Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Карлова О.А., Партола А.А.
Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції
«Стратегія розвитку України у глобальному середовищі». – Ялта. - листопад 2010 р. - С.76-79.

Актуальність інвестиційної політики в галузі туризму

Інвестиційна політика виступає важливою складовою механізму державного регулювання туристичної галузі та охоплює комплекс заходів, спрямованих на залучення капіталу у розвиток туристичної інфраструктури. Гостра нестача фінансових ресурсів у туризмі свідчить про недосконалість державної інвестиційної політики, яка не створює відповідні умови для залучення вітчизняного та зарубіжного капіталу. Туризм - це саме та галузь економіки, яка заслуговує в Україні більшої уваги для розвитку, оскільки вона може забезпечити значний внесок в економіку держави у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від зовнішньоекономічної діяльності та поповнення державного бюджету через сплату податків [7]. Державна інвестиційна політика вимагає комплексних та ефективних рішень для подолання існуючих труднощів та прискорення процесу створення сприятливого інвестиційного клімату. Наприклад, у Законі України «Про туризм» зазначено, що заохочення національних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії є одним з основних напрямків державної політики в галузі туризму [1].

Згідно Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні» першочерговими заходами для залучення інвестицій в туристичну галузь України визначено:

- створення сприятливих умов для розвитку інвестування сфери туризму і діяльності курортів;
- запровадження механізмів стимулювання для будівництва нових та реконструкції наявних об’єктів туристичної та курортної інфраструктури;
- створення інформаційної бази даних інвестиційно привабливих об'єктів для розвитку туристичної сфери та діяльності курортів у регіонах [2].

Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки передбачає аналогічні заходи, але крім того розроблення і виконання проекту інвестиційної програми розбудови інфраструктури туризму в туристично-рекреаційних зонах за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів [2, 3]. Розглянемо основні фінансово-економічні показники туристичної галузі за останні 2007-2009 роки.

Таблиця 1

Основні фінансово-економічні показники за 2007-2009 роки
Назва показника Одиниці виміру 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Обсяг наданих туристичних послуг: тис. грн. 98139,306 167408,109 169135,143
- іноземним туристам;
- туристам, що виїжджали за кордон
тис. грн. 4477,265
47521,148
6427,737
101447,079
14841,778
114730,488
Витрати, пов’язані з надання туристичних послуг: тис. грн. 84529,718 148508,823 151731,594
- іноземним туристам;
- туристам, що виїжджали за кордон
тис. грн. 3880,540
39714,559
4954,763
93086,517
11743,060
105632,215
Платежі до бюджету тис. грн. 5875,105 6717,522 7147,502
Заборгованість перед бюджетом тис. грн. 11,572 6,841 21,143
Балансовий прибуток тис. грн. 6647,394 10433,194 10183,404
Прибуток, що спрямований на розвиток матеріально технічної бази тис. грн. 1008,401 876,539 850,553
Надходження валюти від надання туристичних послуг нерезидентами України тис. дол. 130,370 196,410 450,400
Витрати резидентів України, що виїжджали за кордон тис. дол. 68,057 2134,594 1276,204

* Складено за матеріалами Держкомстат України.

Аналіз стану міжнародного туризму в Україні свідчить, що інтерес до України, як туристичної зони, в останні десятиліття поступово прокидався. В 1994 році кількість іноземних туристів, що відвідали Україну, становила 620 тис. чоловік, а у 2009 році, за даними Державної служби туризму та курортів Україну відвідали вже 20,7 млн. в’їзних (іноземних) туристів, що на 18 %, або на 4,6 млн. осіб менше, ніж у 2008 році. У 2008 році кількість іноземних туристів, що відвідали Україну, збільшилася на 8,04 %, або 1,86 млн. осіб, у порівнянні з 2007 і складала близько 25 млн. осіб.

Україна має величезний інвестиційний потенціал в туристичній галузі. Цьому сприяють значні курортно-рекреаційні ресурси, історико-культурний і природний потенціал, вигідне географічне положення, ринкова економіка, спрямованість України до євроінтеграції, наявність значних земельних ресурсів, які можуть використовуватися інвесторами для розбудови туристичної інфраструктури. [3] Інвестиційна політика в галузі туризму поєднує загальнодержавні та регіональні інтереси через тісну взаємодію державних та місцевих органів влади. Так, держава здійснює нормативно-правове регулювання, розробляє стратегії залучення інвестицій, визначає пріоритетні території та об’єкти туристичного профілю для інвестування тощо. Інвестиційна політика на регіональному рівні включає маркетингові дослідження ринку інвестицій, проведення моніторингу рекреаційно-туристичних ресурсів на території, розробку інвестиційні пропозиції для найбільш перспективних туристичних об’єктів, формування карти інвестиційної привабливості регіону тощо[5].

На сьогодні привабливими для інвестування є проекти, пропозиції щодо будівництва туристичних і спортивних гірськолижних трас, канатних доріг, спортивно-оздоровчих комплексів[3]. Проте існує багато ризиків та перешкоди для здійснення інвестиційної програми в Україні: політичні та законодавчі, валютно-фінансові, інфраструктурний та економічний ризики. Туристична галузь, за оцінками фахівців, вважається однією з найбільш високорентабельних та високі прибутки обумовлюються високими ризиками капіталовкладень. Так, за рівнем ризику інвестицій, туристична галузь займає 8 місце серед інших галузей національної економіки України [6].

Окреслимо стратегічні цілі інвестиційної політики в галузі туризму:

- створення законодавчої бази регіонів в області забезпечення гарантій на іноземні інвестиції в туристичний бізнес;
- формування сприятливого іміджу регіонів в області надання рекреаційно-туристичних послуг;
- створення сприятливого інвестиційного клімату;
- стимулювання приливу капітальних вкладень у реконструкцію і будівництво сучасних туристичних комплексів, санаторіїв, готелів, відповідних до міжнародних вимог і стандартів;
- розробка нових турів, які повинні ураховувати етнокультурні, геополітичні, екологічні чинники туристських районів[4].

Отже, потреба туристичної галузі в інвестиціях вимагає ефективної інвестиційної політики держави, яка має бути спрямована на створення сприятливого інвестиційного клімату за допомогою комплексного використання інструментів регулювання інвестиційної діяльності, активної співпраці органів державної влади з громадськими та бізнес-структурами з метою залучення інвестиційних ресурсів у розбудову туристичної інфраструктури та забезпечення довгострокового ефекту розвитку галузі.

Література

1. Закон України Про внесення змін в Закон України «Про туризм» від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV
2. Указ Президента України № 136/2007 Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні.
3. Державна служба туризму та курортів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua
4. Карлова О.А., Проскуріна Т.В. Туристично-рекреаційна сфера Харківського регіону: перспективи кластеризації. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 253: В 10 т.- Том 1 – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 291-298.
5. Судова-Хом’юк Н. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України // Регіональна економіка. – 2002. – №3(25). – С. 260-265.
6. ТОП-10 - Рейтинг рискованных инвестиций (1 квартал 2010) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mppconsulting.com.ua/newsr/1Q2010.html
7. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф. І.М. Школи. - Чернівці, 2003. - 596 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.