Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу

МОДУЛЬ 2. Економічне управління туристичним бізнесом

Тема 4. Формування та реалізація туристичного продукту

4.6. Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства

Розрахувавши обсяги реалізації "точки беззбитковості" і використання їх в аналізі туристичної діяльності, можна оцінити запас фінансової міцності підприємств за допомогою обсягів реалізованого турпродукту (послуг).

Оскільки підприємство починає отримувати прибуток після досягнення точки беззбитковості, то з цього моменту обсяг реалізації турпродукту (послуг) забезпечує підприємству фінансову стійкість, тому що продаж понад обсяг "точки беззбитковості" означає отримання прибутку, який є елементом самофінансування. Досягнення обсягів беззбитковості необхідне для профілактики банкрутства, а продаж більше "точки беззбитковості" забезпечує підприємству фінансову безпеку.

Розрахунки та аналіз обсягів реалізації турпродукту на основі теорії "директ-костинг" необхідні підприємству для:

- визначення критичного обсягу програми комплектування турпродукту і надання послуг туристам;
- планування обсягів реалізації, які забезпечать одержання цільового прибутку;
- виявлення участі кожної реалізованої туристичної послуги в покритті витрат підприємства;
- оцінки фінансової стійкості і розробки стратегії її зміцнення;
- оптимізації співвідношення постійних і змінних витрат, пов'язаних з формуванням і реалізацією турпродукту (послуг);
- коригування діючої або вибору нової базової економічної стратегії діяльності.

Планування й аналіз на основі теорії "директ-костинг" особливо важливі при:

- відкритті нової справи (підприємства) або впровадженні нового турпродукту (послуги);
- диверсифікації діяльності, турпродукту або послуг підприємства;
- розробці стратегії стабілізації і розвитку діяльності;
- визначенні діапазону фінансової безпеки як одного з показників ризику.

Чим менше значення резерву безпеки, тим вищий ризик потрапляння в зону збитковості.

Різниця між запланованим і беззбитковим обсягом реалізації товарів, робіт, послуг називається "запасом фінансової стійкості (міцності, безпеки)" підприємства. Для аналізу фінансової безпеки підприємства використовуються фактичні дані про реалізацію і про обсяг реалізації, що забезпечує беззбитковість.

Запас фінансової міцності на плановий період можна розрахувати за формулою

ЗФМ = Vпл. - Vтбз,           (4.25)

де ЗФМ - запас фінансової міцності, виражений обсягом планової реалізації турпродукту (послуг) понад обсяг "точки беззбитковості";
Vпл - обсяг реалізації турпродукту (послуг) та плановий період.

Якщо замість планового обсягу реалізації підставити фактичний, то можна розрахувати запас фінансової стійкості, що склався у звітному (минулому) періоді.

Запас фінансової міцності визначається тим, що обсяг реалізації понад критичний рівень забезпечує одержання прибутку, який є основним внутрішнім джерелом фінансової стабільності підприємства.

Запас фінансової міцності може виражатися і відносним показником, наприклад рівнем, який розраховується за формулою

ЗФМ
                РЗФМ = --------- х 100,          
(4.26)
Vпл

де РЗФМ - рівень запасу фінансової міцності, виражений у відсотках.

Для оцінки рівня запасу фінансової міцності за звітний період зіставляється обсяг запасу фінансової стійкості з обсягом фактичної реалізації турпродукту (послуг) і виражається у відсотках.

В умовах, коли плановий або фактичний обсяг реалізації турпродукту (послуг) виявився нижчим "точки беззбитковості", виникає необхідність визначення періоду, протягом якого буде досягнута беззбитковість. Цей період називається пороговим і розраховується при використанні натуральних показників за формулою

Nтбз
                 tпор = -------                 
(4.27)
Nпп

де tnop - граничний період (період досягнення "точки беззбитковості");
Nпп - обсяг прогнозного попиту на період (місяць, тиждень, день) у натуральному вираженні.

При використанні вартісних показників формула для розрахунків порогового періоду має такий вигляд:

Vтбз
           tпор= -------            
(4.28)
Vпп

де Vпп - обсяг прогнозного попиту на період (місяць, тиждень, день) у вартісному вираженні.

Розрахований таким способом пороговий період показує, скільки часу потрібно підприємству для виходу зі стану збитковості. Він є основою для оцінювання рівня загрози банкрутства.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення туристичного потоку як основи формування туристичного продукту.
2. Перерахуйте процеси обслуговування туристів залежно від маршрутів подорожування. Дайте пояснення.
3. Чим спричинюється необхідність застосування логістичного підходу до формування туристичних потоків та їх матеріального, сервісного, фінансового й інформаційного забезпечення?
4. Поясніть сутність та особливості логістики в туристичному бізнесі.
5. Яке значення має ефект синергізму при логістизації туристичної діяльності?
6. Розкрийте сутність туристичного продукту, який є об'єктом ринкових відносин.
7. Охарактеризуйте види, особливості та основоположні функції туристичного ринку.
8. Що входить до туристичної інфраструктури?
9. Чому планування реалізації туристичного продукту є основою обґрунтування планів виробничої та фінансової діяльності підприємств туристичної індустрії?
10. Які фактори слід врахувати при плануванні обсягів реалізації турпродукту?
11. Якими документами оформляється реалізація туристичного продукту?
12. За якими ознаками класифікуються плани реалізації туристичного продукту?
13. Визначте відмінності між реактивним, інактивним, преактивним та інтерактивним плануванням продажу туристичного продукту.
14. Перерахуйте і розкрийте сутність етапів планування реалізації туристичного продукту й окремих послуг.
15. За яких умов загальновідомі методи планування придатні для обґрунтування планів реалізації туристичного продукту?
16. Яке значення має програмно-цільовий метод для планування продажу туристичного продукту?
17. Які етапи передбачає програмно-цільовий метод планування продажу товарів (послуг)?
18. Охарактеризуйте залежність планування реалізації туристичного продукту або окремих послуг від базової економічної стратегії підприємства.
19. Яке значення для планування діяльності підприємства має визначення критичної точки реалізації товарів (послуг)?
20. Як розраховується мінімальний та цільовий прибутки підприємств?
21. Визначте обсяги реалізації турпродукту, які забезпечать отримання підприємством мінімального та цільового прибутку.
22. Оцініть досягнутий запас фінансової міцності підприємства.
23. Обґрунтуйте період досягнення беззбитковості для збиткових підприємств.
24. Запропонуйте схему узгодження планів реалізації турпродукту підприємств, розроблених різними методами.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.