Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Ковальчук Андрій Павлович
Російське підприємництво. - 2012. - №15(213). - С.91-95.

Розвиток підприємницької діяльності в індустрії гостинності

Анотація. У статті аналізуються основні проблеми розвитку підприємницької діяльності в індустрії гостинності. Розглядаються специфічні особливості організації підприємницької діяльності в галузі, даються рекомендації з антикризового управління.

Ключові слова: антикризове управління, інвестиції, кризові явища в економіці, параметри фінансового стану підприємства, термін окупності інвестицій, успіх підприємницької діяльності.

Основна складова успіху підприємницької діяльності в індустрії гостинності полягає в техніко-економічному обґрунтуванні на підприємствах майбутніх цілей, завдань та оцінкою ефективності інвестиційних рішень, вибору найкращих способів їх здійснення за умови обмеженості ресурсів. На сьогоднішньому етапі розвитку для більшості російських підприємців головним завданням є вигідне залучення і ефективне використання фінансових коштів з урахуванням чинників часу, ризику, інфляції і т.д. Прийняттям своїх управлінських рішень підприємці забезпечують спрямування зусиль усіх працівників, які беруть участь у процесі реалізації інвестиційних намірів, на досягнення поставлених цілей. Таким чином, організація підприємницької діяльності передбачає не тільки управління інвестиціями, але і орієнтацію учасників підприємницької діяльності на реалізацію прийнятих рішень.

Фактори, що гальмують розвиток індустрії гостинності

Розвиток підприємництва в індустрії гостинності в Росії завжди супроводжувалося з цілим рядом проблем економічного і політичного характеру [12]. Серед безлічі проблем найпоширенішими є часті зміни в законодавстві, високі банківські відсотки, відсутність страхування підприємницьких ризиків.

Характер підприємницького потенціалу індустрії гостинності в Росії обумовлена перехідним станом російської економіки, для якої характерно прояв ряду факторів, що гальмують розвиток підприємництва в галузі:

- кризові явища в економіці (так у кризовий 2009 р. в Росії завантаження готелів впала на 22,8%, порівняно з 2008 р. [11]);
- недосконалість законодавства (нестабільність законодавчої бази - відбувається постійна зміна правил діяльності підприємств);
- недосконалість податкової системи (рівень діючих ставок податків перевищує всі розумні межі, а перелік податкових пільг для знову створюваних підприємств обмежений);
- безпека діяльності підприємства (розвиток підприємництва в Росії характеризується цілим рядом джерел потенційних загроз підприємствам і відсутністю практичних можливостей протидії їм на основі закону);
- тривалий термін окупності інвестицій в об'єкти індустрії гостинності (від 7 до 10 років [1, 8]);
- проблеми фінансування проектів через складності отримання земельних ділянок (невизначеність інвестиційних витрат при оформленні землеотводной документації та інших дозвільних документів);
- недостатність або дорожнеча банківських кредитів;
- брак і плинність кваліфікованих кадрів у галузі;
- нерівномірний розподіл готельного фонду в користь великих міст (підприємців цікавлять об'єкти капіталовкладень у великих містах, де інвестиції окупаються швидше і приносить великі доходи).

Управління бізнесом в умовах змінного середовища

Особливістю розвитку вітчизняного підприємництва в індустрії гостинності є обмеженість власних ресурсів і ризики в конкурентній боротьбі з зарубіжними готельними мережами. Відсутність достатніх стартових капіталів посилюється складністю отримання кредитів. Більшість банків воліє працювати з великими позичальниками, які мають достатню заставне забезпечення. Тому для вітчизняних підприємців пошук довгострокових фінансових ресурсів для реалізації інфраструктурних проектів є досить складним завданням. Забезпечення кредитами представляється можливим більшою мірою для підприємств, що мають фінансову стійкість і займають стабільне становище на ринку послуг. Російське підприємництво існує не більше двадцяти років, і стійких, дійсно успішних підприємств, що мають сформовану репутацію і кредитну історію, не так вже й багато. Надання кредиту передує велика підготовча робота, спрямована на отримання максимально повної інформації про потенційного позичальника.

В цілому, аналізуючи ситуацію в країні, можна зробити висновок, розвиток підприємництва в індустрії гостинності являє собою складний та трудомісткий процес, що супроводжується численними проблемами, що зустрічаються на його шляху. З розвитком ринкових відносин підприємницьку діяльність в нашій країні доводиться здійснювати в умовах наростаючої невизначеності і мінливості економічного середовища, що породжує неясність і невпевненість в отриманні очікуваного результату, а отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат. Особливо це властиво початковим стадіям освоєння підприємництва.

У такій ситуації підприємства, що працюють в умовах ринкової економіки, повинні володіти великою гнучкістю, здатністю швидко реагувати на зміну макроекономічної середовища. В сучасній підприємницькій діяльності частота оновлення технологій і методів ведення бізнесу передбачає його постійний рух і розвиток, відсутність змін практично завжди призводить до кризи.

Головним завданням управління підприємством в таких умовах є реалізація заходів щодо підтримання їх фінансового становища та зміцнення конкурентного потенціалу, а основним засобом реалізації - здійснення змін.

Ознаки погіршення фінансового стану підприємства

Параметри фінансового стану підприємства - одна з найбільш часто зустрічаються причин занепаду підприємницької активності [9]. Мова йде про необхідність безперервному режимі проводити аналіз динаміки фінансового стану підприємства, звертаючи особливу увагу на такі тривожні сигнали:

- збільшення витрат на виробництво послуг - підприємство, затрати якого перевищують витрати конкурентів, завжди буде знаходитися в програшному стані;
- необґрунтоване зростання витрат підприємства (представницьких, на відрядження, участь в нерентабельних проектах, придбання дорогого устаткування тощо);
- хронічна нестача обігових коштів фінансування операційної діяльності готелю, нерегулярне та неповна виплата заробітної плати, вимушене використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;
- стійко низькі значення ключових показників діяльності готелю (прибутковість, рентабельність, рівень доходів, завантаження, середня ціна номера тощо) порівняно із середньоринковими показниками;
- низьке значення ліквідності, неоптимальне співвідношення між збільшенням дебіторської заборгованості, запасами продуктів на складі, зменшенням готівки, з одного боку, та потребами в короткострокових фінансових ресурсах, з іншого.

Як показано на рис.1., антикризове управління підприємством об'єднує сукупність управлінських інструментів, спрямованих, в першу чергу, на оптимізацію бізнес-процесів та операційної діяльності з метою зменшення всіх статей витрат і збільшення надходження грошових коштів, необхідних для досягнення цілей розвитку підприємства [6].

Антикризисное управление гостиничными предприятиями
Рис. 1. Антикризове управління готельними підприємствами

Крім цього, необхідно проведення відповідних заходів по підвищенню обсягу продажів і прибутку. На додаток до всього, доцільно на постійній основі проводити оцінку фінансово-економічного стану підприємства, включаючи аналіз показників ефективності бізнес-процесів, ліквідності та рентабельності.

Методи антикризового управління

Робота з реалізації сучасних підходів і методів антикризового управління може починатися з будь-якого елемента системи керування підприємством, удосконалення якого є для організації найбільш актуальним. Важливо лише мати при цьому на увазі взаємозв'язок елементів один з одним.

Найбільш загальні підходи і методи антикризового управління можна сформулювати наступним чином:

- вироблення стратегії розвитку підприємства на основі аналізу його сильних і слабких сторін, що охоплює всі напрямки його діяльності;
- створення ефективного контроллингового управління, тобто аналіз показників про фінансово-господарської діяльності і виявлення причин відхилень їх фактичних значень від планових;
- реалізація певних підходів щодо нормування (лімітуванню) фінансових витрат і диверсифікації капіталовкладень, з метою зменшення інвестиційних ризиків;
- удосконалення структури управління та системи прийняття рішень, системи стимулювання;
- система постійного підвищення кваліфікації працівників на основі навчання, перепідготовки, розвитку ініціативи і новаторства.

Висновок. Історія свідчить, що саме в епоху рецесій народжувалися компанії, які з плином часу ставали світовими брендами - лідерами у своїх галузях (Hyatt Marriott, Burger King і ін). При цьому потрібно відзначити, що їх поява не супроводжувалося якими б то не було значними інвестиціями - ці компанії з'явилися в більшій мірі завдяки гнучкості, завзятості, новаторства та підприємливості своїх засновників. Для діючих компаній криза - хороший шанс позбутися від зайвих, неефективних та шкідливих елементів у фінансово-економічній діяльності, отримавши нові можливості для свого розвитку в майбутньому.

Література

1. Алексєєва Н. Мережа або не мережа // Журнал «РгоОтель». - 2010. - № 4.
2. Акінфієв Ст. Бізнес-план. Аналіз інвестицій. Методи та інструментальні засоби. - М., 2009.
3. Балдін К.В Інвестиції: системний аналіз і управління. - М., 2009.
4. Soll Аксель. Бізнес-план. Інвестиції та фінансування, планування і оцінка проектів. - М., 2007.
5. Івасенко А.Г. Інвестиції: джерела і методи фінансування. - М., 2009.
6. Ларіонов І.К. Антикризове управління. - 2012.
7. Лауниц М. Особливості антикризового управління // РИЗИК. - 2011. - № 4.
8. Паніна І. Від перших об'єктів до експансії // РгоОтель. - 2009. - № 4.
9. Сироткін С.А. Фінансовий менеджмент на підприємстві. - 2011.
10. Тарасенко Э.В. Криза - це час просування послуг висококласних готелів // Російське підприємництво. - 2011. - № 2. - Вип. 1 (177).
11. РБК: щомісячний діловий журнал. - 2011. - № 3. - 19 С..
12. Морозов К.В. Тенденції розвитку сучасного готельного господарства // Російське підприємництво. - 2007. - № 1 (85). - c. 131-134.

Andrey P. Kovalchuk. Development of Entrepreneurship in the Hospitality Industry

Abstract. The paper analyzes the main development problems for entrepreneurship in the hospitality industry. The author considers specific characteristics of business organization in the industry and gives recommendations on crisis management.

Keywords: crisis management, investment, economic crisis phenomena, parameters of company financial condition, payback period of investments, success of enterprising.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.