Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Великий вибір турів по Золотому Кільцю Росії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 
з дисципліни
 

"ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ"

 
для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"

 

 

 
Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Географія туризму" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - “Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з рекреаційними ресурсами, туристської освоенностью і перспективами розвитку туризму в різних регіонів Росії, країнах СНД, країнах Балтії і країнах світу.

Завдання дисципліни - вивчення основних понять про територіальних рекреаційних системах і рекреаційному районуванні, оцінка сучасного стану розвитку туризму в регіонах та прогноз їх подальшого рекреаційного освоєння.

Міжнародний туризм належить до числа найбільш активних форм спілкування людей, і знаходиться в тісному зв'язку з такою галуззю географії як рекреаційна географія, що вивчає природно-географічні, культурні, історичні і інші умови, сприяючі розвитку туризму.

Увагу студентів у процесі вивчення дисципліни "Географія туризму" буде сконцентрована на таких напрямках як аналіз значення міжнародних туристських зв'язків та визначення основних зон тяжіння туризму в окремих країнах світу.

У дисципліну "Географія туризму" включена характеристика рекреаційних ресурсів окремих країн і регіонів, на базі яких розвивається як міжнародний, так і внутрішній туризм і відбувається формування основних туристських потоків, аналізуються континентальні, національні та регіональні особливості розвитку туризму.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Географія туризму" передбачено на 1 курсі денного відділення (2 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;- рубіжний контроль, що складається з виконання і захисту курсової роботи з дисципліни і здачі іспиту.Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Введення в дисципліну 1 -
2 Туризм як галузь 2 1
3 Рекреаційне районування і туризм 1 1
4 Туристські ринки та послуги в туризмі 2 2
5 Туристський маршрут 2 2
6 Розвиток міжнародного туризму 2 2
7 Географія міжнародного та внутрішнього туризму в країнах Європи 4 8
8 Міжнародний і внутрішній туризм в країнах Азії і Близького Сходу 6 6
9 Міжнародний і внутрішній туризм у країнах Америки 6 4
10 Міжнародний і внутрішній туризм у країнах Африки 4 2
11 Міжнародний і внутрішній туризм в країнах Австралії та Океанії 2 2
12 В'їзний і виїзний туризм в Росії 4 6
Разом Всього 36 36
72


ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Введення в дисципліну

Предмет, зміст дисципліни "Географія туризму". Основні терміни і поняття з дисципліни.

Тема 2. Туризм як галузь

Туризм як соціальне явище. Туризм як результату пересування людей з різним туристським маршрутам. Історія виникнення та розвитку подорожей і туризму. Види туризму. Класифікація туризму за метою подорожі. Класифікація за особливостями суб'єкта туризму. Класифікація за використовуваного транспорту. Класифікація по сезонності. Класифікація, в основі якої лежить поєднання використовуваних ресурсів. Класифікація за ролі у валютних трансферти. Класифікація туристів. Ознаки класифікації та їх характеристика. Класифікація країн, що беруть участь в міжнародному туристському обміні. Країни активного і пасивного туризму.

Тема 3. Рекреаційне районування і туризм

Районообразующих ознак в туризмі. Рекреаційна зона та рекреаційний район. Групи рекреаційних ресурсів та їх характеристика. Природні рекреаційні ресурси. Культурно-історичний потенціал туристичного регіону. Екологічні умови природного середовища. Рекреаційна освоєність території. Ступінь розвитку інфраструктури туристичного регіону. Перспективи розвитку туристського регіону Рекреаційні райони Росії (15 районів).

Тема 4. Туристські ринки та послуги в туризмі

Джерела збору інформації про стан зарубіжних і вітчизняних туристських ринків. Фактори, що визначають сегментацію туристичного ринку. Ринок міжнародного туризму. Регіональні ринки міжнародного туризму. Національні туристські ринки. Основні сегменти національних туристичних ринків. Послуги туризмі. Стандартизовані і диференційовані послуги. Взаємозамінність на ринку туристських послуг.

Тема 5. Туристський маршрут

Класифікація маршрутів подорожей за типами, по сезонності, по тривалості подорожі, побудови траси маршруту. Фактори, що впливають на побудову маршруту. Критерії вибору напрямку туристичного маршруту. Методика вивчення туристських особливостей маршруту. Форми і методи залучення уваги туристів.

Тема 6. Розвиток міжнародного туризму

Фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму. Демографічні фактори. Економічні фактори. Соціальні фактори. Культурні фактори. Психологічні фактори. Зміна технологій обслуговування в туристської галузі. Міжнародні фактори розвитку туризму.

Тема 7. Географія міжнародного і внутрішнього туризму країнах Європи

Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Великобританія, Німеччина, Португалія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Австрія, Швейцарія, Іспанія, Італія, Греція, Мальта, Чехія, Словаччина, Польща, Болгарія, Угорщина. Правила в'їзду-виїзду, біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні ресурси, екологічні умови природного середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційна освоєність території, основні центри туризму і проблеми рекреаційного освоєння.

Тема 8. Міжнародний і внутрішній туризм в країнах Азії та Близького Сходу

Азія: Індія, Непал, Шрі-Ланка, Індонезія, Пакистан, Китай, Японія, Сінгапур, Таїланд, Малайзія, Монголія. Близький Схід: Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ізраїль, Сирія, Кіпр, Туреччина, Саудівська Аравія, Йорданія. Правила в'їзду-виїзду, біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні ресурси, екологічні умови природного середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційна освоєність території, основні центри туризму і проблеми рекреаційного освоєння.

Тема 9. Міжнародний і внутрішній туризм у країнах Америки

США, Канада, Мексика, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Куба, Ямайка, Коста-Ріка. Правила в'їзду-виїзду, біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні ресурси, екологічні умови природного середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційна освоєність території, основні центри туризму і проблеми рекреаційного освоєння.

Тема 10. Міжнародний і внутрішній туризм у країнах Африки

Марокко, Туніс, Ефіопія, Танзанія, Кенія, ПАР, острова Маврикій, Мадагаскар, Сейшельські острови. Правила в'їзду-виїзду, біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні ресурси, екологічні умови природного середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційна освоєність території, основні центри туризму і проблеми рекреаційного освоєння.

Тема 11. Міжнародний і внутрішній туризм в Австралії і Океанії

Австралія, Нова Зеландія. Правила в'їзду-виїзду, біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні ресурси, екологічні умови природного середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційна освоєність території, основні центри туризму і проблеми рекреаційного освоєння.

Тема 12. В'їзний і виїзний туризм в Росії

Характеристика виїзного туристопотоку. Основні напрями подорожей. Характеристика в'їзного туристопотоку. Характеристика рекреаційних ресурсів Російської Федерації по регіонах: Північ Росії - Карельско-Кольський район (Мурманська область, Карелія) і Північноєвропейський район (Архангельська, Вологодська, Ленінградська області і республіка Комі). Центр Росії - Центральний район (Московська область і території прилеглих областей - Смоленської, Володимирської, Рязанської, Тульської, Калузької, Брянської); Західний район (Калінінградська, Псковська та Новгородська області); Верхневолжский район (Тверська, Ярославська, Іванівська, Костромська, Нижегородська, Кіровська області та північні частини республік Удмуртія, Чувашія і Марі Ел); Уральський район (Пермська, Єкатеринбург, Челябінськ області, Башкирія, східна частина Удмуртії). Південь Росії - Центральні Чорноземні області та на узбережжі Чорного, Азовського і Каспійського морів, передгірні і гірські райони Північного Кавказу; Кавказько-Чорноморський район (Чорноморське узбережжя Краснодарського краю): Північно-Кавказький район (передгірська і низкогорная частини Північного Кавказу); Гірничо-Кавказький район (гірська система Великого Кавказу в межах кордонів РФ); Азовський район (Російське узбережжя Ростовської області і Краснодарського краю вздовж Таганрозького і Темрюкського заток); Каспійський район (Дагестанське узбережжі Каспійського моря від Судака до південних кордонів республіки); Поволзький і Південно-Російський рекреаційні райони (території Центрального Чорнозем'я, Середнього і Нижнього Поволжя, Оренбурзька і Ростовська області). Сибір і Далекий Схід - Північ і Південь (Обско-Алтайський, Єнісейського, Прибайкальский, Далекосхідний райони і Азіатський північ Росії). Біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура району, гідромінеральні ресурси, лікувальні грязі, екологічні умови природного середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційна освоєність території, основні центри туризму, проблеми і перспективи рекреаційного освоєння розвитку.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

1. Сформувати інформаційний пакет для роботи турагента.

2. Розробити маршрут подорожі по вихідним даним.

3. Оцінити туристський маршрут і розробити пропозиції щодо його поліпшення.

4. Охарактеризувати основні групи туристів.

5. Охарактеризувати ринок міжнародного туризму.

6. Описати турцентри окремо взятої країни.

7. Охарактеризувати районообразующих ознак в туризмі.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Розподіліть перераховані країни і регіони з наступних частин світу (Європа, Азія, Африка, Північна Америка, Центральна і Південна Америка, Близький Схід (захід Азії і північний схід Африки), Океанія (острови в центральних і південно-західних частинах Тихого океану, розташованих на північ та схід від Австралії)). Ангола, Аргентина, Багамські острови, Бельгія, Бразилія, Ватикан, Гаїті, Гвінея, Греція, Єгипет, Ізраїль, Канада, Кіпр, Коста-Ріка, Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, Нікарагуа, Нова Зеландія, Об'єднані Арабські Емірати, Папуа, Нова Гвінея, Сибір, Соломонові острови, Туніс, Туреччина.
2. Які функції властиві туристського відпочинку?
3. Який рівень розвитку туризму в світі і в Росії?
4. Дати визначення поняття "турист"
5. Які організації займаються туризмом?
6. Який вплив робить туризм на економіку регіону?
7. Які чинники впливають на розвиток туризму?
8. Які фактори впливають на розширення географії туризму?
9. Яке екологічний вплив туризму?
10. Що таке туристський маршрут? Охарактеризувати типи туристських маршрутів.
11. Що таке туристська путівка?
12. Які показники характеризують в'їзний та виїзний туризм в окремо взятій країні?
13. Як вибрати подорож?
14. Як вибрати турагентство?
15. Як самостійно здійснити екскурсію?
16. Покажіть на географічній карті туристські регіони і субрегіони світу.
17. Зобразіть на контурній карті основні туристські потоки в Європі, Америки і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
18. Назвіть причини, за якими в більшості туристських макрорегіонів світу внутрирегиональный обмін переважає над міжрегіональним. Як змінюється їх співвідношення?
19. Яка країна світу лідирує за кількістю туристських прибуттів?
20. Яка нація є самою мандрівної в світі?
21. В чому полягають особливості просторового розподілу туристських потоків з метою відпочинку і розваг?
22. Розробіть туристський маршрут для групи російських студентів за однією з країн світу.
23. Що таке інсентив-тури і яка їхня географія?
24. Які ви знаєте спеціалізовані туристські виставки і біржі?
25. Позначте на контурній карті найбільші санаторно-курортні центри світу. Дайте їм коротку характеристику.
26. Чим можна пояснити зростання попиту західних туристів на курортне лікування країнах Центральної і Східної Європи?
27. Назвіть основні туристські центри Франції. Яка їх туристська спеціалізація?
28. Покажіть на географічній карті головні центри паломництва у світі. Назвіть найбільш шановані святині трьох світових релігій.
29. Завершіть опис міста в туристському маршруті "Золоте кільце Росії": Це місто розташоване в 70 км. На північ від Москви. Виник біля монастиря як слобода. Відомий як центр православного паломництва. Тут знаходяться чоловічий монастир, Московська духовна академія і духовна семінарія. Нещодавно місту було повернуто історичну назву. Це............(закінчіть фразу).
30. Складіть короткий путівник по одній з туритстких країн світу.

ЛІТЕРАТУРА

 

1 .Закон РФ "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації"
2. Закон РФ "ПРО захист прав споживачів" від 07.02.1992 № 2300-1.
3. Закон РФ "Федеральний закон про природних лікувальних ресурсах, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах"
4. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 50681-94 "Проектування туристських послуг"
5. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 506990-94 "Туристські послуги. Загальні вимоги" - М., 1994.
6. Іноземний туризм. - Статистичний збірник. - М., 1992.
7. Концепції, визначення і класифікація для статистики туризму. СОТ, 1995.
8. Методичні рекомендації по проведенню ідентифікації та сертифікації туристських послуг і послуг готелів. - М, 1996.
9. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм. М., 2001.
10. Александрова А.Ю Географія світової індустрії туризму. М., 1998.
11. Асєєв В.Г. Соціально-економічні Нормативи туристсько-екскурсійної галузі. - Бюлетень туристкою інформації. - 1990.
12. Гаранін М.І., Забаев Ю.В., Сеселкин А.І. Інформаційні технології в туризмі: Довідково-методичний посібник для студентів. - М.: РМАТ. - 1996. - 116 с.
13. Герчикова І.М. Міжнародне комерційне право. - М:ЮНІТІ, - 1996. - 495 с.
14. Гуляєв В.Г. Організація туристської діяльності / Навчальний посібник. - М.: Нолидж, - 1996. - 312 с.
15. Долматов В.І. Інформація про єдиному Європейському туристському ринку / Наукові проблеми туризму і відпочинку, - 1990.
16. Ісмаєв Д.К. Основи стратегії і планування маркетинга в іноземному туризмі. - М: ТОВ "Луч", - 1994. - 224 с.
17. Каткая А.А. Етапи розвитку туризму. - М: Прес, - 1995.
18. Квартальнов В.А Туристський бізнес і система навчання кадрів підприємств обслуговування. - М.
19. Пузакова О.П., Честникова В.А. Міжнародний туристичний бізнес. - М.: "Експертне бюро", - 1997. - 176 с.
20. Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: "Вісь-89", - 1997. - 160 с.
21. Сенін В.С, Баженова Т.А., Хорошилов О.В. Деякі аспекти сертифікації туристських послуг і послуг готелів. Системи сертифікації ГОСТ Р / Методичне посібник. Випуск 2. - М.: МЕСІ, - 1997. - 109 с.
22. Країни світу. Короткий політико-економічний довідник. - 1996. - 566 с.

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.