Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу

МОДУЛЬ 2. Економічне управління туристичним бізнесом

Тема 8. Трудові ресурси та оплата праці на підприємствах

8.5. Обґрунтування витрат на оплату праці

Витрати на оплату праці пов'язані з виплатою заробітної плати всім працівникам підприємства за певний період часу. Ці витрати відносяться на собівартість товарів, робіт, послуг.

При плануванні витрат на оплату праці використовуються різні методи, основними з яких є нормативний і прямих розрахунків.

Застосування методу прямих розрахунків передбачає використання планової чисельності працівників і середньої заробітної плати на плановий період. Середня заробітна плата планується з урахуванням тенденцій її підвищення, передбачуваних державою, та економічних можливостей самого підприємства в плановому періоді.

На основі планової чисельності персоналу та динаміки середньої заробітної плати розраховується плановий фонд заробітної плати (ФЗП) за формулою

ФЗП = Чоб хЗП           (8.29)

де Чоб - середньооблікова планова чисельність працівників підприємства;
ЗП - середня заробітна плата одного середньооблікового працівника підприємства в плановому періоді.

Нормативний метод планування фонду заробітної плати інакше називається методом участі в доходах підприємства. При використанні цього методу підприємствами туристичного бізнесу встановлюється норматив витрат на оплату праці у відсотках до обсягу наданих (реалізованих) послуг.

Різні джерела формування доходів туроператорів і турагентів викликають необхідність застосування двох підходів до використання нормативного методу планування фонду заробітної плати цих підприємств.

Для туроператорів норматив фонду заробітної плати в доході виражається у відсотках до виручки від реалізації турпродукту (послуг). Тому в розрахунках планової суми фонду заробітної плати (ФЗПоп) можна використовувати формулу

Vр х Nфзп
       ФЗПоп = -----------------           (8.30)
100%

де Vр - планова сума виручки від реалізації турпродукту (послуг);
Nфзп - норматив фонду заробітної плати у відсотках до виручки від реалізації.

При обґрунтуванні нормативу фонду заробітної плати у відсотках до доходу туроператора на плановий період можна використовувати формулу

ФЗПб           100 +ΔФЗПпл
          Nопфзп = --------    х        ----------------- x100          (8.31)
Vбр             100 + ΔППпл

де ФЗП6, Vбр - відповідно фонд заробітної плати і виручка від реалізації турпродукту (послуг) базисного (звітного) періоду;
ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати туроператора в плановому періоді, %;
ΔППпл - приріст продуктивності праці туроператора в плановому періоді, %.

Оскільки доход турагента формується за рахунок агентської винагороди, то для розрахунків нормативу заробітної плати в його доході на плановий період слід використовувати формулу

ФЗПб         100 +ΔФЗПпл
Nагфзп =    --------     х    ----------------- x100      (8.32)
АВб            100 + ΔППпл

де Nагфзп - норматив фонду заробітної плати в доході турагента, %;
ФЗП6, АВб - відповідно фонд заробітної плати і агентська винагорода у базисному періоді;
ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати турагента в плановому періоді, %;
ΔППпл - приріст продуктивності праці турагента в плановому періоді, %.

Розрахований норматив фонду заробітної плати у відсотках до агентського збору можна використовувати при плануванні фонду заробітної плати тур агента:

АВпл х Nагфзп
      ФЗПаг = -----------------           (8.33)
100

де ФЗПаг - планова сума фонду заробітної плати турагента;
АВпл - планова сума агентської винагороди за просування і реалізацію турпродукту.

До собівартості товарів, робіт, послуг включається не тільки витрати на оплату праці, а й внески на соціальні заходи.

Контрольні запитання та завдання

1. Яку роль відіграють трудові ресурси в діяльності підприємств туристичного бізнесу?
2. Чим відрізняється поняття "трудові ресурси" від "кадрового потенціалу" підприємства?
3. Перелічіть і розкрийте сутність показників оцінки кадрового забезпечення підприємств.
4. Охарактеризуйте показники руху (обороту) трудових ресурсів підприємства за певний період часу.
5. Що характеризує середньооблікова чисельність штатних працівників і як вона розраховується?
6. Якими показниками вимірюється інтенсивність обороту (зміни) кадрового складу підприємства?
7. Як визначається фонд робочого часу працівників?
8. Розкрийте сутність показників ефективності використання трудових ресурсів підприємств туристичного бізнесу.
9. Що є основою мотивації праці?
10. Визначте місце та роль мотивації праці в організації заробітної плати.
11. Які види стимулів є найбільш ефективними в управлінні трудовими ресурсами?
12. Виділіть ті форми мотивації праці, які підвищують віддачу трудових ресурсів.
13. На яких вимогах грунтується мотивація праці?
14. Що необхідно здійснювати для підтримки мотивації праці?
15. Охарактеризуйте заробітну плату, яка є головним мотивом до праці.
16. Яка роль заробітної плати у формуванні трудового колективу і у відтворенні робочої сили?
17. Які елементи утворюють тарифну систему оплати праці? Розкрийте їхню сутність.
18. У чому полягають відмінності між погодинною та відрядною формами оплати праці?
19. Охарактеризуйте системи відрядної форми оплати праці.
20. Як регулюється оплата праці в туристичному бізнесі України?
21. Які гарантії передбачаються Генеральною тарифною угодою в Україні?
22. Що охоплює колективний договір між підприємцем і найманими працівниками? Яка його юридична сила?
23. Що виступає підґрунтям планування чисельності працівників в туристичному бізнесі?
24. За якими етапами плануються трудові ресурси підприємств?
25. Поясніть роль визначення явочної чисельності при плануванні трудових ресурсів підприємств.
26. Чим відрізняється номінальна кількість робочих днів від планової?
27. Які методи планування витрат на оплату праці доцільно застосовувати в туристичному бізнесі?
28. Чим відрізняється планування витрат на оплату праці тур-операторів і турагентів?
29. Чи варто застосовувати метод оплати праці, побудований на участі працівників у доходах туристичних підприємств? Докажіть свою версію.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.