Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Грицак Ю.П. Організація самодіяльного туризму

ДОДАТКА

Додаток 1. Робочий план дисципліни «Діяльність самодіяльної туристської організації»

Виписка з робочого навчального плану
Спеціальність 6.050.400 - «Туризм»

Найменування дисципліни семестр обсяг годин розподіл по курсах і семестрах
екза-менів заліків контр. робіт курс. робіт всього годин кредитів лекції практ. лаб. індивід. робота самост. робота консуль-тації підсумковий контроль 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
Діяльність самодіяльної туристської організації 1       108 3 36 18 - 11 34 6 3 3              

1. Пояснювальна записка

Дисципліна «Діяльність самодіяльної туристської організації» відноситься до циклу профілюючих дисциплін за напрямом підготовки «Туризм». Згідно навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється в першому семестрі в обсязі 108 годин.

Програма дисципліни складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристикою (ОКХ), освітньо-професійною програмою підготовки фахівців (ОПП) та навчальним планом, затвердженими МОН України для вищих навчальних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації.

Предметом дисципліни «Діяльність самодіяльної туристської організації» є методика формування, організації і керування різноманітними добровольчими колективами туристів. Дисципліна в цілому виконує просвітницьку, світоглядну, інформаційну, розвивальну, навчальну функції.

Метою курсу «Діяльність самодіяльної туристської організації» як навчальної дисципліни є формування вмінь складання необхідної документації, кошторисів, планів і маршрутів самодіяльних туристських подорожей і екскурсій, прийомів роботи, з туристськими колективами, формування об'єктивного ставлення до самодіяльного туризму.

Вивчення дисципліни «Діяльність самодіяльної туристської організації» базується на шкільному досвіді учнів щодо організації краєзнавчої роботи, подорожей і екскурсій, знаннях з фізичної та соціально-економічної географії. Дисципліна передує вивченню і закладає основи вивчення студентами таких професійних дисциплін зі спеціальності, як «Спортивний туризм», «Організація туризму», «Технологія туристської діяльності», «Менеджмент туризму», «Організація екскурсійних послуг» та ін.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Програма дисципліни розділена на 3 модулі, які у свою чергу поділяються на 10 змістових модулів:

Модуль 1. Організація та управління в самодіяльних туристських колективах

Змістові модулі:
1. Нормативно-правові основи формування туристської організації.
2. Організаційні структури та документація самодіяльних туристських колективів

Модуль 2. Види діяльності туристської організації

Змістові модулі:
3. Спортивний напрям діяльності.
4. Організаційно-масовий напрям діяльності.
5. Екскурсійно-масовий напрям діяльності.
6. Навчально-методичний напрям діяльності.

Модуль 3. Методика підготовки і проведення туристських заходів

Змістові модулі:
7. Підготовка і проведення польових заходів (походи, експедиції, зльоти)
8. Підготовка та проведення міських заходів (екскурсії, виставки, конференції)
9. Підготовка і проведення змагань з туристського багатоборства
10. Методи психологічної роботи з групою

Формами організації навчання є лекції, практичні заняття, індивідуальна самостійна робота студентів, обов'язкові контрольні роботи, консультації.

Для оцінки рівня підготовки студентів застосовуються тестові завдання, виконання творчих завдань та індивідуальної семестрової роботи. Поточний контроль здійснюється на практичних та семінарських заняттях, проміжний контроль - на підсумкових заняттях і за якістю виконання індивідуальної самостійної роботи.

Необхідна навчальна база - географічні атласи, довідкова туристська література, топографічні карти і плани міст України, атласи автодоріг, розкладу руху громадського транспорту в Україні.

Структурований план підготовки з дисципліни «Діяльність самодіяльної туристської організації»

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю
всього годин / кредити аудиторних СРС
лекц. практ.
108/3 36 18 54 1-й
Модуль 1. Змістових модулів 2 36/1 5 7 24   контроль практичних навичок; проміжний тестовий контроль
Модуль 2. Змістових модулів 4 48/1,3 8 7 33   контроль практичних навичок; проміжний тестовий контроль
Модуль 3. Змістових модулів 4 24/0,7 5 4 15   контроль практичних навичок
Підсумковий контроль засвоєння дисципліни 2 годину.         підсумковий контроль; іспит у письмовій формі

Примітка: 1 кредит ECTS - 36 год.; аудиторне навантаження - 50%, СРС - 50%

ІІ. Мета навчання

Дати студентам знання з теоретичної та навчально-методичної підготовки організатора самодіяльного туризму; сформувати об'єктивне ставлення до самодіяльному туризму; познайомити з прийомами роботи з членами туристських колективів; навчити складати необхідні документацію, кошториси, плани і маршрути самодіяльних туристських подорожей та екскурсій. Вивчення дисципліни дозволить студентам займатися організацією самодіяльного туризму.

ІІІ. Зміст програми

Теми курсу Кількість годин
Всього аудиторні лекції семінари і практичні
  Перший семестр 54 36 18
1 Введення в дисципліну 2 2  
2 Нормативно-правові основи формування туристської організації 4 4  
3 Порядок оформлення туристської організації 4 2 2
4 Документація 4 2 2
  Особливості психології туристів 2 2  
5 Види діяльності туристської організації 2 2  
6 Виставки, ярмарки та туристичні салони 2 2  
7 Потенційні клієнти і партнери туристської організації 2 2  
8 Спортивний напрям діяльності туристських організацій 6 4 2
9 Підготовка та проведення туристського походу 6 4 2
10 Організація і проведення змагань з туристського багатоборства 6 4 2
11 Організаційно-масовий напрям діяльності туристської організації 4 2 2
12 Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської організації 4 2 2
13 Навчально-методичний напрям діяльності туристської організації 4 2 2
14 Основні принципи психологічної роботи в туристській групі 4 2 2
  Всього: 54 36 18

Введення в дисципліну. Мета та основні поняття курсу «Діяльність самодіяльної туристської організації». Визначення та види туризму. Поняття самодіяльний туризм. Види і категорії туристських заходів.

Організація та управління в самодіяльних туристських колективах. Нормативно-правові основи формування туристської організації. Умови організації багатоденного походу (екскурсії) з учнями. Права керівника зареєстрованої туристської організації. Обов'язки керівника групи учнівської молоді. Умови участі людей в туристських походах (екскурсії). Умови для отримання спортивних розрядів і звань. Функції маршрутно-кваліфікаційних комісій (МКК).

Організаційна структура та документація самодіяльних туристських колективів. Порядок оформлення туристської організації. Порядок складання та пункти плану роботи туристської організації. Структура управління туристською організацією. Організаційна структура туристичного гуртка. Організаційна структура туристського клубу. Організаційна структура туристичного товариства. Основні Організаційні форми роботи туристських організацій (масові, групові, індивідуальні). Структура статуту туристської організації. Оформлення протоколу туристської організації. Розподіл обов'язків у групі. Нормативні документи, якими регламентується шкільна туристсько-краєзнавча робота. Нормативні документи, якими регламентується туристсько-краєзнавча робота у вузі.

Види діяльності туристської організації. Спортивний напрям діяльності туристських організацій. Організація і проведення змагань з туристського багатоборства. Організаційно-масовий напрям діяльності туристської організації. Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської організації. Навчально-методичний напрям діяльності туристської організації. Виставки, ярмарки та туристичні салони.

Потенційні клієнти і партнери туристської організації. Дитячі екскурсійно-туристичні станції (ДЭТС). Особливості психології туристів. Самоврядування в туристському колективі. Компаньйонство. Визначення та характеристика компаньйона. Облік компаньонства при плануванні розселення туристів. Відносини керівника туристської групи та компаньйонів. Порівняння темпераментів різних типів характерів індивідуумів. Види акцентуації характерів. Патологічні відхилення індивідуумів.

Спортивний напрям діяльності туристських організацій. Види туристських походів, їх особливості. Етапи підготовки походу. Зміст плану (програми) походу. Особливості та значення походів вихідного дня. Вибір і розробка маршруту походу. Графік руху та розрахунок величини денних переходів в поході. Організація харчування у туристському поході. Калорійність добового раціону туриста. Підведення підсумків туристського походу. Загальний звіт по проведеному туристському походу. Порядок складання фінансового звіту по походу. Схема складання технічного звіту по походу. Організація і проведення змагань з туристського багатоборства. Зміст плану (програми) туристського зльоту (вечора). Зміст плану (програми) туристських змагань. Зміст та схема заходів «Дня туриста» в таборі праці та відпочинку школярів.

Виставки, ярмарки та туристичні салони. Оформлення туристично-екскурсійного матеріалу для виставки.

Організаційно-масовий напрям діяльності туристської організації. Форми суспільно-корисної роботи (участь в обладнанні географічного кабінету або майданчики, проведення природоохоронних заходів). Форми творчої самодіяльності (культурно-масові заходи та ігрова діяльність). Форми масових шкільних краєзнавчих заходів. Організація і планування краєзнавчої роботи в школі. Види туристських вечорів. Зміст плану (програми) туристського зльоту (вечора). Види туристських зльотів. Види туристських змагань. Зміст плану (програми) туристських змагань. Види туристських конференцій. Зміст плану (програми) туристської конференції. Види туристських олімпіад. Зміст плану (програми) туристської олімпіади. Види підведення підсумків краєзнавчої роботи. Організація літнього відпочинку школярів. Особливості розробки плану роботи гуртка в таборі праці і відпочинку школярів. Особливості роботи табору туристсько-краєзнавчого профілю.

Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської організації. Види екскурсій, їх особливості. Етапи підготовки екскурсії. Зміст плану (програми) екскурсії. Види експедицій, їх особливості. Етапи підготовки експедиції. Зміст плану (програми) експедиції. Організація шкільних програмних екскурсій на виробництво. Мета та значення шкільних навчальних екскурсій на виробництво.

Навчально-методичний напрям діяльності туристської організації.

IV. Теми практичних і семінарських занять

Кожен студент протягом семестру виконує самостійну по 6 індивідуальним завдань, що передбачає оволодіння навичками за методикою підготовки та проведення туристських заходів.

Завдання 1. Складання комплекту базової документації уявній туристської групи (20 балів)

Комплект документації повинен містити:

- протокол №1 установчих зборів;
- статут групи (з назвою, назвою, емблемою і гімном);
- список членів групи;
- розподіл обов'язків між членами групи
- розбивка на компаньонские пари і бригади (ланки);
- план роботи групи на рік;
- кошторис доходів і витрат за планом;
- відомість обліку групового спорядження.

Завдання 2. Складання по топографічній карті план-схеми пішохідного переходу (10 балів)

План-схема викреслюється на аркуші паперу у великому масштабі. На ньому умовними знаками повинні бути позначені:

- ландшафт і профіль місцевості;
- всі об'єкти, які зустрічаються на шляху (річки, мости, населені пункти тощо);
- перешкоди, що зустрічаються;
- місця (точки) усіх зупинок, привалів і ночівлі;
- час проходження цих точок;
- відстані між точками.

Завдання 3. Складання плану-програми екскурсії на об'єкт (10 балів)

Об'єктом екскурсії може бути церква, музей, підприємство та інші. Комплект документів повинен включати:

- схема і порядок пересування групи до об'єкта по місту;
- похвилинний графік екскурсії з урахуванням пересування по місту;
- кошторис витрат на транспорт і екскурсію;
- правила поведінки на об'єкті;
- розпорядок роботи об'єкта огляду (графік, ритуал);
- план-схема внутрішніх приміщень об'єкта і прилеглої території;
- інформація про об'єкт (текст розповіді екскурсовода).

Завдання 4. Складання плану (програми) пішої екскурсії по кварталу міста (10 балів)

Комплект документів повинен включати:

- план кварталу з позначеним на ньому маршрутом руху;
- вибір об'єктів огляду і точок зупинок групи;
- розрахунок часу руху між зупинками;
- список учасників екскурсії з розбивкою по бригадам і розподілом обов'язків щодо забезпечення порядку і безпеки;
- коротка інформація про вибрані об'єкти (текст розповіді екскурсовода);

Завдання 5. Складання плану-програми автобусної екскурсії по району області (10 балів)

Комплект документів повинен включати:

- топографічна карта району з позначеним на ньому маршрутом руху;
- вибір об'єктів огляду і пунктів зупинки групи;
- розрахунок часу руху між зупинками;
- список учасників екскурсії з розбивкою по бригадам і розподілом обов'язків щодо забезпечення порядку і безпеки;
- кошторис витрат на транспорт, їжу та екскурсію;
- коротка інформація про вибрані об'єкти (текст розповіді екскурсовода);
- додаткові матеріали (фото, малюнки, ілюстрації, інше).

Завдання 6. Складання плану-програми дводенної автобусної екскурсії області України (10 балів)

Комплект документів повинен включати:

- топографічна карта району з позначеним на ньому маршрутом руху;
- вибір об'єктів огляду і пунктів зупинки групи;
- розрахунок часу руху між зупинками;
- список учасників екскурсії з розбивкою по бригадам і розподілом обов'язків щодо забезпечення порядку і безпеки ;
- кошторис витрат на транспорт, харчування та екскурсії;
- коротка інформація про вибрані об'єкти (текст розповіді екскурсовода);
- додаткові матеріали (фото, малюнки, ілюстрації, інше).

V. Система поточного і підсумкового контролю

Вид роботи Кількість балів
1 Самостійна робота (виконання 6 завдань) 70
7 Аудиторні практичні роботи і поточний контроль 15
8 Підсумковий контроль (письмовий іспит ) 15
  Всього балів: 100

Згідно з набраною сумою балів студент отримує оцінку за системою ECTS - А (90-100), В (82-), З (75-81), D (69-74), Е (60-68), F (< 59 балів).

VI. Контрольні запитання та завдання

1. Нормативно-правові основи формування туристської організації.
2. Визначення та види туризму.
3. Поняття самодіяльний туризм.
4. Види і категорії туристських заходів.
5. Умови організації багатоденного походу (екскурсії) з учнями.
6. Права керівника зареєстрованої туристської організації.
7. Обов'язки керівника групи учнівської молоді.
8. Умови участі людей в туристських походах (екскурсії).
9. Умови для отримання спортивних розрядів і звань.
10. Функції маршрутно-кваліфікаційних комісій (МКК).
11. Порядок оформлення туристської організації.
12. Порядок оформлення туристської організації.
13. Порядок складання та пункти плану роботи туристської організації.
14. Структура управління туристською організацією.
15. Організаційна структура туристичного гуртка.
16. Організаційна структура туристського клубу.
17. Організаційна структура туристичного товариства.
18. Основні організаційні форми роботи туристських організацій.
19. Структура статуту туристської організації.
20. Оформлення протоколу туристської організації.
21. Розподіл обов'язків у групі.
22. Якими нормативними документами регламентується шкільна туристсько-краєзнавча робота?
23. Якими нормативними документами регламентується туристсько-краєзнавча робота у вузі?
24. Види діяльності туристської організації.
25. Спортивний напрям діяльності туристських організацій.
26. Організація і проведення змагань з туристського багатоборства.
27. Організаційно-масовий напрям діяльності туристської організації.
28. Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської організації.
29. Навчально-методичний напрям діяльності туристської організації.
30. Виставки, ярмарки та туристичні салони.
31. Потенційні клієнти і партнери туристської організації.
32. Дитячі екскурсійно-туристичні станції (ДИТЯЧИЙ).
33. Особливості психології туристів.
34. Вікові особливості психології туристів.
35. Професійні особливості психології туристів.
36. Статеві особливості психології туристів.
37. Расові та етнічні особливості психології туристів.
38. Особливості психології поведінки споживачів туристських послуг.
39. Психолого-поведінкові особливості клієнтів.
40. Самоврядування в туристському колективі.
41. Психологічний клімат в туристській групі.
42. Фактори та умови успіху туристських подорожей.
43. Класифікація очікувань, які пред'являються до туризму.
44. Надії і застереження учасників туристських подорожей.
45. Рольова структура туристської групи (лідер, провідник, блазень, дотепник, ентузіаст, споживач).
46. Елементи системи морально психологічної підготовки в спортивному туризмі.
47. Визначення і характеристика компаньйона.
48. Види компаньонства.
49. Мотиви, які спонукають пошук і вибір компаньйона.
50. Облік компаньонства при плануванні розселення туристів.
51. Припинення компаньонства з ініціативи туристів.
52. Відносини керівника туристської групи та компаньйонів.
53. Порівняння темпераментів різних типів характерів індивідуумів.
54. Види акцентуації характерів (за Ганнушкину).
55. Патологічні відхилення індивідуумів.
56. Спортивний напрям діяльності туристських організацій.
57. Підготовка та проведення туристського походу.
58. Види туристських походів, їх особливості.
59. Етапи підготовки походу.
60. Зміст плану (програми) походу.
61. Вкажіть на особливості і значення походів вихідного дня?
62. Як здійснюється вибір і розробка маршруту походу?
63. Як організовується харчування в туристському поході?
64. Як слід розподіляти калорійність добового раціону туриста?
65. Яке значення має підведення підсумків туристського походу?
66. Як складається загальний звіт проведеного туристського походу?
67. Який порядок складання фінансового звіту походу?
68. За якою схемою складається технічний звіт походу?
69. Графік руху та розрахунок величини денних переходів в поході.
70. Складання звіту про подорож.
71. Харчування в поході.
72. Складання загальногеографічної характеристики дослідженої території.
73. Графічна та картографічна обробка зібрана матеріалів.
74. Обробка зразків.
75. Перевірка польових щоденників.
76. Підведення підсумків подорожі.
77. Туристське спорядження.
78. Які види спорядження використовують в поході?
79. Які вимоги до спорядження ставляться?
80. Який порядок украдки рюкзака?
81. Який порядок встановлення намету?
82. Спеціальне обладнання, що використовується в туристському поході.
83. Долікарська допомога в туристичних походах.
84. Найбільш можливі травми в туристському поході.
85. Способи транспортування потерпілого під час походу.
86. Як надається допомога методом штучного дихання?
87. Способи зупинки кровотечі.
88. Організаційно-масовий напрям діяльності туристської організації.
89. Форми суспільно корисної роботи.
90. Форми творчої самодіяльності.
91. Форми масових шкільних краєзнавчих заходів.
92. Організація і планування краєзнавчої роботи в школі.
93. Види туристських вечорів.
94. Зміст плану (програми) туристського зльоту (вечора).
95. Види туристських зльотів.
96. Види туристських змагань.
97. Види туристських конференцій.
98. Зміст плану (програми) туристських конференцій.
99. Види туристських олімпіад.
100. Зміст плану (програми) туристської олімпіади.
101. Організація і проведення змагань з туристського багатоборства.
102. Зміст плану (програми) туристських змагань.
103. Зміст та схема заходів «Дня туриста» в таборі праці і відпочинку школярів.
104. Види підведення підсумків краєзнавчої роботи в школі.
105. Як складається план-програма краєзнавчого вечора?
106. З якою метою проводяться краєзнавчі олімпіади?
107. Які завдання стоять перед позашкільними дитячими закладами.
108. Як сьогодні організовується літній відпочинок школярів?
109. Особливості розробки плану роботи гуртка в таборі праці і відпочинку школярів.
110. Особливості роботи табору туристсько-краєзнавчого профілю.
111. Які види туристсько-краєзнавчих змагань ви знаєте?
112. Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської організації.
113. Види екскурсій, їх особливості.
114. Етапи підготовки екскурсії.
115. Зміст плану (програми) екскурсії.
116. Види експедицій, їх особливості.
117. Етапи підготовки експедиції.
118. Зміст плану (програми) експедиції.
119. Організація шкільних програмних екскурсій на виробництво.
120. Мета та значення шкільних навчальних екскурсій на виробництво.
121. Навчально-методичний напрям діяльності туристської організації.
122. Організація і планування краєзнавчої роботи в школі.
123. Значення позакласного краєзнавства в навчально-виховній роботі школи.
124. Як організувати загальношкільну туристсько-краєзнавчу роботу?
125. Які завдання потрібно ставити перед краєзнавчим гуртком і як організувати його роботу?
126. Структура і зміст річного плану краєзнавчої роботи туристської організації?
127. Топографічна підготовка туриста.
128. Яке значення для організації подорожі має топографічна підготовка туриста?
129. Якими способами визначити точку свого розташування?
130. Як здійснюється рух по азимуту?
131. Яке значення має профіль маршруту?
132. Графічна та картографічна обробка зібраних матеріалів.
133. Обробка зразків, зібраних в поході.
134. Перевірка польових щоденників.
135. Виставки, ярмарки та туристичні салони.
136. Оформлення туристсько-екскурсійного матеріалу для виставки.

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.