Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Рекомендуем надежные, проверенные интернет банкинг в Украине от Platinumbank

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 «МЕНЕДЖМЕНТ»

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом „Львівська політехніка”, Тернопільською академією народного господарства.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки „Менеджмент”, 31 травня 2001р., протокол №3.

ВСТУП

Програму нормативної дисципліни «Гроші та кредит» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно - логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, згідно зі стандартом.

Предметом вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є система грошово-кредитних відносин у суспільстві та закономірності його розвитку.

Міждисциплінарні зв'язки: після вивчення дисциплін циклу економічної теорії, блоку «Вища математика», «Економетрія».

Програма дисципліни «Гроші та кредит» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни.
2. Зміст дисципліни.
3. Список рекомендованої літератури.  

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Гроші та кредит» є формування у майбутніх менеджерів наукового розуміння сучасної системи грошово-кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів, методів та форм її розвитку та регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово-кредитної системи.

1.2. Основними завданнями курсу «Гроші та кредит» є створення основи для подальшого успішного опанування основних професійно орієнтованих дисциплін у системі підготовки спеціалістів. Курс передбачає опанування студентами знань щодо закономірностей організації та функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного суспільного відтворення, а саме:

- закономірностей грошово-кредитного обігу в умовах ринкового господарства;
- принципів та форм організації сучасної грошово-кредитної системи;
- особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту;
- характеристики ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;
- функціонуванню спеціалізованих небанківських інститутів; сутності методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики та ін.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру;
- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку;
 - прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин;
- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо.

2. ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Тема 1. Сутність грошей та їх функції. Теорії грошей

Необхідність грошей. Сутність грошей як загального еквівалента. Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як гроші та гроші як капітал.

Історичний розвиток форм вартості та грошей. Демонетизація золота. Роль грошей у кругообороті доходів та продуктів. Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей.

Форми грошей та їх еволюція. Товарні гроші. Металеві гроші. Паперові (символічні) гроші. Кредитні гроші та закони їх обігу. Депозитні та електронні гроші.

Вартість грошей та засоби їх вимірювання.

Основні функції грошей. Гроші як міра вартості. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як засіб нагромадження. Світові гроші. Взаємозв'язок та взаємообумовленість грошових функцій.

Роль грошей у системі суспільного відтворення.

Теорії грошей: номіналістична, металістична теорії та їх еволюція. Класична кількісна теорія грошей та її основні версії. Сучасний монетаризм.

Тема 2. Грошовий оборот та грошові потоки

Грошовий оборот. Сукупний грошовий оборот та оборот грошей у межах індивідуального капіталу. Основні суб'єкти грошового обороту: фірми, сімейні господарства, державні структури, фінансові посередники. Структура сукупного грошового обороту. Грошовий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний оборот. Фінансовий оборот.

Основні сфери грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот. Готівковий грошовий оборот. Співвідношення між безготівковим і готівковим грошовим оборотом та подальша його тенденція. Канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту.

Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки. Структура грошових потоків. Грошові потоки припливу та грошові потоки відпливу. Механізм балансування грошових потоків.

Грошова маса та основні форми її існування. Агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей. Характеристика грошових агрегатів. Особливості побудови показників грошової маси в Україні.

Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Основні шляхи та показники інтенсифікації руху грошей у сфері обігу та платежів.

Тема 3. Фінансовий ринок

Суть фінансового ринку. Основні канали фінансового ринку. Структура грошового ринку. Ринок грошей (монетарний ринок). Ринок капіталів.

Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Основні мотиви (джерела) сукупного попиту на гроші: попит на гроші для трансанкцій і попит на гроші як на активи. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші.

Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Механізм формування пропозиції грошей. Грошова база. Банківські резерви. Грошовий мультиплікатор.

Роль кредитної системи у формуванні пропозиції грошей. Банкнотна та депозитна емісія.

Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка.

Тема 4. Грошова система

Поняття грошової системи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. Склад грошової системи. Система безготівкових розрахунків. Валютна система. Система готівкового обігу. Елементи грошової системи та їх характеристика. Вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової системи.

Національно-державна обумовленість та призначення грошової системи.

Типи грошових систем. Саморегульовані грошові системи та їх історичні форми. Біметалізм (система паралельних валют, система подвійної валюти, система «кульгаючої» валюти). Монеметалізм (золотомонетний стандарт, золотозлитковий стандарт, золотодевізний стандарт).

Регульовані грошові системи. Система паперового грошового обігу. Система природного (кредитного) обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. Відкриті та закриті грошові системи.

Становлення та розвиток грошової системи України. Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн.

Тема 5. Інфляція та грошові реформи

Теоретичні концепції інфляції: теорія «інфляції попиту», теорія «інфляції пропозиції», монетаристська теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу. Інфляція та дефляція.

Суть інфляції та її основні форми: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та закрита. Класичні, монетарні та загальноекономічні чинники інфляції. Інфляція попиту. Фіскальна інфляція. Інфляція витрат. Імпортна інфляція.

Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика (регулювання попиту). Політика доходів.

Соціально-економічні наслідки інфляції.

Особливості інфляційного процесу в Україні.

Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції. Класифікація грошових реформ. Становлення нової грошової системи. Часткова зміна грошової системи. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні методи стабілізації валют: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація.

Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи формального типу. Грошові реформи конфіскаційного типу. Реформи паралельного (консервативного) типу. Грошові реформи країн світу у XX сторіччі.

Грошові реформи в Україні 90-х років. 

Тема 6. Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів як особлива складова грошового ринку. Види цінних паперів та їх характеристика. Номінальна та ринкова вартість цінних паперів. Курси акцій та облігацій; фактори, які на них впливають.

Учасники ринку цінних паперів. Структура ринку цінних паперів.

Первинний ринок цінних паперів та його характеристика. Вторинний ринок цінних паперів: «вуличний» та біржовий.

Фондова біржа та її роль у ринковій економіці. Функції, принципи організації та управління фондовою біржею. Допуск цінних паперів до біржевих операцій (лістинг).

Котирування цінних паперів. Біржові індекси. Біржовий бюлетень.

Операції на фондовій біржі та їх класифікація.

Формування ринку цінних паперів в Україні.

Досвід роботи провідних фондових бірж світу.

Тема 7. Сутність кредиту та кредитний механізм

Позичковий капітал як форма грошового капіталу. Основні ознаки позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів. Позичковий процент. Норма процента. Процентний ризик. Основні види процентних ставок: постійні, змінні. Макроекономічні та мікроекономічні фактори впливу на розмір процентної ставки.

Необхідність та сутність кредиту.

Основні функції кредиту. Роль кредиту в соціальне економічному просторі. Проблеми реалізації позитивних функцій кредиту в Україні.

Еволюція кредитних відносин. Ознаки кредиту в ринковій економіці. Функціональна характеристика кредитних відносин. Суб'єкти та об'єкти кредитних відносин. Економічні передумови можливості отримання кредиту. Типи кредитних відносин.

Теорії кредиту. Основні положення натуралістичної теорії кредиту. Основні положення капіталотворчої теорії кредиту.

Загальна характеристика функціональних форм кредиту.

Комерційний кредит. Об'єкт комерційного кредиту. Призначення та сфера функціонування комерційного кредиту.
Розвиток комерційного кредиту в Україні.

Споживчий кредит. Суб'єкти споживчого кредиту. Цілі та методи надання споживчого кредиту. Основні види споживчого кредиту.

Державний кредит: суть та основне призначення. Класифікація державних позик. Державні цінні папери: облігації, скарбницькі зобов'язання, ощадні сертифікати.

Міжнародний кредит. Суб'єкти та об'єкти міжнародного кредиту. Основні форми функціонування міжнародного кредиту. Роль міжнародного кредиту в системі розширеного відтворення. Міжнародний кредит в Україні.

Банківський кредит. Класифікація банківських кредитів. Принципи та методи банківського кредитування. Механізм банківського кредитування. Форми забезпечення та страхування банківських кредитів. Характеристика окремих видів банківського кредиту.

Тема 8. Кредитна система

Поняття кредитної системи. Об'єктивні економічні умови формування кредитної системи. Основні етапи розвитку кредитної системи. Принципи побудови кредитної системи. Роль та місце кредитної системи в сучасному економічному просторі.

Основні типи та моделі побудови кредитних систем.

Загальна структура кредитної системи. Інфраструктура кредитної системи.

Банківська система. Виникнення та походження банків Емісійні банки та неемісійні банки.

Основні функції банків: посередництво в кредиті, акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал, посередництво в платежах, створення кредитних засобів обігу.

Банки в системі ринкових економічних відносин. Парабанківська система: спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, поштово-ощадна система. Основні функції та роль парабанківської системи.

Тема 9. Центральний банк та його роль в економіці

 Центральний банк - орган державного грошово-кредитного регулювання економіки. 

Національний банк України: особливості створення, діяльності та перспективи розвитку.

Функції центрального банку. Емісія готівки та організація грошового обігу. Функція банку банків. Функція банку уряду. Реалізація грошово-кредитної політики.

Основні типи грошово-кредитної політики: рестрикційна , експансіоністська та селективна. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики. Політика обов'язкових резервів. Облікова політика (політика рефінансування та редисконтування). Операції на відкритому ринку. Інші методи грошово-кредитної політики. Реалізація грошово-кредитної політики в України.

Тема 10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи .

Суть та призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі. Класифікація комерційних банків.

Основні показники діяльності комерційних банків.

Загальна характеристика банківських операцій.

Економічний зміст банківського продукту та його класифікація.

Пасивні банківські операції. Банківські ресурси та їх структура

Власний капітал банку, його основні функції.

Залучені кошти. Депозити та їх основні види. Депозити до запитання. Строкові депозити. Ощадні депозити. Недепозитні джерела залучення коштів.

Запозичені кошти. Міжбанківський кредит. Кредити НБУ (овернайт, РЕПО, ломбардний, стабілізаційний).

Активні операції комерційних банків. Основні види активів. Кредитні операції, їх сутність та призначення. Інвестиційні операції та їх види.

Суть комісійно-посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. Касові операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги.

Тема 11. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

Об'єктивні передумови становлення і розвитку кредитно-фінансових інститутів. Основні напрямки діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

Страхові компанії: їх функціональна суть та форми організації. Об'єкти страхування та особливості їх страхування. Основні операції страхових компаній. Страхові премії.

Пенсійні фонди. Організаційно - правові форми пенсійних фондів. Особливості функціонування пенсійних фондів. Операції пенсійних фондів.

Інвестиційні компанії. Інвестиційні компанії закритого та відкритого типу. Основні операції інвестиційних компаній.

Позиково-ощадні асоціації. Фінансові компанії. Кредитні спілки. Ломбарди. Добродійні фонди.

Міжбанківські об'єднання, їх роль та значення у функціонуванні кредитних систем. Класифікація міжбанківських об'єднань. Характерні риси міжбанківських об'єднань. 

Тема 12. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин

Суть міжнародних валютних відносин. Поняття валютної системи. Основні елементи національної валютної системи. Сутність та класифікація валют.

Валютний курс, його функції. Порядок визначення валютних курсів. Регулювання валютних курсів. Валютна інтервенція. Валютний демпінг. Дисконтна політика. Девальвація та ревальвація. Режим валютного курсу в Україні.

Загальна характеристика та структура валютного ринку. Валютні операції. Види валютних операцій. Котирування валют. Валютні ризики і методи валютного страхування.

Баланси міжнародних розрахунків та їх основні види. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс, його загальна характеристика та структура. Методи регулювання платіжного балансу.

Світовий ринок позичкових капіталів та його структура. Поняття суті та класифікації міжнародного кредиту. Кредитування зовнішньої торгівлі. Міжнародні довгострокові кредити. Міжнародні валютно-кредитні організації.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про банки та банківську діяльність: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 07.12.00 № 2156 - 12// Урядовий кур'єр. - 2001. - №8.
2. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 30.10.96 №475/96- ВР //Вісник Верховної Ради. - 1996. - №51. - С.292
3.Про цінні папери та фондову біржу: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 18.06.91 №1202/12//Вісник Верховної Ради. - 1991. - №38. - С.508
4. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України зі змінами та доповненнями №932-XIV від 14 липня 1999 р.// Голос України. - 1999. - 11 серп.
5. Про кредитування: Положення НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 28.09.95 №246// Додаток до «Вісника Національного банку». - 1995. -№11.- С.23
6. Про Національний банк України: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 20.05.99 №679 - 14// Вісник Верховної Ради. - 1999. - №29. - С.238
7. Про порядок створення та реєстрації комерційних банків: Положення НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 27.03.96 №77 // Додаток до «Вісника Національного банку». - 1996. - №5. - С.З
8. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Інструкція №7: Затв. постановою правління НБУ від 02.08.96 №204// Додаток до «Вісника Національного банку». - 1996. -№6. - С.29
9. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Інструкція НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 14.04.98 №141 зі змінами від 18.05.99 №238.
10. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.:Ин-т межд. права и экономики, 1996. -243с.
11. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 352 с.
12. Антонов Н., Пессель М. Денежное обращение, кредит и банки. - М.:Финстатинформ,1995. - 270 с.
13. Ачкасов А.И. Международные валютно-кредитные отношения: два пути развития. - М.: Финансы и статистика, 1998. -176с.
14. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект. - К., 1997. - 156 с.
15. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Практикум. -К., 1997.-166с.
16. Банківська енциклопедія/ За ред. А.М.Мороза К.: Ельтон, 1993.-328 с.
17. Банки и банковские операции /Под ред. Е.Ф.Жукова -М.:Банки и биржи, ЮНИТИ,1997. - 471 с.
18. Банковская энциклопедия/ Под ред. С.И. Лукаш, Л.А Малютиной. - Днепропетровск: Баланс-Аудит, 1994. -249 с.
19. Банковское дело/ Под ред. О.И Лаврушина. - М. Страховое товарищество РоСТо,1992. - 428 с.
20. Банковское дело: Учебник /Под. ред проф. С.И. Колесникова, Л.П.Кроливецкой - М.:Финансы и статистика, 1995. - 480 с.
21. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Финансово-кредитная система государства. - К.:Сирин,1997. - 224 с.
22. Валютне регулювання в Україні: Довідник /Упоряд. С.Л.Колтун, Т.Д. Панінська - К.:ЦСТ «Компас», 1996. - 200 с.
23. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. -К.:3нання,2000. -243 с.
24. Вступ до банківської справи: Навч. посіб./ Відп. ред. M.I. Савлук - К.:Лібра, 1998. - 344 с. 
25. Гальчинський А.С.Сучасна валютна система. - К.:Вища шк.,1993.-189с.
26.Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посіб. - К.:Основи,1996. -413 с.
27. Голуб А.Г., Семенюк А.П., Смовженко Т.С. Гроші. Кредит. Банки. - Львів:Центр Європи, 1997. - 206 с.
28. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посіб. -К.:Основи,1996. - 180 с.
29. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навч. посіб. /за ред. Б.Л. Луціва. - Львів: ЛБК НБУ, 1999. - 156 с.
30. Гроші та кредит / За ред. М.І.Савлука. - К.: Либідь. - 1992. -114с.
31. Демківський А.В. Сучасний вексельний обіг. - К.:3нання,1996.-138с.
32. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. Кравцовой. – М., 1994. – 411 с.
33. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. Лукашевича В. и др. - СПб.:Санкт-Петербург Оркестр, 1994. - 496 с.
34. Жуков А.И. Услуги коммерческих банков: зарубежный опыт и практика. - М.: АО «Консалтбанкир»,1995. - 69 с.
35. Калина А.В., Кащеев А.А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособие. -К.: МАУПД997. -224с.
36. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 592 с.
37. Круглов В.В. Основы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: Учеб. для вузов. - М.: Инфра-М,1998. -432 с.
38. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. - К.:Т-во «Знання», 1998.-168 с.
39. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. -К.: Знання, 2000.-215с.
40. Лысенко Ю.Г., Ляшко В.Т. Вексель в хозяйственном обороте.-К.: Агенция Пресс-центр, 1994. - 156 с.
41. Лисенков Ю.М., Фетюхина Ю.Н. Ринок цінних паперів: основні поняття і терміни. - К.:Ін-т банкірів АКБ «Україна», 1996. -168с.
42. Луців Б.А. Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навч. посіб. - К.:ІСДО,1993. -72 с.
43 . Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок.-СПб.: «Культинформпресс»,1995. - 528 с.
44. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. - Д.: Сталкер,1998.-320с.
45. Макконел К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика:Пер. с англ. - М.:Республика,1992. - 400 с.
46. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.М. Коммерческие банки и их операции. - М.: Банки и биржи, 1995. - 287 с.
47. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 156 с.
48. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. - К.: КНЕУД998. - 152 с.
49. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини. -К.:Либідь,1992.-145с.
50. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 1999.-316 с.
51. Мороз Ю.Н. Банківські операції: Навч. посіб. - К., 2001.
52. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. - К.: Наук, думка, 1996. -472с.
53. Національний банк та грошово-кредитна політика / За ред. Ю.Н. Мороза, М. Пуховкіної та ін. 
54. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е.Ф Жукова -М., 1995. -473 с.
55. Основи банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза -К.:Либра, 1994.-330 с.
56. Поляков, Московкина А. Основы денежного обращения: Учеб. пособ. - М.:ИНФРА -МД995. - 351 с.
57. Пятенко С. Кредитно-денежная политика в США. - М.:Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 220 с.
58. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: Учеб. пособ. / Под ред. B.C. Торпановского. - СПб.: АО «Комплект», 1994. -421 с.
59. Современный коммерческий банк: Управление и операции / В.М. Усоскин. -М.: Всё для всех, 1993.
60. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб, для вузов / Под ред. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ,1997. - 386 с.
61. Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-фінансові відносини. -К.:Либідь,1997.-246с.
62. Фондовый рынок: Терминологический словарь-справочник / Под ред. Ю. Лисенкова, О.Рымарука - К.: Диалог-пресс, 1997. -266с.
63. Фрідерік С., Мишкін Економіка грошей банківської справи і фінансових ринків. - К.: Основи, 1998. - 963 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.