Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

 

РОБОЧА ПРОГРАМА


 
з дисципліни
 

"ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОЇ ФІРМИ"


 
для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"

 

 

 
Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 

Дисципліна "Фінансово-економічний аналіз діяльності туристської фірми" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальності 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з основними поняттями фінансово-економічного аналізу фірми.

Завдання дисципліни - вивчення показників економічного аналізу, характеризують стан туристської фірми в процесі її роботи.

Фінансово-економічний аналіз підприємства розкриває не тільки різні аспекти його виробничої і фінансової діяльності, але і є основою для прийняття рішень з питань кредитної та інвестиційної політики.

Увагу студентів у процесі вивчення дисципліни "Фінансово-економічний аналіз діяльності туристської фірми" буде сконцентрована на таких напрямках аналіз платоспроможності та фінансової стійкості турфірми, управління оборотними коштами та аналіз результатів діяльності.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних робіт з подальшою оцінкою;

- рубіжний контроль, що складається з здачі іспиту.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться один раз в семестр на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольної роботи.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Значення економічного аналізу діяльності фірми в умовах ринкової економіки. Фінансова звітність підприємства 2 -
2 Облікова політика фірми, її вплив на величину економічних показників 2 1
3 Економічний аналіз прибутку, витрат та обсягу продукції 2 1
4 Аналіз структури і динаміки змін оборотних коштів фірми 2 2
5 Аналіз ліквідності поточних активів фірми 2 2
6 Аналіз фінансової стійкості фірми 2 2
7 Аналіз ділової активності та прибутковості підприємства 2 8
8 Аналіз необоротних активів 2 6
9 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей 4 4
10 Аналіз структури капіталу і довгострокової платоспроможності 4 2
11 Аналіз прибутку на інвестиції. Аналіз використання активів 2 2
12 Аналіз результатів діяльності. Оцінка і прогноз прибутку 4 6
13 Комплексний аналіз економічного і фінансового стану туристської організації 4 6
Разом Всього 34 34
68ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Значення економічного аналізу діяльності фірми в умовах ринкової економіки

Значення економічного аналізу діяльності туристичного підприємства. Економічний аналіз для внутрішнього використання (оцінка стану і планування діяльності). Економічний аналіз для зовнішнього використання. Організаційно-правової статус підприємства і аналіз господарсько-фінансової діяльності. Організаційно-управлінська і виробнича структура підприємства та проблеми економічного аналізу. Логіка проведення економічного аналізу туристської фірми. Фактори, що визначають рівень значень економічних показників: облікова політика, податкове середовище і правова база. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності туристської фірми. Основні форми фінансової звітності: баланс підприємства, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, форма № 5. Фінансова звітність з міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО). Порівняння російської системи фінансової звітності та звітності за МСБО: баланс бухгалтерської звітності, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів. Варіанти подання балансу підприємства в російській і зарубіжній практиці бухгалтерського обліку. Методика перекладу російського формату балансу західний.

Тема 2. Облікова політика фірми, її вплив на величину економічних показників

Сутність облікової політики. Облікова політика та активи фірми: розмежування основних та оборотних засобів; амортизація основних засобів; облік та погашення вартості МШП. Методи фактичної оцінки вартості матеріальних ресурсів, що списуються у виробництво. Порядок створення виробничих резервів. Методи списання загальновиробничих витрат. Варіанти обліку випуску готової продукції. Методи визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Варіанти створення резервів по сумнівних боргах. Створення резервного фонду. Практичне використання елементів облікової політики при оцінці діяльності туристської фірми. Аналіз впливу на прибуток методу обліку витрат на виробництво.

Тема 3. Економічний аналіз витрат і результатів та обсягу продукції

Важливість співставлення витрат і результатів при економічному аналіз діяльності фірми. Поняття витрат. Види та класифікація витрат: періодами, по відношенню до обсягів виробництва, ступеня усереднення, функції управління, способом віднесення на собівартість. Законодавче регулювання складу, структури та рівня витрат. Поняття регульованих витрат. Об'єкти обліку витрат на виробництво. Аналіз коливань витрат. Контроль регульованих витрат. Бюджетування витрат. Калькулювання затрат: розподіл непрямих витрат, перерозподіл витрат, розподіл витрат обслуговуючих підрозділів туристської фірми. Ціноутворення і дані про витрати. Альтернативні витрати та витрати минулих періодів. Розрахунок собівартості з повним розподілом і розрахунок собівартості за граничним витратам. Порівняння двох типів розрахунків. Практичне використання їх в туризмі. Вибір бази розподілу. Відхилення від стандартів і звіт про прибутки і збитки. Аналіз беззбитковості стосовно до діяльності туристської фірми. Взаємовідношення витрат, прибутку і обсягів продажів. Метод обліку витрат "директ-кост". Графік залежності прибутку від обсягу продажів. Використання результатів аналізу рівня беззбитковості при обґрунтуванні перспективної стратегії діяльності туристської фірми.

Тема 4. Аналіз структури і динаміки змін оборотних коштів фірми

Роль економічного аналізу стану та динаміки зміни величини і структури поточних активів туристичної фірми. Аналіз грошових коштів та ринкових цінних паперів. Аналіз поточної вартості фінансових інструментів. Аналіз запасів. Вплив методів обліку запасів на величину економічних показників.

Тема 5. Аналіз ліквідності поточних активів фірми

Значення аналізу ліквідності активів при проведенні економічного аналізу. Поняття власних оборотних коштів. Коефіцієнт покриття (ліквідності): його інтерпретація, межі допустимих змін. Коефіцієнт термінової ліквідності. Аналіз швидкості оборотності поточних активів: дебіторської заборгованості, запасів, готової продукції, незавершеного виробництва. Інші показники ліквідності. Поняття фінансової гнучкості.

Тема 6. Аналіз фінансової стійкості фірми

Значення аналізу фінансової стійкості розвитку туристської фірми. Найважливіші економічні показники, що характеризують фінансовий стан фірми: коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт структури довгострокових вкладень, коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. Інші коефіцієнти фінансової стійкості. Інтерпретація коефіцієнтів фінансової стійкості. Використання показників фінансової стійкості в практичній діяльності туристської організації.

Тема 7. Оцінка ділової активності і прибутковості підприємства

Значення аналізу ділової активності і рентабельності підприємства. Показники ділової активності та рентабельності організації. Співвідношення різних показників рентабельності. Оборотність власного та основного капіталу, виробничих запасів. Поняття операційного та фінансового циклів. Показники рентабельності. Інтерпретація показників ділової активності та рентабельності.

Тема 8. Аналіз необоротних активів

Місце і роль аналізу позаоборотних активів фірми в економічному аналізі. Аналіз довгострокових інвестицій. Аналіз оцінки боргових цінних паперів. Аналіз основних засобів і нематеріальних активів. Облік витрат майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат. Незафіксовані нематеріальні або умовні активи.

Тема 9. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей

Економічний аналіз дебіторської заборгованості. Практичне значення аналізу кредиторської заборгованості фірми. Аналіз кредиторської заборгованості в часовому розрізі (короткострокова і довгострокова). Аналіз кредиторської заборгованості за основними напрямами платежів. Облік при аналізі доходів майбутніх періодів. Облік непередбачених зобов'язань. Зобов'язання за контрактами. Позабалансове фінансування. Позабалансові зобов'язання. Фінансові інструменти із позабалансовими ризиками. Умовна кредиторська заборгованість. Використання результатів економічного аналізу при розробці прогнозу руху грошових коштів. Прогноз фінансових результатів діяльності фірми. Аналіз динаміки амортизаційних відрахувань. Аналіз ретроспективних значень динаміки елементів оборотних коштів для цілей прогнозу руху грошових коштів. Побудова зведеної таблиці руху потоків грошових коштів. Зв'язок таблиці руху коштів і прогнозного балансу.

Тема 10. Аналіз структури капіталу і довгострокової платоспроможності

Оцінка довгострокової платоспроможності. Значення аналізу структури капіталу. Принципи обліку. Коригування балансової вартості активів. Причини використання позикових коштів. Коефіцієнт фінансового левереджу. Вимірювання впливу структури капіталу на довгострокову платоспроможність. Довгостроковий прогноз - цінність і обмеження. Аналіз структури капіталу. Співвідношення позикових коштів і всього капіталу. Привілейовані акції в структурі капіталу. Коефіцієнт довгострокової кредиторської заборгованості. Інтерпретація показників структури капіталу. Показники розподілу активів. Значення показників прибутковості. Показники покриття за рахунок прибутку. Відношення прибутку до постійних витрат. Покриття постійних витрат за рахунок грошових потоків. Стабільність грошових потоків коштів в результаті господарської діяльності. Покриття дивідендів за привілейованими акцій за рахунок прибутку.

Тема 11. Аналіз прибутку на інвестиції. Аналіз використання активів

Різні точки зору на результати діяльності фірми. Критерії оцінки результатів діяльності. Значення показника прибутку на інвестиції. Головні цілі використання показника ROI. Основні елементи ROL. Аналіз використання активів. Аналіз прибутку на звичайні акції (ROCSE). Приклад аналізу прибутку на загальну суму активів і власний капітал. Порівняння показників прибутку на власний капітал і прибуток на інвестиції акціонерів.

Тема 12. Аналіз результатів діяльності. Оцінка та прогноз прибутку

Аналіз звіту про прибутки та збитки. Аналіз собівартості реалізованої продукції. Аналіз зв'язків між об'ємом продажів, дебіторською заборгованістю і запасами. Податок на прибуток. Аналіз фінансових результатів. Оцінка якості прибутку. Оцінка рівня прибутку і тренда. Поняття прибутковості. Прогнозування прибутку. Контроль за діяльністю підприємства та результатами.

Тема 13. Комплексний аналіз економічного і фінансового стану туристської організації

Економічний аналіз діяльності як етап розробки системи прогнозів розвитку туристської фірми. Використання результатів аналізу при розробці прогнозів. Характеристика і типи бюджетів. Гнучкі і статичні бюджети. Методологія комплексного економічного і фінансового аналізу. Значення "блочного" підходу до фінансового аналізу. Вертикальний і горизонтальний аналізи фінансових показників. Відмінні ознаки правильно проведеного аналізу. Приклад комплексного економічного і фінансового аналізу туристської фірми.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 
1. Розрахунок прибутку туристської організації в залежності від вибору бази обліку.
2. Класифікація витрат на змінні та постійні, середні загальні витрати на продукт і витрати на період та ін.
3. Калькулювання витрат на базі російської фінансової звітності.
4. Аналіз оборотних коштів туристської організації по балансу.

5. Розрахунок показників ліквідності.

6. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості на базі російської фінансової звітності.

7. Аналіз необоротних активів.

8. Розгляд кредиторської та дебіторської заборгованості.

9. Принципи побудови таблиць прибутків і збитків, руху грошових коштів.

10. Розробка прогнозу потоків руху грошових коштів в туристській організації.

11. Оцінка довгострокової платоспроможності.

12. Розрахунок показника прибутку на інвестиції і прибуток на власний капітал.

13. Аналіз рівня беззбитковості фірми.

14. Проведення комплексного аналізу економічного і фінансового стану туристської організації.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 
1. Значення економічного аналізу діяльності фірми.
2. Основні форми фінансової звітності.
3. Вплив облікової політики на діяльність фірми.
4. Класифікація витрат.
5. Різні види розрахунку собівартості і їх порівняння.
6. Калькулювання витрат.
7. Аналіз беззбитковості діяльності фірми.
8. Метод обліку витрат "директ-костинг".
9. Аналіз оборотних коштів підприємства.
10. Показники ліквідності.
11. Показники фінансової стійкості.
12. Аналіз ділової активності та рентабельності фірми.
13. Розрахунок оборотності капіталів.
14. Необоротні активи.
15. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.
16. Оцінка довгострокової платоспроможності.
17. Аналіз структури капіталу.
18. Критерії оцінки результатів діяльності підприємства.
19. Показник прибутку на інвестиції.
20. Вертикальний і горизонтальний аналіз формування фінансових результатів.
21. Прогнозування прибутку.

ЛІТЕРАТУРА

 
1. Агеєва О. А. Туристичні фірми та готелі: бухгалтерський облік та оподаткування. М. 2000.
2. Бородіна Ст. Ст. Ресторанно-готельний бізнес. М. 2001.
3. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Готельний і туристський бізнес. М. 1999.
4. Керімов В.Э., Сухов Р.А. Виробничий облік в туристських організаціях М. 2000.
5. Луговий В.А. Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). М. 1995.
6. Луговий В.А. Облік капіталу, позик і фінансових результатів. М. 1995.
7. Соболєва Е.А., Соболєв І.І. Фінансово - економічний аналіз діяльності турфірми. М. 1999.
8. Склад і облік витрат у туризмі. - Збірник рекомендацій. М. 2000.
9. Економіка сучасного туризму. Під ред. Карпова. М. 1998.

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

 

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.