвиток підприємств туристичної індустрії і всієї туристкою галузі.

Крім факторів зовнішнього середовища, що впливають на інноваційні процеси у розвитку туристського бізнесу, багато що залежить від чинників внутрішнього середовища, які формуються на мікрорівні підприємства. До групи внутрішніх факторів відносяться: інноваційна політика та стратегія туристської компанії, підтримка нововведень зі сторони керівництва, заохочення і мотивація в нових ідеях і розробках у всіх підрозділах туристської компанії, наявність спеціалізованого відділу по реалізації нововведень, необхідний рівень фінансових можливостей, організаційно-технічна готовність до реалізації нововведень.

Висновки. Інноваційний розвиток підприємств індустрії туризму - складний процес, в якому задіяні як громадяни споживачі послуг, так і державні органи управління, а також туристичні фірми та підприємства туристської індустрії, діяльність яких регламентується нормативно-правовими актами у сфері туристської та інноваційної діяльності.

Для побудови ефективної методики інноваційного розвитку підприємств туризму необхідно оцінити весь спектр показників, що відносяться до сфери послуг та індустрії туризму. Вивчити взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на розвиток підприємств індустрії туризму, враховуючи історичні та місцеві умови розвитку конкретного туристського напрямку, провести оцінку стану туристської інфраструктури, на основі комплексного аналізу виробити стратегію інноваційного розвитку підприємств індустрії.

В цілому туризм в Росії при створенні сприятливих факторів внутрішнього та зовнішнього середовища має всі необхідні умови для динамічного інноваційного розвитку.

Література

1. Морозов М.А. Економіка і підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі. Навчальний посібник [Текст]. - М. Видавничий центр «Академія», 2009.
2. Драчева О.Л. Економіка і організація туризму. Навчальний посібник [Текст]. - М: КНОРУС, 2010.
3. Матеріали Всесоюзної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти економіки, менеджменту та інновацій» [Текст]. - Нижній Новгород: НГТУ їм. Р.О. Алексєєва, 2010.
4. www.unwto.org [Електронний ресурс] // Сайт Всесвітньої туристської організації.
5. Новіков В.С. Інновації в туризмі. Навчальний посібник [Текст]. - М: Академія, 2007.

Larisa R. Maklashina. Factors Affected on Travel Industry Companies Innovation Activity Development

Abstract. Innovative development of travel industry companies is complex process where citizens as of consumers services and state authorities, tour companies and companies of travel industry, the activity of which is regulated by corresponded legislative acts are involved. Travel industry companies have all necessary conditions for innovative development by formation of advantage factors of internal and external environment..

Key words: travel industry, innovations, enterprise internal and external environment, innovative development of enterprise, marketing, services.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.