Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 
з дисципліни
 

ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРВІСІ І ТУРИЗМІ


 
для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"

 

 
Таганрог
 

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Економіка і підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фахом 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до федеральному компоненту загально-професійних дисциплін спеціальності.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з економікою фірм, працюють у сфері послуг та туризму, з основами організації таких підприємств і їх державно-правовими нормами. А так само розгляд впливу ринку послуг на економіку країни.

Завдання дисципліни - детальний фінансово-економічний аналіз підприємств ринку послуг з урахуванням державного регулювання.

В економіці будь-якої країни сфера сервісу і туризму відіграє одну з ключових ролей, в основному завдяки своєї специфіки. У Росії ця сфера знаходиться на стадії розвитку, в силу сформованих на сьогоднішній день ринкових умов, законодавчої та податкової бази.

Тому фахівці в сфері економіки ринку послуг є гостро затребуваними.

Увагу студентів у процесі вивчення дисципліни "Економіка і підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі" буде сконцентровано на таких напрямках як аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємств сфери послуг і туризму, з урахуванням інвестування та державного регулювання.

У дисципліну "Економіка і підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі" включена характеристика різних підприємства, що працюють на ринку послуг, їх економічні особливості залучення та управління фінансовими ресурсами, і досягнення рентабельності.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студента контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;
- рубіжний контроль, що складається з виконання і захисту курсової роботи з дисципліни і здачі іспиту.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться один раз в семестр на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Предмет і завдання курсу 2 2
2 Сутність та економічний зміст підприємств туризму і сфери послуг 4 4
3 Оподаткування та соціальні пільги на ринку послуг 2 2
4 Розрахункова діяльність та фінансування сфери сервісу і туризму 2 2
5 Платоспроможність та конкурентоспроможність підприємств сфери обслуговування на ринку послуг 2 2
6 Визначення і структура підприємництва в сервісі і туризмі 4 4
7 Організаційні і державно-правові форми в туризмі та сфері сервісу 2 2
8 Особливості розвитку малих підприємств на ринку послуг 4 4
9 Взаємодія економіки країни та ринку послуг 12 12
10 Економічні особливості зарубіжних ринків послуг 2 2
Разом Всього 36 36
72ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Предмет і завдання курсу

Предмет, зміст дисципліни "Економіка та підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі". Економічний простір соціально-культурної сфери і туризму. Основні терміни і поняття з дисципліни.

Тема 2. Сутність та економічний зміст підприємств туризму та сфери послуг

Механізм функціонування ринку послуг. Цілі та завдання фінансово-економічного аналізу підприємств ринку послуг. Управління оборотними коштами та аналіз, дебіторською заборгованістю, запасами. Рух грошових коштів. Матеріальне стан населення, його структура, диференціація і динаміка.

Тема 3. Оподаткування та соціальні пільги на ринку послуг

Оподаткування та бухгалтерський облік в сервісі і туризмі. Баланс підприємств сфери послуг. Особливості оподаткування з урахуванням пільг. Особливості страхування в туризмі. Організаційно-економічні основи соціального забезпечення і страхування; джерела, принципи та порядок фінансування соціально-культурної сфери; соціальні пільги; оподаткування; благодійне фінансування соціально-культурної сфери; розрахункова діяльність в соціально-культурному сервісі і туризмі; оплата праці фахівців соціально-культурного сервісу і туризму.

Тема 4. Розрахункова діяльність та фінансування сфери сервісу і туризму

Принципи і стратегії ціноутворення. Класифікація та облік витрат туристичної фірми. Організація фінансових відносин. Аналіз рівня беззбитковості турфірми. Результативність використання ресурсів і поточної діяльності підприємства.

Тема 5. Платоспроможність та конкурентоспроможність підприємств сфери обслуговування на ринках послуг

Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань, платоспроможність фірми. Показники платоспроможності. Платоспроможність і оцінка фінансової стійкості. Аналіз конкуренції. Конкурентоспроможність фірми і ключові фактори успіху в галузі. Види стратегій фірми в умовах конкуренції. Базові стратегії конкуренції.

Тема 6.Определение і структура підприємництва в сервісі і туризмі

Підприємництво як особливий вид професійної діяльності. Ідеологія та історія розвитку підприємницької діяльності. Типологія і структура підприємницької діяльності у сфері сервісу і туризму. Основи управління бізнесом у сфері туризму і сфері сервісу. Менеджмент туристської фірми. Концепція маркетингу етапи розвитку та особливості застосування в сфері сервісу. Види стратегій фірми. Графічні інструменти стратегічного управління.

Тема 7. Організаційні і державно-правові форми туризм і сфері сервісу

Організаційні і державно-правові основи та форми підприємницької діяльності у сфері сервісу і туризму. Умови здійснення підприємницької діяльності у сфері сервісу і туризму. Суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності у сфері сервісу і туризму. Регламентація діяльності на ринку послуг. Ліцензування та сертифікація. Вплив організаційної структури фірми на реалізацію стратегії.

Тема 8. Особливості розвитку малих підприємств на ринку послуг

Особливості розвитку і вдосконалення малих підприємств у сфері сервісу і туризму Форми державної підтримки розвитку малого підприємництва і їх вдосконалення. Соціальний захист підприємців та охорона прав споживачів. Основні види підприємств на ринку послуг та їх характеристика. Готельне господарство. Ресторанний бізнес. Турфірма. Повітряний транспорт. Посередники. Сезонність в сфері послуг. Робоча сила в туризмі та ефективність її застосування.

Тема 9. Взаємодія економіки країни та ринку послуг

Природа та характер економічних відносин у сфері соціальних послуг. Співвідношення ролі держави та ринку у формуванні господарського механізму соціальної сфери. Реформи соціальної сфери. Регіональна соціальна політика. Роздержавлення у сфері соціальних послуг.

Тема 10. Економічні особливості зарубіжних ринків послуг

Світовий ринок сервісу і туризму, загальні напрямки розвитку. Теорія подібності країн. Теорія порівняльної переваги. Теорія співвідношення факторів.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

1. Основні терміни і поняття з дисципліни.
2. Механізм функціонування ринку послуг.
3. Баланс підприємств сфери послуг.
4. Класифікація та облік витрат туристичної фірми.
5. Аналіз рівня беззбитковості фірми.
6. Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань, платоспроможність фірми.
7. Показники платоспроможності.
8. Базові стратегії конкуренції.
9. Графічні інструменти стратегічного управління.
10. Основні види підприємства на ринку послуг та їх характеристика.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Основні визначення і терміни курсу.
2. Механізм функціонування ринку послуг.
3. Цілі та завдання економічного аналізу фірм сервісу.
4. Аналіз оборотних коштів.
5. Рух грошових коштів.
6. Оподаткування в сервісі і туризмі.
7. Бухгалтерський облік в сервісі і туризмі.
8. Особливості страхування в туризмі.
9. Принципи і стратегії ціноутворення.
10. Класифікація та облік витрат туристичної фірми.
11. Аналіз рівня беззбитковості фірми.
12. Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань.
13. Показники платоспроможності.
14. Платоспроможність та оцінка фінансової стійкості.
15. Аналіз конкуренції.
16. Базові стратегії конкуренції.
17. Види стратегій фірми.
18. Ліцензування та сертифікація.
19. Основні види підприємства на ринку послуг та їх характеристика.
20. Співвідношення ролі держави та ринку у формуванні господарського механізму.
21. Реформи соціальної сфери.
22. Світовий ринок сервісу і туризму, загальні напрямки розвитку.
23. Теорія подібності країн. Теорія порівняльної переваги. Теорія співвідношення.

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 50681-94 "Проектування туристських послуг" - М, 1994.
2. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 506990-94 "Туристські послуги. Загальні вимоги" - М., 1994.
3. Закон РФ "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації"
4. Закон РФ "ПРО захист прав споживачів" від 07.02.1992 № 2300-1.
5. Бабич А. М., Єгоров Е. В. Економіка та фінансування соціально-культурної сфери. Казань. 1996.
6. Балабанов І.Т. Економіка туризму. М. 1999.
7. Карпова Р. А. Економіка сучасного туризму. М. 1998.
8. Моісеєва Н. К. Стратегічне управління туристської фірмою. М. 2000.
9. Папирян Г.А. Економіка туризму. М. 2000.
10. Соболєва Е.А., Соболєв І.І. Фінансово - економічний аналіз діяльності турфірми. М. 1999
11. Квартальнов В.А Туристський бізнес і система навчання кадрів підприємств обслуговування. - М.
12. Пузакова О.П., Честникова В.А. Міжнародний туристичний бізнес. - М.: "Експертне бюро", - 1997. - 176 с.
13. Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: "Вісь-89", - 1997. - 160 с.
14. Сенін В.С, Баженова Т.А., Хорошилов О.В. Деякі аспекти сертифікації туристських послуг і послуг готелів. Системи сертифікації ГОСТ Р / Методичне посібник. Випуск 2. - М.: МЕСІ, - 1997. - 109 с.
15. Країни світу. Короткий політико-економічний довідник. - 1996. - 566 с.

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

 

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.