Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Грабовенська С.П.
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету.
- 2012. – Вип. 22.1. - С.214-221.

Економічний аналіз готельного господарства та динаміка туристичних потоків в Україні

Досліджено сутність, призначення, склад, класифікаційні ознаки готелів, вимоги до їх облаштування, особливості готельних послуг та специфіку їх виробництва, ринок готельних послуг та його сегментацію, фактори і тенденції розвитку готельного господарства під час підготовки до "ЄВРО-2012". Розглянуто динаміку та структуру туристичних потоків, динаміку готельного господарства України, визначено проблеми розвитку готелів напередодні чемпіонату.

Ключові слова: готель, готельний продукт, стандарти, діловий туризм, туристичні потоки.

Постановка проблеми. Україна має всі об'єктивні передумови, щоб стати однією з розвинених туристичних держав світу. Саме туризм здатний подолати розбіжності в розвитку окремих регіонів країни, які значно посилилися останнім часом. Але існує і багато перешкод для цього розвитку, однією з яких є стан готельного господарства, що не відповідає сучасним світовим стандартам.

Через політичні та економічні перетворення, що відбуваються в Україні, значно розширилися ділові й культурні зв'язки нашої країни із світом. Це сприяє збільшенню контактів між підприємствами та зростанню кількості іноземних і вітчизняних туристів, які прибувають в окремі регіони України, що зумовлює необхідність розміщення гостей у комфортабельних готелях із відповідним рівнем сервісу.

Метою роботи є оцінювання розвитку готельного господарства, дослідження структури та динаміки туристичних потоків під час підготовки до "Євро-2012" і пошук шляхів вирішення наявних проблем у цій сфері. Досягнення визначеної мети передбачає з'ясування таких завдань:

- дослідження ринку туристичних послуг і динаміки туристичних потоків в Україні;
- виявлення сутності, складу та призначення готельного господарства, специфіки виробництва та реалізації готельного продукту;
- визначення стратегічних напрямів розвитку готельного господарства в контексті підготовки та проведення заходів "Євро-2012";
- обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних готельних комплексів;
- аналіз туристичних потоків та їх вплив на готельне господарство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий інтерес до економічного аналізу та структури розвитку туристичної діяльності, зокрема готельного господарства, значно зріс в умовах підготовки до проведення в Україні "Євро-2012". Це відображено у низці сучасних публікацій, зокрема вплив "Євро-2012" на туристичну інфраструктуру України розглянули у своїх працях М. Пересічний, А. Магалецький, Р. Лозинський та ін. Проблеми розвитку туристичної діяльності, зокрема готельного господарства, досліджували І. Бочан, Д. Яровий, С. Клубчук, О. Мартин, Н. Кампов та ін. Проте в економічній літературі недостатньо уваги приділено аналізу готельного господарства як однієї з галузей туристичної діяльності та шляхам підвищен-ня конкурентоспроможності вітчизняного готельного продукту, що є однією з основних умов успішного проведення в Україні "Євро-2012".

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм – одна з найбільш сталих складових світової економіки, яка за останні десятиріччя має стабільні (в середньому 5 % на рік) темпи зростання і не зазнає коливань попиту-пропозиції, тому вважається одним із перспективних напрямів соціально-економічного розвитку. На сучасному етапі туризм став частиною стилю життя більш ніж третини людства, а участь у туристичному процесі можна розглядати як складову якості життя.

Однією із найважливіших складових туристичної індустрії, яка визначає її реальний потенціал, є готельне господарство. Незважаючи на те, що сфера послуг набуває дедалі більшого розвитку в нашій країні, розвиток і функціонування готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. Застаріла матеріальна база та недосконалі методи управління не дають змоги багатьом готелям України не те що працювати на повну потужність, а й просто функціонувати. Відповідно, постійно зростає рівень складності завдань, які не-обхідно вирішувати для ефективного управління суб'єктами підприємництва.

За статистичними даними в 2004-2010 рр. ситуація в туристичному секторі стабілізувалась, було зафіксовано зростання обсягів державних капіталовкладень у сферу туризму, підвищення туристичної привабливості держа-ви та збільшення кількості іноземних туристів, які почали відвідувати Україну. Згідно з оцінками Міністерства економіки України у 2009 році продукти та послуги, пов'язані з діяльністю туристичної галузі, становлять близько 7 % валового національного продукту, а за загальними оцінками, близько 11 % ро-бочої сили в Україні було зайнято в туристичному бізнесі та супутніх галузях.

Як свідчать дані табл. 1, за період 2000-2009 р. збільшилась як кількість громадян України, які виїжджали за кордон, так і кількість іноземних громадян, які відвідали Україну (на 1027,7 тис. осіб). Кількість екскурсантів також збільшилась – на 761,9 тис. осіб. Доцільно зазначити, що в 2004 р. значно зменшилася кількість туристів, що обслуговувались туристичними фірмами. У 2005 р. ситуація не покращилась, і лише в 2007 р. туристичні підприємства за кількістю клієнтів, що обслуговувалися, вийшли на рівень 2003 р.

Таблиця 1.

Динаміка туристичних потоків України, тис. осіб [11, 12]
Роки Кількість громадян України, які виїжджали за кордон – усього* Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну – усього* Кількість туристів, які отримали послуги суб'єктами туристичної діяльності України – усього** Із загальної кількості туристів** Кількість екскурсантів**
іноземні туристи туристи – громадяни України, які виїжджали за кордон внутрішні туристи
2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 1643955
2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 1874233
2002 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 1991688
2003 14794932 12513883 2856983 590641 344 332 1922010 2690810
2004 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 1502031
2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562
2006 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 1768790
2007 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 2393064
2008 15498567 25449078 3041655 372752 1282023 1386880 2405809
2009 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 1909360

* Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України);
** За даними Державної служби туризму і курортів України.

У 2008 р. кількість іноземних громадян, які відвідали Україну збільшилась на 2 млн 327 тис. осіб, але іноземних туристів, які відпочивали в Україні, порівняно з 2007 р., стало більше лише на 297 тис. осіб. Ще більше ук-раїнських громадян надавали перевагу відпочинку за кордоном. Цей факт свідчить про те, що рівень сервісу на українських курортах значно поступається сервісному обслуговуванню в Єгипті або Туреччині за майже, однакового цінового критерію. Майже зовсім не зростає рівень сервісу для відпочивальників зі середнім рівнем достатку. На сьогодні український туризм рекламують або самі туристичні компанії, або громадські організації. І це незважаючи на те, що 2008 р. указом Президента було проголошено роком туризму і курортів в Україні [1].

Зменшення на 25 % загальної кількості туристів, які обслуговувались туроператорами протягом 2009 р., відбулось через світову економічну кризу, яка істотно вплинула на доходи населення та змусила до економії коштів. Незважаючи на кризу, у 2010 р. кількість туристів, які відвідали Україну, зросла на 0,8 %, а виїзний туристичний потік – на 11 %, порівняно з 2009 р.

Можна виділити кілька основних факторів привабливості України для іноземних та внутрішніх туристів. Передусім – це ділові відносини. Країна продовжує викликати стійкий інтерес до себе з боку закордонних бізнесменів. Незважаючи на непростий політичний клімат, прямі інвестиції до фінансової кризи неухильно зростали. Обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн Європейського Союзу на 1 січня 2010 р. становив 31,4 млрд дол., тобто 78,3 % загального обсягу інвестицій в Україну на 1 січня 2009 р. Про це повідомляє Державний комітет статистики України [10]. З початком фі-нансової кризи діловий потік (туризм) зменшився, відбувся відтік інвестицій, однак інтерес до інвестування та об'єктів нерухомості не пропав, тому що в період кризи цінова політика продажу об'єктів нерухомості та бізнесу істотно знизилася. Справедливо прогнозувати, що і надалі потік ділових людей у столицю та інші великі промислові міста буде зростати. Він буде підтримувати попит на 3-5-зіркові готельні послуги.

Проте за кількістю готелів Україна відстає від розвинених країн Європи. Нормою вважають, коли населений пункт забезпечений такою кількістю готельних місць, яка становить 1 % від загальної кількості його населення. За останні три роки темпи приросту закладів готельного господарства в Україні сягнули приблизно 8 %, ресторанного – 12 %.

Інтерес до розвитку готельного бізнесу з боку іноземних інвесторів пояснюють низькою конкуренцією на вітчизняному ринку. Рентабельність чотири- та п'ятизіркових готелів перевищує 40 %. Низькі темпи будівництва нових готелів дали змогу готейлерам завищувати ціни на 30-50 %, порівняно із західноєвропейськими столицями [9]. Середня вартість готельного номера в Києві становить 203 євро за добу, що перевищує вартість проживання в готелях Нью-Йорка, Парижа, Рима та інших міст [4]. Згідно з рейтингом британської компанії Hogg Robinson Group за 2009 р., Москва знову посіла перше місце в рейтингу міст із найдорожчими готелями у світі (табл. 2).

Таблиця 2.

Середня вартість готельного номера в містах світу [4]
Місто Середня вартість готельного номера (євро)
2008 р. 2009 р.
Москва 207 268
Нью-Йорк 188 200
Вашингтон 120 128
Париж 114 203
Рим 112 191
Мюнхен 111 116
Дубаї 107 110
Варшава 75 85
Київ 203 253

Позитивним показником розвитку готельного бізнесу є прихід на вітчизняний ринок міжнародних брендів та управляючих компаній. На українському ринку функціонують три міжнародні оператори Global Hyatt Corporation, Rezidor Hotel Group, Rixos Hotel і національна управляюча компанія Premier International. Задекларували свій інтерес до України такі всесвітньо відомі компанії, як: Hilton Hotel Corporation, InterContinental Hotels &Resorts, Marriot International, Accor Group, Starwood Hotels &Resorts, Magis Life й інші.

На динаміку розвитку готельного сектору значно вплинула підготовка країни до прийому гостей чемпіонату Європи з футболу в 2012 р. Було ухвалено Закон "Про організацію і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", згідно з яким інвесторам у будівництво інфраструктури для чемпіонату надаються пільги.

Готельний бізнес отримав величезний стимул до розвитку в липні 2009 р. з ухваленим закону про надання податкових пільг тим готелям, які будуть введені в експлуатацію до вересня 2012 р. Податкові канікули були запроваджені для того, щоб спонукати інвесторів до відкриття готелів до початку футбольного чемпіонату "Євро-2012", який прийматимуть Київ, Львів, Донецьк та Харків.

Відповідно до вимог УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій), до турніру Київ повинен мати приблизно 2000 номерів у п'ятизіркових готелях, 5000 номерів у чотиризіркових готелях і 400 – у тризіркових. Водночас, за оцінками експертів, на початок 2010 р. на ринку існує значна потреба у п'ятизірковому сегменті, який на сьогодні має лише 933 номери, і навіть більший дефіцит спостерігається у чотиризірковому сегменті – лише 1432 номери.

За даними дослідницької компанії світових споживчих ринків Euromonitor, в Україні на цей момент існує величезний простір для розвитку готельного бізнесу, порівняно з сусідніми Східноєвропейськими країнами. У нещодавньому звіті Euromonitor йдеться про те, що станом на початок 2009 р. в Україні працює 812 готелів. Водночас 1746 готелів функціонує в Польщі, яка спільно з Україною проводить "Євро-2012", 1090 готелів працює в Румунії, а в Росії – 3231 готель.

Для інвесторів три тижні проведення турніру не є достатньою причиною збудувати готель, крім того, існує безліч юридичних і процедурних проблем: отримати земельну ділянку для будівництва, отримати необхідні дозволи для початку будівництва, корупційна складова, висока вартість, кредити та інші технічні аспекти, обтяжуючі будь-який проект. У нашій країні – одні з найвищих у світі податків для готельєрів. Наприклад, рівень ПДВ у нас становить 20 %, тоді як у Росії – 13 %, а в Польщі та Німеччині – 7 %.

За даними Knight Frank, найбільш привабливі регіони для відкриття готельного бізнесу – це Західна Україна, наприклад: Львів, Івано-Франківськ, Закарпаття, а також південний берег Криму (табл. 3).

Таблиця 3.

Найбільш очікувані нові готелі
Назва Категорія (зірки) Кількість кімнат Дата відкриття
Fairmont Grand Hotel Kyiv 5 257 2010-2011
Ibis 3 215 2010-2011
Holiday Inn 3-4 210 2011-2012
Radisson Royal, Kyiv 4-5 550 2012-2013
Hilton 5 257 2012-2013
Park Inn (Дніпропетровськ) 4 250 2011-2012
Novotel (Львів) 4 70 2012-2013

Не можна оминути увагою і стримуючі фактори розвитку вітчизняного готельного господарства. Насамперед, в Україні не вистачає готелів висо-кого класу, наявність яких є важливою умовою проведення "ЄВРО-2012". Лише 18 % готелів відповідають вимогам міжнародних стандартів якості за рівнем комфорту бізнес-класу. Згідно з моніторингом інтенсив-інфраструктури, проведеним міжнародними спеціалізованими організаціями, високо категорійні готелі України істотно поступаються за рівнем сервісу, посідають останню позицію серед готелів Східної Європи [8].

Отже, разом із потребою у готелях вищого класу актуальною є проблема якості послуг, що надаються. Низка готелів не є сертифікованими. Проте навіть у сертифікованих готелях кількість зірок не відповідає ні національним, ні міжнародним вимогам. Це спричинено тим, що існуюча національна система сертифікації готелів має вади. Формально в Україні застосовують європейську кваліфікацію оцінювання готелів, адаптовану до наших умов. Однак методологія оцінювання в кожному випадку інша. Не завжди враховують вимоги до якості устаткування і оснащення готелю, а також рівень підготовленості персоналу.

Як тенденцію, необхідно зазначити те, що між готелями відбувається боротьба переважно за іноземних і заможних вітчизняних туристів. Повною мірою задовольнити попит на найбагатших туристів можуть міні-готелі, яких в Україні не вистачає, та тризіркові готелі, які можуть надати невеликі, але хороші кімнати з непоганим сервісом не тільки вітчизняному, а й іноземному туристу. Не вирішеною є проблема чіткого законодавчого визначення місця готельного бізнесу в туристичній сфері, його відомчого підпорядкування. На законодавчому рівні необхідно обумовити правові, економічні та організаційні аспекти створення і розвитку конкурентного середовища на ринку сфери гостинності.

Враховуючи важливість володіння інформацією про готельний ринок, пропонують створення загальноміської моніторингової системи – системи взаємного інформування, що дає змогу аналізувати інтерактивні відносини між готелем, конкурентами, ринком, завдяки чому готельне підприємство постійно може знати дійсну ціну, за якою надавати послуги і добре орієнтуватись на ринку. Це дасть змогу розробляти конкурентні карти готельного ринку, що сприятиме розробці та реалізації міських цільових програм із розвитку готельного господарства, координації діяльності всіх закладів готельного типу, розвитку інвестування.

Для вдосконалення регулювання розвитку готельного господарства як на рівні регіонів, так і загалом в країні, рекомендують здійснювати аналіз готелів за ширшою, комплексною системою показників.

Висока якість обслуговування – основа конкурентоспроможності готельного господарства. Для цього необхідним є забезпечення постійного навчання персоналу культурі поведінки та світовим стандартам обслуговування. Важливо забезпечити поінформованість персоналу, як одну з умов залучення прибутку. Важливо створити чіткі стандарти поведінки, що базуються на культурі та моральних вимогах до персоналу, які повинні бути зафіксовані в інформації, розміщеній в номерах та в "Пам'ятці службовця".

У рамках підготовки до "Євро-2012" актуальним є оволодіння працівниками готелів іноземними мовами, психологією, етикою спілкування і поведінки. Це потребує підготовки фахівців для готельного бізнесу в провідних навчальних закладах країни, бажано зі стажуванням за кордоном. Важливим ефективним механізмом управління готелем є впровадження і використання комп'ютерної техніки і технологій, зокрема міжнародних, національних і кор-поративних автоматизованих систем бронювання готельних послуг.

Проблему створення інфраструктури гостинності з сучасним рівнем комфорту, зокрема для приймання ділових туристів, можна вирішити шляхом створення національних готельних союзів із поступовим їх входженням у міжнародні готельні корпорації. Доцільним є широке запровадження франчайзингу. Поглиблення спеціалізації та впровадження високих стандартів обслуговування у національній сфері гостинності необхідно пов'язувати зі створенням традиційних у світовій готельній індустрії корпоративних форм – міжнародних готельних ланцюгів.

Висновки. Отже, український ринок готельних послуг є перспективним. Особливо сприятливі можливості для його розвитку відкриваються в містах, які будуть приймати "Євро-2012". Одночасно спостерігаємо проблеми, як на рівні держави, так і на рівні кожного конкретного готельного комплексу. За зваженого підходу та впровадження моніторингової системи, для взаємного інформування, вони можуть бути істотно подолані вже до проведення чемпіонату. Це забезпечить Україні високий міжнародний імідж як туристичної європейської країни.

Література

1. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р., № 324/95-ВР. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua
2. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2008 р., № 711 "Про затвердження Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу". [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua
3. Булатова О.В. Закономірності та прогноз розвитку туристичної галузі України / О.В. Булатова, Я.А. Дубенюк. – Маріупіль, 2005. – 120 с.
4. Готельний бізнес України: фактори розвитку. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.maygerconsulting.com
5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Вид-во "Альтер-прес", 2006. – 280 с.
6. Мунін Г.Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посібн. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв, Є.В. Самарцев, О.О. Гаца. – К. : Вид-во "Ліра-К", 2007. – 320 с.
7. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : навч. посібн. – К. : Вид-во "Кондор", 2005. – 280 с.
8. Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні // Вісник Львівського університету. – Сер. Географічна. – 2007. – Вип. 34. – С. 184-187.
9. Тенденції в готельному секторі України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.maygerconsulting.com
10. Фактори розвитку готельного бізнесу в Україні. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.maygerconsulting.com
11. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.tourism.gov.ua – сайт державної служби туризму та курортів.
12. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua – сайт державного комітету статистики України.

Грабовенская С.П. Экономический анализ гостиничного хозяйства и динамика туристических потоков в Украине

Исследованы сущность, назначение, состав, классификационные признаки отелей, требования к их обустройству, особенности гостиничных услуг и специфика их производства, рынок гостиничных услуг и его сегментация, факторы и тенденции развития гостиничного хозяйства в свете подготовки к "ЕВРО-2012". Исследованы динамика и структура туристических потоков, динамика гостиничного хозяйства Украины, определены проблемы развития гостиниц накануне чемпионата.

Ключевые слова: гостиница, гостиничный продукт, стандарты, деловой туризм, туристические потоки.

Grabovenska S.P. Economic analysis of hostility management and tourist flows dynamics in Ukraine

The nature, purpose, structure, classification features of hotels, the requirements for their resettlement, hotel services and features character of their production, hotel services market and its segmentation, factors and trends in the hotel industry in the light of the 2012 European football championship holding are examined. We study the dynamics and structure of tourist flows, the dynamics of the hotel industry of Ukraine, problems of development are determined before the tournament hotel.

Keywords: hotel, hotel product, standards, tourism, tourist flows.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.