Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Коцан Н.Н., Мазурець Р.Р., Хоружина О.О.
Науковий вісник Волинського національного університету
імені Лесі Українки. - 2009. - С.378-382.

Роль туризму в розвитку готельного господарства України в контексті інтеграції в європейську економіку

Висвітлено роль туризму в розвитку готельного господарства. Охарактеризовано поняття „туризм” та „готельне господарство”, а також значення їх інтеграції в європейську економіку.

Ключові слова: туризм, готельне господарство, готель.

Готельне господарство – одна зі складових частин туристичної індустрії. Матеріальна база, призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць під час формування туристичної інфраструктури, а якість проживання та відповідне обслуговування впливають на рівень туристичного сервісу. Тому готельна індустрія стрімко розвивається, що приносить значні грошові надходження, у тому числі валютні.

Вітчизняна готельна галузь стає невід'ємною складовою частиною світового готельного господарства. Такий швидкий темп інтеграції до європейських стандартів пояснюється зручним географічним положенням України, яка розміщена в центрі Європи, та не менш швидким зростанням українського бізнесу, що також активізує розвиток ділового туризму. Тому сьогодні актуальним є підвищення економічної ефективності готельного сектора зокрема й туристичної індустрії загалом.

Проблемам туристичної індустрії присвячено роботи багатьох українських науковців. О. О. Бейдик, М. І. Долішній, О. О. Любіцева, Н. П. Крачило, М. П. Мальська, Я. Б. Олійник, В. В. Шмагина глибоко характеризують поняття „туризм” та „туристична індустрія”, аналізують проблеми, пов’язані з бізнесовими аспектами туризму, і сучасний стан розвитку туризму в Україні.

До наукових інтересів представників наукової школи Волинського національного університету ім. Лесі Українки теж входять питання формування та розвитку туристичної сфери. Зокрема, цим проблемам присвятили роботи А. В. Вавринюк, Н. П. Луцишин, Н. Н. Коцан, В. О. Патійчук, В. В. Ядощук та ін.

Мета статті – проаналізувати вплив туризму на розвиток готельного господарства. Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати низку завдань: розкрити поняття „туризм” та „туристична індустрія”; показати значення туризму для розвитку світової та української економіки, охарактеризувати сутність та специфіку розвитку готельного господарства.

Туризм – найдинамічніша сфера людської діяльності, чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища й історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, дотримання прав людини й основних свобод без різниці в расі, статі та релігії. Туризм також – суттєве джерело прибутку, створення нових робочих місць, розвитку інфраструктури та промисловості [1, 11].

У світовому масштабі туристична індустрія займає сьогодні одне з провідних місць серед галузей зовнішньоекономічної орієнтації. Вона активно сприяє налагодженню культурних, ділових та торгово-економічних зв'язків між державами. Експортуючи рекреаційно-туристичні ресурси, держави, які мають розвинену туристичну галузь, істотно збільшують надходження у свої економіки іноземної валюти, сприяють створенню нових робочих місць та зростанню доходів власних бюджетів. Наприклад, значною є частка доходів від міжнародного туризму за загальною сумою надходжень від експорту товарів і послуг в Іспанії - 35 %; Австралії та Греції - по 36 %; Швейцарії - 12 %; Італії - 11%; Португалії - 21 %; на Кіпрі - 52 %. Сприяючи збільшенню робочих місць, туристична індустрія забезпечує зниження соціальної напруги в суспільстві, яка викликана безробіттям. У світовій туристичній системі зайнято 130 млн працівників, а створення тут одного робочого місця є у 20 разів дешевшим, ніж у промисловому комплексі.

У структурі світового експорту туризм займає третє місце, поступаючися лише нафтовидобутку й нафтопереробці, які є лідерами, а також автомобільній промисловості, яка посідає другу сходинку. У багатьох країнах світу туризм – одна з найбільш пріоритетних галузей, внесок у валовий національний дохід яких становить 20-45 %. Туристичний бізнес стимулює розвиток інших галузей господарства, таких як будівництво, зв'язок, харчова промисловість, сільське господарство, торгівля, виробництво товарів народного споживання та ін. Цей бізнес приваблює підприємців через багато причин: невеликі стартові інвестиції, зростаючий попит на туристичні послуги, високий рівень рентабельності й мінімальний термін окупності витрат [2, 33].

Останнім часом зріс інтерес науковців до проблем розвитку туризму і в Україні, яка володіє багатим рекреаційно-туристським потенціалом, що позитивно впливає на розвиток цієї галузі в нашій державі, хоча вивчення туристичної галузі України є недостатнім.

Розвиток туризму й рекреації в Україні визначається впливом широкого спектра природних, культурно-історичних, політичних та економічних факторів, вплив яких проявляється досить нерівномірно та специфічно в регіональному аспекті. Крім того, особливості сучасної тенденції розвитку туристичної індустрії полягають у взаємозв'язку формування високорозвиненої національної індустрії туризму з потребою вирішення гострих соціально-економічних проблем у перехідний період економічного розвитку нашої держави.

В умовах перехідного етапу до ринкової економіки значних змін зазнають і економічні аспекти туристичного комплексу. При цьому забезпечується не тільки раціоналізація господарської структури окремих регіонів держави, а – що більше важливо – за своєю прибутковістю цей сектор економіки є повністю конкурентоспроможною галуззю, а також певним каталізатором економічного розвитку.

Для активізації розвитку туристичної сфери Верховна Рада України прийняла закон „Про туризм”, а Президент України видав Указ „Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року”.

На Волині, зокрема, теж уживаються заходи для підтримки туристичної галузі. Так, 6 серпня 2002 р. прийнято програму розвитку туризму в області на 2002–2010 рр. У Шацькому районі 2001 р. створено Фонд сприяння розвитку цього району „Голубі озера”, який об’єднав близько 20 підприємців, котрі в період купального сезону здають житлові приміщення туристам, таким шляхом здійснюючи перші кроки в розвитку зеленого туризму в Шацькому національному природному парку. Проте сталий розвиток туристичної сфери в області зокрема і в державі загалом неможливий без стрімкого розвитку готельного господарства – важливої складової частини туристичної індустрії.

Готельне господарство – це складник сфери послуг, основним видом діяльності якої є приймання, розміщення, надання різноманітних видів послуг, пов’язаних із перебуванням споживачів за межами свого постійного місця проживання. Готельне господарство представлене цілим рядом підприємств, які належать до таких галузей народного господарства: транспортні, екскурсійні, комунально-побутові та ін. Готелі мають із ними договірні відносини [4, 172].

Готельний сервіс включає цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. Туристські послуги, зокрема й у рамках готельного обслуговування, належать до соціально-культурних послуг. Вони будуються на принципах сучасної гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також ставить певні завдання в системі підготовки кадрів для туристсько-готельного сервісу.

Для успішного розв’язання всього різноманіття завдань з обслуговування гостей персоналу готелів і туристських комплексів потрібно оволодіти професійними знаннями й постійно їх удосконалювати [3, 11].

Підприємства готельного господарства забезпечують розміщення та обслуговування гостей, які приїжджають для відпочинку, дозвілля, вирішення комерційних справ. Розміщення входить до складу будь-якої туристичної програми, незалежно від її тематичної спрямованості та тривалості. Значення готельного бізнесу в системі господарювання полягає також у тому, що ця галузь формує обсяг робіт для туризму, транспорту, роздрібної торгівлі, громадського харчування, страхування, культури та мистецтва, архітектури і проектування, екскурсійного обслуговування, рекламної індустрії [4, 173].

Практика функціонування суб'єктів готельного бізнесу показала, що більшість із них зацікавлена в обслуговуванні іноземних громадян, оскільки ця категорія гостей найбільш платоспроможна, користується додатковими послугами, витрачає більше коштів на свій розвиток і розваги, а головне – може займати номери найвищого класу (одномісний номер, люкс, апартаменти).

В умовах конкуренції готельні підприємства працюють у напрямі розширення переліку додаткових послуг. Вони є джерелом отримання прибутків і способом підвищення конкурентоспроможності українських підприємств [4, 174].

Готель – це підприємство, що надає за певну плату місце або кімнату (кімнати) для тимчасового проживання на термін до 45 діб, незалежно від місця постійного проживання і реєстрації громадян [4, 172].

Динаміку розвитку готельного сектору України можна оцінити як позитивну. Наша держава має величезний потенціал і можливості для подальшого розвитку готельної і туристичної сфери, ефективного використовування природно-рекреаційних, історико-культурних, туристично-екскурсійних ресурсів, всебічного задоволення оздоровчо-спортивних, пізнавальних, духовних потреб вітчизняних й іноземних туристів, сприятливих умов для активізації діяльності інвесторів у сфері туризму й гостинності. У 2007 р. інвестиції в розвиток готельної сфери становили 1 232,4 млн грн, що на 0,7 % більше порівняно з попереднім роком. За січень-березень 2008 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам, підприємствами сфери готельних послуг, становив 573,1 млн грн, за аналогічний період минулого року – 391,5 млн грн.

Однією з основних тенденцій розвитку готельного ринку України є активізація інтересу до нашої країни з боку міжнародних операторів, які активно шукають українських партнерів, зацікавлених у реалізації готельних проектів. Багато в чому прихід міжнародних брендів і управлінських компаній є природним показником розвитку готельного сектора України: на українському ринку представлено трьох міжнародних операторів – Global Hyatt Corporation, Rezidor Hotel Group, Rixos Hotel і національна управлінська компанія Premier International, а такі компанії, як: Hilton Hotels Corporation, InterContinental Hotels & Resorts, Marriott International, Kempinski Hotels&Resorts, Accor Group, Starwood Hotels & Resorts, Magic Life, Continent Hotels & Resort, Choice Hotel International, Wyndham Worldwide та ін., задекларували свій інтерес до України [6].

На Волині теж спостерігається позитивна тенденція в розвитку готельного господарства. Як показують діаграми (рис. 1, 2), починаючи з 2005 р., спостерігається зростання кількості готелів та їх їх одноразова місткість.

Кількість готелів у Волинській області
Рис. 1. Кількість готелів у Волинській області

Одноразова місткість готелів у Волинській області
Рис. 2. Одноразова місткість готелів у Волинській області, осіб

Аналіз показує, що кількість готелів, одноразова місткість у готелях та кількість наданих людино-діб за рік іноземним громадянам, починаючи з 2005 р., зростала (рис. 1-3). Це безпосередньо впливає на активний розвиток туристичної індустрії Волинської області загалом, оскільки ця сфера характеризується значним туристсько-рекреаційним потенціалом. Вона займає вигідне географічне положення, характеризується сприятливими для розвитку туризму кліматичними умовами, наявністю унікальних природних багатств, пам’яток історії та культури.

Кількість наданих людино-діб проживання за рік іноземним громадянам
Рис. 3. Кількість наданих людино-діб проживання за рік іноземним громадянам, тис.

Надання послуг іноземним громадянам підприємствами готельної індустрії Волині теж відіграє важливу роль у розвитку туризму. Адже іноземці є більш платоспроможними і ввозять значну кількість іноземної валюти, що є корисним для економіки держави загалом.

Отже, готельне господарство – одна зі складових частин туристичної індустрії. Матеріальна база, призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць під час формування туристичної інфраструктури, оскільки якість проживання та відповідне обслуговування істотно впливають на рівень туристичного сервісу. Тому туристична сфера загалом та готельна індустрія зокрема стають швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, у тому числі валютні.

Сьогодні Україна зацікавлена у створенні конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристські потреби населення країни й іноземців, забезпечити на цій основі комплексний розвиток туристичної індустрії та інфраструктури регіонів.

Література

1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2004. – 436 с.
2. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
3. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.
4. Шкапова О.М. Маркетинг послуг: навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 304 с.
5. Ядощук В.В. Удосконалення туристської інфраструктури єврорегіону „Буг” // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки: зб. наук. пр. – Вип.6: у 4 ч. / НАН України; відп. ред. М.І. Долішній. – Л.: ІРД НАН України, 2003. – Ч.4. – С.272–281.
6. Фактори розвитку готельного бізнесу в Україні // www.maygerconsulting.com

Коцан Н.Н., Мазурец Р.Р., Хоружина Е.О. Роль туризма в развитии гостиничного хозяйства Украины в контексте интеграции в европейскую экономику.

Раскрыто роль туризма в развитии гостиничного хозяйства. Охарактеризовано понятие „туризм” и „гостиничное хозяйство”, а также значение их интеграции в европейскую экономику.

Ключевые слова: туризм, гостиничное хозяйство, гостиница.

Kotsan N.N., Mazurets R.R., Khoruzhyna O.O. Importance of Tourism in the Development of the Ukrainian Hotel Management within the Framework of Their Integration into the European Economy.

Importance of tourism in the development of the hotel management are elucidated here. The terms „tourism” and „the hotel management” are explained and the cignificance of their integration into the European economy is ditected.

Key words: tourism, hotel management, hotel.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.