Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Хаїрова Е.О.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №219. - С.98-100.

Аспекти розвитку інноваційної діяльності в АР Крим

Аспекты развития инновационной деятельности в АР Крым Постановка проблеми. Світова економіка XXI століття характеризується терміном «глобальна економіка знань», або «інноваційна економіка», головними чинниками формування та розвитку якої, стають знання і людський капітал.

В сучасних економічних умовах, які характеризуються посиленням глобалізації та активізацією процесів регіоналізації, підвищення конкурентоспроможності національних економічних систем і регіонів стає пріоритетним завданням економічного розвитку і визначається ефективністю науково-технічної та інноваційної діяльності. В умовах переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку, актуалізується проблема формування та реалізації регіональної інноваційної політики.

У вітчизняній економічній літературі проблемам формування національної та регіональної інноваційних систем присвячені праці таких вчених як: З.О. Адаманова, Л.Л. Антонюк, Н.В. Апатова, В.С. Савчук, М.Я. Петраков, СВ. Кортів, Н.Бекетова, Ст. Подколзина, А. Шабарова, Л. Шаховської.

Метою статті є розгляд основних аспектів розвитку інноваційної діяльності в АР Крим, розробці заходів щодо вдосконалення системи управління інноваційної діяльності в АР Крим.

Результати дослідження. Світовий досвід свідчить, промислово розвинені країни здійснили свій прорив на світовий ринок, передусім через розвиток інноваційної діяльності та мобілізацію інтелектуальних ресурсів. В умовах глобальної економічної конкуренції чільні позиції займають держави, що забезпечують найбільш сприятливі умови для інноваційної діяльності і застосовують найбільш ефективні методи управління інноваційними процесами. Успішність інноваційної діяльності визначається, насамперед, ефективністю реалізації державної інноваційної політики.

Формування інноваційної моделі розвитку регіону відбувається під дією загальносвітових і національних тенденцій, з урахуванням регіональних інноваційних пріоритетів, що не суперечать державним і відповідних особливостей виробничого, ресурсного, кадрового і наукового потенціалу. У зв'язку з цим, інноваційну систему регіону можна розглядати як підсистеми інноваційного сектора країни і соціально - економічної сфери регіону. Отже, створення інноваційної системи передбачає формування комплексу наукових, технічно-технологічних, соціально-економічних, правових умов для сталого розвитку економіки, підвищення життєвого рівня населення на основі трансформацій економіки регіону та створення конкурентоспроможної продукції. Виходячи з цього, основними цілями інноваційної політики регіону є:

- перманентне нарощування конкурентних переваг,
- активізація інноваційних процесів,
- підвищення рівня розвитку інноваційного потенціалу,
- створення сприятливого інвестиційного клімату,
- підвищення інноваційної активності.

Розвиток регіону на основі інновацій є найважливішим фактором його конкурентоспроможності. В загальному вигляді інноваційний процес можна представити як механізм підвищення інноваційної активності, що включає в себе наявність дієвої регіональної інноваційної системи, для реалізації наявного інноваційного потенціалу в умовах, що склалися, з метою створення затребуваних інноваційних продуктів, їх подальшої успішної комерціалізації і як наслідок підвищення конкурентоспроможності регіону.

Розробка стратегії регіональної інноваційної політики, повинна насамперед відповідати пріоритетам соціально-економічного розвитку регіону в цілому. Основними напрями стратегії соціально-економічного розвитку АР Крим на 2011-2020 рр. є [5]:

1) реформування санаторно-курортного і туристичного сектора, зокрема всебічна реалізація потенціалу санаторно-курортного лікування і туризму за рахунок впровадження інноваційних технологій в рекреаційну діяльність;
2) формування агросектору ХХІ століття, що передбачає розвиток високоякісного сільськогосподарського виробництва на базі сучасних наукомістких та екологічно чистих технологій;
3)модернізація галузевої структури промисловості, що передбачає створення конкурентоспроможної промисловості на підставі використання передових досягнень науки і техніки у виробничій діяльності;
4) розвиток транспортного потенціалу, що включає підвищення рівня, якості та диверсифікації транспортних комунікацій;
5) створення умов для підвищення рівня життя населення.

Інноваційний розвиток економіки АР Крим, з урахуванням основних напрямків соціально-економічного розвитку, передбачає [1, с. 140]:

- посилення інноваційної орієнтації економіки, збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, курортно-реакційних послуг та розвитку соціальної сфери;
- екологізацію виробництва, збалансоване використання та відновлення рекреаційних та інших природних ресурсів;
- прискорення розвитку пріоритетних галузей економіки, що забезпечують населення і рекреаційно-туристичний комплекс високоякісними продуктами харчування, товарами і послугами, розширення їх експортних можливостей.

Основою розробки інноваційної політики на регіональному рівні є комплексне дослідження наявного інноваційного потенціалу, його динаміку, результатів реалізації. Рівень розвитку інноваційного потенціалу відображає ефективність інноваційної діяльності, визначає пріоритетні напрями розвитку економіки регіону (табл. 1).

Таблиця 1.

Показники інноваційної діяльності АР Крим у період 2005-2010рр.[2].
Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кількість інноваційно активних підприємств, одиниць 33 24 33 40 31 37
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн. грн. 932,2 557,9 624 280,1 174,5 163
Обсяг витрат на інноваційну діяльність, млн.грн 93,6 90,2 185 225,6 129,8 146,7
Обсяг витрат на дослідження і розробки у промисловості, млн. грн 1,5 2,8 9,4 12,3 21,2 12,7
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової,% 14,5 7,9 6,5 2,3 1,4 1,1
Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації, % 6,6 6,1 8,7 9,9 6,8 6,9
Кількість виконаних науково-технічних робіт, од. 2996 3053 1545 1304 1019 1005
Питома вага інноваційно активних підприємств АР Крим в загальному обсязі підприємств України, % 11,9 11,2 14,2 13,0 12,8 13,8

Характеризуючи розвиток інноваційної діяльності в АР Крим, слід зазначити, що до початку кризових явищ 2008 р. спостерігається позитивна тенденція інноваційного розвитку, але по результативності, в порівнянні з лідируючими регіонами України, Крим значно відстає. За останні роки, економіка регіону продовжує повільно нарощувати втрачені показники інноваційного розвитку, проте беручи до уваги те, що знос основних фондів в АР Крим з кожним роком збільшується і продовжує використовуватися застаріла матеріально-технічна база, скорочуючи при цьому результативність виробництва, необхідно невідкладно активізувати процес інноваційної діяльності, посредствам реалізації дієвої державної інноваційної політики.

Найважливішим показником інноваційності економіки є інноваційна активність підприємств, серед факторів, що стримують інноваційні процеси на підприємствах, виділяють такі [4, c.21-22]:

- недостатність власних коштів (44,5%),
- висока грошова вартість інноваційних витрат (34,8%),
- наявність конкурентоспроможних організацій (20,3%),
- недостатність державного фінансування (19,4%),
- недостатність зовнішнього фінансування (16,3%) та інші (табл.2).

Таблиця 2.

Розподіл факторів, що стримують інноваційні процеси в АР Крим [4, c.22].
Чинник Кількість випадків % від загальної їх кількості, коли підприємство вказало на пропонований фактор
Недостатність коштів у межах організації або групи 44, 5
Інноваційні витрати занадто високі 34,8
На ринку переважають добре оснащені організації 20,3
Недостатнє державне фінансування 19,4
Недостатнє фінансування з джерел за межами організації 16,3
Важко знайти партнерів по співробітництву 16,3
Немає потреби, так як немає попиту на інновації 8,8
Недостатньо кваліфікаційного персоналу 7,5
Відсутня точна інформація про попит на інноваційні товари (послуги) 6,6
Недостатньо інформації про ринках 5,3
Недостатньо інформації про технології 4
Немає потреби, так як недавно були впроваджені інновації 1,8

Отже, для підприємств автономії, найбільш значущим стримуючим чинником інноваційного процесу є брак фінансування, причому всіх джерел: власних, державних та інших залучених коштів.

АР Крим володіє значним науково-технічним та інноваційним потенціалом для розвитку інноваційної діяльності, однак, внаслідок накопичених невирішених проблем, зокрема збільшення розриву між наукою і виробництвом; тривала трансформація адміністративно-командного управління економікою в ринкову систему господарювання; відсутність пільг і преференцій, а також сприятливих умов для фінансування інноваційної діяльності; відсутність послідовного і системного характеру проведення інноваційного менеджменту в регіоні, інноваційний розвиток регіону стає вкрай важким.

З урахуванням регіональних інноваційних пріоритетів, аналізу розвитку інноваційної діяльності АР Крим і розглядом існуючих проблем розвитку інноваційної діяльності в регіоні, для інтенсифікації та ефективності інноваційної діяльності необхідно проведення наступних заходів:

- формування регіональної системи управління інноваційною діяльністю;
- формування ефективної інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку рекреаційно-туристичного комплексу - як базової галузі економіки регіону;
- формування кластерів «інноваційної активності» - як ефективного інструменту активізації інноваційної діяльності.

У сформованих економічних умовах розвитку АР Крим, одним з основних стратегічних пріоритетів, є формування регіональної інноваційної системи, що володіє розвиненою інфраструктурою і ефективним механізмом регулювання. Ефективне управління інноваційним процесом необхідно для реалізації наступних заходів:

- координації наукових досліджень,
- стимулювання інноваційної активності,
- удосконалення законодавчої бази,
- цільове фінансування,
- регулювання міжнародного співробітництва та ін.

Удосконалення системи управління інноваційною діяльністю має бути засноване на створенні систем відповідних органів управління інноваційними процесами в АР Крим. Основними елементами якого, на нашу думку, можуть бути:

- регіональний інноваційний фонд - провідний орган по інтенсифікації інноваційної діяльності регіону;
- регіональний венчурний фонд, який здійснює підтримку інноваційного бізнесу;
- регіональний центр інноваційного розвитку;
- центр інжинірингу та трансферту технологій;
- рада науково-технічної діяльності;
- центр технологічних досліджень;
- фонд підтримки малого та середнього бізнесу;
- центр маркетингово-аналітичних досліджень та експертизи;
- агентства по залученню інвестицій.

Головним моментом у формуванні регіональної системи управління інноваційною діяльністю є визначення основоположної ролі держави у здійсненні фінансової підтримки та впровадження організаційних і нормативно-правових заходів.

З урахуванням специфіки нашого півострова, розроблена урядом програма соціально-економічного розвитку Криму на 2011-2020 рр., визначає одним з найважливіших стратегічних пріоритетів - ефективне функціонування рекреаційно-туристичного комплексу і формування його на інноваційній основі як базової галузі економіки республіки. Важливим в цьому напрямку є формування ефективної інноваційно-інвестиційної стратегії регіону, спрямованої на створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищує інноваційну привабливість регіону для іноземних інвесторів, реформування податкового законодавства для активізації інвестиційної діяльності, актуалізація інвестування у кадровий потенціал, для підвищення інтелектуального потенціалу регіону.

Інноваційним напрямком розвитку туристичної галузі в Криму має стати створення курортополісів в прибережних містах. Організація курортополісів, передбачає створення вільних економічних зон, і сприяє розвитку інфраструктури міст, активізації інвестиційної діяльності, а, отже, поліпшенню інвестиційного клімату. У зв'язку з цим доцільно надати Південному березі Криму (ПБК) статус туристично-рекреаційної зони, вільної від податків і має різні види пільгового оподаткування, що сприяє появі конкурентоспроможного туристського продукту, переведення індустрії гостинності, відпочинку і подорожей на інноваційний шлях розвитку.

Обов'язковою умовою розвитку регіональної інноваційної моделі АРК є використання кластерної стратегії. Характерна для інноваційного кластера комунікаційна мережа створить сприятливі умови для дифузії нових технологій і грунтується з урахуванням комбінації внутрішніх можливостей і зовнішніх стимулів учасників для активізації інноваційної діяльності. Здійснення структурних перетворень регіону на основі розвитку кластерів полягає у формуванні інноваційних кластерів як цілісної системи створення нових продуктів і технологій, взаємопов'язаних між собою і сконцентрованих на визначеному економічному просторі. Доцільним є створення таких кластерів «інноваційної активності»:

- промислових парків (Бахчисарай, Джанкой, Красноперекопськ),
- агропромислових комплексів (Красногвардійське, Джанкой),
- наукоємних кластерів (Сімферополь, Севастополь).

Висновки. В результаті проведеного дослідження виявили основні аспекти розвитку інноваційної діяльності в АР Крим, визначили пріоритетні заходи для активізації інноваційного процесу в регіоні, зокрема щодо удосконалення системи інноваційного менеджменту в регіоні, створення ефективної інноваційно-інвестиційної стратегії, формування інноваційних структур у туристичній галузі, розвитку економіки регіону на основі кластерної стратегії. Проведення даних заходів спрямовано на активізацію інноваційного розвитку регіону, підвищення його конкурентоспроможності, поліпшення соціально-економічного становища та забезпечення сталого розвитку.

Джерела та література

1. Крим в умовах глобалізації світової економіки: монографія / під ред. проф. А.М. Клейменова. - Сімферополь: КРП «Вид-во «Крымучпедгиз», 2008. - 196 с.
2. Наукова діяльність в Автономній Республіці Крим: стат. зб. - Сімферополь: Голів. упр. статистики в АРК, 2011. - 266 с.
3. Організація територіальних інноваційних структур (полісів): [Електронний ресурс] // Праці Кримської Академії Наук. - Режим доступу: http://www.crimea.edu
4. Резнік В.Г. Впровадження інноваційних технологій - шлях підвищення конкурентоспроможності малих підприємств Криму / В.Г. Резнік // Наука і бізнес. Проблеми розвитку малого інноваційного підприємництва: матеріали наук.-практ. конф. - Сімферополь: Минэконом АРК, 2008. - 131 с.
5. Стратегія економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011-2020 роки: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minek-crimea.gov.ua
6. Тухбатуллина А.Б. Регіональна інноваційна система як основа формування кластерів в регіоні / А.Б. Тухбатуллина // Соціально-економічні явища і процеси. - 2008. - №4(012). - С.79-82.






Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.