Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу

МОДУЛЬ 3. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація

Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу

12.3. Методи оптимізації руху грошових коштів

Будучи найважливішим етапом управління рухом грошових коштів, особливо збиткових і низькорентабельних підприємств, оптимізація покликана виконати ряд важливих задач:

1) виявити та задіяти резерви зниження залежності підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів;
2) забезпечити більшу збалансованість вхідних і вихідних грошових потоків як за часом, так і за обсягами;
3) сприяти тіснішому взаємозв'язку руху грошових коштів від різних видів діяльності;
4) сприяти збільшенню обсягу чистих грошових коштів.

Оптимізація руху грошових коштів являє собою процес вибору найбільш ефективних форм організації цього руху з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності підприємства.

Основними об'єктами оптимізації руху грошових коштів виступають такі:

- надходження та витрачання грошових коштів;
- чистий рух коштів за кожним видом діяльності;
- чистий рух сукупних коштів від усіх видів діяльності;
- вплив зміни валютного курсу на залишок грошових коштів;
- залишок грошових коштів на кінець періоду.

Найважливішою передумовою оптимізації руху грошових коштів підприємства є оцінювання факторів, які впливають на обсяг і характер їх формування в часі (рис. 12.5).

Основні фактори впливу на рух грошових коштів туристичного підприємства
Рис. 12.5. Основні фактори впливу на рух грошових коштів туристичного підприємства

Методи оптимізації руху грошових коштів залежать від рівня достатності планованого грошового потоку.

При оптимізації дефіцитного грошового потоку виходять з вивчення тривалості дефіцитності. Дефіцит може бути короткостроковим або навіть випадковим і довгостроковим, стійко притаманним даному підприємству.

Збалансованість дефіцитного руху грошових коштів у короткостроковому періоді досягається застосуванням відомої у світі "Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту". Ця система передбачає розробку підприємством організаційних заходів, з одного боку, для прискорення залучення коштів, а з іншого -для уповільнення їх витрачання.

Серед заходів прискорення залучення коштів до діяльності підприємств туризму можна виділити такі:

- розширення системи цінових знижок на турпродукт з метою ефективного збільшення обсягів його реалізації;
- прискорення інкасації платіжних документів покупців турпродукту.

Уповільнити витрачання грошових коштів у короткостроковому періоді можна за рахунок таких заходів:

- збільшення періоду (флоуту) інкасації власних платіжних документів;
- запобігання передоплати придбання підприємством турпослуг і товарів;
- розширення оренди (лізингу) замість купівлі основних фондів;
- реструктуризація кредитів (боргів) шляхом переведення короткострокових кредитів у довгострокові.

При рішенні проблем збалансування обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді можуть зростати проблеми дефіциту в довгостроковому періоді. Тому потрібна розробка заходів, спрямованих на ліквідацію дефіциту грошових коштів у довгостроковому періоді.

Для збільшення надходження коштів у довгостроковому періоді рекомендується застосовувати такі головні заходи:

- залучення довгострокових кредитів з урахуванням фінансового левериджу;
- продаж (здача в оренду або по лізингу) зайвих нематеріальних активів підприємства;
- для акціонерних товариств - додаткова емісія акцій (облігацій).

Зниження витрат коштів у довгостроковому періоді можливе за допомогою таких заходів:

- зменшення кількості та обсягів інвестиційних програм;
- відмова від використання коштів для фінансового інвестування;
- скорочення суми постійних витрат.

Оптимізація надлишкового грошового потоку підприємства вимагає використання надлишку на інвестування розвитку діяльності підприємства. Серед основних напрямів використання надлишкових коштів туристичних підприємств можна виділити такі:

1) збільшення насамперед операційних необоротних активів, тобто придбання додаткових основних фондів і нематеріальних активів, зокрема, прогресивних програм для забезпечення роботи комп'ютерів;
2) прискорення запровадження в дію реальних інвестиційних проектів;
3) здійснення перспективної диверсифікації операційної діяльності;
4) формування ефективного портфеля фінансових інвестицій;
5) дострокове погашення довгострокових кредитів тощо.

В системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце посідає їхня синхронізація, тобто збалансованість у часі. Синхронізація грошових потоків може здійснюватися за допомогою методу кореляції. Коефіцієнт кореляції в процесі оптимізації повинний прямувати до "+1".

Заключним етапом оптимізації руху грошових коштів є забезпечення умов максимізації чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності підприємства.

Прискорення чистого руху коштів забезпечує самофінансування і підвищення ринкової вартості підприємства. Зростання чистого руху грошових коштів може забезпечуватися за рахунок:

- скорочення постійних витрат;
- зниження рівня змінних витрат;
- застосування ефективної податкової політики;
- використання ефективної цінової політики;
- впровадження прискореної амортизації основних фондів;
- продажу зайвих основних фондів і нематеріальних активів;
- посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій і т.п.

Обґрунтовані заходи оптимізації руху грошових коштів використовуються при його плануванні.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.