Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економіки


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання та захисту
дипломних робіт

студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст”
напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво”
спеціальності 7.050108 "Маркетинг”

Дрогобич – 2004

Затверджено
на засіданні кафедри економіки
протокол №___від_____2004 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання та захисту
дипломних робіт

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог стандарту вищої освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст” напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво” спеціальності 7.050108 "Маркетинг”.

Методичні рекомендації допоможуть студентам у виконанні дипломної роботи згідно до чинних стандартів, нададуть поради з питань організації власних досліджень та оформлення дипломної роботи, підготовки до захисту перед ДЕК.

Укладачі:

Рибчук А.В., к.е.н., доцент
Процишин О.Р., к.е.н., доцент
Миронов Ю.Б., викладач

Рецензент: Вачевський М.В., к.е.н., професор

ЗМІСТ


Мета і завдання виконання дипломної роботи
Характеристика етапів виконання, апробації та захисту дипломної роботи
Організація виконання дипломної роботи
Загальні рекомендації щодо змісту основних розділів дипломної роботи
Вимоги до оформлення дипломних робіт
Рецензування і захист дипломної роботи
Рекомендована література
Додатки

1. Мета і завдання виконання дипломної роботи

Виконання і захист дипломної роботи поряд із складанням державного іспиту є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної інди­відуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки за певною спеціалізацією однієї зі спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво", та проходження всіх нав­чальних та виробничих практик, а також проходження перед­дипломної практики.

Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачі диплома спеціаліста.

Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.

У процесі виконання дипломної роботи студент у відповід­ності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоре­тичні основи та практичні питання маркетингу;
- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;
- вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом;
- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;
- містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на комп’ютері;
- містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;
- мати належне оформлення;
- мати всі необхідні супровідні документи;
- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми у реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об'єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.
 

2. Характеристика етапів виконання, апробації та захисту дипломної роботи

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств, організацій та установ, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

Основні етапи виконання дипломної роботи:

1. Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми.
2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об’єкті дослідження.
5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням комп’ютера.
6. Написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.
8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об'єкта дослідження, отримання відзиву.
9. Подання роботи на кафедру.
10. Зовнішнє рецензування роботи.
11. Захист дипломної роботи у ДЕК.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу і переддипломну практику та захистили звіти з них.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі і науковці кафедри, а також спеціалісти установ і підприємств, що працюють за профілем дипломної роботи і мають відповідний науковий ступінь.

Розподіл дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.

Темою дипломної роботи (предметом дослідження) є одна з  актуальних проблем сучасного маркетингу, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за відповідною спеціалізацією.

Тематика дипломних робіт розробляється випускаючою кафедрою згідно з вимогами варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характе­ристики фахівців із конкретної спеціалізації, у відповідності до затверджених програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін, відбиває актуальну проблематику сучасного маркетингу. Тематика щорічно переглядається та поновлюється. Орієнтовна тематика дипломних робіт наводиться у додатку А.

Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломні роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовляють державні установи, підприємства та підприємницькі структури. що уклали із вищим навчальним закладом освіти контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та спів­дружності. Студент за погодженням із керівником може запропо­нувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об'єкті дослідження).

Разом із вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об'єкта, то кафедра призначає підприємство або установу, з якими ДДПУ має відповідну угоду.

Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об'єкта дослідження. Це замовлення оформлюється листом.

Кожен студент випускного курсу у заяві на ім'я завідувача кафедри економіки, яка є підставою для призначення наукового керівника, зазначає формулювання теми і повну юридичну назву об'єкта дослідження.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об'єктів, на яких вони виконуватимуться, розглядаються і обговорюються на засіданні кафедри економіки. Завідувач кафедри готує проект наказу і подає його ректору.

Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників кожного фіксуються наказом по ДДПУ. Усі подальші зміни (формулювання назви, об'єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання).

Об'єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики. Перед початком практики оформлюється спеціальний бланк-завдання, в якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру.

Завдання (додаток Б), підписане науковим керівником і студентом, затверджене завідувачем кафедри, при оформленні дипломної роботи слід розмістити після титульної сторінки.

Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри.

3. Організація виконання дипломної роботи

Мінімальний термін написання дипломної роботи - 4 тижні.

Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов'язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.

На період виконання дипломних робіт на кафедрі склада­ється графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломною роботою. Систематичні консультації допомагають дип­ломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.

У разі позитивної рецензії наукового керівника і за наяв­ності відзиву від підприємства - об'єкта дослідження про досто­вірність використаних в аналітичних розрахунках даних дипломну роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачу кафедри, який мас прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК.

Після завершення всіх допускових процедур по кафедрі дипломна робота передається декану факультету для оформлення допуску па зовнішню рецензію.

Список зовнішніх рецензентів складається на кафедрі не пізніше ніж за 4 тижні до початку виконання дипломних робіт і затверджується деканом факультету.

4. Загальні рекомендації щодо змісту основних розділів дипломної роботи

Дипломна робота спеціаліста повинна мати обсяг 5,5-6,5 умовних друкованих аркушів, або 100-110 сторінок тексту.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відби­вається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті, Інтернет-ресурси та інші) і відповідні нормативні документи,  складає проект плану, який обговорює з керівником.

План дипломної роботи має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, кожен з яких мас містити не менш як два параграфи, висновки та пропозиції, список використаних джерел та додатки.

Зразок оформлення плану дипломної роботи наведено у додатку Г.

Головним завданням вступної частини (вступу) е обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. В цій частині роботи слід чітко визначити: мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об'єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього, зазначити використовувані методи та інформаційні джерела дослідження, практичне значення розроблених рекомендацій та пропозицій. Обсяг вступу має становити 4-5 сторінок.

Перший розділ, теоретичний, має містити теоретичне обґрунтування досліджуваних явиш та процесів. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри­ваються підходи різких авторів до розв'язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому - відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загаль­ного обсягу дипломної роботи.

Другий, аналітичний розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій на прикладі конкретного підприємства.

У другому розділі подається опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об'єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дій.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов'язково супроводжувати стислим коментарем.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики.

Джерелом інформації с планові і фактичні показники економічної та маркетингової діяльності підприємства, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримки набутих навичок роботи на комп’ютері і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп'ютер.

Обсяг другого розділу - у межах 30-35% загального обсягу дипломної роботи.

Завданням третього, рекомендаційного розділу, є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому розділі дослідження.

У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об'єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частик і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи­лень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання персонального комп’ютера.

Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоре­тичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі. У висновках не можуть з'явитися пропозиції, які не було розглянуто у третьому розділі.

Обсяг висновків і пропозицій не перевищувати 5 сторінок.

5. Вимоги до оформлення дипломних робіт

Матеріал дипломної роботи слід подати у такій послі­довності:

- титульна сторінка; -
- бланк завдання;
- зміст;
- вступ;
- основна частина;
- висновки та пропозиції;
- список використаних джерел;
- додатки.

Завершену і оформлену належним чином роботу обов'язково підписує автор на титульній сторінці.

Мова дипломної роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Дипломна набирається на комп’ютері у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000, XP або аналогічних. Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).  

При оформленні роботи слід залишати поля: ліве – 25-30 мм, праве – 15-20 мм, верхнє – 15-20 мм, нижнє – 15-20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1.5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчаль­ного закладу, прізвище, ім'я та по-батькові й інші відомості про автора, тему дипломної роботи з посиланням на об'єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника: місто і рік (додаток А).

Зміст містить найменування та номери початкових сторі­нок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заго­ловки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання диплома.

Заголовки структурних частин дипломної роботи: "ЗМІСТ", "вступ", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ”, "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються великими літерами і розміщуються посередині рядка. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком та текстом роботи має дорівнювати 1-2 інтервалам основного тексту.

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш. Другою сторінкою є завдання. Третьою сторінкою роботи є зміст. На цих сторінках номер не ставиться. Не нумерують також ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ і ДОДАТКИ.

Ілюстрації. Зміст ілюстрацій мас доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації позначають скорочено словом “Рис”. Номер та назву ілюстрації розміщують посередині під ілюстрацією. Номер ілюстрації складається із номера розділу та порядкового номера ілюстрації в даному розділі, між якими ставиться крапка (наприклад, Рис. 2.1.). Після назви ілюстрації крапка не ставиться (див. додаток Д).

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна таблиця має свої номер, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (див. додаток Е).

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження Табл. 2.3.

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Таблицю розмішують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

Формули у тексті дипломної роботи також послідовно нумерують. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках, наприклад (3.1)  перша формула третього розділу.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Під час написання дипломної роботи студент повинен робити посилання на джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті роботи. Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті роботи.

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати послідовний номер джерела у Списку використаних джерел та номери сторінок, на яких подано інформацію, наприклад [5, С.15-17].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “на рис. 4.1. зображено ...”. Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад “у формулі (2.1) ...”. На всі таблиці в тексті курсової роботи повинні бути посилання, які при цьому пишуться скорочено, наприклад “див. табл. 1.1.”.

При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід у такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов­ності);
г) монографії, брошури, підручники (алфавітний порядок);
д) статті з журналів (алфавітний порядок);
е) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (алфавітний порядок);
ж) іншомовні джерела;
з) електронні джерела (Інтернет-ресурси, CD та DVD-диски).

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (див. додаток Ж).
Додатки. Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння дипломної роботи:

- реальні документи підприємства;
- рекламні матеріали;
- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
- таблиці допоміжних цифрових даних;
- інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на персональному комп’ютері, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;
- ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і розмішуються в порядку посилань у тексті дипломної роботи.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток " і поряд - велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатку А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "рис. Д.2" - другий рисунок додатка Д; ''формула (А.1)" - перша формула додатку А.

6. Рецензування і захист дипломної роботи

Студент-випускник повинен додати до роботи відзив керівника організації, яка слугувала об'єктом дослідження, завірений печаткою. Цей відзив має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб у ньому були підтверджені актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практична значущість аналітич­ного розділу та можливості і перспективи впровадження запропо­нованих рекомендацій.

На завершену дипломну роботу науковий керівник дає стислу рецензію (відзив керівника дипломної роботи), в якій оцінює як якість виконання роботи, працю студента над нею, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК.

Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної дипломної роботи, яка підписана студентом та його науковим керів­ником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві наукового керівника, подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.

Робота реєструється на кафедрі і передається декану факультету для прийняття остаточного рішення про її допущення на зовнішню рецензію.

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів.

Зовнішня рецензія подасться у письмовому вигляді в довільній формі і мас містити такі складові:

- висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;
- характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідності змісту роботи до завдання;
- висновки щодо використання у роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;
- оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдоско­налення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності:
- оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);
- інші питання на розсуд рецензента:
- висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допу­щення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи за чотирибальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім'я та по-батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис.

Завершальною процедурою допущення дипломної роботи до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завіду­вачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача кафедри у висновку кафедри про дипломну роботу на титульній сторінці дипломної роботи. Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформляється протоколом і подається на затвердження декану факультету і ректору ВНЗ.

За умов успішного складання державного екзамену з фаху захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор ВНЗ.

На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи:

- витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу цієї комісії;
- список студентів екзаменаційної групи, які допущені до за­хисту дипломних робіт (проектів) чи до складання державного іспиту, за підписом декана факультету;
- довідка від деканату про виконання студентом навчального плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, нав­чальних та виробничих практик;
- дипломна робота студента;
- письмовий відзив керівника дипломної роботи;
- зовнішня рецензія на дипломну роботу;
- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цін­ність виконаної дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність підприємства, видані статті студента з теми дипломної роботи і т.ін.).

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4-6 сторінок із найважливі­шими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів, прозірок для проектора або роздавального матеріалу, а також дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо.

Обсяг тексту доповіді мас відповідати 10 хвилинам виступу. Доповідь повинна відобразити: обґрунтування актуальності теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчі розробки автора. Особливе місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці їх ефективності.

Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослід­ження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну роботу, і студент має можливість відповісти на всі зауваження рецензента.

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.

Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.

За результатами захисту дипломної роботи на закритому засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (врахо­вуючи відзив керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання), про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.

Засідання ДЕК оформлюється протоколом, до якого вносяться відповідні оцінки за складання іспитів і захист, записуються запи­тання членів ДЕК і присутніх на захисті, особисті думки членів ДЕК, зазначається одержаний освітній рівень, а також назва державного документа про освіту (диплом), який видається випускникові ВНЗ.

Протокол підписують голова і члени ДЕК, що брали участь у засіданні.

Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому відображаються: основні кількісні показники щодо рівня і якості успішності по проведених екзаменах і захистах; характеристики виконаних дипломних робіт щодо можливості впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, щодо рівня застосування сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій в аналітичних дослідженнях і т. ін.

Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим із ВНЗ і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до складання державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про затвердження теми і об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент може суттєво оновити і доповнити.

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студені у ДЕК має подати відповідні документи, ректор ВНЗ може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.

Незалежно від причин, повторний захист дипломних робіт, складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

Рекомендована література

1. Гамрат-Курек Л.И. Экономическое обоснование дипломных проэктов: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 159 с.
2. Грабинський І.М. Курсові та дипломні роботи: Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 44 с.
3. Державний стандарт на бібліографічний опис творів друку ГОСТ 7.1–84.
4. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 1997. - №2. – С.12-27.
5. Петрович Й.М., Дубодєлова А.В., Устінова І.Г. Новаківський І.І. Методи виконання випускних робіт: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2000. – 160 с.
6. Пономаренко Л.А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради. – К.: Редакція Бюлетеня ВАК України, "Толока", 2001. – 80 с.

Додатки

Додаток А. Орієнтовний перелік тем дипломних робіт

1. Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.
2. Удосконалення цінової політики підприємства.
3. Організація роботи по зв’язках з громадськістю.
4. Електронна комерція.
5. Організація маркетингової діяльності на промисловому підприємстві.
6. Організація маркетингових досліджень на підприємстві.
7. Система маркетингового планування.
8. Удосконалення вертикальних маркетингових систем.
9. Оцінка ефективності маркетингової діяльності фірми.
10. Використання аудит-маркетингу сучасними підприємствами.
11. Організація служб маркетингу на промисловому підприємстві.
12. Організація та управління маркетинговою діяльністю в банку.
13. Управління маркетинговою діяльністю підприємства сфери послуг.
14. Формування маркетингової товарної політики фірми.
15. Управління рекламною діяльністю підприємства.
16. Формування маркетингової комунікаційної політики.
17. Розробка маркетингової стратегії підприємства
18. Використання нерекламних методів просування товарів.
19. Удосконалення збутової стратегії підприємства.
20. Управління роздрібною торгівлею підприємства.
21. Управління оптовою торгівлею підприємства.
22. Використання прямого маркетингу сучасними підприємствами
23. Управління маркетинговою діяльністю у туристичній сфері.
24. Організація рекламних кампаній туристичними підприємствами.
25. Особливості маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку.
26. Стратегія і тактика проникнення на зовнішні ринки.
27. Маркетингова діяльність в мережі Інтернет
28. Організація рекламної діяльності в мережі Інтернет.
29. Економічна оцінка маркетингової діяльності фірми.
30. Удосконалення організаційних структур маркетингових підрозділів підприємств.

Додаток Б. Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економіки
ДИПЛОМНА РОБОТА

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
(НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ "ПРОСТІР”)


Студента групи ВЕМ-51
Сидоренка Івана Івановича

Науковий керівник
кандидат економічних наук, доцент
Рибчук Анатолій ВасильовичДрогобич
- 2005 -

Додаток В. Зразок оформлення завдання на дипломну роботу
 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Факультет менеджменту і маркетингу                                          Кафедра економіки
Спеціальність 7.050108 "Маркетинг”

      Затверджую

Зав. кафедри економіки

                                                                                                              __________ Рибчук А.В.
            "___”_________200__ р.

Завдання на дипломну роботу студентові

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

1 .Тема дипломної роботи  _______________________________________________
_______________________________________________________________________
Затверджено наказом по університету від "___”__________200__ р. № ____
2. Термін подання студентом завершеної роботи ______________________
3. Цільова установа та вихідні дані до роботи _______________________________
_______________________________________________________________________
4. Перелік графічного матеріалу ___________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів, що їх стосуються:
РОЗДІЛ Консультант (прізвище, ініціали) Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
   


6. Зміст дипломної роботи, перелік питань, що їх належить розробити __________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Календарний план виконання роботи
Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи
За планом Фактично
8. Дата видачі завдання "___”__________200__ р.
 
Керівник роботи ___________________________
                                         (прізвище, ініціали)
Завдання прийняв до виконання студент-дипломник _________________

                           (підпис студента)  

Додаток Г. Зразок плану дипломної роботи

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
(НА ПРИКЛАДІ САНАТОРІЮ "КАРПАТИ")

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Маркетинг як важлива складова діяльності підприємств туристичної сфери
1.1. Система маркетингових досліджень в управлінні ринковим підприємством
1.2. Роль маркетингу в розробці та виконанні стратегічного бізнес-плану
1.3. Маркетингові комунікації в туризмі: реклама та просування послуг

РОЗДІЛ 2. Аналіз специфіки управління маркетинговою діяльністю підприємств рекреаційно-туристичної галузі
2.1. Особливості маркетингової діяльності суб’єктів СЕЗ “Курортополіс Трускавець”
2.2. Характеристика маркетингової діяльності санаторію "Карпати"
2.3. Аналіз рекламної діяльності санаторію "Карпати"

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності підприємств туристичної сфери
3.1. Позитивний досвід та недоліки в управлінні маркетинговою діяльністю  санаторію "Карпати"
3.2. Напрямки усунення виявлених недоліків та вдосконалення маркетингової діяльності санаторію "Карпати"
3.3. Розробка комплексу маркетингових заходів для підприємств рекреаційного туризму

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток Д. Зразок оформлення ілюстрацій

 

Структура відділу реалізації послуг

 

Рис. 2.1. Структура відділу реалізації послуг

 
Додаток Е. Зразок оформлення таблиць

Таблиця 2.3.

Класифікація виставкових заходів
Ознака класифікації Види виставкових заходів
Мета проведення - торговельні
- інформаційно-ознайомчі
Частота проведення - періодичні
- щорічні
- сезонні
Характер представлення експонатів - універсальні
- багатогалузеві
- галузеві
- спеціалізовані
Склад учасників - регіональні
- міжрегіональні
- національні
- міжнародні

Додаток Ж. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел

 
Характеристика джерела Зразок оформлення
Монографії, підручники (один, два або три автори) Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 1999. – 896 с.
Чотири автори Финансовое управление компаний / Дж.В. Смит, Е.В.Кузнецова, С.К.Курочкин, К.Дж.Уолперс / Под ред Е.В. Кузнецовой. – М.: Фонд "Правовая культура", 1995. – 383 с.
П’ять і більше авторів Маркетинг: основи теорії і практики / Вачевський М.В., Вачевський О.М., Стасишин Б.О. та ін. – Львів: Каменяр, 1999. – 223 с.
Колективний автор Статистичний щорічник Львівської області за 2002 рік. Частина ІІ. – Львів: Львівське обласне управління статистики, 2003. – 369 с.
Багатотомні видання Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: ... С.В. Мочерний (відп. ред.) та інш. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – Т.1.
Збірники наукових праці Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр.  – К.: КДТЕУ, 1996. – 244 с.
Складові частини книги Фатхутдинов Р.А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО "Бізнес-школа", "Интел-синтез", 1998. – С.65-113.
Статті Голубков Е.П.  Общая характеристика методов сбора данных // Маркетинг в России и за рубежом. – 1998. – № 1. – С.16-18.
Нормативні акти Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. // ВВР. – 1996. – №39.
Автореферати дисертацій Жукова Н.Л. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг. Автореферат дис. к.е.н.: 08.06.01 / Донецький державний університет. – Донецьк, 2002. – 20 с.
Інтернет-ресурси Швагуляк-Шостак О. Трускавецкурорт открыл сезон акционирования. – Контракты. – 2001. – №39. – Доступний з: <www.gc.com.ua>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.