Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Калитвинцева Марія Вікторівна
Російське підприємництво. - 2011. - №10, вип.1(193). - С.152-156.

Інноваційна діяльність у туризмі: понятійний апарат та особливості розвитку

Анотація. У статті запропоновано визначення поняття «інноваційна діяльність у туризмі». Уточнено сутність допоміжних економічних категорій (інноваційний туристський продукт, суб'єкт інноваційної діяльності в туризмі, туристська галузь, туристська організація).

Ключові слова: туристична галузь, інноваційна діяльність, інноваційний туристський продукт.

Динаміка і масштаби змін, що відбуваються у сфері інноваційної діяльності зумовили необхідність дослідження, впорядкування та систематизації наукових знань у цій області.

Основними напрямками досліджень в області інновацій та інноваційної діяльності, розглянуті автором у процесі аналізу, є:

- особливості розвитку інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів різної галузевої приналежності;
- проблематика теоретичних і методологічних аспектів інноваційного розвитку туризму.

Базовими поняттями теорії інновацій, розглядаються дослідниками різних країн у різні тимчасові періоди, залишаються: інноваційна діяльність, інноваційний продукт, суб'єкти інноваційної діяльності.

Напрями досліджень у сфері інноваційної діяльності зачіпають діяльність організацій різної галузевої приналежності. Однак вони в повному обсязі не розкриті в такій сфері діяльності, як туризм.

Інноваційний туристський продукт

Туризм є повноцінним міжгалузевим комплексом національної економіки Росії [1], склад якого визначається в момент реалізації туристської послуги. Споживач туристських послуг (турист) споживає певну кількість послуг, і це призводить до того, що, з одного боку, серед постачальників туристських послуг з'являється конкуренція, а з іншого боку, постачальникам доводиться кооперуватися (об'єднуватися) між собою, коли споживач потребує додаткових послугах. У процесі кооперації і конкуренції виникає новий туристський продукт. У цей момент класичний (традиційний) туризм перетворюється на інноваційний. На підставі цього нами запропоновано розглядати туристську діяльність не тільки в класичному розумінні, але і в інноваційному.

Поділ туристської діяльності на класичну та інноваційну, спричинило створення понятійного апарату, пов'язаного з особливостями розвитку інноваційної діяльності в туризмі.

Інноваційна діяльність у туризмі - це тісно пов'язані між собою процеси з формування, реалізації, просування і післяпродажного обслуговування інноваційного туристського продукту суб'єктами інноваційної діяльності в туризмі, а також щодо фінансового забезпечення цих процесів, що призводять до отримання економічного ефекту.

Для характеристики інноваційної діяльності в туризмі уточнимо ряд інших понять: інноваційний туристський продукт, процес формування інноваційного туристського продукту, процес просування інноваційного туристичного продукту, реалізація інноваційного туристського продукту, суб'єкти інноваційної діяльності в туризмі.

Результатом інноваційної діяльності в туризмі є інноваційний туристський продукт, створений у процесі кооперації і конкуренції постачальників туристських послуг, від реалізації якого, з'являється якийсь економічний ефект.

Під інноваційним туристським продуктом розуміється комплекс нових або вдосконалених туристських послуг, створений на основі об'єднання постачальників туристських послуг і реалізований споживачу з метою отримання прибутку.

Суб'єкти туристичної діяльності

З визначення інноваційної діяльності в туризмі, випливає, що вона представлена сукупністю декількох процесів. В контексті даного дослідження автором застосовані і розширено трактування понять процесів, представлених у Федеральному законі «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації»1 [5]:

- формування інноваційного туристського продукту - це процес виникнення ідеї, який представлений як результат упорядкованої діяльності туроператора щодо укладення та виконання договорів з постачальниками туристських послуг, що надають окремі нові або вдосконалені послуги, що входять у туристський інноваційний продукт;
- процес просування інноваційного туристського продукту - це діяльність турфірм, спрямована на стимулювання попиту виробленого інноваційного туристського продукту і формування позитивного іміджу підприємства;
- процес реалізації інноваційного туристського продукту - діяльність турфірм щодо укладення договору про реалізацію інноваційного туристського продукту із споживачем, а також діяльність турфірм і (або) постачальників інноваційних туристських послуг з надання споживачеві самих інноваційних туристичних послуг у відповідності з даним договором.

Туризм як міжгалузевий комплекс складається з галузей.

Дослідження показали, що під галуззю туризму слід розуміти сукупність організацій, діяльність яких суттєво впливає на економічні показники регіону за рахунок формування, просування та реалізації якісних, унікальних і конкурентноздатних туристичних продуктів і послуг [3].

Автором пропонується використовувати підхід, запропонований проф. М.Н. Дмитрієвим і доц. М.Н. Забаевой, відображений у підручнику «Економіка туристичного ринку» згідно з яким туризм розглядається як міжгалузева діяльність. До суб'єктом туристичної діяльності слід відносити фірми, організації громадського харчування, засоби розміщення, організації дозвілля, страхові фірми, компанії, що надають послуги пасажирського транспорту [2].

Виділені суб'єкти згруповані в чотири підгрупи і представлені на рис. 1.

Субъекты деятельности в туризме
Рис. 1. Суб'єкти діяльності в туризмі

Поняття

На основі наведеної класифікації організацій туристської галузі і на основі визначення галузі туризму дамо трактування категорії «суб'єкт інноваційної діяльності в туризмі».

Суб'єктами інноваційної діяльності в туризмі є туристські організації, які беруть спільну участь у процесах формування, просування, реалізації і післяпродажного обслуговування інноваційних туристичних продуктів або послуг.

Кожний з перерахованих суб'єктів буде виконувати певні функції інноваційної діяльності в туризмі.

Фірми - це сукупність організацій, що займаються туроператорської та турагентської інноваційною діяльністю.

У свою чергу, туроператорська інноваційна діяльність - діяльність по формуванню, просуванню і реалізації інноваційного туристського продукту, здійснювана юридичною особою (далі - туроператор).

Турагентська інноваційна діяльність - діяльність по просуванню і реалізації інноваційного туристського продукту, здійснювана юридичною особою або індивідуальним підприємцем (далі - турагент).

Постачальники туристських послуг - це сукупність організацій (організації розміщення туристів; організації громадського харчування; транспортні організації; організації дозвілля; підприємства зв'язку) беруть участь в процесі формування інноваційного продукту або послуги.

Туристські адміністрації - це органи державної влади, які займаються питаннями розвитку інноваційної діяльності туризму в регіоні та країні.

Виходячи з вище сказаного, можна вважати, що суб'єктами інноваційної діяльності в туризмі можуть бути всі організації, що входять до міжгалузевої туристський комплекс.

Висновок

Таким чином, відмітною особливістю розвитку інноваційної діяльності в туризмі від класичної туристської діяльності є створення нового або вдосконалення існуючого туристського продукту2, вдосконалювання транспортних, готельних і інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності.

Література

1. Гуляєв В.Г. Туризм: економіка і соціальний розвиток: монографія. - М: Фінанси і статистика, 2003. - 304 с.
2. Дмитрієв М.М. Економіка туристичного ринку: підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами сервісу та туризму / М.Н. Дмитрієв, М.Н. Забаева, О.М. Малигіна. - 2-е изд., перероб. і доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 311 с.
3. Забаева М.Н. Методологія оцінки та забезпечення ефективного використання туристичного потенціалу регіонів Росії: монографія / М.М. Забаева; Нижегород. держ. архіт.-будує. ун-т. - Н. Новгород: ННГАСУ, 2009. - 245 с.
4. Санто Б. Інновація як засіб економічного розвитку. - М: Прогрес, 1990.
5. Федеральний закон «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації».

Maria V. Kalitvintseva. Innovation Activity in Tourism: a Conceptual Framework and Features of the Development

Abstract. The article suggested a definition of innovation in tourism. The author clarifies the nature of the subsidiary economic categories (innovative tourism product, subject of innovation in tourism, tourism industry and tourism organization).

Keywords: tourism industry, innovation, tourist product innovation.

1 Мова йде про Федеральному законі від 24.11.1996 №132-ФЗ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації». - Прим. ред.
2 На нашу думку, у статті не відображено, в чому полягає принципова новизна туристичного продукту, що дозволяло б відносити його до інноваційного. Адже в будь-якому випадку інновації - це нововведення. А те, що туристичні фірми можуть кооперуватися для надання туристичних послуг, на сьогоднішній день - далеко не нове явище, так само як і використання інформаційних технологій в туристичному бізнесі. - Прим. ред.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.