Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Кашинська О.Є.
Вісник Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка. - 2012. - №4(239). - Ч.ІІ. - С.147-152.

Місце навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» в процесі підготовки студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

Організація готельного господарства На сучасному етапі розвитку сфери обслуговування значно зріс інтерес до готельного господарства, оскільки воно перебуває в стані підйому, та до якісної підготовки фахівців цієї сфери, від яких, в певній мірі, й залежить репутація готельного підприємства. Це, в свою чергу, вимагає від вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку спеціалістів цієї сфери, якісної та ефективної підготовки студентів. Враховуючи це, потрібно починати формування основних знань, вмінь вже на перших курсах, а надалі їх доповнювати та вдосконалювати на практиці. Тому введення в навчальний процес на другому курсі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» дисципліни «Організація готельного господарства» є надзвичайно актуальним та важливим в системі підготовки фахівців сфери готельно-ресторанного бізнесу.

Вивчення та засвоєння дисципліни «Організація готельного господарства» підкріплено наявністю значної кількості літератури, в якій належним чином висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти готельного господарства (Н. Ю. Арбузова, С. І. Байлік, І. Ю. Ляпіна, Х. Й. Роглєв та ін.). Проте, ці видання були опубліковані достатньо давно та містять данні, які вже втратили свою актуальність з плином часу, адже, готельне господарство - це сфера обслуговування, яка швидко змінюється, модернізується та не стоїть на місці. А для якісної підготовки затребуваних фахівців готельно-ресторанної справи потрібна нова та повна інформація.

Метою статті є висвітлення ролі та місця навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» у процесі професійної підготовки студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

Програму вивчення нормативної дисципліни «Організація готельного господарства» складено відповідно до місця, значення дисципліни та за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 1401 «Сфера послуг» професійного спрямування 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» [1, с. 25-34]. Програма охоплює всі змістовні модулі, визначені в анотації дисципліни, та розрахована на 360 навчальних годин, що передбачає проведення 84 годин лекцій, 76 години практичних (семінарських) занять та 200 годин самостійної роботи студентів з основних сучасних проблем організації гостинності в засобах розміщення України.

Вивчення дисципліни завершують складанням заліку (5-й семестр) та іспиту (4, 6-й семестр).

Нормативна фахова дисципліна «Організація готельного господарства» з циклу професійної та практичної підготовки займає важливе місце в системі підготовки майбутнього фахівця сфери гостинності. Основні положення дисципліни визначаються сучасними вимогами до формування теоретичних і практичних знань, що висуваються до організації готельного господарства, зміст і якість якого впливає на подальший розвиток туристської індустрії взагалі. Адже готельне господарство є не просто складовою цієї сфери, а безпосередньо лежить в основі діяльності туристичної галузі.

«Фундаментом» вивчення курсу є принцип бачення за умовами організації конкретної готельної послуги рівня розвитку всієї інфраструктури готельного господарства.

Дисципліна «Організація готельного господарства» відповідає сучасній вимозі вищої освіти - професійній компетентності та є базовою для подальшого вивчення «управлінських» і економічних дисциплін: «Бізнес-планування в готельному та ресторанному господарстві», «Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства», «Менеджмент готельного та ресторанного господарства», «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» та ін., які будуються на знаннях, отриманих під час опрацьовування цієї дисципліни.

Згідно навчального плану дисципліна відноситься до основних (фундаментальних) дисциплін нормативної частини підготовки, утворюючи суміжні зв’язки з дисциплінами свого розділу та іншими циклами підготовки (циклом соціально-гуманітарної підготовки, циклом природничо-наукової та загальноекономічної підготовки).

У процесі вивчення дисципліни в студентів сформуються професійно-орієнтовані знання, практичні вміння та навички стосовно професійної діяльності.

Методика викладання предмета «Організація готельного господарства» визначається системою модульного навчання, що, в свою чергу, започатковує концепцію формування професійного мислення фахівця та має відповідати вимозі «якості сфери послуг», що визначає взаємовідносини виробника та споживача готельних послуг. Детермінантом концепції має стати повторне звернення клієнта. Дисципліна закладає логіку професійного мислення, визначаючи взаємозв’язок між функціональними складовими готельного господарства (бронювання, розміщення, харчування, додаткові послуги та ін.).

Метою вивчення курсу «Організація готельного господарства» є формування системи знань та вмінь з організації діяльності готельного підприємства, технологічного процесу обслуговування туристів у готелях, організації готельного сервісу. Головна мета вивчення курсу «Організація готельного господарства» полягає не лише в засвоєнні студентами теоретичних основ організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку, а й сприйнятті ними готельного господарства як невід'ємної частини сфери туризму України, яка набуває все більшого значення в економічному житті країни. Практичне застосування набутих теоретичних знань допоможе студентам оволодіти навиками роботи в підприємствах готельного господарства, та відрегулювати його успішну діяльність на ринку готельних послуг.

Завданням вивчення курсу «Організація готельного господарства» є теоретична і практична підготовка студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» з таких питань:

- особливості організації готельного господарства в Україні та за кордоном;
- основні фактори, що впливають на розподіл підприємств готельного господарства на типи та категорії;
- організація приміщень на підприємствах готельного господарства;
- організація процесу обслуговування на підприємствах готельного господарства;
- основи організації підприємств ресторанного господарства при засобах розміщення;
- організація обслуговування клієнтів в підприємствах готельного господарства різних типів та категорій;
- організація допоміжних служб, цехів і обслуговуючих господарств;
- організація праці в готельному господарстві;
- організація виробничого процесу в підрозділах підприємства готельного господарства, та його контроль.

Вивчення курсу «Організація готельного господарства» базується на загальних знаннях основ підприємництва, основ менеджменту, основ маркетингу.

Внутрішні взаємозв’язки навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» визначаються структурною побудовою: понятійний апарат, організаційний зміст і нормативна документація. Основними питаннями є класифікація засобів розміщення та надання якісних послуг, що дає змогу вирішувати проблеми, які стосуються галузі в цілому (функціональної організації приміщень у закладах розміщення, особливостей організації праці й таке інше, що безпосередньо залежить від типу, категорії засобів розміщення, номенклатури та кількості послуг, що надаються).

Дисципліна передбачає ознайомлення студентів із широким колом питань, які стосуються організації готельного господарства: історії розвитку світового готельного господарства та України, основних тенденцій галузі, стану та перспектив подальшого розвитку готельного господарства України, організації роботи служб і підрозділів, сучасних принципів оформлення інтер'єру та екстер'єру готелів (їх дизайну), організації надання додаткових послуг у засобах розміщення, організації праці в готельному господарстві, організації виробничого процесу в підрозділах підприємства готельного господарства, та його контролю й іншого.

Згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами до вивчення дисципліни «Організація готельного господарства» студенти повинні бути готовими до діяльності в соціальній та виробничій сфері, при цьому виконувати ряд функцій - проектувальну, організаційну та контрольну, які вони професійно виконують після вивчення даної дисципліни [1, с.25-34].

Проектувальна функція включає в себе збір, обробку, аналіз та систематизацію інформації щодо послуг гостинності, узагальнення вітчизняного та світового досвіду з питань виробництва послуг гостинності, використовуючи сучасні методи наукових досліджень. Ця функція важлива для формування наступної функції - організаційної, яка займає значну частину в підготовці майбутніх фахівців та полягає в умінні застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки й руху документів, володінні методами збирання інформації, підтримці етики управлінської діяльності, забезпеченні культури процесів управління та умов праці; сприянні піднесенню кваліфікаційного рівня працівників, оволодінні прогресивними засобами обслуговування клієнтів; сприянні розвитку творчого потенціалу працівників, заохоченні за новаторські ідеї; створенні умови для підвищення культури підлеглих, для їх безперервного навчання та інше.

Контрольна функція підводить підсумки попередніх етапів роботи та робить певні висновки.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Особливе значення в процесі вивчення та закріплення знань відіграє самостійна робота студентів. Зазначені види занять розробляються згідно з положеннями Болонської декларації [2, с. 25-31].

Таким чином, дисципліна «Організація готельного господарства» є обов’язковою, професійно спрямованою дисципліною в навчальному процесі підготовки фахівців сфери обслуговування, охоплює великий об’єм матеріалу та вивчається протягом двох років навчання бакалаврів. ЇЇ вивчення направлено на формування у студентів системи знань та вмінь з організації діяльності готельного підприємства, технологічного процесу обслуговування туристів у готелі, організації готельного сервісу та інше.

Навальна дисципліна «Організація готельного господарства» допомагає студентам краще ознайомитися зі своєю майбутньою спеціальністю, прискорює процес адаптації до специфічних умов професійної діяльності в сфері гостинності, розширює знання про роль, значення та організацію обслуговування клієнтів у засобах розміщення.

Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленні інформаційної складової курсу та посиленні навчально-методичного комплексу викладання даної дисципліни.

Література

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / кол. авт. під заг. кер. A.А. Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2007. - 46 с.
2. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / [М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, B.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Бабин]; за ред. В.Г. Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

Кашинська О.Є. Місце навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» в процесі підготовки студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

В статті визначається зміст навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» як теоретичного фундаменту професійної підготовки фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Визначені мета та завдання вивчення курсу.

Ключові слова: дисципліна "Організація готельного господарства".

Кашинская Е.Е. Место учебной дисциплины «Организация гостиничного хозяйства» в процессе подготовки студентов специальности «Гостинично-ресторанное дело»

В статье рассмотрена структура дисциплины «Организация гостиничного хозяйства» как теоретического фундамента профессиональной подготовки специалистов специальности «Гостинично-ресторанное дело». Определены цель и задание изучения курса.

Ключевые слова: дисциплина «Организация гостиничного хозяйства».

Kashynska O.E. The educational discipline «Organization of the hotel industry» in the process of the professional preparation for the students of the speciality «Hotel and restaurant business»

In the article structure of the discipline of «Organization of the hotel industry» is being defined, the discipline being the theoretical basis for the industry training. Course objective, root object and subject-matter are defined.

Key words: the discipline "Organization of the hotel industry".
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.