Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Ілюшина О.М.
Сталий розвиток економіки. - 2012. - №4 (14). - С.135-140.

Результати фінансово-економічної діяльності курортно-туристичних підприємств як індикатор ефективності використання кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону

Постановка проблеми. Туризм - один з провідних і найперспективніших видів економічної діяльності сучасного суспільства. Особливістю підприємств, які надають курортно-туристичні послуги, є те, що ефективність їх діяльності визначається, в першу чергу, якістю роботи персоналу. Тому проблеми кадрового забезпечення є одними з найважливіших, таких, що вимагають негайного рішення і постійного моніторингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, що займаються дослідженнями туристичної сфери, можна відзначити праці Долішнього М. І., Лук'янової Л. Г., Цибуха В. І., Біржакова М. Б, Мальскої М. П. та ін. Теоретичні основи кадрового забезпечення туризму розроблені також зарубіжними вченими: Квартальновим В. О., Зоріним І. В., Власовою Т. І. та ін. Однак кадрове забезпечення, як показник та фактор оптимізації результатів фінансово-економічної діяльності курортно-туристичних підприємств регіону, розглянуто недостатнім чином.

Постановка завдання. Мета статті - проведення оцінки використання кадрового забезпечення на основі аналізу результатів фінансово-економічної діяльності підприємств курортно-туристичного регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з особливостей туристичного продукту є те, що персонал, який надає туристичні послуги, сам до певної міри є частиною туристичного продукту. А ця особливість робить безпосередній вплив на якість наданих послуг на задоволення клієнта - основний критерій оцінки в курортно-туристичній сфері. Тому питання кадрового забезпечення є одним з найвагоміших чинників підвищення ефективності туристичного бізнесу.

На думку спеціалістів, про якість управління можна судити за наявністю прибутку в результаті здійснення операційної діяльності суб'єктом підприємницької діяльності [2, с. 117]. Тому ми можемо використовувати показник прибутку як індикатор якості управління.

Основні показники, що характеризують рівень розвитку туризму в Україні відображені у формі статистичної звітності 1-ТУР, 1- ТУР (к).

Проведемо аналіз результатів фінансово-економічної діяльності туристичних підприємств Ялтинського курортно-туристичного регіону.

Ялта - унікальний кліматичний курорт світового класу, розташований на Південному березі Криму (ПБК). За рекреаційною цінністю ПБК поряд з курортами Північного Середземномор'я входить в третю з дев'яти рейтингових груп, виявлених серед приморських курортних місцевостей Європи і прилеглими до них регіонів Азії і Африки [8, с. 43].

Провідна галузь економіки Великої Ялти - курортно-туристична, яка забезпечує робочими місцями велику частину населення регіону, складає значну частку надходжень до бюджетів усіх рівнів.

З точки зору функціонального і структурного підходів, Велика Ялта - це найбільший курортно-туристський комплекс України і Криму, який, займаючи 1,1% площі півострову, сконцентрував близько 20% ємності оздоровниць чорноморського узбережжя України, до 15% місткості всіх вітчизняних оздоровниць і 5% готельного фонду, обслуговує близько 50% екскурсантів Криму.

Місто Ялта займає провідну роль у функціонуванні курортно-туристичного комплексу АРК (табл. 1).

Таблиця 1

Показники діяльності підприємств санаторно-курортного і туристичного комплексу Автономної Республіки Крим в розрізі курортних регіонів за 2009 рік
Курортні регіони Показники
Чисельність установ, одиниць Кількість працюючих здравниць, одиниць Кількість максимально розгорнених ліжок у функціону-
ючих установах, одиниць
Обслуг. відпочива-
ючих, осіб
Кількість наданих ліжко-днів Середня кількість днів перебування відпочи-
ваючих, ліжко-днів
Середній об'єм реалізації послуг на 1 відпочива-
ючого, грн.
Середня вартість 1 ліжко-днів, грн.
Алушта 87 83 19156 185748 1812163 9,8 2416,5 247,7
Р-н Бахчисараю 21 19 5446 24890 291866 11,7 2374,6 202,5
Євпаторія 78 69 31505 218042 3862456 17,7 2803,9 58,3
Керч 38 25 3186 12534 92284 7,4 579,0 78,6
Ленінський р-н 51 30 4071 11122 121249 10,9 1261,5 115,7
Раздольнен-
ський р-н
16 12 2362 11304 85369 7,6 1005,5 133,1
Саки 14 13 5054 53424 942771 17,7 4533,7 256,9
Сакский р-н 25 16 2171 9417 111348 11,8 1870,2 158,2
Сімферополь-
ський р-н
45 43 5582 33516 367661 11,0 2057,2 187,5
Судак 28 27 4640 36597 436610 11,9 2837,2 237,8
Феодосія 62 62 12027 61006 670007 11,0 1666,3 151,7
Чорноморський р-н 38 25 3645 16688 222557 13,3 1685,3 126,4
Ялта 153 143 32301 396435 4306934 10,9 3162,7 291,1
Разом по АРК 656 567 131146 1070723 13323275 12,4 2772,1 222,8

Джерело: [3; 4; 5]

Розвиток туристичної та курортної галузей України впродовж останніх десяти років характеризується циклічною й нестабільною динамікою. Переломним моментом у позитивних тенденціях до 2008 р. стала світова економічна криза, яка проявилася у зменшенні обсягу потоку туристів із зарубіжжя на 21 % в 2009 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року [6].

Загальна тенденція розвитку курортно-туристичної сфери виявляється і на регіональному рівні, зокрема на території Великої Ялти. Кількість відпочиваючих на території регіону мала стабільну тенденцію до зростання, за винятком 2009 р., коли туристськими послугами рекреаційного комплексу скористалося 396, 4 тис. рекреантів, що на 15,4 % менше, ніж у 2008 р.

Ефективність функціонування курортно-туристичних комплексів визначається не лише кількістю рекреантів, але і низкою інших показників.

На підставі зведеної інформації статистичної форми звітності 1-СКТК (149-р) "Основні показники фінансово-економічної діяльності курортно-рекреаційного підприємства" проведемо аналіз фінансово-господарської діяльності курортно-туристичного комплексу Великої Ялти за 2000-2009 рр.

Кількість цілорічно розгорнутих ліжок у підприємствах Великої Ялти за період 2000-2009 рр.

практично не змінювалась. У 2000 р. цей показник складав 25400 од., а у 2009р. - 25608 од. Середньооблікова чисельність працюючих у 2009 р. порівняно з 2000 р. зменшилась на 208 осіб.

Кількість відпочиваючих з 2000р. до 2008 р. збільшується, середній темп приросту складає 9,2%. У 2009 р. кількість відпочиваючих зменшилась на 15,6% або на 72030 відпочиваючих. Водночас, прибуток у 2009 р. зростає порівняно з 2000 та 2008 рр. на 220% та 56 % відповідно по рокам.

Платежі до бюджету також мають тенденцію до зростання. У 2009 р. загальна сума платежів до бюджетів всіх рівнів склала 169316, 75 тис. грн., що більше ніж у 2008р. на 2,9 % або на 4796,9 тис. грн.

Дані для аналізу наведені у табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств рекреації Великої Ялти за 2000-2009 рр.
Показники Рік
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Основні виробничі показники                      
1.1 Кількість цілорічно розгорнених ліжок, од. 25400 25920 25268 25752 23827 21271 22272 22454 24178 25675 25608
1.2 Кількість максимально розгорнених ліжок 35370 37229 35446 37318 34996 35363 34276 33906 32816 32895 32301
1.3 Середньо-облікова чисельність працівників, осіб 15494 16570 16070 17226 16276 16276 16595 16034 14797 14610 14131
1.4 Кількість відпочиваючих 294943 354001 358012 395012 398416 421104 387431 425876 453432 468465 396435
в.ч.:громадян України 215015 244524 286527 305042 298650 303895 289152 322251 345508 357569 301146
- громадян країн СНД 59927 90935 59168 75727 80213 93411 74029 78325 81407 84191 74373
- громадян країн далекого зарубіжжя 20001 18542 12342 14252 19553 23798 24250 25300 26517 26705 20916
1.5 Кількість проведених л-дн 3685506 4447881 4635111 4810148 4543032 4858575 4451145 4737449 4731770 4746492 4306934
2. Фінансові показники                      
2.1 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. 221189, 9 332729, 76 373974, 58 426714, 03 462935, 8 612063, 6 642625, 3 790608, 7 985266, 58 1185737, 63 1253785, 16
2.1.1 у.ч.: - ПДВ 19889, 4 37237, 66 42975, 62 53909, 6 61514, 0 85340, 95 85241, 22 100837, 1 122114, 36 156762, 87 160796, 17
2.1.2 - від продажу путівок (проживання, фінансування) 182341, 8 274145, 8 310089, 76 333574, 73 355958, 72 436815, 41 496040 689672, 5 861576, 24 1024681, 86 1086312, 79
2.1.3 – додаткові послуги (інші доходи) 18948, 7 21346, 3 20909, 2 39229, 7 45463, 14 89907, 22 - - - - -
2.2 Результат від іншої реалізації (оренда % до отримання і ін.) 6430, 2 -8676, 98 -1678 98346, 3 78639, 9 67800 158075, 45 275274, 3 415221, 8 634534, 76 287317, 64
3 Витрати на виробництво реалізованих послуг 201597, 1 265814, 62 322102, 52 475012, 74 508803, 71 716997, 66 790958, 9 1010935 883956, 77 1063188, 27 1107110, 38
4 Фінансовий результат                      
4.1 Прибуток 22082, 9 29872, 5 17575, 14 20385, 1 20869, 25 35369, 18 22912, 1 24781, 3 46311, 55 45291, 9 70659, 65
4.2. Збитки -15959, 3 -8872 -10356, 7 -23532, 27 -49611, 2 -49611, 2   -1770 -71079, 4 -296454, 1 -122018, 37
Платежі до бюджету                      
Всього 35838, 85 53036, 67 52470, 64 59408, 93 63368, 16 72749, 65 160021, 05 109152, 3 145513, 14 164519, 89 169316, 75
в.ч.:-плата за землю 2888, 51 4434 5034, 32 5410, 44 5925, 6 8659 9678, 9 11575, 4 15716, 5 19658, 98 27478, 82
- податок на прибуток 6, 252 9462, 3 8550, 47 9175, 7 7467, 8 11685, 7 10126, 6 14760, 9 16654, 45 14044, 9 14572
- ПДВ 16264, 08 27371, 1 27289, 77 27045, 9 26549, 6 28996, 8 99813, 97 47401, 8 69132, 63 73742, 36 69908, 9
- прибутковий податок 4317, 24 6747, 77 8421, 13 13014, 64 15938, 69 14288, 84 25808, 83 1468 31896, 17 40588, 13 42008, 48
- інші податки 6117, 02 5021, 5 3174, 95 4762, 25 7486, 47 9119, 31 14592, 751 13165, 6 11124, 19 14662, 82 13664, 15
- єдиний податок             440, 2 780, 6 989, 2 1822, 7 1684, 4

Джерело: [5]

Важливим показником економічної ефективності туризму в регіоні є бюджетна ефективність, що відображає величину податкових надходжень від господарської діяльності й інших обов'язкових обчислень [1, с. 169-175]. Індустрія туризму постійно була тією галуззю економіки в АРК, яка з року в рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва курортно-туристичного продукту.

За підсумками 2009 р. Державною податковою адміністрацією в АРК до бюджетів всіх рівнів зібрано 4247,6 млн. грн. податків, що менше за 2008 р. на 28 млн. грн. (0,1%) і більше, ніж в 2007 р. на 943,9 млн. грн. (28,5%). За 2009 р. підприємствами курортної галузі мобілізовано до бюджетів всіх рівнів 277,2 млн. грн. податків, що складає 6,5% від всіх, що поступили в АРК, податків. Таким чином, курортна галузь займає практично таку ж питому вагу в сумі надходжень податків, як виробництво і розподіл електроенергії, газу, тепла і води (6,6%) і транспорт (6,8%) [7].

У розрізі кварталів найбільша частка надходжень податків від підприємств курортної галузі (44%) доводиться на 3-й квартал в "пік" курортного сезону. На 4-й квартал припадає 26% зібраних податків.

Позитивний вплив робить курортний сезон і на надходження платежів до бюджету по галузях курортної інфраструктури. Так, зберігається тенденція зростання надходжень податків від підприємств торгівлі і громадського харчування, будівництва, транспорту і зв'язку в 3-му і 4-му кварталах.

Найбільша кількість надходжень в податкові інспекції АРК припадає на Ялтинський регіон. Місто Ялта має найвищий показник податкової віддачі з 1-го ліжко-дня. Детальніше аналіз показника податкової віддачі з 1-го ліжко-дня в розрізі регіонів АРК приведено у табл. 3.

Таблиця 3

Показник податкової віддачі з 1-го к/дня за курортно-туристичними регіонами АРК за період 2003-2009 рр.
Місто Рік 2009 до 2008, відхилення
+ (-), грн. %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ялта 13,95 15,00 24,22 23,0 30 35 39 4 11,4
Алушта 10,53 10,99 9,94 12,2 18 24 29 5 20,8
Судак 11,41 11,06 11,05 17,1 22 28 38 10 35,7
Феодосія 5,31 6,63 4,8 8,4 13 16 18 2 12,5
Євпаторія 5,22 5,33 5,7 6,5 9 12 15 3 25,0
Керч 3,08 2,52 2,9 4,3 6 8 12 4 50,0
Саки 14,06 7,81 9,54 14,2 16 23 31 8 34,8

Джерело: розраховано автором на основі [3; 4; 5]

У 2009 р. показник податкової віддачі з одного ліжко-дня склав 39 грн. і 24,22; 23,0; 30,0 і 35,0 грн. з одного ліжко-дня відповідно в 2005-2008 рр. У 1,3 разів показник податкової віддачі вище, ніж в м. Алушта і в 2,6 разів більше, ніж в м. Євпаторія.

З 2005р. даний показник збільшується по всіх містах Криму - Алушті, Судаку, Феодосії, Саках, Євпаторії, Керчі і Ялті. Найбільший темп приросту в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. припадає на м. Керч - 50%. У м. Ялта темп приросту податкової віддачі склав у 2009 р. порівняно з 2008р. 11,4%.

Висновки з проведеного дослідження. За результатами даного дослідження можна зробити наступні висновки:

1) Ялтинський регіон є одним з лідерів курортно-туристичної сфери АРК та України;
2) підсумки фінансово-економічної діяльності рекреаційних підприємств Великої Ялти мають позитивну динаміку до зростання;
3) дуальність економічної природи кадрів в туризмі та результати досліджень науковців у фінансової сфері дозволяють нам використовувати результати його фінансово-економічної діяльності для оцінки якості кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону;
4) для підвищення ефективності функціонування досліджуваного регіону слід провести низку додаткових досліджень вдосконалення кадрової складової туристичного продукту.

Бібліографічний список

1. Гайдукевич Л.М. Региональное планирование развития туризма: [учеб.-практ. пособие] / Гайдукевич Л.М., Мозговая О.С., Кучеров Я.К. - Минск : БГЭУ, 2011. - 227 с.
2. Кизим Н.А. Финансовый анализ: [учебное пособие] / Н.А. Кизим, В.В. Иваниенко. - [3-е изд., испр. и доп.]. - Х.: ИД "ИНЖЭК", 2005. - 248 с.
3. Крым. Курорты. Туризм 2002-2006: Статистический бюлетень. - Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым, 2007. - 28 с.
4. Крым. Курорты. Туризм 2007: Статистический бюлетень. - Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым, 2008. - 28 с.
5. Крым. Курорты. Туризм 2007: Статистический бюлетень. - Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым, 2009. - 28 с.
6. Офіційний сайт Держтуризмкурорту [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua
7. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі АРК. Підсумки роботи санаторно-курортного комплексу Автономної Республіки Крим за 2009 рік [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://soc-yalta.com.ua
8. Ярош А.М. Курорты Крыма среди приморских климатических курортов Европы и прилегающих к ней регионов Азии и Африки / Ярош А.М., Ефимова В.М., Солдатченко С.С. - Симферополь: "Терра Таврика", "Таврия Плюс", 2002. - 72 с.

Анотація

У статті аналізуються результати фінансово-господарської діяльності підприємств курортно-туристичної сфери Ялтинського регіону. Визначена лідируюча роль курорту Ялти в турбізнесі України і Автономній Республіці Крим. Запропоновано використання для оцінки якості кадрового забезпечення курортно-туристичного регіону результатів його фінансово-економічної діяльності.

Ключові слова: курортно-туристичний регіон, туристичні підприємства, фінансово-економічна діяльність, кадрове забезпечення, податкова віддача.

Аннотация

В статье анализируются результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий курортно-туристической сферы Ялтинского региона. Определена лидирующая роль курорта Ялты в турбизнесе Украины и Автономной Республике Крым. Предложено использование для оценки качества кадрового обеспечения курортно-туристического региона результаты его финансово-экономической деятельности.

Ключевые слова: курортно-туристический регион, туристические предприятия, финансово-экономическая деятельность, кадровое обеспечение, налоговая отдача.

Annotation

These article the results of financial and economic activity of enterprises resort and tourist area of Yalta region is analyzed. Leadership resort of Yalta in the tourism market of Ukraine and the Autonomous Republic of Crimea is determined. to use as an indicator for evaluating the quality of staffing, resort and tourist region of the results of its financial and economic activities are invited.

Key words: resort and tourist area, tourist enterprises, financial and economic activities, skilled providing, tax returns.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.