Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ВОРОНЕЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

 

Кафедра економічної теорії
і світової економікиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з курсу

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ

для студентів економічного факультету всіх форм навчання

Укладач: доц., к.е.н. Ключищева В.Г.

ВОРОНЕЖ - 2003


Дисципліна викладається у відповідності з Державним стандартом вищої професійної освіти. Методичні вказівки складені на підставі рекомендованого стандарту.

Укладач: доц., к.е.н. Ключищева В.Г.

Методичні вказівки обговорено на засіданні кафедри "Економічної теорії та світової економіки". Протокол № _____ від "____" _______________2002г.

Зав. кафедрою професор, д.е.н. Ю.И.Хаустов

Методичні вказівки розглянуті науково-методичною радою економічного факультету Воронезького держуніверситету. Протокол № _____ від "____" _______________ 2002р.

Голова НМР доцент, к.е.н. П.Р. Сапожнікова.

Затверджено науково-методичною радою економічного факультету.

ЗМІСТ


Пояснювальна записка-обґрунтування до вивчення курсу "Історія економіки".
Програма курсу "Історія економіки".
Плани семінарських занять з курсу "Історія економіки".
Навчальні завдання для практичної роботи і перевірки отриманих знань по основним темам курсу.
Список основної літератури.

1.Пояснительная записка-обґрунтування до вивчення курсу "Історія економіки"

Дані методичні вказівки є додатковим матеріалом до навчального посібника "Історія економіки". Його використання дозволить закріпити отримані знання з даної дисципліни, розширити інформаційну базу вивчення, навчитися застосовувати теоретичні знання в практичних цілях.

Методичні вказівки з курсу "Історія економіки", мають структуру, яка відповідає навчального посібника з дисципліни "Історія економіки".

Мета і завдання дисципліни

Дисципліна "Історія економіки" є обов'язковою в блоці гуманітарних курсів, і входить в програму підготовки фахівців усіх форм навчання.

Курс розрахований на слухачів, що вивчили соціально-економічні дисципліни, які є для нього базовими.

Мета вивчення дисципліни - забезпечити оволодіння студентами знаннями про історичні засади економічного реформування зарубіжної та російської економічних систем. Студенти повинні засвоїти основні закономірності розвитку економіки основних цивілізацій, історичний досвід найважливіших економічних реформ, особливості економічної політики провідних країн у відповідні історичні епохи, головні етапи господарської еволюції, хронологічний матеріал.

Формування знань і навичок студентів здійснюється в ході лекційних та семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи, написання рефератів, виступів з доповідями, відповідей на тести.

Завдання вивчення дисципліни визначаються вимогами до підготовки кадрів, встановленими у кваліфікаційній характеристиці спеціалістів з усіх спеціальностей, вимог до знань і вмінь, якими вони повинні володіти. Основне завдання полягає в умінні використовувати набуті теоретичні знання у конкретній практичній діяльності.

Форми контролю знань студентів: проміжний контроль: дві письмові самостійні роботи;
підсумковий контроль - залік у письмовій або усній формі:
підсумкова оцінка визначається з урахуванням результатів роботи студентів протягом семестру.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен знати:

- предмет та метод історії економіки;
-періодизацію історії економіки;
-місце історії економіки в системі економічних наук;
-основні риси розвитку первісного, рабовласницького та феодального способів виробництва;
-загальне і особливе в розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму;
-особливості економічного розвитку країн на рубежі XIX - XX ст.;
-економічні реформи, що здійснюються в розвинутих капіталістичних країнах та особливості розвитку економіки країн у післявоєнний період;
-основні економічні реформи в СРСР і їх наслідки;
-проблеми становлення ринкових відносин в Росії.
Студент повинен вміти:

- застосовувати отримані теоретичні знання для аналізу соціально-економічної політики;
- використовувати на практиці отримані знання для оцінки результатів проведених економічних реформ;
- визначати шляхи вдосконалення управління промисловістю, будівництвом, вдосконалення господарського механізму.

В методичних вказівках представлені: пояснювальна записка, робоча програма, плани семінарських занять, методичні вказівки, навчальні завдання для практичної роботи і перевірки отриманих знань по основним темам курсу, глосарій, список основної літератури.

Навчальні завдання зібрані по основним темам курсу, у відповідності з робочою програмою та планами семінарських занять. Кожне завдання включає: основні терміни і поняття, що дозволяють перевірити правильне розуміння і знання основних термінів, які використовуються в курсі "Історія економіки";
тести, при виконанні яких потрібні теоретичні знання для відповідей на конкретні питання. Тестування передбачає оцінку правомірності передбачуваних тверджень. Метою даної навчально-методичної розробки є надання студентам допомоги у предметному осноении курсу "Історія економіки", системної орієнтації в економічних процесах, зміст та основні результати як зарубіжного, так і опечественного досвіду проведення економічних реформ для підготовки управлінських кадрів, здатних проводити ефективну реформаторську політику.

Ці навчально-методичні вказівки увійшли матеріали, пропоновані авторами на практичних заняттях в студентських групах, які дозволяють виробити навички аналізу отриманих при вивченні курсу результатів.

2. Програма курсу "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ"

Робоча програма
з курсу "Історія економіки" складена з урахуванням сформованого на кафедрі досвіду викладання цього курсу, раніше чинних програм з нього, аналізу наукових досліджень і досвіду викладання цього курсу у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах. У ній розкривається зміст курсу в цілому та окремих його тем з відображенням нових положень, наводиться тематичний план занять і рекомендована література.

Автором програми є професор, д.е.н. Хаустов Ю.І. та доцент, кафедри к.е.н. Ключищева В.Г.

Програма затверджена на засіданні кафедри економічної теорії та світової економіки ВДУ ________2002 р. і рекомендовано до друку науково-методичною радою факультету ________2002 р.

ВВЕДЕННЯ

Вивчення історії економіки в сучасних умовах переходу до ринкової економіки є особливо актуальним, так як без знань наслідків економічних реформ, що проводяться в розвинутих країнах, на різних етапах історичного розвитку, узагальнення і вивчення їх досвіду, здійснення ефективного науково обґрунтованого реформування економіки Росії практично неможливо.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями реформування зарубіжної та російської економіці в історичному аспекті.

Курс історії економіки є обов'язковою дисципліною для студентів усіх спеціальностей. Він передбачає послідовне вивчення еволюції господарського життя на всіх етапах економічного розвитку окремих галузей і країн.

У процесі вивчення цього курсу у студентів формується система знань про предмет історії економіки, про проблеми її періодизації, про основні риси розвитку країн на різних історичних етапах, про особливості і загальні закономірності у розвитку окремих галузей і країн в епоху феодалізму, капіталізму вільної конкуренції і на сучасному етапі, про особливості реформування економіки Росії. При вивченні курсу у студентів виробляються навички самостійної роботи.

Вивчення курсу "Історія економіки" базується на освоєнні студентами таких навчальних дисциплін, як основи економічної теорії, історії Росії та ін. В свою чергу він служить основою економічних вчень, економіки перехідного періоду, фінансів та ін У зв'язку з цим вивчення історії економіки має велике значення в оволодінні кожним студентом своєю спеціальністю, його професійному формуванні і вимагає сумлінного і творчого відношення.

Тема 1. ВВЕДЕННЯ В ІСТОРІЮ ЕКОНОМІКИ

Предмет, метод і завдання курсу історії економіки. Функції історії економіки. Взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин і їх роль у розвитку цивілізації. Спосіб виробництва. Суспільно-економічна формація. Джерела та історіографія економічної історії. Періодизація історії економіки. Місце історії економіки в системі економічних наук.

Тема 2.ОСНОВНІ РИСИ РОЗВИТКУ ПЕРВІСНООБЩИННОГО, РАБОВЛАСНИЦЬКОГО ТА ФЕОДАЛЬНОГО СПОСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

Основні риси та періодизація первісного господарства. Передумови виникнення соціального і майнового нерівності. Розкладання первіснообщинного ладу.

Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств. Особливості землеробства. Економічні функції держави. Патріархальне рабство.

Основні етапи розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економіка античних держав. Загальне і особливе в розвитку давньогрецьких міст - держав і Стародавнього Риму. Античне рабовласництво і його особливості. Криза рабовласницького ладу. Основні напрями колонізації, процеси феодалізації.

Загальне і особливе в розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство Західної Європи в XI-XV століттях. Господарський зростання міських республіках Північної Італії в XI-XV століттях. Міська економіка. Рівень суспільного поділу праці. Цеховий лад. Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва.

Тема 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ ВІЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток Європи. "Революція цін" та її значення.

Первісне нагромадження капіталу як вихідна точка становлення капіталізму. Особливості становлення капіталістичного способу виробництва у Голландії. Первісне нагромадження капіталу в Англії. Промисловий переворот і його соціально-економічні наслідки. Розвиток капіталістичного сільського господарства, індустріалізація Англії та її першість у світовому капіталістичному господарстві домонополистический період. Відмінні риси генезису капіталізму у Франції. Французьке мануфактурне будівництво. Особливості розвитку капіталістичних відносин в Німеччині. Передумови та основні етапи промислової революції в Німеччині. Зміна структури виробництва. "Прусський" шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві Німеччини. Митний союз.

Становлення економіки індустріального типу в США. Соціальні і економічні передумови і наслідки війни північно-американських колоній за незалежність. Промисловий переворот в США. Фермерський шлях розвитку капіталізму півночі США. Плантаційне рабство на півдні США. Економічні результати громадянської війни 1861-1865г. Становлення капіталізму вільної конкуренції в Японії.

Проблеми загального і особливого в економічному розвитку в епоху капіталізму вільної конкуренції.

Тема 4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НА РУБЕЖІ XIX-XX ВВ

Прогрес науки, техніки і технології виробництва в останній третині ХІХ - початку ХХ століття. Монополізація економіки. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Утворення фінансового капіталу і фінансової олігархії. Вивіз капіталів. Економічний та територіальний поділ світу.

Особливості розвитку на рубежі ХІХ - ХХ століть США, Німеччині, Англії, Франції, Японії, Росії.

Розвиток монополістичного капіталізму в США. Економічний підйом кінця XIX - початку XX століття та її причини. Особливості економічної експансії США. Розвиток сільського господарства.

Причини прискорення індивідуалізації Німеччини, формування великої промисловості. Особливості формування господарської системи. Причини промислового відставання Англії, колоніальна експансія та її роль. Особливості структури народного господарства Франції. Аграрні протиріччя. Причини відставання французької промисловості.

Тема 5. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РОЗВИНЕНИХ КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇН МІЖ ПЕРОВОЇ І ДРУГОЮ СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ (1918 - 1939 рр..)

Економічні підсумки першої світової війни. Причини зміцнення позицій США. Версальський мирний договір. Відродження економіки Німеччини. Плани Дауеса Ч. і О.Юнга.

"Велика депресія" 1929 - 1933 рр. та загострення соціальних суперечностей. Реформи адміністрації Ф.Д. Рузвельта ("Новий курс"), їх результати і значення. Економічна політика фашистської Німеччини.

План економії англійського банкіра Дж.Мэя.

Економічна політика французького уряду Народного фронту.

Тема 6. ЕКОНОМІКА КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ СИСТЕМОЮ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Економічні підсумки другої світової війни. План Маршалла та його внесок у відродження післявоєнного господарства країн Західної Європи. Економічна програма Л.Эрхарда у ФРН. Німецьке "Економічне диво" і висунення ФРН на провідні позиції в Європі в кінці 50-х - 60-ті роки.

Розвиток економіки Франції після другої світової війни. Післявоєнна націоналізація. Основні напрямки економічної політики Франції у 50 - 60-ті роки. Індикативне планування у Франції. Політика голлізму. Перегляд пріоритетів економічного розвитку Франції.

Особливості розвитку британської економіки в післявоєнний період.

Тема 7. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СРСР

Економіка СРСР в роки Непу (1921 - 1929 рр..). Сутність Непу. Соціальна еволюція радянського села. Відновлення та розбудова промисловості. Основні суспільно-економічні уклади; використання державного капіталізму, його основні форми. Розвиток системи планування. Грошова реформа 1922 - 1924 рр. Грошова реформа 1947 року і подальші зміни в грошовій системі. Скасування карток.

Економічні реформи 30-х років. Реорганізація управління промисловістю. Кредитна реформа. Податкова реформа.

Економічні реформи 50-60-х років та їх результати. Пошуки шляхів вдосконалення управління промисловістю і будівництвом. Удосконалення господарського механізму. Заходи по піднесенню сільського господарства. Господарська реформа 1965 р. пошуки шляхів удосконалення господарського механізму.

Тема 8. СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В РОСІЇ

Стан економіки в кінці 1991 року. Російський варіант переходу до ринкової моделі господарювання у другій половині 1991 - 1995 роках. Проведення масової приватизації та її результати.

Економічні перетворення в сфері аграрних відносин з 1991 по 1999 роки. Динаміка життєвого рівня населення Росії за роки реформ.

Календарно-тематичний план занять за формами навчання

Теми Обсяг у годинах
Денне відділення Вечірнє відділення
Лекції Практика Всього Лекції Практика Всього
1. Введення в історію економки 2 2 4 2 2 4
2. Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва 2 2 4 2 2 4
3. Основні етапи розвитку вільної конкуренції 4 4 8 3 3 6
4. Економічний розвиток на рубежі XIX-XX ст. 2 2 4 2 2 4
5. Економічний розвиток розвинених капіталістичних країн між першою і другою світовою війнами 2 2 4 2 2 4
6. Економіка країн з розвиненою ринковою системою після Другої світової війни 2 2 4 2 2 4
7. Економічний розвиток СРСР 2 2 4 2 2 4
8. Становлення ринкових відносин в Росії 2 2 4 2 2 4
Разом 18 18 36 17 17 34

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ"

Тема 1. Введення в історію економіки.1.Предмет,метод і функції історії економіки.
2.проблеми періодизації історії економіки.

Теми рефератів:

Значення історії економіки для підготовки сучасних фахівців.

Виникнення і розвиток історії економіки та її зв'язок з іншими дисциплінами.

Тема 2. Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва.1.Первобытнообщинная система господарства.
2.Азиатская економіка. Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств.

Економіка античних держав. Криза рабовласницького ладу.

Характеристика та особливості феодалізму в західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави.

Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальне місто. Міста - республіки в північній Італії в Х1-ХУ століттях.

Теми рефератів:

Порівняльний історико-економічний аналіз розвитку античних і азіатських держав.

Класична модель феодальної економіки.

Особливості феодального господарства Англії, Німеччини, Росії, Японії.

Тема 3. Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції.

Первісне нагромадження капіталу. Особливості становлення капіталістичного способу виробництва у Голландії.

Первісне нагромадження капіталу в Англії. Промисловий переворот і його соціально-економічні наслідки.

Особливості розвитку капіталістичних відносин у Франції, Німеччині, США, Японії.Теми рефератів:

Порівняльна характеристика розвитку капіталізму в Англії, Німеччині та Франції.
Порівняльна характеристика розвитку капіталізму в Німеччині та Росії.

Тема 4. Економічний розвиток на рубежі Х1Х-ХХ ст.

Розвиток продуктивних сил в останній третині Х1Х-ХХ ст. Технічна революція.

Монополізація економіки. Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

Особливості економічного розвитку на рубежі Х1Х-ХХ ст. У США, Англії, Франції, Яполнии, Німеччини, Росії.

Теми рефератів:

Фактори економічного розвитку Росії наприкінці Х1Х-ХХ ст.

Господарський підйом в Німеччині в кінці Х1Х століття.

Тема 5. Економічне становище розвинених капіталістичних країн між першою і другою світовими війнами (1919-1939гг.).

Економічні підсумки першої світової війни. Версальський мирний договір.

Відродження економіки Німеччини. Плани Ч.Дауэса і О. Юнга.

Новий курс Рузвельта.

План економії ангдийского банкіра Дж. Мея.Теми рефератів:

Досвід державного регулювання економіки в країнах заходу в 1919-1939 рр.

Наслідки першої світової війни для країн Західної Європи.

Тема 6. Країни з розвиненою ринковою економікою після другої світової війни.

Економічні підсумки другої світової війни. План Маршала і його внесок у відродження післявоєнного господарства країн Західної Європи.

Економічна програма Л. Ерхарда у ФРН.

Економічна політика голлізму у Франції.

"Зворотний курс" Дж. Доджа і К. Шоупа " в Японії.

Теми рефератів:

Створення ООН та системи міжнародних економічних інституцій ( МБРР,МБР,МВФ, ГАТТ).

Бреттон-Вудська валютна система.

Інтеграційні процеси в світі. Заподноевропейская економічна інтеграція.

Економічні наслідки другої світової війни для Японії. Роль США у післявоєнному розвитку Японії.

Тема 7. Економічний розвиток СРСР.Економіка СРСР в роки політики "Воєнного комунізму".
Економічний розвиток СРСР в роки Непу.
Грошові реформи в СРСР 1922-1924 рр і 1947 рр.
Економічні реформи 30-60 рр. у СРСР.
Реформи 1965 року в Росії та їх соціально-економічні наслідки.

Теми рефератів:

Крединная реформа кінця 1920 - початку 1930 рр. в СРСР.
Податкова реформа кінця 1920 - початку 1930 рр. в СРСР.
Колективізація сільського господарства в 1929-1932 рр.

Тема 8. Становлення ринкових відносин в Росії.

Стан економіки СРСР наприкінці 1991 року.
Російський варіант переходу до ринкової моделі господарювання.
Проведення масової приватизації: її значення та результати.
Економічні перетворення в сфері аграрних відносин.

Теми рефератів:

Динаміка життєвого рівня населення за роки реформ.
Хронолигия заходів і наслідки радикальних економічних реформ в Росії в 1992р.

 

Даний методичний посібник є додатком для самостійної практичної роботи студентів, що вивчають курс "Історія економіки". В якості базових підручників слід орієнтуватися на наступні видання: Історія світової економіки: Підручник для вузів/Під ред. Р.Б. Полякова, О.М. Маркової. - М:ЮНІТІ, 1999; Економічна історія зарубіжних країн. Курс лекцій/М.І. Полєтаєва, В.И.Голубович, Л.Ф.Пашкевич та ін; Під заг. ред. В.И.Голубовича.-Мн.: НФК "Экоперспектива", 1996; Тимошина Т.М. Економічна історія Росії: навчальний посібник/Під ред. проф. М.Н. Чепуріна. Изд. 2-е стереотипне.-М.: Інформаційно-видавничий Будинок "Філін'", Юридичний Будинок "Юстицинформ", 1998.

В методичних вказівках представлені: робоча програма, плани семінарських занять, тематика рефератів, навчальні завдання для практичної роботи і перевірки отриманих знань по основним темам курсу.

Навчальні завдання зібрані по темах курсу, у відповідності з робочою програмою та планами семінарських занять. Кожне завдання включає два розділи. Перший розділ "Основні терміни та поняття" дозволяє перевірити правильне розуміння і знання основних термінів, які використовуються в курсі "Історія економіки". Другий розділ складають тести, при виконанні яких потрібні теоретичні знання для відповідей на конкретні питання. Тестування передбачає оцінку правомірності передбачуваних тверджень.

Метою даної навчально-методичної розробки є надання студентам допомоги у предметному вивченні курсу "Історія економіки"; в системній орієнтації в економічних процесах, зміст та основні результати як зарубіжного, так і вітчизняного досвіду проведення економічних реформ для підготовки управлінських кадрів, здатних проводити ефективну реформаторську політику.

У цей збірник увійшли матеріали, пропоновані авторами на практичних заняттях в студентських групах.

  

4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ І ПЕРЕВІРКИ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ ПО ОСНОВНИМ ТЕМАМ КУРСУНавчальні завдання починаються з розділу ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, головна мета якого - дати можливість студентам перевірити своє розуміння і знання основних термінів і принципів, якими оперує історія економіки.

Другий розділ складають ТЕСТИ. При їх виконанні потрібні теоретичні знання для відповідей не конкретні питання. Тестування передбачає оцінку правомірності пропонованих установ.

Всі навчальні завдання згруповані за темами курсу "Історія економіки".

ТЕМА 1. ВВЕДЕННЯ В ІСТОРІЮ ЕКОНОМІКИ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯКожному з наведених нижче положень, позначених цифрами, знайдіть відповідний термін або поняття.


а) Предмет історії економіки;
б) прагматична функція історії економіки;
в) ціннісна функція історії економіки;
г) культурна функція історії економіки;
д) історичний метод;
е) логічний метод;
ж) продуктивні сили;
з) спосіб виробництва;
і) виробничі відносини;
к) цивілізація;
л) формація.

Особливий тип матеріальної і духовної культури суспільства будь-якої країни або низки країн.

Еволюція господарського життя від первісної епохи до сучасності, на різних етапах розвитку способів виробництва окремих галузей і країн.

Наукова абстракція, яка характеризує історичний тип суспільства, що розвивається на основі певного способу виробництва; історично визначений спосіб виробництва з відповідною йому надбудовою.

Узагальнення і засвоєння досвіду господарського розвитку.

Сукупність відносин між людьми, що складаються в процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ.

Єдність продуктивних сил і виробничих відносин, їх взаємозв'язок.

Моральна оцінка засобів і результатів різних перетворень.

Особисті і речові фактори суспільного виробництва у своїй сукупності і взаємодії.

Збереження наступності в господарській практиці, ознайомлення з альтернативними моделями розвитку.

Дозволяє розглядати господарські системи послідовно їх історичного розвитку.

Дозволяє застосувати закони і форми правильного мислення і глибше зрозуміти причинно наслідкові залежності в економіці.

ТЕСТ "Предмет історії економіки та проблеми її періодизації".

Коли історія економіки сформувалася як наука?:
а) на "зорі" цивілізації;
б) на початку нашого тисячоліття;
в) на початку ери;
г) в 19 столітті нашої ери;

В якій країні виникла стара економічна школа?:
а) у Франції;
б) в Німеччині;
в) в Англії.

Що вивчає історія економіки?:
а) еволюцію наукових знань;
б) історію економічних навчань;
в) еволюцію товарно-грошових відносин;
г) роль продуктивних сил у становленні та розвитку суспільства;
д) еволюцію господарської життя від первіснообщинної епохи до сучасності на різних етапах розвитку способів виробництва окремих галузей і країн.

Що рухає вперед цивілізацію?:
а) розвиток культури;
б) розвиток і використання релігійних навчань;
в) розвиток продуктивних сил.

Основними критеріями періодизації в історії економіки є:
а) розвиток виробництва;
б) розвиток обміну;
в) розвиток культури;
г) розвиток наукового мислення;
д) розвиток виробничих відносин.

Історичний аспект в системі економічних наук дозволяє:
а) робити нові наукові відкриття;
б) передбачити еволюцію розвитку суспільства;
в) немає правильної відповіді.

Яку формацію додавав К.Маркс до загальновизнаних у періодизації основою якої є розвиток виробництва?:
а) капіталістичну;
б) комуністичної;
в) індустріальну.

Яка з стадій обміну є початковою:
а) просте товарне виробництво;
б) складне товарне виробництво;
в) натуральне господарство.

Періодизація заснована на:
а) виділення найважливіших етапів в історії кожної цивілізації;
б) довільному виділення на відрізку часу для зручності вивчення;
в) цілі, які служать основою для її проведення.

Які методи використовує історія економіки:
а) єдність історичного і логічного;
б) експериментування;
в) абстрактне мислення;
г) діалектичний метод;
д) економічної статистики;
е) індукції і дедукції;
ж) економіко-математичні методи;
з) аналіз і синтез.

З якими науками пов'язана історія економіки:
а) фізики;
б) математики;
в) економікою;
г) статистикою;
д) загальною історією;

е) історією культури;

ж) економічною теорією;

з) історією економічних вчень.

Яка система була притаманна всім народам на ранній стадії розвитку?:
а) первіснообщинна;
б) феодальна;
в) капіталістична.

Яка з стадій в даній періодизації є зайвою?:
а) проста кооперація;
б) натуральне виробництво;
в) мануфактура;
г) машинне виробництво.

Що таке продуктивні сили?:
а) працездатне населення;
б) засоби виробництва і люди;
в) зусилля суспільства, спрямовані на виробництво матеріальних благ;
г) засоби праці і предмети праці.

Які відносини не відносяться до виробничих?:
а) відносини власності;
б) відносини між майстром і робітником з приводу частоти обробки деталі;
в) відносини обміну;
г) відношення споживання;
д) відносини розподілу;

е) укладення господарських договорів на виконання певних видів робіт.

Предмети праці - це:
а) матеріальна основа майбутнього продукту;
б) те, на що спрямована праця людини;
в) верстати, обладнання.

"Історія економіки" й "економічна історія", чи тотожні ці поняття?:
а) так;
б) ні.

Коли історія економіки почала викладатися як самостійна дисципліна в європейських університетах?:
а) на рубежі 18-19 ст.;
б) на рубежі 19-20 ст.;
в) на рубежі 17-18 ст.

Перша кафедра економічної історії була заснована в:
а) Кембріджському університеті;
б) Гарвардському університеті.

К.Маркс дає періодизацію, в основі якої лежить існування класів у суспільстві. Він виділив:
а) доклассовое суспільство;
б) классово0антиганистическое суспільство;
в) доіндустріальне суспільство;
г) безкласове суспільство;
д) постіндустріальне суспільство.

Періодизація Карла Бюхера включає:
а) замкнуте домашнє господарство;
б) суспільне господарство;
в) міське господарство;
г) народне господарство.

Англійський історик Арнольд Тойнбі запропонував періодизацію, в основі якої лежить:
а) розвиток розподілу;
б) розвиток виробництво;
в) 21 цивілізація.

З якої науки виділилася економічна історія?:
а) політична економіка;
б) філософія;
в) логіка.

Що є базисом економічної формації?:
а) спосіб виробництва;
б) щабель економічного розвитку;
в) положення людей у суспільстві.

Чим характеризується індустріальне суспільство?:
а) основна сфера діяльності лежить в сільськогосподарському виробництві;
б) головна сфера діяльності - промислове виробництво;
в) головна сфера діяльності - галузі інфраструктури

Що є рушійними силами розвитку цивілізації Арнольдові Тойнбі?:
а) творча еліта;
б) збройні сили;
в) розвиток ремесел.

ТЕМА 2. ОСНОВНІ РИСИ РОЗВИТКУ ПЕРВІСНООБЩИННОГО, РАБОВЛАСНИЦЬКОГО ТА ФЕОДАЛЬНОГО СПОСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


а) Кооперація праці;
б) первісне людське стадо;
в) людський рід;
г) плем'я;
д) найважливіша особливість Азійської системи;
е) особливістю Античної системи було...;
ж) основа виробничих відносин в Античній системі;
з) феод;
і) феодальні повинності;
к) основні ознаки феодального способу виробництва;
л) марка;
м) баналитет.

Вільна сільська громада.

Монопольне володіння дворян господарськими об'єктами

Наділ землі, що надається великим феодалом більш дрібному, за умови вірного несення останнім військової служби на користь великого феодала.

Панщина, натуральний оброк, грошовий оброк.

Форма суспільної праці, за якої значна кількість людей працює у взаємодії один з одним в одному і тому ж процесі в різних, але пов'язаних між собою процесах виробництва.

Група людей, об'єднана узами кровного споріднення.

Спирається на поєднання колективної і приватної власності. Група людей, які займають певну територію не пов'язаних кровною спорідненістю.

Кілька родів проживають на певній території.

Панування натурального господарства.

Наділення безпосереднього виробника матеріальних благ (селянина) засобами виробництва і землею.

Невелика відособлена від інших група людей, що займали певну територію.

Особиста залежність селян від феодала.

Земля перебувала в державній власності, яка тісто перепліталася з приватною власністю пануючого класу.

Низький стан техніки виробництва.

На приватній власності на засоби виробництва і на рабів.

Величезне відволікання додаткового продукту на непродуктивні потреби.

ТЕСТ "Основні риси розвитку рабовласницького

і феодального способів виробництва"1. Що є найважливішими віхами в розвитку первіснообщинної системи?:
а) винахід лука і стріл;
б) відкриття вогню;
в) винахід колісного плуга.

2. Першою формою спільної діяльності стала:
а) проста кооперація;
б) складна кооперація;
в) мануфактура.

3. У зв'язку з розвитком скотарства і землеробства зросла роль:
а) жінок;
б) чоловіків;
в) жерців.

4. В умовах первіснообщинного ладу власність була:
а) колективної;
б) приватної;
в) державну.

5. Де вперше склалася азіатська система?:
а) у країнах Стародавньої Азії;
б) у Стародавній Африці;
в) в Європі;
г) у ряді країн Латинської Америки.

6. На рубежі будь століть антична система досягла класичної форми?:
а) 7-6 ст. до н.е.;
б) 5-4 ст. до н.е.;
в) 4-3 ст. до н.е.

7. Вільні люди ділилися на класи:
а) великих землевласників;
б) дрібних селян і ремісників;
в) творчу інтелігенцію.

8.Основной галуззю виробництва було:
а) промисловість;
б) транспортне будівництво;
в) сільське господарство.

9. Антична система базувалася на:
а) державної власності;
б) на приватній власності;
в) на общинній власності.

10. Латифундія являла собою:
а) общинне господарство;
б) рабовладельческую плантацію;
в) державне володіння;
г) колонію.

11. Економіка Стародавньої Греції сильно постраждала в результаті:
а) вторгнення варварів;
б) Пелопонеської війни;
в) виступів бідноти.

12. В якому році Рим був узятий і розграбований вестготами?:
а) у 401 р. до н.е.;
б) в 320 р. до н.е.;
в) у 410 р. до н.е.

13. В якому році був повалений останній імператор Риму Р. Серпень?:
а) 476 р.;
б) 466 р.;
в) 467 р.;

14.що характерно для феодалізму?:
а) залежність селян від феодала;
б) незалежність селян і працівників;
в) поневолення.

15. Де сталася в найбільш класичній формі зміна рабовласницького способу виробництва на феодальний?:
а) на Європейському континенті;
б) в Південній Африці;
в) в Америці.

16. Які етапи пройшов феодалізм в Західній Європі?:
а) раннє середньовіччя;
б) пізнє середньовіччя;
в) занепад середньовіччя;
г) розквіт середньовіччя.

17. В якому столітті утворилося Франкське держави?:
а) в 4 столітті;
б) в 5 столітті;
в) в 6 столітті.

18. Основною галуззю франків було:
а) ремесло;
б) садівництво;
в) землеробство.

19. В якому столітті виникла у франків приватна власність на землю?:
а) в 4 столітті;
б) в 5 столітті;
в) у кінці 6 - початку 7 століття.

20. Де феодальні відносини в 11-15 століттях набули найбільш закінчений характер?:
а) в Італії;
б) в Німеччині;
в) у Франції.

21. За рахунок чого помітно зросло виробництво сільськогосподарських продуктів?:
а) торгівлі;
б) вільнонайманих робітників;
в) експлуатації селян.

22. В якому столітті виникло англійське держава?:
а) в 10 столітті;
б) в 9 столітті;
в) 19 столітті.

23. У чому причина повільного розвитку феодальних відносин в Німеччині?:
а) політична роздробленість;
б) відсутність централізованого держави;
в) міжусобиця;
г) економічна криза.

24. Через первобытнообщинную суспільно-економічну систему пройшли...:
а) народи, які жили на Африканському континенті;
б) всі народи, крім народів, що жили в Північній і Південній Африці;
в) усі народи.

25. Що таке первісний рід?:
а) ця група людей, об'єднаних узами кровного споріднення;
б) це відособлена група людей;
в) це декілька родів, які жили разом.

26. Розташуйте у правильній послідовності стадії, які пройшла громада в доклассовом суспільстві:
а) землеробська, у якій власність на територію поєднувалася з розділом орних ділянок великими сім'ями;
б) сусідська, в якій переважала індивідуальна власність малих сімей на наділи орної землі;
в) родова, заснована на спільному веденні господарства.

27. Виділіть характерні риси для азійських системи:
а) зародилися в Європі;
б) використовували переважно металеві знаряддя праці;
в) з'явилися гроші, купці та лихварі;
г) зникло городництво;
д) при цій системі земля знаходиться в приватній власності;

е) основна галузь - сільське господарство.

28. Для античної громадської системи характерно:
а) економічний примус до праці;
б) позаекономічний примус до праці.

29. Особливістю азійських системи було:
а) величезне відволікання додаткового продукту на будівництво палаців, проведення свят;
б) використання додаткового продукту на виробничі потреби.

30. В основі кризи рабовласницької системи були протиріччя між:
а) рабовласниками і представниками державної влади;
б) примусовим рабською працею і рабовласницької власністю;
в) господарств великих рабовласників і дрібних селян.

31. В основі феодального способу виробництва лежить:
а) повна власність феодала на землю і працівників;
б) неповна власність на землю і повна на працівників;
в) повна на землю і неповна на працівників.

32. Принципи, характерні для феодального виробництва:
а) панування натурального господарства;
б) незалежність селян від феодала;
в) відчуження на користь феодала необхідного і додаткового продукту селян;
г) наділення виробника засобами виробництва і землею.

33. Як при азійських системі розподілявся додатковий продукт, створений працею селян?:
а) згідно з адміністративною ієрархією;
б) державою рівномірно між членами селянських громад.

34. Відрізнялося при азійських системі становище селян від становища рабів?:
а) так;
б) ні.

35. Склалася при азійських системі централізована система управління суспільним виробництвом?:
а) так;
б) ні.

36. У якому з двох товариств більш інтенсивно розвивалися товарно-грошові відносини?:
а) античному суспільстві;
б) азіатському суспільстві.

37. Як називався прибавочний продукт, що звільнюється селянами феодалу?:
а) панщина;
б) оброк;
в) десятина.

38. Всі Франки:
а) були особисто залежні;
б) мали рівні права;
в) були особисто вільними.

39. Що таке Коттеры?:
а) селяни, які мають маленький наділ або взагалі його не мають;
б) селяни - члени сільських громад, мають наділ землі до 30 акрів.

40. Як в англійському селі називався держатель землі по документу?:
а) фригольдер;
б) копигольдер;
в) вілан.

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ

КАПІТАЛІЗМУ ВІЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


а) Первинне накопичення капіталу;
б) методи первісного нагромадження капіталу;
в) навігаційний акт;
г) промисловий переворот;
д) хлібні закони;

е) джерела нагромадження капіталу в Англії;

ж) особливості первісного нагромадження капіталу у Франції;

з) причини відставання Німеччини від Англії і Франції в епоху розвитку капіталізму вільної конкуренції;

і) класична країна промислового капіталізму.

Система економічних і соціально-політичних змін в основі переходу від мануфактури фабриці - великої машинної індустрії.

Історичний процес відокремлення безпосереднього виробника від засобів виробництва.

Англія.

Відсутність централізованого держави.

Процес майнового розшарування і обезземелення селян проходив під впливом зростання податків, а також посилення лихварської експлуатації.

Буржуазна революція не ліквідувала, а тільки обмежила феодальну владу.

Зовнішньоторговельні перевезення могли здійснюватися лише на кораблях Англії або кораблях країн імпортерів.

Довгий час панувало середньовічне цехове ремесло.

Вивіз хліба з-за кордону дозволявся тільки тоді, коли ціни на хліб в Англії перевищували 2 шилінга за квартет.

Насильницьке відокремлення робітників від засобів виробництва, вигнання селян із землі, перетворення общинних земель в приватну власність, пограбування колоній і т.п.

Вигнання селян із землі, високі відсотки за позиками, що надаються державі в борг, не еквівалентний обмін з колоніями, піратство, протекціоністські заходи уряду.

ТЕСТ "Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції"Перехід до капіталістичного господарства в західноєвропейських країнах (Голландія, Англія) супроводжувався:
а) вдосконаленням засобів виробництва;
б) низьким, рутинним станом техніки;
в) відокремленням ремесла від сільського господарства;
г) розвитком промисловості.

Збільшення сільськогосподарської продукції досягалося за рахунок:
а) удосконалення знарядь праці;
б) розширення посівних площ;
в) поліпшення породності і продуктивності худоби;
г) немає правильної відповіді;
д) поділу праці (спеціалізації).

Мануфактура - це:
а) підприємство, засноване на ручній праці і широкому поділі праці;
б) об'єднання міських ремісників;
в) монопольне володіння дворян господарськими об'єктами;
г) велике об'єднання, що виникло на основі концентрації виробництва.

До мануфактурному поділу праці в Англії одним з перших перейшло:
а) суднобудування;
б) поліграфія;
в) текстильне виробництво;
г) металургія.

У накопиченні капіталів Голландії важливу роль відігравало:
а) система державного боргу;
б) колоніальна експансія;
в) торговельна політика протекціонізму;
г) піратська діяльність.

Головними напрямками програми голландського капіталу були:
а) промисловість;
б) внутрішня торгівля;
в) зовнішня торгівля;
г) морські перевезення.

У галузевій структурі промисловості Англії головну роль відігравало:
а) суконное виробництво;
б) виробництво шовку;
в) виробництво вовни.

Становлення якій галузі в першій половині XIX століття означало завершення промислового перевороту:
а) текстильної промисловості;
б) машинобудівної індустрії;
в) металургії.

Скільки відсотків землі належало селянам, які обробляють свої поля без застосування найманої праці?:
а) 5%; б) 20%; в) 15%; г) 10%.

Основна причина відставання Франції:
а) слабка інженерна база;
б) більш пізня буржуазна революція;
в) суспільно-політичний устрій Франції не сприяло, в такій мірі як в Англії розвитку продуктивних сил.

У чому полягала головна причина низьких темпів розвитку капіталізму у французькій селі?:
а) в панування дрібних господарств;
б) низький рівень кооперації праці;
в) немає правильної відповіді.

Рантьє - це:
а) селянин з маленьким ділянкою землі;
б) великий ремісник;
в) осіб, не займається ніякою виробничою діяльністю, що живе за рахунок процентів на капітал, поміщений в облігації позик.

Промисловий переворот у Німеччині розвернувся:
а) в першій половині XIX століття;
б) у другій половині XIX століття;
в) у першій половині ХХ століття.

Яким шляхом відбувалася перебудова Німеччини на буржуазний лад?:
а) реформістським;
б) революційним;
в) немає правильної відповіді.

У Німеччині в період становлення капіталізму панувала:
а) вівчарство;
б) середньовічне ремісниче виробництво;
в) сільське господарство.

У другій половині XIX століття Німеччина виходить на перше місце в світі:
а) збирання льону;
б) з вирощування винограду;
в) по збору картоплі;
г) по збору цукрових буряків.

Період виникнення капіталізму в Західній Європі:
а) початок XV століття;
б) XVI століття;
в) кінець XVII століття.

Процес, що ліг в основу генезису капіталізму:
а) зубожіння народних мас;
б) первісне нагромадження капіталу;
в) складне економічне становище в Англії і Голландії.

Методи "первісного накопичення капіталу";
а) добровільний;
б) насильницький;
в) централізований.

Батьківщина першої успішної буржуазної революції:
а) Нідерланди;
б) Англія;
в) Зімбабве.

Фактор, який зіграв вирішальну роль в розвитку капіталістичних відносин в Німеччині:
а) промисловий переворот;
б) тривале існування цехової системи (аж до 1869 р.);
в) відсутність централізованого держави (аж до 1871г.).

Процес приєднання прибутку до виробництва, що дав цю прибуток:
а) централізація капіталу;
б) концентрація капіталу;
в) первісне нагромадження капіталу.

Первісне нагромадження капіталу - це:
а) результат працьовитості;
б) результат ощадливості;
в) насильницьке відокремлення робітників від засобів виробництва;
г) вигнання селян із землі;
д) крадіжка общинних земель;

е) пограбування колоній.

У XVII столітті в Англії великі землевласники зганяли селян із землі. Яку назву отримав цей процес:
а) експропріація;
б) обгородження;
в) окапывание.

Коли в Англії був прийнятий Навігаційний акт:
а) 1961р.;
б) 1651г.;
в) 1670г.

В якій країні раніше всього відбувся промисловий переворот:
а) США; б) Німеччина; в) Франція; г) Англія.

Що припускали прийняті в Англії "хлібні закони"?:
а) Англія не могла експортувати хліб;
б) Англія не могла імпортувати хліб;
в) Англія могла імпортувати хліб лише тоді, коли ціни на хліб на внутрішньому ринку були вище 82 шилінгів.

Процес майнового розшарування і обезземелення французьких селян відбувається під впливом:
а) зростання податків;
б) обгородження і вигнання селян із землі;
в) викупу селянської землі;
г) посилення лихварської експлуатації.

Аграрне законодавство, прийняте у Франції після революції 1789-1792 рр. скасував:
а) викуп за поземельні повинності;
б) права дворян на полювання;
в) сеньориальные суди.

Буржуазні реформи у Франції в галузі промисловості і торгівлі скасували:
а) цеховий лад;
б) внутрішні митниці;
в) відмінності в оплаті праці робітників;
г) всілякі монополії і привілеїв.

Перехід до капіталістичної системи господарства супроводжувався:
а) зниженням життєвого рівня робітничого класу;
б) скороченням робочого дня;
в) зростанням реальної заробітної плати робітників;
г) зниженням номінальної заробітної плати робітників.

Наслідки континентальної блокади Англії для Франції:
а) прискорення промислового перевороту;
б) уповільнення промислового перевороту.

Причини відставання економіки Голландії;
а) цехове ремесло;
б) панівне становище торгового капіталу, а не для промислового;
в) прийняття Навігаційного акта;
г) приватна власність на засоби виробництва;
д) відсутність державного втручання в економіку.

В кінці XVII століття Голландія:
а) стала втрачати торгову першість порівняно з Англією;
б) стала перевершувати Англії в промисловому виробництві;
в) встановила низькі відсотки на позиковий капітал.

Французьке мануфактурне будівництво мало певні особливості:
а) мануфактури організовувало держава;
б) мануфактури організувала буржуазія;
в) мануфактури виникли при рівному участі буржуазії і держави.

У становленні капіталістичних відносин у Франції головну роль грала:
а) промислова буржуазія;
б) вільні селяни і землевласники;
в) банкіри і фінансисти.

В Англії:
а) інженерна думка була слабшою, ніж у Франції;
б) французькі промисловці впроваджували технічні нововведення;
в) інженерна база була сильніше, ніж у Франції.

Французькі мануфактури виробляли:
а) продукти харчування;
б) вина, меблі;
в) шкіру, фарби, парфумерію;
г) ювелірні вироби;
д) парові двигуни.

Головна причина відставання французької сільськогосподарського виробництва від англійської:
а) дрібнотоварне виробництво;
б) імпорт дешевого американського зерна;
в) великі земельна власність і низький рівень використання засобів механізації.

Розвиток капіталізму в Німеччині затримало:
а) реформаторський шлях перетворення аграрного сектору;
б) революційний шлях перетворення аграрного сектору.

Причини відставання промислового перевороту в Німеччині:
а) континентальна блокада Англії;
б) раннє освіта централізованої держави;
в) панування цехового ремесла;
г) відсутність розвиненого товарного обігу і єдиного внутрішнього ринку;
д) нерозвиненість внутрішньої транспортної системи;

е) збереження довгий час феодальних пережитків у сільському господарстві.

Швидкому здійсненню промислового перевороту в Німеччині сприяло:
а) використання англійських машин і технологій;
б) залізничне будівництво;
в) мілітаризація економіки;
г) збалансованість німецької економіки.

Митний союз:
а) був створений за ініціативою Проссии;
б) уніфікував монетне звертання і вагові системи;
в) сприяв розширенню внутрішнього ринку;
г) сприяв скороченню імпорту продукції;
д) заохочував залізничне будівництво.

У результаті промислового перевороту в Німеччині:
а) склалася прогресивна структура великої промисловості з високою питомою вагою галузей легкої промисловості;
б) склалася прогресивна структура великої промисловості з високою питомою вагою галузей тяжевой промисловості.

Розвиток капіталізму в Німеччині призводило до погіршення становища німецьких робітників:
а) так; б) ні.

Основними джерелами мобілізації капіталів у Німеччині для здійснення промислового підйому були:
а) пограбування робітників;
б) викупні платежі;
в) зовнішня торгівля.

Торгова політика протекціонізму в Англії в XVI-XVII століттях полягала в:
а) встановлення високих митних мит на експорт готової продукції і низьких на імпорт;
б) заборону ввезення готової продукції;
в) встановлення високих митних зборів на імпорт готової продукції і низьких на експорт, заборону вивезення сировини і продовольства.

Яким чином Англії вдалося підірвати першість Голландії у посередницькій торгівлі і судноплавство і заохотити розвиток власного судноплавства і суднобудування?:
а) шляхом ведення морського піратства і розорення і пограбування голландських торгових судів;
б) шляхом прийняття Торгового закону 1651 року, за яким зовнішньоторговельні перевезення Англії могли здійснюватися тільки на англійських судах;
в) шляхом прийняття Навігаційного акту 1651 року, який закріпив можливість здійснення зовнішньоторговельних перевезень Англії за англійськими судами і судами країн-імпортерів.

Що стало результатом виділення наемно робочої сили в процесі первісного нагромадження капіталу в Англії?:
а) створення внутрішнього товарного ринку;
б) ослаблення панування Голландії в галузі морської торгівлі;
в) розорення і пограбування колоній.

У чому відмінність напрямів прикладання капіталу в Англії і Голландії?:
а) в Англії капітал спрямовувався на розвиток торгівлі, а в Голландії - на розвиток сільського господарства;
б) в Англії - на розвиток промисловості, а в Голландії - торгівлі;
в) в Англії - на розвиток суднобудування, а в Голландії - на розвиток дрібного товарного виробництва.

Що стало основою експорту Англії у другій половині XVI - початку XVII століття?:
а) сира шерсть;
б) сукно і вовняні тканини;
в) зброю.

Що було найбільш прибутковим видом діяльності в Голландії в середині XVII століття?:
а) зовнішня торгівля і морські перевезення;
б) суднобудування;
в) вирощування тютюну.

Назвіть періоди звершення перших буржуазних революцій в Англії та Голландії відповідно:
а) 1566-1609 і 1640-1660 роки;
б) 1540-1560 і 1640-1666 роки;
в) 1640-1660 і 1566-1609 роки.

Назвіть основні джерела нагромадження капіталу в Голландії:
а) пограбування колоній;
б) піратство;
в) работоргівля;
г) торгівля з Іспанією;
д) жорстока експлуатація трудящих.

Яка форма капіталістичних підприємств історично передувала машинного виробництва?:
а) реміснича майстерня;
б) мануфактура;
в) капіталістична фабрика.

Як називалася форма мануфактури, в якій широко використовувалося поділ праці:
а) трудова мануфактура;
б) централізована мануфактура;
в) диференційована мануфактура.

Назвіть причину, за якою Німеччина виявилася в стороні від світової торгівлі:
а) географічне положення;
б) соціально-економічне становище;
в) роздробленість.

Назвіть головні причини відставання промислового перевороту в Німеччині:
а) державна роздробленість;
б) тривале панування суспільно-економічних відносин;
в) натуральне господарство;
г) війна з Англією;
д) ізольованість країни від світових транспортних шляхів.

Чим характеризується "прусський" шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві?:
а) швидкий шлях;
б) повільний шлях;
в) повна ліквідація феодально-кріпосницьких порядків;
г) збереження панівного становища юнкерів.

Яка галузь промисловості розвинулася найбільш швидко в Німеччині?:
а) суконна;
б) важка;
в) харчова.

Чим обумовлений економічний підйом в Німеччині?:
а) завершенням державного об'єднання;
б) скасуванням рабства;
в) застосуванням ручної праці;
г) військової перемогою над Францією;
д) швидким зростанням населення.

Який вплив справили кризи на економіку Німеччини (1873, 1883, 1893, 19001903, 1907-1908гг.)?:
а) затримка темпів виробництва продукції;
б) прискорення промислового підйому;
в) прискорення процесу концентрації і централізації капіталу;
г) банкрутство фабрик і заводів.

Які колонії за економічним типом виділилися в США?:
а) південні;
б) східні;
в) північні;
г) центральні;
д) нейтральні.

Які колонії називали Новою Англією?:
а) Джорджія;
б) Коннектикут;
в) Массачусетс.

Які галузі господарства отримали найбільший розвиток у Голландії, яка в XVII столітті стала зразковою капіталістичною країною?:
а) зовнішня торгівля;
б) рибальство;
в) сільське господарство;
г) суднобудування;
д) суконна промисловість;

е) машинобудування.

За рахунок чого збагатилася голландська буржуазія?:
а) торгівля і морські перевезення;
б) жорстока експлуатація трудящих.

Яке місто Голландії є торговим і фінансовим центром?:
а) Ноттердам;
б) Амстердам;
в) Утрехт.

Які економічні передумови англійської буржуазної революції?:
а) розвиток промисловості;
б) зовнішня торгівля;
в) сільське господарство;
г) розшарування селянства. Раніше інших галузей господарства Англії машинну технологію почала зміцнювати?:

а) суконна промисловість;
б) бавовняна промисловість.

У що вкладала капітал французька буржуазія?:
а) на торгівлю;
б) промисловість;
в) в лихварство.

Що сприяло прискореному промислового розвитку Японії?:
а) пріоритетні державні асигнування;
б) протекціоністська політика.

Яка з галузевої японської легкої промисловості займала провідну роль?:
а) текстильна;
б) суконна.

Розвиток капіталізму в США викликало:
а) зростання зовнішньої торгівлі;
б) зростання сільського господарства.

В чому особливість промислового перевороту в США?:
а) у поширенні залізничного будівництва;
б) у розвитку інженерної думки;
в) у зростання сільського господарства.

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НА РУБЕЖІ 19-20 СТОЛІТЬ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


а) Технічна революція;
б) централізація капіталу;
в) концентрація капіталу;
г) централізація виробництва;
д) концентрація виробництва;

е) пул;

ж) ринг;

з) корнет;

і) монополія;

к) трест;

л) концерн;

м) синдикат;

н) картель;

о) фінансовий капітал;

п) система участей.

Найпростіша форма об'єднання підприємців для придбання якого-небудь товару та акцій з метою перепродажу.

Об'єднання кількох індивідуальних капіталів в один великий капітал або шляхом злиття, або шляхом поглинання (придбання одного підприємства іншим).

Бурхливий розвиток науки і техніки, що викликало істотні зміни в продуктивних силах капіталістичного суспільства, без зміни типу виробництва, класової структури суспільства, характеру соціально-економічних відносин.

Процес приєднання до функціонуючим інвестиційним ресурсам все більшої частини прибутку підприємства.

Особливий вид картелю, у якому прибуток усіх учасників надходить у загальний фонд і потім розподіляється між ними відповідно до заздалегідь установлених пропорцій.

Процес зосередження випуску переважної маси продукції даного виду на небагатьох великих підприємствах.

Короткочасне угоду підприємців про скупку будь-якого товару на ринку і подальшого його продажу за підвищеними цінами.

Процес створення великих підприємств на яких було б економічно вигідно і доцільно впроваджувати великі машинні технології. Скуповування контрольного пакета акцій головної компанії і встановлення контролю над дочірніми підприємствами. Об'єднання підприємств різних галузей, які зберігають виробничу, комерційну самостійність, але перебувають під фінансовим контролем головного підприємства.

Злиття монополістичного промислового й банківського капіталу.

Вхідні в нього підприємства випускають однорідну продукцію. Вони зберігають виробничу самостійність, але втрачають зв'язок з ринком, тобто закупівля сировини і необхідної техніки, а також збут готової продукції здійснюється централізовано.

Великі компанії, спілки, об'єднання, які виникли на основі високого рівня концентрації виробництва і використовують своє панування для отримання монопольно високого прибутку.

Вхідні в його склад підприємства випускають однотипну продукцію або продукцію взаємопов'язаних галузей. Підприємства при цьому втрачають і виробничу, і комерційну і фінансову самостійність.

Підприємства, що входять в картель не втрачають ні виробничою, комерційною, ні фінансової самостійності. Але вони домовляються між собою про дотримання єдиної ціни, кожному підприємству визначається квота на продукцію, що випускається, також підприємства обмінюються патентами на нову техніку.

ТЕСТ "Економічний розвиток на рубежі 19-20 століть"Бурхливий розвиток науки і техніки викликало в останній третині 19 століття суттєві зміни в:
а) продуктивних силах соціалістичного суспільства;
б) продуктивних силах докапиталистического суспільства;
в) продуктивних силах капіталістичного суспільства.

Концентрація капіталу - це:
а) процес об'єднання кількох індивідуальних капіталів в один великий;
б) процес приєднання до функціонуючий капіталу прибутку підприємства.

Перші монополістичні об'єднання були:
а) акціонерного типу;
б) не акціонерного типу.

Сукупність змін у техніці і технології виробництва можна умовно іменувати:
а) технічною революцією;
б) нової промислової революцією.

Монополія - це:
а) короткострокове угоду підприємців про скупку якого-небудь товару;
б) великі компанії, спілки, які виникли в основі концентрації та централізації виробництва;
в) централізована система управління суспільним виробництвом.

Особливості монополізації:
а) ступенем концентрації капіталу і виробництва в різних галузях економіки;
б) технології;
в) вплив монополій на економіку;
г) кількості монополістичних об'єднань;
д) переважання тих чи інших форм організації монополій.

Умовна дата повного розділу імперіалізму:
а) 1865 рік;
б) 1898 рік;
в) 1894 рік.

Перед першою світовою війною промисловість якій з країн виходить на перше місце в світі:
а) Англії;
б) Франції;
в) Японії;
г) США;
д) Німеччини.

Типовою для американської промисловості формою монополізації було:
а) трест;
б) картель;
в) концерн.

Зростання місткості внутрішнього ринку Німеччини сприяло:
а) індустріалізація;
б) єдина система мір і ваг;
в) зростання населення.

Процес монополізації в Німеччині відбувався на базі:
а) трестів;
б) картелів;
в) синдикатів.

Основними причинами відставання Англії було:
а) фізично і морально застаріле обладнання;
б) наслідки та морально застаріле обладнання;
в) низька енергоозброєність праці;
г) політика фритридерства;
д) зовнішній фактор.

Головна зовнішньоекономічна лінія німецьких монополій полягала в:
а) забезпечення збуту промислових товарів;
б) вивезення капіталу.

Франція вивозила капітал у формі:
а) прямих витрат;
б) у судной формі.

Які з нижче перерахованих факторів вплинули на прискорений розвиток США?:
а) пізня індустріалізація на базі новітньої техніки;
б) демографічний фактор;
в) політичний фактор;
г) соціальний чинник;
д) фактор часу.

До причин економічного підйому США відносяться:
а) вкладення капіталу у економові інших країн;
б) відсутність великих військових витрат;
в) відокремлений розвиток країни;
г) прискорене будівництво трансконтинентальних залізниць.

В наслідок якихось причин німецька економіка отримує потужний розвиток з 1870 по 1914 роки?:
а) об'єднання розрізнених німецьких земель;
б) використання ближніх слаборозвинених країн;
в) військова перемога над Францією;
г) збільшення населення Німеччини;
д) зміни в організації праці.

Що призвело до прискорення монополізації в Німеччині?:
а) розвиток монополій в інших країнах;
б) кризи 1907 - 1908 років;
в) світова криза перевиробництва 1900-1903 років.

Яким шляхом розвивалося сільське господарство в Німеччині?:
а) за прусською;
б) по американському.

Які з нижче перерахованих країн випереджали Францію за темпами промислового виробництва?:
а) США;
б) Японія;
в) Німеччина;
г) Росія;
д) Італія.

Джерелами колоніальних накопичень Японії були:
а) колоніальні понад прибутку;
б) величезні податки;
в) великі надходження від промисловості;
г) військова контрибуція.

які причини відставання Англії від інших країн?:
а) розвиток монополій;
б) фізично і морально застаріле обладнання;
в) відсталість сільського господарства;
г) вивезення капіталу з власної країни.

Чому в США існувала необхідність заміни ручної праці машинною?:
а) прогрес технічної думки;
б) надлишок робочої сили;
в) слабка заселеність території США;
г) нестача робочої сили.

Як змінилася галузева структура важкої промисловості у США до 1870 році?:
а) збільшилося виробництво чавуну;
б) стали розвиватися нові галузі: нафтова, алюмінієва, автомобільна і т.д.;
в) підвищився попит на паливо.

Що привело до створення в США перших монополій?:
а) концентрація і централізація капіталу;
б) наявність єдиного виробника товару;
в) надлишок грошових коштів;
г) концентрація і централізація виробництва.

Що зумовило зниження цін на сільськогосподарські товари в США?:
а) пропозиція перевищувала попит;
б) механізація сільського господарства;
в) високий імпорт сільськогосподарських товарів;
г) земля належала селянам.

Найважливіший чинник економічного піднесення Німеччини в кінці ХІХ століття?:
а) утворення єдиної держави;
б) завершення державного об'єднання;
в) промислове зростання;
г) інтенсивне озброєння.

Процес монополізації в Німеччині мав такі особливості:
а) організаційною формою монополії були трести;
б) створювалися на базі картелів і синдикатів;
в) з'явилися особисті монополії.

Особливості англійського монополістичного капіталізму - це:
а) колоніальний характер;
б) високі митні тарифи;
в) концентрація капіталу.

В чому виразився перехід до імперіалізму у Франції на відміну від інших країн?:
а) поява лихварства;
б) монополізація банківської діяльності;
в) монополізація промислової діяльності.

Що заважало розвитку капіталістичних відносин у Японії в середині ХІХ століття?:
а) політична роздробленість;
б) криза феодальної системи;
в) розвиток ремесла.

Які заходи в Японії сприяли виникненню приватних промислових підприємств?:
а) видача субсидій приватникам;
б) звільнення від податків;
в) виникнення спонсорів.

"Пул" - це:
а) короткочасне угоду про скупку к-л товару на ринку з подальшим перепродажем за більш високими цінами;
б) вид картелю, у якому прибуток усіх учасників надходить у загальний фонд, а потім розподіляється згідно з встановленими раніше пропорціям;
в) найпростіша форма об'єднання підприємців для скупки к-л товару або акцій з метою перепродажу.

Процесу монополізації сприяло:
а) економічна криза;
б) воєнні дії;
в) конкуренція між підприємцями;
г) підйом революційного руху;
д) протекціонізм уряду.

Що було причиною збільшення прибутку монополій? (питання для дискусії)

Підприємства, об'єднані таким чином, втрачають як виробничу, так і комерційну самостійність, виробляючи або однотипну продукцію, або продукцію взаємопов'язаних галузей. Що це за вид монополії?:
а) синдикат;
б) трест;
в) концерн;
г) картель.

Яка промисловість мала найвищі темпи зростання в Англії?:
а) легка промисловість;
б) важка промисловість;
в) хімічна промисловість;
г) серед відповідь немає правильної.

В яких галузях першими виникли монополії в Англії?:
а) харчова;
б) хімічна;
в) цементна;
г) будівельна;
д) суднобудівна;

е) залізнична.

Яким шляхом йшов розвиток капіталістичних відносин в Японській селі:
а) англійської;
б) німецької;
в) російській;
г) французькому.

Що призвело до створення монополістичних об'єднань?:
а) бажання покупців;
б) особисте бажання капіталістів;
в) концентрація, централізація виробництва і капіталу;
г) децентралізація виробництва і капіталу.

Фактори господарського піднесення в Німеччині:
а) об'єднання;
б) перемога над Францією;
в) географічний фактор;
г) часовий фактор;

е) демографічний фактор.

Яким був імперіалізм в Німеччині?:
а) колоніальний;
б) лихварський;
в) комуністичний;
г) буржуазно-юнкерский.

 

 

ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

МІЖ ПЕРШОЮ І ДРУГОЮ СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ (1918-1939гг.)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


а) Версальсько-Вашингтонська система;
б) Версальський мирний договір;
в) план Дауеса;
г) план Юнга;
д) репарація;

е) стерлінгова зона;

ж) план економії Дж. Мея у Великобританії;

з) "новий курс" Рузвельта та світова економічна криза.

Валютна угруповання країн - членів Британської співдружності, проводили узгоджену політику у міжнародних валютно-фінансових відносинах. Почала функціонувати в ХІХ столітті. В даний час практично припинила своє існування.

Програма ослаблення умов репарації, яка набрала чинності 1 вересня 1924 року.

Передбачав прийняття більш жорсткого бюджету, зменшення державних витрат і збільшення прямих і непрямих податків.

Торкався територіальні військові і репараційні проблеми. Підписаний 28 червня 1914 р.

Передбачав обмеження загального обсягу репарацій, скасовувалися платежі з прибутку промисловості і встановлювався фінансовий контроль за економікою Німеччини (1929-1930гг.).

Визнання неспроможності ліберальної доктрини, заперечення тези про автоматизмі ринкового процесу і, отже, визнання необхідності активного державного втручання у сферу господарських відносин.

Загальний спад в економіці, відбувається одночасно практично у всіх країнах.

Сукупність договорів, що регулюють режим життя в Європі в 20-30-ті роки.

Повне або часткове матеріальне або грошове відшкодування шкоди, заподіяної війною, виплачується переможеною країною державі переможцю.

 

ТЕСТ "Економічний розвиток розвинених капіталістичних країн

між першою і другою світовими війнами (1918-1939гг.)Коли був підписаний Версальський мирний договір?:
а) 4 липня 1918р.;
б) 5 листопада 1914 р.;
в) 28 червня 1919р.

Що передбачав план Дауеса?:
а) ослаблення територіальних претензій до Німеччини;
б) пом'якшення репарацій;
в) скасування демиллитаризованной зони в Німеччині.

Теоретичну основу нового курсу Рузвельта становило вчення:
а) Д.М.Кейнса;
б) Д.ріккардо;
в) А.сміта.

В яких країнах за роки першої світової війни зросла національне багатство?:
а) в Англії;
б) в Німеччині;
в) США і Японії;
г) у Франції.

Результати економічної кризи у Великобританії (1929-1930гг.):
а) спад промислового виробництва;
б) скорочення посівних площ;
в) скорочення обсягу зовнішньої торгівлі;
г) зростання безробіття;
д) позитивне сальдо торговельного балансу;

е) дефіцит торгового балансу;

ж) зростання експорту.

Чому був присвячений, опублікований у липні 1931р., доповідь комісії національної економіки під керівництвом Дж.Мэя?:
а) оцінкою очікуваного бюджетного дефіциту;
б) проблеми безробіття;
в) проблеми збільшення зовнішньоторговельного обороту.

Після скасування золотого паритету фунта стерлінга в Великобританії:
а) знецінився паперовий фунт;
б) підвищилися роздрібні ціни на внутрішньому ринку;
в) знизилися роздрібні ціни на внутрішньому ринку.

Які заходи були прийняті у Великобританії для ліквідації бюджетного дефіциту в 1931р?:
а) скорочення заробітної плати держслужбовцям та вчителям;
б) зниження допомоги по безробіттю;
в) зниження прямих і непрямих податків;
г) скорочення виплат по соціальному страхуванню;
д) зростання вкладів населення на соціальне страхування.

Якими були взаємовідносини великої Британії з країнами, що входять в Стерлинговый блок?:
а) учасники блоку встановлювали курс своїх валют відповідно до курсу англійського фунта;
б) велика Британія зберігала свої валютні резерви в банках країн-учасниць стерлінгового блоку;
в) учасники блоку проводили свої торговельні розрахунки на підставі фунта стерлінгів;
г) учасники блоку проводили свої розрахунку на основі кошика валют.

Що дозволило захистити внутрішній ринок Великобританії від іноземних конкурентів в 30-ті роки ХХ століття?:
а) тимчасова відмова від імпорту товарів;
б) введення мит не менш 10% від вартості товарів;
в) введення квотування і ліцензування на імпортовані товари;
г) субсидії національним виробникам.

У першій світовій війні брало участь:
а) понад 40 країн;
б) понад 30 країн з полторамиллиардным населенням;
в) понад 60 країн з полторамиллиардным населенням.

Загальне число втрат населення внаслідок першої світової війни склало:
а) 52 млн. осіб;
б) 41 млн. осіб;
в) 36 млн. чоловік.

Основні статті Версальського мирного договору торкалися:
а) територіальні проблеми;
б) військові і репараційні проблеми;
в) зовнішньоекономічні проблеми;
г) валютні відносини.

Відродження господарства Німеччини після першої світової війни передбачало:
а) проведення грошової реформи;
б) модернізація обладнання;
в) підвищення реальної заробітної плати;
г) посилення позицій німецьких монополій;
д) зниження інтенсивності праці.

Основні джерела забезпечення репараційних платежів:
а) за рахунок надходжень від мита та непрямих податків (на предмети масового споживання);
б) оподаткування сільського господарства;
в) оподаткування промисловості і доходи від німецьких залізниць.

Які країни і чому опинилися в найбільш вигідному положенні після закінчення першої світової війни?:
а) Англія, за рахунок посилення класового гніту і жорсткого пограбування Британських колоній;
б) США, які використовували переваги нейтралітету для відновлення і збагачення своєї економіки;
в) Росія, тому вийшла переможцем з цієї війни;
г) Франція, за рахунок повернення Ельзасу та Лотарингії.

Що лежало в основі нового курсу Рузвельта?:
а) невтручання держави в економіку;
б) держава повинна відігравати роль "нічного сторожа";
в) активне втручання держави в економіку.

У 1920-1930-н роки в капіталістичних країнах спостерігалося:
а) зростання монополістичного капіталу;
б) посилення панування фінансової олігархії;
в) посилення державного втручання в економіку;
г) всі відповіді вірні.

Централізація виробництва - це:
а) об'єднання кількох індивідуальних капіталів в один великий;
б) процес створення великих підприємств, на яких економічно доцільне впровадження великого машинного виробництва;
в) концентрація виробництва в декількох країнах світу;
г) всі відповіді невірні.

Метою створення "стерлінгового блоку" було:
а) зміцнення взаємин між Англією і Німеччиною;
б) зміцнення міжнародного фінансового становища Англії;
в) виплата Англією США своїх заборгованостей у сумі 10 млн. фунтів стерлінгів.

На відновлення економіки Німеччини був направлений:
а) "стерлинговый блок";
б) Мюнхенська угода;
в) Версальський договір;
г) план Дауеса та Юнга.

Яка країна за роки першої світової війни встановила монополію на торгівлю з південно-східною Азією?:
а) США;
б) Франція;
в) Японія;
г) Німеччина.

У якій з країн за роки війни надзвичайно збагатився імперіалізм?:
а) США;
б) Франції;
в) Японії;
г) Великобританії.

Які заходи не передбачала реформа Рузвельта?:
а) порятунок банківської та фінансової системи;
б) стримування росту цін;
в) заборона вивезення золота з території США, обмін банкнот на золото;
г) прийняття закону про регулювання сільського господарства;
д) введення експортних мит;

е) відновлення промисловості.

Які структурні зміни відбуваються в 1920 роки у Франції?:
а) переміщення капіталу в нові галузі;
б) з'явилися нові промислові райони;
в) розвиток традиційних галузей.

У 1920-ті роки у Франції спостерігалася деяка стабілізація порівняно з іншими капіталістичними країнами. Причинами цієї стабілізації були:
а) регулярні репарацій з боку Німеччини;
б) вивіз товарів та капіталу в колонії;
в) розвиток "старих" і "нових" галузей промисловості;
г) всі відповіді вірні.

У червні 1935 року був прийнятий закон Вагнера "Про трудові відносини", який послужив:
а) заборони переслідування робітників за створення профспілок;
б) заборони участі у страйках;
в) введення 40 годин робочого тижня;
г) підвищення заробітної плати;
д) вірно а) і б).

Потерпіла поразку Німеччина за умовами Версальського мирного договору:
а) передала Франції на 15 років право експлуатації ресурсів Саарської області;
б) повернула Франції Ельзас і Лотарингію;
в) отримала інвестиції від США у розмірі 15 млрд. доларів;
г) вірно а) і б).

План Дауеса послужив:
а) пожвавленню німецької економіки за рахунок ослаблення умов репарацій;
б) засобом до зростання обсягу французької промисловості;
в) зниження темпів розвитку німецької економіки;
г) вірно а) і б).

Які з шляхів виходу з кризи не застосовувалися в США 1920-1930-х роках:
а) скасування антитрестівського законодавства;
б) підвищення цін на сільськогосподарську продукцію за рахунок скорочення посівних площ;
в) девальвація долара;
г) заборона громадських робіт.

Що було включено в систему репарації Німеччини?:
а) поставка обладнання;
б) платежі в золоті і товарах;
в) передача свого флоту на користь країн-переможниць;
г) встановлення більш сприятливого режиму торгівлі для країн-переможниць;
д) фінансове відшкодування збитків на 1 млрд. доларів.

Основне джерело погашення репараційних платежів за планом Дауеса:
а) експорт за заниженими цінами;
б) оподаткування промисловості;
в) оподаткування сільського господарства;
г) надходження від зборів на предмети розкоші.

Кому була вигідна аграрна політика Рузвельта?:
а) великим капіталістичним фермах;
б) дрібним господарства;
в) тільки державі;
г) усього сільського господарства.

"Золотий вік з чергами за шматком хліба ... Понад достаток, яке змушує нас морити населення, як в осаженном місті..." До якогось явища американської економіки належить ця цитата з "Нью-Йорк таймс"?:
а) "американське процвітання";
б) "велика депресія";
в) "новий курс";
г) ні до одного з перерахованих.

Яка країна встановила світовий рекорд за рівнем безробіття під час економічної кризи 1929-1933 років?:
а) США;
б) Франція;
в) Англія;
г) Німеччина;
д) ні одна з перерахованих країн.

В якій країні був висунутий лозунг "гармати замість масла"?:
а) СРСР;
б) Німеччина;
в) Англія;
г) США;
д) немає правильного варіанту.

Репараційні платежі це:
а) виплата грошової допомоги нужденним громадянам;
б) компенсація країнам-переможцям витрат, пов'язаних з матеріальними втратами в результаті війни;
в) платежі, пов'язані з поверненням боргів державі;
г) плата за військові постачання.

Які з перелічених шляхів використовувала Німеччина для виходу з кризи 1929-1933 років?:
а) мілітаризація економіки;
б) заборона страйків, змін роботи і зниження зарплати;
в) примусове синдикування;
г) девальвація марки.

Світова економічна криза 1929-1933 років почався:
а) Японії;
б) в Англії;
в) в США;
г) у Німеччині.

План Дауеса у зв'язку з кризою надвиробництва був замінений:
а) "новим курсом";
б) планом Мэйя;
в) планом Юнга;
г) немає правильної відповіді.

Які заходи по виходу з кризи 1929-1933 років були прийняті в Англії?:
а) зменшення державних витрат;
б) збільшення прямих і непрямих податків;
в) мілітаризація економіки;
г) девальвація фунта;
д) всі відповіді вірні.

ТЕМА 6. ЕКОНОМІКА КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ СИСТЕМОЮ

ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


а) План Маршалла;
б) економічна програма Л.Эрхарда;
в) економічна політика голлізму;
г) "зворотний курс" Дж.Доджа - К. Шоупа.

План передбачав грошову реформу, реформу цін і свободу підприємництва.

Програма передбачала реформування суспільного ладу, державного устрою, розпуск холдингів, земельну і бюджетну реформи, структурну перебудову економіки, повний державний контроль над всією системою зовнішньоекономічних зв'язків.

Здійснювалася структурна перебудова народного господарства, активізувалася зовнішня політика, урядом заохочувалася діяльність великих промислово-фінансових об'єднань, застосовувалося індикативне планування, був узятий курс на повернення "втекли з країни капіталів", різко зросла товарність аграрного сектора.

Програма допомоги у відновленні Західної Європи з боку США, що здійснювалася в період з 1948 по 1952 роки.

ТЕСТ "Економіка країн з розвиненою ринковою системою

після Другої світової війни"Які наслідки Другої світової війни для економіки США?:
а) війна призвела до величезної збагачення США;
б) на відміну від інших капіталістичних країн, США помітно постраждали в роки війни;
в) війна обійшла стороною економіку США.

Що таке "ленд-ліз"?:
а) гуманітарна допомога, надана США країнам, що постраждали від нападів агресора;
б) система передачі американським урядом в позику чи в оренду озброєння, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства та інших матеріальних цінностей країнам антигітлерівської коаліції;
в) операція по звільненню територій, окупованих Німеччиною.

В чому полягав зміст плану Маршалла?:
а) мілітаризація господарства США;
б) збір Сполученими Штатами боргів із країн Європи;
в) допомогу у розвитку внутрішньоєвропейської торгівлі, активізація виробництва і зміцнення валют.

Плани Ерхарда спиралися на:
а) військову реформу;
б) грошову реформу;
в) реформу державного управління.

Після грошової реформи 1948 року в ФРН почалася реформа:
а) цін;
б) військова;
в) податкової системи.

У результаті грошової реформи 1948 року в ФРН відбулася заміна:
а) дойчмарки на рейхсмарки;
б) бонны на рейхсмарки;
в) рейхсмарки на бонны;
г) рейхсмарки на дойчмарки.

Економіка післявоєнної Японії значно залежала від:
а) імпорту сировини та експорту готової продукції;
б) іноземних інвестицій;
в) інвестицій в економіку інших країн.

Який характер носила аграрна реформа 1947-1949 років в Японії:
а) феодальний;
б) антифеодальний;
в) буржуазний, антифеодальний.

Друга Світова війна перетворила Японію в:
а) аграрну країну;
б) аграрно-індустріальну країну;
в) індустріально-аграрну країну.

Зростання виробництва післявоєнної Франції забезпечувався:
а) розвитком аграрного сектора;
б) невеликим число галузей, пов'язаних з військовим господарством;
в) розвитком гірничодобувної промисловості.

Що стимулювало оновлення основного капіталу США в післявоєнні роки?:
а) постачання сировини, продовольства і військового спорядження союзниками;
б) розвинуте сільське господарство;
в) розвинута промисловість.

Яка проблема постала перед США з закінченням війни;
а) реконверсія, тобто переклад економіки з воєнних на мирні рейки;
б) підйом сільського господарства і промисловості.

У 1946 році в США був прийнятий закон про зайнятість, що держава має забезпечити:
а) максимальну купівельну спроможність;
б) максимальну зайнятість;
в) максимальне виробництво;
г) пенсіонерів і ветеранів.

Що передбачала програма реформ, яка отримала назву "справедливого курсу":
а) підвищення мінімуму заробітної плати;
б) будівництво дешевого житла для сімей з низькими доходами;
в) надання допомоги фермерам;
г) запровадження системи медичного страхування;
д) допомогу приватним підприємствам.

Які стимули науково-технічного прогресу США в 50-ті роки?:
а) прагнення США будь-якою ціною забезпечити за собою світове лідерство;
б) посилилася конкуренція з боку інших капіталістичних країн.

У серпні 1964 року в США був прийнятий закон про економічні можливості, визначив основний напрямок діяльності уряду по боротьбі з бідністю. Він включав види заходів:
а) професійну підготовку і навчання;
б) спеціальні програми для сільської місцевості і дрібного бізнесу;
в) діяльність місіонерів організацій;
г) програму так званих "громадських дій" під керівництвом місцевих органів влади;
д) створення робочих місць.

Серед основних факторів, що сприяли порівняно швидкого економічного розвитку США в 1964-1968 років, були:
а) високий рівень капіталовкладень, необхідний для оновлення основного капіталу в умовах НТР;
б) зростання споживчих витрат населення;
в) зростання ролі і масштабів державного регулювання;
г) розвиток сільського господарства і промисловості.

Програма оздоровлення американської економіки, висунута рейганівської адміністрацією в 1980 році, включала наступні основні положення:
а) скорочення податків на корпорації і особистих прибуткових податків;
б) обмеження росту урядових витрат за рахунок скорочення соціальних програм;
в) дерегулювання підприємницької діяльності;
г) проведення жорсткої кредитно-грошової політики, спрямованої на подолання інфляції;
д) жорстке регулювання цін на сільськогосподарські продукти.

Яким факторами пояснюється японський економічний бум 60-х років?:
а) високоефективне використання іноземної економічної допомоги;
б) масове оновлення основного капіталу;
в) розширення внутрішнього ринку;
г) широке використання іноземних науково-технічних досягнень;
д) високоякісна робоча сила;
е) система найманої праці;
ж) відносно висока норма нагромадження капіталу;
з) стрімкий розвиток власної науково-дослідної бази;
і) відсутність сировинних ресурсів
к) вигідне географічне положення;
л) відсутність бідноти.

Які головні фактори конкурентноздатності японських товарів на світовому ринку?:
а) особлива система контролю за якістю продукції;
б) значно менші втрати робочого часу від трудових конфліктів;
в) випереджаюче зростання продуктивності праці;
г) високий рівень доходів на душу населення;
д) Японія продовжує залишатися з найвищим рівнем приватних накопичень.

Які основні фактори, під впливом яких формувалося і розвивалося народне господарство ФРН в 60-ті роки?:
а) швидкий розвиток науково-технічного прогресу;
б) посилення орієнтації на зовнішній ринок;
в) збільшення державно-монополістичного капіталу.

Які найважливіші галузі індустрії ФРН в 60-ті роки?:
а) машинобудування;
б) хімічна промисловість;
в) атомна;
г) авіаційна.

Уряд прийняв найбільш шоковий варіант трансформації господарства Східної Німеччини. Які особливості німецького варіанту реформ?:
а) введення приватної власності;
б) рішуча денаціоналізація державних підприємств;
в) стислі терміни перехідного періоду;
г) опора на функціонуючі правову базу, державні інститути, валютно-фінансову систему ФРН.

Чому фінансове становище у Франції у другій половині 70-х років залишалося досить складним?:
а) посилилася інфляція;
б) загрозливих розмірів досягла витік капіталу за кордон;
в) суперечлива ситуація склалася у сфері зовнішньої торгівлі;
г) безробіття.

Які основні напрями економічної політики уряду У.черчілля (1951р.)?:
а) часткова денаціоналізація галузей промисловості;
б) стимулювання утворення великих монополістичних об'єднань;
в) структурна перебудова економіки під впливом НТР і відповідно зміна фінансової політики;
г) створення економічного союзу ряду європейських країн під егідою Англії;
д) технічне переоснащення армії;
е) допомога бідним.

Чим була зумовлена катастрофічна ситуація в народному господарстві Росії?:
а) загальним одержавленням, що призвело до деградированию відносин власності, ліквідації нормальних господарських стимулів;
б) деформованою структурою виробництва з високим ступенем мілітаризації;
в) спотворенням трудових мотивацій, пануванням соціального утриманства.

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СРСР

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


а) НЕП;
б) грошова реформа 1922-1924 років.;
в) економічні реформи 30-х років;
г) грошова реформа 1947 року;
д) економічні реформи 50-60-х років;
е) господарська реформа 1965 року.

Реформа пов'язувалася з відміною карток, в обміні перебували в обігу грошових знаків на нові у співвідношенні 10:1 і диференційованої переоцінки грошових вкладів населення.

Реформи передбачали поступове вирівнювання рівня життя сільського населення, створення системи пенсійного забезпечення, скасування примусових позик, значне зростання грошових доходів в місті і в селі.

Упорядковувалися взаємовідносини підприємств з бюджетом, вводилася плата за фонди, була розширена частка прибутку, що спрямовується на матеріальне стимулювання і соціальний розвиток, утворювалися спеціальні фонди стимулювання, підприємства отримали самостійність у визначенні нормативу оборотних коштів, що були введені фіксовані рентні платежі з прибутку з тим, щоб рентабельність відображала реальні умови роботи підприємства і служила основою для стимулювання розвитку виробництва.

Економічна політика, що прийшла на зміну "військового комунізму", що представляла спробу використання ринкових, товарно-грошових відносин для пожвавлення російської економіки.

Була створена єдина грошова система, яка включала мають однакову платіжну силу банківські білети (червінці), казначейські білети та розмінні монети.

Проводилася кредитна реформа, реорганізація управління промисловістю, податкова реформа, були зняті заборони з базарної торгівлі, розширені можливості для присадибного господарства.

ТЕСТ "Економічний розвиток СРСР"Фундаментальним заходом Непу стало:
а) надання державою підприємства або території для розробки природних ресурсів;
б) податкова реформа у сільському господарстві, пов'язана з заміною продрозкладки натуральним продовольчим податком;
в) стабілізація грошової системи;
г) розвиток споживчої кооперації.

Перебудова управління промислового виробництва в роки Непу:
а) звелася в її централізації і посилення планового регулювання;
б) здійснювалася за рахунок націоналізації дрібної і середньої промисловості;
в) передбачала скасування госпрозрахунку;
г) всі відповіді правильні.

Основні напрями економічного і соціального розвитку села в роки Непу передбачали:
а) земельні переділи;
б) заборона оренди землі та привласнення найманої праці;
в) запровадження єдиного сільськогосподарського податку, який справлявся в змішаній формі - грошима і натурою;
г) всі відповіді правильні.

Реформа фінансової системи в роки Непу передбачала:
а) формування радянської кредитної системи;
б) ліквідацію дефіциту державного бюджету;
в) проведення грошової реформи;
г) проведення реформи цін.

Перший п'ятирічний план передбачав:
а) остаточну ліквідацію капіталістичних елементів, повне знищення причин, що зумовлюють поділ суспільства на класи і експлуатацію людини людиною;
б) збільшення обсягу промислової продукції в 2,8 рази. при переважному розвитку важкої промисловості, подолання відставання сільського господарства, створення економічної бази для побудови соціалістичного суспільства;
в) вирішення основного економічного завдання - наздогнати і перегнати головні капіталістичні країни по виробництву на душу населення;
г) всі відповіді неправильні.

Причини нестабільності грошової системи Росії перед буржуазно-демократичною революцією наступні:
а) високий відсоток забезпечення банкнот золотом;
б) загальна економічна відсталість країни;
в) значний дефіцит держбюджету;
г) величезна зовнішня заборгованість.

Грошова реформа 1922-1924 років повинна була задовольняти наступним вимогам:
а) збереження золота як грошового товару;
б) забезпечити реалізацію принципу валютної монополії і монополії зовнішньої торгівлі;
в) забезпечити можливість регулювання і планування грошового обігу;
г) забезпечити проведення єдиної кредитної та податкової політики як у центрі, так і в окремих районах країни.

Одночасно з грошовою реформою була проведена податкова реформа, за якої з кінця 1923 року промислові підприємства стали відраховувати в науку:
а) 10% всіх прибутків;
б) 50% усіх прибутків;
в) 70% всіх прибутків;
г) 100% усіх прибутків.

Причини проведення грошової реформи 1947 року:
а) різке зростання військового виробництва, при скороченні виробництва споживчих товарів;
б) наявність великої кількості фальшивих грошей;
в) висока купівельна спроможність грошей;
г) нейтралізація спекулятивних елементів, які накопичили грошові запаси і зберегли їх у банках.

Грошова реформа 1947 року передбачала диференційований підхід до переоцінки грошових накопичень:
а) дрібні вклади в ощадкасах до 1000 рублів не підлягали переоцінці;
б) дрібні вклади в ощадкасах до 3000 рублів не підлягали переоцінці;
в) вклади понад 10000 рублів переоцінювалися у співвідношенні 2:1;
г) вклади понад 10000 рублів не підлягали переоцінці.

Реформи 30-х років передбачали реорганізацію управління промисловістю за рахунок:
а) перетворення об'єднань в синдикати;
б) перетворення синдикатів в об'єднання;
в) введення госпрозрахунку на підприємствах, що входять до складу трестів;
г) наділення підприємств власними оборотними коштами і правами розподіл прибутку.

Суть кредитної реформи 1930 року полягала:
а) ліквідації комерційного кредиту;
б) у перетворенні кредитування в різновид фінансування;
в) поділ власних коштів підприємств і кредитів банку;
г) у позаплановому перерозподіл коштів.

У 1931 році був встановлений мінімальний, загальний рівень відрахувань від прибутку підприємств у бюджет у розмірі:
а) 10%; б) 30%; в) 50%; г) 70%.

ТЕМА 8. СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В РОСІЇ

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ


а) Перебудова;
б) "шокова терапія";
в) монетаризм;
г) приватизація;
д) роздержавлення економіки;

е) економічні реформи;

ж) фермерське господарство.

 Комплекс радикальних заходів, спрямованих на оздоровлення економіки, що порушує звичний перебіг господарських відносин, явищ і супроводжується рядом негативних наслідків: інфляція, падіння зайнятості і т.п.

Концепція економічного управління державою, згідно якої визначальна роль в економічних процесах, в господарюванні відіграє кількість грошей в обігу і зв'язок між грошовою і товарною масою.

Передача державної або муніципальної власності ( земельних ділянок, промислових підприємств, банків, засобів транспорту і зв'язку, будівель, акцій, культурних цінностей) за плату або безоплатно в приватну власність.

Великі перетворення, зміни в системі ведення господарства, управління економікою, шляхи та способи здійснення економічної політики. Економічні реформи проводяться в умовах, коли спостерігається низька ефективність економічної системи, виникають економічні кризи, не задовольняються потреби людей.

Зняття з держави функцій прямого господарського управління, передачу відповідних повноважень підприємствам.

Сільськогосподарське підприємство підприємницького типу на власній або орендованій землі з використанням як власного, так і найманої праці.

ТЕСТ "Становлення ринкових відносин в Росії"Використовується в країнах з рынолчной економікою досвід СРСР по довгостроковому плануванню розвитку національної економіки?
а). Ніде і ніколи;
б) У Франції і в інших розвинених країнах;
в) При проведенні сучасних економічних реформ.

2.Сущность перебудови можна охарактеризувати як ....
а).Смену моделей суспільного розвитку;
б). Перехід до ринку;
в) Перехід на тупиковий шлях розвитку країни з короткочасним підйомом у деяких галузях виробництва.

3.які основні сорбытия і дати ви вважаєте найбільш важливими в розвитку сучасної економіки Росії?
а) 1990 р. 12 червня - обрання Єльцина Б.М. Президентом РРФСР.
б) 1991 г.12 червня - Декларація про державний суверенітет Російської Федерації.
в) 1998 р. 17 серпня - фінансова криза.
г) всі відповіді правильні.

4. Які зміни в економіці Росії зробили найбільш істотний позитивний вплив на її розвиток?
а) Відмова від планування.
б) Відмова від централізованого розподілу матеріально-технічних ресурсів.
в) Скасування принципу "рівної оплати за рівну працю"
г) всі відповіді правильні.

Питання для повторення.

1. Охарактеризуйте стан російської економіки в кінці 1991 р.?
2. Які були альтернативи економічного розвитку Росії в 1991-1992 рр.?
3. Як відбувався розвиток реформ у 1993 році.?
4. Які варіанти приватизації використовувалися в Росії?
5. Які основні підсумки перших років реформування російської економіки?

5. СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бор М.З. Історія світової економіки: конспект лекцій. М.: Видавництво " Справа і Сервіс, 1998. - 2с.
2. Гур'єв О.М., Памфилов С.Ф. Історія Росії: Кредитна система - М.: ЮКИС, 1995. - 336с.
3. Історія світової економіки. Господарські реформи 1920 - 1990рр.: Навчальний посібник / Під ред. проф. Маркової О.Н. - М.: Закон і право, ЮНИТИ, 1995. - 192С.
4. Історія соціалістичної економіки СРСР в 7 томах / Під ред. Виноградова В.А. - М: Наука, 1976 - 1980.
5. Лейберг М.Я. Історія економіки: Навчальний посібник. - М.: Інфа - М, 1997. - 12с
6. Тимошина Т.М. Економічна історія Росії: Навчальний посібник / Під ред. проф. Чепуріна М. Н. Видання 2-е, стереотипне. - М: Інформаційно - видавничий Дім Юстицинформ, 1998. - 432с.
7. Історія світової економіки. Підручник для вузів / Під ред. Р.Б. Поляка, О.М. Маркової. - М: ЮНИТИ, 1999. - 727 с.
8. Економічна історія зарубіжних країн. Курс лекцій / Під ред. Голубовича В.І. - М.: НКФ Экоперспектива 1996, - 432с.
9. Економіка зарубіжних країн: Капіталістичні і країни, що розвиваються. /Під ред. В.П. Колесов, В.Ф. Телупова, М.Н. Осьмова та ін. М.: Вища школа, 1996.
10. Економічна історія капіталістичних країн / Під ред. Полянського Ф.Я., Жасмину. В.А. - М: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 35с.
11. Економічна історія соціалістичних країн / Під ред. Жасмину В.А. - М: Економіка, 1985. - 40с.
12. Економічна історія СРСР / Під ред. Чунтулова В.Т. - М: Вища школа, 1987. - 42 0с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.