Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І.Вернадського
ГАНІЄВА АЛЬБІНА КАЗИМІВНАУДК 338.24[338.48-6:615.8]-053.2(447.75)

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДИТЯЧИХ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ АР КРИМСпеціальність 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствамиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Сімферополь - 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі обліку і аудиту у Республіканському вищому навчальному закладі “Кримський інженерно - педагогічний університет” Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Абдуллаєв Раєт Алядіновіч
Кримський інженерно - педагогічний університет, завідувач кафедри обліку і аудиту


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Мармуль Лариса Олександрівна
Херсонський державний аграрний університет (м. Херсон), проректор з міжнародних зв'язків, завідувач кафедри обліку і аудиту

кандидат економічних наук, доцент Дишловий Ігор Миколайович
Кримський факультет фізичної культури, спорту і туризму Запорізького національного університету (м. Сімферополь), доцент кафедри менеджменту

Провідна організація: Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки та управління туризмом

Захист відбудеться “25” травня 2006р. 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К52.051.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, проспект Академіка Вернадського, 4, конференц-зал, корп.Б.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського за адресою: м. Сімферополь, проспект Академіка Вернадського, 4.

Автореферат розісланий “22” квітня 2006 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради, к.е.н., доцент С.Ю.Цьохла

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження базується на необхідності вирішити протиріччя. Скорочення чисельності населення України, погіршення репродуктивного здоров'я нації і пов'язане з ним погіршення здоров'я дітей, кризовий стан виконання програми державних гарантій у галузі його охорони з одного боку. З іншого - падіння соціально-економічної ефективності функціонування курортних регіонів загалом, неефективне управління галузевим розвитком, руйнування мережі стаціонарних дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, що забезпечують значну частину відпочинку і реабілітації дітей в Україні. Зміна суті соціально-економічних відносин у процесі переходу до ринкової моделі господарювання, відмови держави від монопольного права власності і централізованого стратегічного адміністративного управління соціальним, економічним розвитком країни поставили перед окремими організаційно-правовими структурами, їх об'єднаннями проблему самовизначення в новій системі відносин, трансформації цілей, завдань, форм і методів управління.

Найгостріше ця проблема є для тих категорій господарюючих суб'єктів, ділова активність яких у найбільшій мірі, в порівнянні з іншими визначає соціальне благополуччя суспільства, що індикативно визначається показниками здоров'я майбутнього покоління нації. Поза сумнівом, до даної категорії виробників можуть бути віднесені дитячі оздоровчі та санаторно-курортні заклади, чия діяльність є орієнтованою на додаткове “традиційне” лікування, тобто надання дітям лікувально-профілактичних, медико-оздоровчих, реабілітаційний-відновних послуг при поєднанні сприятливих природних чинників і спеціалізованих медичних технологій.

У зв'язку із зростаючим значенням ефективності управління розвитком підприємств розширюються наукові дослідження у сфері створення теоретичних і методичних основ у роботах Герчикової І.Н., Грейсона Дж., Попова Е.В, Самочкіна В.Н., Афанасьєва Н.В., Рогожіна В.Д., Рудики В.І. Значний внесок у створенні ефективного управління підприємствами рекреаційно-туристичного комплексу регіону зробили кримські учені Крамаренко В.І., Нагорська М.М., Бережна І.В., Дишловий І.М., Цопа Н.В. та ін. Проте, вирішення позначеного протиріччя має першорядне значення для рекреаційно-туристичного комплексу Криму, оскільки, півострів є лідером в Україні з дитячого оздоровлення, маючи в своєму розпорядженні об'єктивні передумови такої спеціалізації, передусім унікальними природно-кліматичними чинниками (район міст Сак і Евпаторії, Ялти і Судака).

Кризовий стан закладів, що забезпечують відпочинок і здоров'я дітей, вимагає обгрунтування доцільності подальшого розвитку цієї сфери рекреаційно-туристичного комплексу Криму і перспективного аналізу при різнойімовірнісних комбінаціях зовнішніх і внутрішніх значущих чинників, які обумовлюють ту чи іншу стратегію виходу з кризи, де головна роль відводиться державній політиці України зважаючи на очевидну соціальну значущість діяльності цих закладів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики наукових досліджень Кримського інженерно-педагогічного університету з проблеми “Ефективність використання ресурсного потенціалу регіону” - № державної реєстрації 0105U007191.

У рамках теми автором дисертації виконана розробка теоретичних і методичних основ управління розвитком дитячих закладів рекреаційно-туристичного комплексу регіону.

Мета і завдання дослідження. Актуальність теми дисертаційного дослідження, практична потреба в наукових розробках із раціоналізації управління розвитком дитячими санаторно-курортними та оздоровчими закладами визначили мету і завдання, об'єкт і предмет даного дослідження. Основною метою дослідження є поглиблення теоретично-методичних основ, розробка і обгрунтування стратегічного механізму управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів і застосування їх для подолання кризового стану, досягнення економічної стійкості цієї ніші рекреаційно-туристичного комплексу Криму в умовах трансформації економіки України.

Постановка мети роботи висуває необхідність формулювання і рішення наступних задач дослідження:

- наукове обгрунтування концептуальних аспектів ефективного управління розвитком підприємств у сучасних умовах господарювання;
- встановлення причин, умов і чинників розвитку дитячих оздоровчих та санаторно-курортних закладів, вивчення основних етапів еволюції дитячого оздоровлення в Україні;
- удосконалення системи показників, що відображає поточний рівень, динаміку змін управління розвитком рекреаційно-туристичних підприємств до дитячих закладів відпочинку і здоров'я, методично забезпечує можливість результативного управління такого роду розвитком;
- розробка методів управління розвитком і формування механізму стратегічного управління діяльністю виробників дитячих оздоровчих послуг;
- визначення критеріїв ефективності управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів і методичних розробок поза їх використанням;
- обгрунтування пропозицій щодо вдосконалення організаційної структури управління дитячими санаторно-курортними і оздоровчими закладами регіону;
- розробка стратегій управління розвитком дитячих санаторно-курортних і оздоровчих закладів в рамках формування загальної концепції оздоровлення.

Об'єктом дослідження виступає процес управління дитячими санаторно-курортними та оздоровчими закладами.

Предметом дослідження є раціоналізація управління процесами розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів регіону, його інтеграція в систему реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення.

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних процесів і явищ, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених економістів у галузі стратегічного управління санаторно-курортною діяльністю, управління системами охорони здоров'я і соціального захисту населення на державному і регіональному рівнях.

У дисертації також використані такі загальнонаукові методи дослідження, як логічний і порівняльний аналіз (для оцінки стану дитячого відпочинку і оздоровлення Криму), метод асоціацій (при угрупуванні чинників і виборі економетричної моделі для дослідження якісних параметрів управління дитячими оздоровчими закладами Криму), кореляційно-регресійний аналіз (для побудови моделі і оцінки взаємозв'язків валового доходу дитячих оздоровчих закладів Криму від низки чинників), метод експертних оцінок і аналіз ієрархій (при оцінці ресурсного забезпечення управління розвитком дитячих оздоровчих закладів Криму), метод рейтингових оцінок (для дослідження рівнів ресурсного забезпечення управління розвитком дитячих оздоровчих закладів Криму).

Інформаційною базою дослідження є закони України, нормативно-правові акти, що регламентують рекреаційно-туристичну діяльність. У ході дисертаційного дослідження був проведений аналіз офіційних матеріалів статистичних органів, використані експертні оцінки працівників органів державного управління на регіональному і місцевому рівнях та керівництва дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів

Наукова новизна отриманих результатів. Основним науковим результатом дисертаційного дослідження є обгрунтування нових теоретичних і методичних положень, в комплексі тих, що визначають поглиблення організаційно-методичних основ управління дитячими санаторно-курортними та оздоровчими закладами в регіоні.

Найбільш значущі наукові результати дисертаційного дослідження, що виносяться автором на захист наступні:

вперше:

- обгрунтовано формування механізму стратегічного управління діяльністю виробників дитячих оздоровчих послуг і дана оцінка з організаційно-управлінської точки зору можливим суперечностям в управлінні розвитком;
- формалізовані методичні підходи до оцінки ресурсного забезпечення управління розвитком дитячими санаторно-курортними та оздоровчими закладами регіону;

уточнені:

- із позицій елементів рекреаційно-туристичного комплексу, особливості розвитку дитячих оздоровчих та санаторно-курортних закладів Криму і основні етапи еволюції дитячого оздоровлення в Україні;

набуло подальшого розвитку:

- використання категорії “управління розвитком підприємств” в екстраполяції на рекреаційно-туристичні підприємства для регіонального комплексу;
- на основі принципів загальної теорії систем, критерії ефективності управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів;
- система показників, що відображає поточний рівень, динаміку змін управління розвитком дитячих закладів відпочинку і здоров'я, яка методично забезпечує можливість результативного управління такого роду розвитком;
- стратегії управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів регіону, в контексті узгоджених стратегій, вірогідні сценарії розвитку об'єкту управління в рамках формування загальної концепції розвитку.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в дисертації підходи і отримані результати є методичною основою удосконалення управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів регіону.

До результатів, що мають найбільш практичне значення, варто віднести формування загальної концепції розвитку дитячого оздоровлення та відпочинку регіону, а також матричну оцінку рейтингу дитячих закладів, використання якої органами державної влади дозволить оперативно ухвалювати управлінські рішення відповідно до цілей регіонального розвитку.

Основні положення дисертації використані в практичній діяльності:

- Відділу оздоровлення і соціального захисту молоді Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді АР Крим - використання результатів дисертаційного дослідження в планово-економічних прогнозних розрахунках (довідка про впровадження №81 від 12.01.05)
- Кримського інженерно-педагогічного університету в рамках курсу “Менеджмент туризму” - методичні рекомендації, сформульовані в роботі, використовуються в навчальному процесі (довідка про впровадження №06.1-08/341 від 13.01.06)
- Міжнародного дитячого центру “Артек” - методичні рекомендації використовуються економічним депатраментом (довідка про впровадження №01.11.282 від 10.01.06).

Особистий внесок автора. Наукові результати, що виносяться на захист, отримані автором самостійно і знайшли відображення в наукових роботах, опублікованих у фахових виданнях. Всі праці написані одноосібно.

Апробація результатів дисертації.

Основні наукові положення і практичні результати дисертаційної роботи представлені і обговорені на Міжнародних наукових конференціях у: м. Дніпропетровськ - Дніпропетровський національний університет, “Наука і освіта 2004” (лютий, 2004р.), “Науковий потенціал світу 2004” (червень, 2004р.), “Динаміка наукових дослиджень 2004” (листопад, 2004р.), на національних наукових конференціях у: м. Дніпропетровськ - Дніпропетровський національний університет Інститут економіки, “Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі”, (березень, 2004р.), м. Сімферополь - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, “Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма” (березень, 2004р.), м. Сімферополь - Кримський державний інженерно-педагогічний університет, “Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов” (квітень, 2005р.), м. Ялта - Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, “Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса” (грудень, 2005р.), і на конференціях регіонального рівня у: м. Сімферополь - Кримський державний інженерно-педагогічний університет, “Социально-экономические проблемы развития Крыма” (квітень, 2003р.), м. Алушта - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, “Туризм, курорты и наука” (жовтень, 2003р.), м. Сімферополь - Європейський університет, “Современные инновационные технологии в высшем образовании” (січень, 2004р.).

Публікації. Теоретичні і практичні результати дослідження, методичні розробки, висновки і пропозиції автора з теми дисертації представлені 15 публікаціями, зокрема - 5 статтей в спеціалізованих наукових журналах і 1 стаття - у збіці наукових праць, затверджених ВАК України (1,8 др.а.), 9 публікацій – в матеріалах і тезах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 2,7 друкарських аркуша.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація сформована з урахуванням дотримання логічної послідовності і причинно-наслідкового взаємозв'язку чинників і елементів досліджуваного комплексу проблем і об'єктів, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 167 сторінках машинописного тексту, зокрема 27 таблиць і 17 рисунків. Список використаних джерел складається з 168 найменувань і представлений на 14 сторінках, а також 8 додатків на 9 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтована актуальність теми дисертації, визначена суть і стан наукової проблеми, сформульовані мета і завдання дослідження, предмет і об'єкт, відображена наукова новизна і практичне значення отриманих результатів, приведені форми апробації результатів дослідження і вказана кількість публікацій.

Розділ 1. “Теоретичні основи управління розвитком закладів рекреаційно-туристичного комплексу” Виявлено, що в процесі управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, розробки і реалізації його в рамках стратегій актуалізується чинник наукової обгрунтованості, при цьому методологічна і методична база управління розвитком на різних рівнях у наукових дослідженнях і спеціалізованій економічній літературі розроблена недостатньо.

Особливо, управління розвитком підприємств, на відміну від макроекономічного розвитку, більш того єдиний підхід до цього визначення в мікроекономіці відсутній. Невирішені питання теорії стримують підвищення ефективності управління розвитком реально діючих підприємств. Для економіки України і АР Крим концепції управління розвитком підприємств, особливо рекреаційно-туристичного комплексу, є особливо актуальними з причини активних змін в економічній системі країни. На наш погляд, в діяльності рекреаційно-туристичних підприємств доцільно вивчити можливість застосування моделей багато чинників гнучкого розвитку, використовуючи як основні критерії - конкурентоспроможність і продуктивність.

Управління розвитком підприємств рекреаційно-туристичного комплексу, безумовно, відображає специфіку розвитку галузі. Актуальною проблема розвитку дитячого туризму, будучи невід'ємною складовою частиною туристичної галузі, є в даний час, коли відбувається його трансформація, що визначає подальший стан цієї ніші туристичного ринку.

Згідно з класифікацією форм туризму, дитячий туризм нами розділимо за наступними ознаками: за формами (внутрішній, міжнародний), залежно від головної мети подорожі (рекреаційний, пізнавальний), за характером організації завжди (груповий, організований, стаціонарний), за способом фінансування (соціальний, комерційний), за інтенсивністю продажів путівок (постійний, сезонний).

Дитячі заклади рекреаційно-туристичного комплексу включають дві групи: дитячі санаторно-курортні заклади, дитячі оздоровчі заклади (їх типи: заміські, санаторні, профільні, з денним перебуванням, праці і відпочинку) і різні форми об'єднань - комплекси, центри (як правило, колишні піонерські табори).

Починаючи з 90-х років, дитячі курорти України переживають тривалу кризу, що торкнулася всіх санаторно-курортних підприємств, причому більшою мірою з причини відсутності коштів на їх утримання у відомств, на балансах яких вони були закріплені. Невирішені питання власності значно ускладнюють управління дитячими здравницями. За останні 10 років кількість стаціонарних заміських дитячих оздоровчих закладів скоротилася майже на третину. Значно скоротилася мережа таборів праці і відпочинку для молоді. Дані статистики, що показують зростання кількості дитячих оздоровчих закладів, починаючи з 1996р., не відображають якісних змін, динаміка яких обернено пропорціональна кількісним показникам.

Таким чином, управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів вимагає принципово нових підходів тих, що трансформують кількісне зростання в якісні зміни, які дозволять підвищити конкурентоспроможність дитячого туризму в Україні.

Розділ 2. “Методичні підходи до управління розвитком дитячих оздоровчих закладів” У результаті теоретичного узагальнення управління розвитком підприємств ми прийшли до наступних висновків. Визначено, що управління розвитком дитячих закладів відпочинку і здоров'я повинно регламентувати ролеві статуси конкретних суб'єктів, що здійснюють взаємодію в процесі управління яким-небудь об'єктом або явищем, визначати основні управлінські функції, форми і методи їх здійснення в рамках формування і реалізації тих або інших управлінських стратегій.

У контексті даного положення запропонований методичний підхід до формування механізму стратегічного управління функціонуванням і розвитком системи виробництва і розподілу санаторно-курортного продукту для дітей (рис. 1).

Формування механізму стратегічного управління розвитком системи виробництва і розподілу санаторно-курортного продукту для дітей
Рис. 1 Формування механізму стратегічного управління розвитком системи виробництва і розподілу санаторно-курортного продукту для дітей

Виділені елементні групи, з погляду їх ролевого статусу в процесі стратегічного управління (рис. 2). Наведені елементи механізму можуть бути згруповані з погляду порядку їх взаємодії, визначеного виконуваною ними в процесі управління роллю, утворюючи функціональні підсистеми у складі тієї, що розглядається.

Елементи механізму стратегічного управління розвитком системи виробництва і розподілу санаторно-курортного продукту для дітей
Рис. 2 Елементи механізму стратегічного управління розвитком системи виробництва і розподілу санаторно-курортного продукту для дітей

У складі ресурсної підсистеми нами виділено дві основні групи елементів: що пріоритетно формують стан суб'єкта управління (підсистему, що управляє) і що визначають його процесуальну підсистему. До першої групи віднесені нормативно-правове, методичне кадрове, програмно-апаратне забезпечення управлінського процесу.

Поточний стан об'єкту управління характеризує система показників розвитку закладів, що належать до рекреаційно-туристичного комплексу, яка включає 3 групи: обсяг туристичного потоку; стан і розвиток матеріально-технічної бази; показники фінансово-економічної діяльності закладів.

Обгрунтована існуюча непослідовність, невизначеність орієнтації, що реалізовуються на різних рівнях державної влади стосовно дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, заходів управлінського характеру. Виявлена відсутність чітко сформульованої державної політики у сфері дитячої санаторно-курортної справи, відбувається реалізація поточних конфліктуючих один із одним внутрішньосистемних інтересів.

Директивне узгодження стратегічних цілей усередині тих, що володіють ієрархічністю побудови елементів суб'єкта управління вимагає виключно вдосконалення нормативно-правової бази, що регламентує взаємини і є простішим за своєю природою, ніж та, що становить суть взаємодії між державним і недержавним сегментами суб'єкта управління узгодження мотиваційне. У сучасній ситуації витрати управління розвитком дитячих закладів санаторно-курортної галузі насамперед визначаються саме недосконалістю взаємодії даних сегментів.

Вважаємо за можливе, поставити питання щодо доцільності перегляду такого роду регулятивної системи. Першочерговим кроком повинна стати сегментація виробників у галузі з погляду реалізації ними соціально-економічних пріоритетів держави у сфері організації відпочинку і оздоровлення дітей.

З метою визначення відповідності стратегії конкретного виробника державним пріоритетам необхідно побудувати систему оцінних критеріїв (субкритеріїв, які складаються з ряду): функціональна орієнтація діяльності, технологічне забезпечення діяльності, фінансове забезпечення діяльності, забезпечення трудовими ресурсами, матеріально-технічне забезпечення.

Далі на основі системи оцінних критеріїв побудована матриця оцінки, де відповідність дитячого оздоровчого або санаторно-курортного закладу тому або іншому критерію визначає кількість балів (Аij) у складі рейтингу. При формуванні рейтингової матриці порядок зростання бальної оцінки при переході від одного критерію в рамках групи до іншого задається на основі сформульованих уповноваженими органами державного управління пріоритетів галузевого розвитку.

Пріоритетність кожного фактора характеризує діяльність закладу і задається відповідним рівнем значущості (поправочним коефіцієнтом) Kj. Грунтуючись наведеною методикою розрахунку рейтингового показника уповноважені органи державного управління формують певну кількість рейтингових інтервалів, що дозволяє позиціонувати дитячі заклади з погляду відповідності стратегій, що реалізуються ними в інтересах держави.

На другому етапі необхідне формування диференційованої системи регулювання діяльності закладів дитячого відпочинку та оздоровлення, ранжированих за відповідністю в своєму функціонуванні процесу реалізації державних інтересів, що припускає індивідуальне тарифне, податкове, інвестиційне стимулювання діяльності.

Застосування даної методики дозволить провести заміну сучасної організаційної моделі суцільної державної підтримки дитячих закладів відпочинку і здоров'я моделлю стимулювання і підтримки соціально корисної їх діяльності. Розрахунок на основі приведених критеріїв дозволяє провести обчислення інтегрального показника ступеня ресурсного забезпечення управління розвитком дитячих оздоровчих закладів.

Розділ 3. “Шляхи вдосконалення управління розвитком дитячих здравниць АР Крим”. Виявлені зміни в структурі власності дитячих оздоровчих закладів (рис. 3). Динаміка перетворень форм власності є одним із основних чинників, що визначають управління їх розвитком і свідчить про скорочення частки державного управління дитячими здравницями (до 35%).

Динаміка перетворень форм власності дитячих здравниць АР Крим
Рис. 3 Динаміка перетворень форм власності дитячих здравниць АР Крим

Негативні тенденції - перепрофілювання дитячих закладів здоров'я зажадали посилювання заходів при реформуванні власності. З метою вдосконалення організації доцільне створення об'єднання закладів, що дозволить вирішувати проблеми комплексного розвитку сфери дитячого туризму.

При щорічно збільшуваному обсязі державного фінансування програми оздоровлення дітей (рис. 4), коштів вистачає тільки на третину потреби, немає чіткого механізму розподілу і критеріїв якісної оцінки оздоровлення, відсутність прозорості проведення тендерів на державне замовлення з оздоровлення дітей негативно впливає на бажання дитячих здравниць брати в них участь.

Динаміка фінансування дитячого оздоровлення в АР Крим
Рис. 4 Динаміка фінансування дитячого оздоровлення в АР Крим.

У період 1996- 2004 р. відбулися кількісні і якісні зміни в діяльності дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів Криму, що свідчать про структурні зрушення, які відбуваються в цій сфері рекреаційно-туристичного комплексу.

За кількісним зростанням числа дитячих оздоровчих закладів приховані скорочення койко-місць і середнього часу перебування дітей (з 24 до 17 днів), відчутно знизився ліжковий фонд дитячих санаторіїв (на 4000 місць), особливо цілорічного використання (на 2500 ліжок), як наслідок цього високий коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку дітей (75,5%).

Виявлені значний знос основних засобів (55,1-67,6%), систематична збитковість (64% закладів), що свідчать про кризову ситуацію в галузі, яка вимагає реальних дій з боку держави і повинна привести до чіткої політики з дитячого оздоровлення та відпочинку.

Галузевий рівень дослідження якісно доповнює управління розвитком конкретних дитячих оздоровчих закладів. У ході порівняльного аналізу нами були досліджені процеси управління розвитком 4 спеціалізованих дитячих закладів (за 2000-2004 р.): Міжнародний дитячий центр “Артек” (смт. Гурзуф), санаторний оздоровчий центр “Маяк” (смт. Заозерне), санаторний комплекс “Прометей” (м. Евпаторія), санаторій “Чорноморська зоречка” (м. Анапа, Росія).

Усі 4 дитячі здравниці мають відомчу приналежність і успішність функціонування визначена насамперед зацікавленістю вищестоящих організацій у розвитку своїх підрозділів. Аналіз річного завантаження потужностей ліжкового фонду, як основний показник валового обсягу наданих послуг, виявляє невикористані резерви у всіх здравницях (табл. 1).

Таблиця 1

Потужність ліжкового фонду дитячих закладів здоров'я та відпочинку (за 2000-2004 р.)
Дитячі заклади Кількість цілорічно розгорнених ліжок Кількість ліжок максимального розгортання Середня тривалість зміни (дн) Середня кількість відпочилих дітей за 1 рік
МДЦ “Артек” 1 700 4 591 26,4 25 700
ДСОЦ “Маяк” 300 1 550 15,0 9 500
Сан.“Прометей” 450 1 000 18,0 7 250
Сан.“Чорн. зоречка” 86 286 21,0 1 450

Аналіз використання основних засобів дитячих закладів за показниками ефективності свідчить також про великий ступінь зносу. Усі позитивні тенденції в розвитку дитячих здравниць знаходяться в прямій залежності від обсягів фінансування і наявності проектів із реконструкції (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка фінансових результатів діяльності дитячих здравниць (млн. грн.)
Роки Виручка від реалізації путівок Прибуток (збиток) + / -
  Артек Маяк

Прометей

Чорн.зоречка Артек Маяк

Прометей

Чорн.зоречка
2000 30,1 7,9 3,1 2,8 -0,192 -0,480 -0,061 -0,451
2001 37,3 8,4 3,7 3,2 +1,324 -0,756 -0,075 -0,095
2002 37,2 9,1 3,8 2,6 -1,295 -0,537 +0,034 -0,271
2003 32,7 6,7 3,5 2,9 -31,212 -0,676 +0,003 -0,168
2004 38,1 8,9 4,9 3,1 -21,106 -0,508 +0,004 -0,089

Використовуючи запропоновану автором методику в співпраці з Республіканським комітетом у справах сім'ї та молоді АР Крим була проведена оцінка поточного рівня ресурсного забезпечення управління розвитком дитячих санаторно-курортних і оздоровчих закладів Криму (табл. 3). За наслідками аналізу експертних оцінок був визначений рівень значущості кожного чинника з погляду його впливу на ефективність управління.

Алгоритм розрахунку оцінки ефективності ресурсного забезпечення управління системою виробництва і розподілу дитячих санаторно-курортних і оздоровчих послуг (табл. 3) у результаті дає можливість отримати інтегральний показник ступеня ресурсного забезпечення управління:

З = Е / Еmax X 100 % = 28,57 / 38,83 X100 % = 73 %

Таблиця 3

Розрахунок оцінки ефективності ресурсного забезпечення управління системою виробництва і розподілу дитячих санаторно-курортних та оздоровчих послуг


Чинник ресурсного забезпечення управління

 Групова оцінка рівня реалізації чинника

 Максимальна оцінка рівня реалізації чинника

 Коефіцієнт значущості чинника

 

Поточний показник ефективності чинника i у складі загального показника

Максимальний показник ефективності чинника i у складі загального показникаСтупінь реалізації чинника

 

Fi

А’i

А’i max

К’i

А’i X К’i

А’i max X К’i

Yi=(А’i X К’i)/ (А’i maxXК’i)

F1

6,60

8,00

1,28

7,68

10,24

0,75

F2

7,33

10,00

0,89

6,52

8,90

0,73

F3

5,44

8,00

1,10

5,98

8,80

0,68

F4

6,48

8,00

0,63

4,08

5,04

0,81

F5

6,63

9,00

0,65

4,31

5,85

0,74

Проведені розрахунки показали, що інтегральна оцінка даного рівня в даний час не перевищує 73%. Як найбільш значущі чинники ресурсного забезпечення, що наділені найменшими показниками реалізації, виступили:

- рівень підготовки кадрів, відповідальних за здійснення управління системою виробництва і розподілу дитячих оздоровчих послуг;
- відсутність адаптованих методик стратегічного управління і низький рівень застосування в його процесі роботи з програмним забезпеченням;
- якість статистичної інформації, що описує галузеву активність.

Запропоновані довгострокові перспективи розвитку дитячих здравниць АР Крим, пов'язані передусім із розвитком ніші дитячого туризму в туристичній індустрії України і формуванням концепції розвитку дитячого відпочинку та оздоровлення. Можливі стратегії розвитку припускають насамперед чітке розмежування дитячого соціального туризму і дитячого комерційного туризму.

Дитячий соціальний туризм входить у соціальну політику держави і безпосередньо залежить від механізмів реалізації програм із оздоровлення дітей і обсягами їх бюджетного фінансування. Комерційний дитячий туризм підпорядкований ринковим законам розвитку туристичної індустрії, отже, і стратегії розвитку цих напрямів дитячого відпочинку мають кардинальні відмінності.

Стратегія розвитку дитячого соціального туризму лежить в площині політики держави, що проводиться у сфері оздоровлення і відпочинку дітей, реалізується у вигляді щорічної кампанії, що зачіпає соціально незахищені категорії дітей.

Динамічно зростаючий обсяг фінансування, не дає очікуваних результатів виходу з кризи дитячих здравниць, що знаходяться у власності держави, пов'язане насамперед із “розпилюванням” коштів і відсутністю чітких якісних критеріїв, що дозволяють оцінювати рівень відпочинку.

Стратегії управління розвитком дитячими оздоровчими закладами розділені на групи з функціональної точки зору. Таким чином, сукупність різних функціональних стратегій управління розвитком, що реалізуються конкретним елементом суб'єкта в адресу дитячого санаторно-курортного або оздоровчого закладу, може розглядатися як єдина узагальнена стратегія управління даним об'єктом. Сукупність узагальнених стратегій формує, утворюючи ієрархію, стратегію управління об'єктом вищого рівня тощо. Запропонована класифікація дозволяє забезпечити формування трьох основних груп стратегій управління дитячими закладами відпочинку та здоров'я і різними її складовими, до яких належать групи стратегій: взаємопідтримуючі, взаємоослабляючі, взаємонейтральні.

Основною характеристикою сучасного етапу розвитку дитячих санаторно-курортних і оздоровчих закладів України є наявність цілого комплексу організаційних, управлінських, проблем, що стоять перед всією рекреаційно-туристичною сферою економіки. У тому випадку, якщо найближчим часом дані проблеми не будуть вирішені або, принаймні, не будуть створені передумови для їх вирішення, то обгрунтована вірогідність виникнення стійких явищ кризового характеру, здатних в своєму підсумку привести до втрати унікального ресурсного потенціалу задіяного для зміцнення здоров'я дітей.

Упровадження результатів дослідження в діяльність дитячих санаторно-курортних і оздоровчих зкладів сприятиме підвищенню ефективності ресурсного потенціалу рекреаційно-туристичного комплексу АР Крим задіяного для дитячого оздоровлення.

ВИСНОВКИ

Головним результатом проведеного дослідження є розробка узгоджених стратегій управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів регіону в контексті формування загальної концепції розвитку.

У рамках наукових положень отримані наступні результати:

1. Удосконалені концептуальні аспекти ефективного управління розвитком підприємств у сучасних умовах господарювання. Дослідження показали, що єдиного підходу до визначення “розвитку” в економіці немає. Основними критеріями ефективності управління розвитком підприємства необхідно розглядати насамперед продуктивність праці, конкурентоспроможність, враховувати фази життєвого циклу підприємства, його ринковий потенціал. Застосування категорії “управління розвитком” на регіональному і мікрорівні економіки заглиблює теоретичну базу управління і має практичну значущість для об'єкта дослідження.

2. Проаналізовані причини, умови і чинники розвитку дитячих оздоровчих та санаторно-курортних закладів, уточнені основні етапи еволюції дитячого оздоровлення в Україні. Отримані результати свідчать, що не дивлячись на унікальний природно-ресурсний потенціал Криму задіяний для дитячого оздоровлення і декларовані державні пріоритети за збереженням мережі стаціонарних дитячих оздоровчих закладів, їх кількість тільки в Криму за останнє десятиліття скоротилася більш ніж на третину. З виділених 5-ти груп переважаючими є дитячі оздоровчі заклади з денним перебуванням на базі навчальних закладів. На наш погляд, вони не відносяться до оздоровлення, тим більше до санаторно-курортного лікування, і серйозно спотворюють загальну статистику з оздоровлення дітей в регіоні.

3. Отримали подальший розвиток методичне забезпечення поточного рівня, динаміки змін управління розвитком рекреаційно-туристичних підприємств у контексті дитячих закладів відпочинку та здоров'я, виражене 3-ма групами показників: обсягами туристичного потоку, станом і розвитком матеріально-технічної бази і показниками фінансово-економічної діяльності закладів. Оцінка ефективності розвитку закладів рекреаційно-туристичного комплексу регіону припускає використання в аналізі інтервальних динамічних рядів, що характеризують усі види змін, включаючи структурні зміни за формами власності, що активізуються на сучасному етапі розвитку.

4. Вперше запропонована організаційна модель формування механізму стратегічного управління діяльністю виробників дитячих оздоровчих послуг, у рамках якої розглянуті: ресурсна (що забезпечує), керуюча (забезпечувана), процесуальна і керована підсистеми. Охарактеризовані параметри функціонування вказаних підсистем і їх роль у процесі стратегічного управління дитячими санаторно-курортними та оздоровчими закладами.

5. Отримало подальший розвиток використання методу експертних рейтингових оцінок. Застосування методичного підходу до оцінки ефективності ресурсного забезпечення управління системою виробництва і розподілу дитячих санаторно-курортних та оздоровчих послуг дає можливість ранжирування виробників у галузі з погляду реалізації ними соціально-економічних пріоритетів держави у сфері організації відпочинку та оздоровлення дітей. Автором запропоновано 5 групових чинників: функціональна орієнтація діяльності, технологічне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення і забезпечення трудовими ресурсами. Відзначимо, що в даний час відсутня система оцінних критеріїв у цій галузі. Запропонована методика дозволить об'єктивно оцінити відповідність дитячого оздоровлення в конкретних закладах і виявити наявні резерви підвищення ефективності управління розвитком дитячих оздоровчих закладів за рахунок визначення більш значущих чинників ресурсного забезпечення тих, що мають меншу реалізацію.

У рамках прикладних положень отримані результати досліджень:

6. Удосконалена організація управління дитячими санаторно-курортними та оздоровчими закладами АР Крим. Проведений аналіз показує, що визначальною складовою є динаміка змін форм власності регіональних дитячих закладів, ефективність їх функціонування знаходиться в прямій залежності від форм власності. Другий елемент організації управління дитячими здравницями включає міру державної участі в процесі управління дитячим оздоровленням, як реалізацію соціальної державної політики, на практиці, здійснювану у вигляді фінансей. Автором запропоновано створення об'єднання виробників дитячих оздоровчих послуг для якісного управління попитом на цей вид послуг.

7. Визначені тенденції розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів Криму за 1996-2004 р. За кількісним зростанням числа дитячих оздоровчих закладів приховані скорочення ліжко-місць і середнього часу перебування дітей, відчутно знизився ліжковий фонд дитячих санаторіїв. Значний знос основних засобів, систематична збитковість свідчать про кризову ситуацію. Проведений кореляційно-регресійний аналіз у вигляді лінійної багаточинної аддитивної моделі виявив значну залежність виручки від реалізації дитячих путівок від обсягів державного фінансування дитячого оздоровлення, фінансових підсумків діяльності фактичних витрат на 1 ліжко-день. Практично реалізована методика за оцінкою ресурсного забезпечення управління виробництвом і розподілом дитячих оздоровчих послуг дозволила визначити на основі рейтингових експертних оцінок найбільш значущі чинники в ефективності управління, що мають менший ступінь реалізації.

8. Вперше запропоновані довгострокові перспективи розвитку дитячих здравниць АР Крим у вигляді стратегій розвитку дитячого соціального і комерційного туризму в рамках формування загальної концепції розвитку дитячого відпочинку. Спостерігається непослідовність, невизначеність орієнтації що реалізуються на різних рівнях державної влади стосовно дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів заходів управлінського характеру. І, як наслідок, відсутність сформульованої державної політики у сфері дитячої санаторно-курортної справи, відбувається реалізація поточних конфліктуючих один із одним внутрішньосистемних інтересів, що вимагає окремого аналізу проблеми забезпечення перерахованих вище умов забезпечення ефективності управління галуззю. Автором запропонована класифікація можливих суперечностей у стратегіях управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів по рівнях управління і методи їх ліквідації, реалізація яких дозволить підвищити ефективність управління дитячими здравницями.

Подальший розвиток дитячих санаторно-курортних і оздоровчих закладів з урахуванням розроблених пропозицій і рекомендацій дозволить підвищити ефективність управління закладів і сприятиме у цілому ефективному використанню ресурсного потенціалу рекреації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації в спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України:

1. Ганиева А.К. Состояние и перспективы развития детского туризма в Крыму // Экономика Крыма. - 2003. - №7. - С.71-74.
2. Ганиева А.К. Современные концепции управления развитием предприятий // Экономика и управление. - 2003. - №5-6. - С.92-95.
3. Ганиева А.К. Основные этапы развития детских здравниц Украины // Культура народов Причерноморья. - 2003. - №45. - С.22-24.
4. Ганиева А.К. Реформирование организации управления детскими санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями Крыма // Экономика Крыма. - 2004. - №11. - С.62-64.
5. Ганиева А.К. Экономические аспекты формирования концепции развития детского отдыха и оздоровления в Крыму // Культура народов Причерноморья. - 2005. - №68. - С.93-95.
6. Ганиева А.К. Обоснование целевого использования природного потенциала Крыма для специализации детского курорта // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.пр. Випуск 191: В 4 т.Том II. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - С.524-528.

Публикацції у матеріалах і тезах конференцій:

7. Ганиева А.К. Методика оценки эффективности управления развитием учреждений рекреационно-туристического комплекса // Современные инновационные технологии в высшем образовании: Материалы Межвузовск. региональной научно-методической конференции. - К.: Изд- во Европ. Ун-та, 2004. - С.144-153.
8. Ганиева А.К. Детские здравницы Украины: этапы развития и состояние сегодня // Тр.респ.научн.-практ.конф. “Туризм, курорты и наука”. - Симферополь: изд-во ТНУ, 2003. - С.84-86.
9. Ганиева А.К. К вопросу о государственном финансировании детского оздоровления в Крыму // Тр. межвузовск. научн.-практ.конф. “Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма”. - Симферополь: изд-во МОО “Центр Стабилизации”, 2004. - С.67-68.
10. Ганиева А.К. Природные факторы развития рекреационно-туристического комплекса Крыма и их особенности для детского туризма // Матеріали II Всеукр. наук.-практ.конф “Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі”. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.9-10.
11. Ганиева А.К. Теоретические подходы к выбору критериев развития предприятий // Матеріали VII Міжн.наук.-практ.конф. “Наука і освіта 2004”. Том65. Економіка підприємства. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.48-50.
12. Ганиева А.К. Роль планирования в управлении развитием предприятий // Матеріали I Міжн.наук.-практ.конф.“Науковий потенціал світу 2004”. Том14. Маркетинг та менеджмент. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.24-26.
13. Ганиева А.К. Эффективность труда в детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях Крыма // Материалы II респ.научн.-практ.конф. “Туризм, курорты и наука ”. - Симферополь: изд-во ТНУ, 2004. - С.55-58.
14. Ганиева А.К. Реструктуризация управления детскими санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями Крыма // Матеріали III Міжн.наук.-практ.конф. “Динаміка наукових дослиджень 2004”. Том51. Регіональна економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.9-11.
15. Ганиева А.К. Стратегия развития детских здравниц Крыма // Материалы Всеукр.научн.-практ.конф. “Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов”. - Симферополь: КГИПУ, 2005. - С.32-34.

АНОТАЦІЯ

Ганієва А.К. Управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів АР Крим. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами. - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2006.

Дисертація присвячена обгрунтуванню і поглибленню теоретичних та методичних підходів до управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів.

Аналіз стану і динаміки розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України і АР Крим виявив наявність негативних тенденцій, здатних зруйнувати унікальний природно-ресурсний потенціал, задіяний для дитячого оздоровлення. Автором формалізовано методичне забезпечення управління розвитком підприємств рекреаційно-туристичного комплексу. Запропонована модель стратегічного управління системою виробництва і розподілу санаторно-курортного продукту для дітей і методика оцінки ефективності її ресурсного забезпечення. Методика дає можливість ранжирування виробників у галузі з погляду реалізації ними соціально-економічних пріоритетів держави. Вперше запропоновані в рамках державної концепції розвитку дитячого оздоровлення стратегії розвитку дитячого туризму.

Ключові слова: управління розвитком підприємств, стратегія управління, рекреаційно-туристичний комплекс, дитячий оздоровчий заклад, дитячий туризм, соціальна політика держави.

АННОТАЦИЯ

Ганиева А.К. Управление развитием детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений АР Крым. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 – экономика, организация и управление предприятиями. – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 2006.

Диссертация посвящена обоснованию и углублению теоретических и методических подходов по управлению развитием детскими санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями.

В работе уточнены концептуальные положения по управлению региональными учреждениями детского отдыха и оздоровления. Применение категории “управления развитием” на уровне предприятия позволяет расширить теоретико-методическую базу управления рекреационно-туристическим комплексом. Исследования показали, что единого подхода к определению “развития” в экономике нет, автором предложены в качестве основных критериев эффективности управления развитием предприятий конкурентоспособность и производительность.

Анализ состояния и динамики развития детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Украины и АР Крым показал наличие ряда структурных негативных изменений (сокращение койко-мест, среднего времени пребывания детей, износ основных средств, систематическая убыточность) способных повлечь разрушение уникального природно-ресурсного потенциала, задействованного для детского оздоровления. Отсутствие последовательной государственной политики в этой сфере усугубляет процесс.

Впервые предложена организационная модель формирования механизма стратегического управления деятельностью производителей детских оздоровительных услуг, в рамках которой рассмотрены: ресурсная (обеспечивающая), управляющая (обеспечиваемая), процессуальная и управляемая подсистемы. Охарактеризованы параметры функционирования указанных подсистем и их роль в процессе стратегического управления детскими санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями региона.

Автором предложена методика оценки эффективности ресурсного обеспечения управления системой производства и распределения детских оздоровительных услуг, дающая возможность ранжирования производителей в отрасли с точки зрения реализации ими социально-экономических приоритетов государства и поддержки социально полезной их деятельности.

Получила дальнейшее развитие организация управления детскими санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями Крыма, с определяющими ее составляющими: динамикой изменений собственности учреждений и мерой государственного участия (объем финансирования оздоровления детей). Предложено создание объединения производителей детских оздоровительных услуг для качественного управления спросом на этот вид услуг.

Впервые предложены долгосрочные перспективы развития детских здравниц Крыма в виде стратегий развития детского социального и коммерческого туризма в рамках формирования общей концепции развития детского отдыха. Исследование показало, что в настоящее время происходит реализация текущих конфликтующих друг с другом внутрисистемных интересов. Автором предложена классификация противоречий в стратегиях управления развитием детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений по уровням управления и методы их ликвидации, реализация которых позволит повысить эффективность управления детскими здравницами.

Ключевые слова: управление развитием предприятий, стратегия управления, рекреационно-туристический комплекс, детское оздоровительное учреждение, детский туризм, социальная политика государства.

SUMMARY

Ganieva.A.K Management of development of children's sanatoria and health resort health –improving institutions of the Autonomous Republic of Crimea. - Manuscript.

The dissertation submitted for a scientific degree of Candidate of Economic Sciences on a speciality 08.06.01 -economy, organization and management enterprises. - Tavrida National University, Simferopol, 2006.

The thesis deals with substantiation and intensification of theoretical and methodic approach to management of development of children's sanatoria-health resort and health-improving institutions.

The analysis of the state and dynamics of the development of children's sanatoria-health resort and health-improving institutions of Ukraine and the Crimea has revealed a number of negative tendencies, which can destroy unique natural resource potential, involved for improving children's health.

The author has formalized methodical provision of management of development of enterprises of recreation tourist complex. A model of strategic management of system of production and distribution of sanatoria-health resort product among children and methods of estimation of effectiveness of its resource maintenance, which gives the opportunity of ranging producers in this branch from the view point of realization by them social-economic priorities of the state have been proposed.

The strategy of development of children's tourism in the bounds of state concept of development of children's health improvement in the region has been proposed.

Keywords: management of development of enterprises, management strategy, recreation and tourist’s complex, children's tourism, social policy of the state.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.