Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Дмитрук О.В., Свінцицька О.М., Сугоняк І.І.
Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - №1 (5).

Використання спеціальних методів планування як засіб удосконалення технології управління рекреаційними підприємствами

В даній статті розглядається можливість удосконалення технології управління рекреаційними підприємствами на основі використання спеціального методу планування, а саме аналізу ієрархій Сааті, при дослідженні сили впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування та розвиток рекреаційних підприємств.

Ключові слова: рекреаційне підприємство, удосконалення, технологія управління, методи планування, фактори зовнішнього середовища, метод аналізу ієрархій Сааті.

Актуальність проблеми. Наслідком зростання значення туризму і рекреації за останні кілька десятків років у світі стало те, що у багатьох державах обслуговування рекреантів вже визначається, як життєво необхідна форма задоволення потреб людини. Так, залучаючи у сферу рекреаційної діяльності природні ресурси, історичні та культурні комплекси, технічні системи та інші складові рекреаційного потенціалу, людина формує, а суспільство розвиває свої рекреаційні системи [3].

Постановка проблеми. В Україні рекреаційна діяльність сьогодні, як процес організації виробництва та реалізації послуг рекреаційно-туристичного характеру, дає чималі прибутки, випереджаючи іноді промисловість та сільське господарство, і має всі необхідні умови для подальшого розвитку. Разом з тим, на практиці, рекреаційний потенціал держави використовується нераціонально, що пов'язано, перш за все, із нерівномірністю забезпеченості ним регіонів України та можливостями його ефективного використання суб'єктами рекреаційної діяльності [2; 4; 5; 9].

Аналіз останніх досліджень. Опрацюванню ряду проблем та особливостей організації рекреаційної діяльності в Україні присвячено праці багатьох науковців, в тому числі: В.Ф. Кифяка, В.І. Куценко, Н.В. Фоменка, В.П. Руденка, І.М. Школи та інших авторів. Проте, аналіз їх змісту засвідчує, що ширшого висвітлення потребує проблема забезпечення ефективної діяльності рекреаційно-туристичних підприємств як елементів державного рекреаційно-туристичного комплексу завдяки удосконаленню технології управління ними.

Постановка завдання. Завданням даної статті є представлення одного з варіантів дослідження сили впливу зовнішніх факторів на функціонування та розвиток підприємств рекреаційної сфери, а саме із використанням методу Сааті, результати якого формують блок вхідної інформації для реалізації технології управління рекреаційними підприємствами і можуть слугувати засобом її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Процес управління рекреаційними підприємствами розглядається, як рух інформації і прийняття управлінських рішень щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку конкретної системи «рекреаційне підприємство» в майбутньому. Зокрема, практичне функціонування системи управління рекреаційним підприємством доцільніше розглядати ширше на основі взаємозв'язку та взаємодії функцій управління як технологічний зміст здійснення управління. В рамках даного дослідження особливої уваги набуває визначальна функція управління «планування» -цілеспрямована діяльність, що здійснюється в рамках місії конкретного рекреаційного підприємства і включає в себе: процес визначення цілей та завдань; розробку єдиного напряму зусиль колективу рекреаційного підприємства за принципом збалансованості та обґрунтованості із програмами та планами для досягнення ним поставлених цілей; визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей та виконання завдань; доведення планів до конкретних виконавців [1].

В діяльності рекреаційних підприємств існує багато способів та методів планування, але усі вони означають, що це у вузькому змісті вибір альтернативи, у широкому - процес систематизованої підготовки рішень, прийняття яких потребує постійного поновлення даних про зовнішнє середовище та їх аналіз, пошуку нових стратегій і підходів. При цьому, слід зазначити, що спеціальні методи планування, наприклад, економіко-математичне моделювання дозволяє розробити декілька варіантів планів функціонування та розвитку конкретного рекреаційного підприємства, в яких планові показники обґрунтовуються та оптимізуються, що дає можливість із багатьох варіантів вибрати найоптимальніший [8].

Враховуючи вище сказане, визначено, що системне вивчення впливу зовнішніх факторів, які виконують роль конструктивно-каркасної структури формування територіальної організації рекреаційно-туристичної системи держави із використанням економіко-математичне моделювання, удосконалює хід процесу управління рекреаційними підприємствами. Для підтвердження висунутої гіпотези виокремлено територію дослідження - Житомирську область, яка за розширеною організацією рекреаційного комплексу України відноситься до П-ї Центрально-Української рекреаційної зони, державно-міжнародного Поліського рекреаційного регіону, і з рядом інших областей формує Західно-Поліський район та має оздоровчо-туристичний профіль рекреаційно-туристичної діяльності, змінює структуровано-зовнішні фактори впливу рекреаційних підприємств області на статичні (природно-географічні; культурно-історичні), які є більш-менш сталими та динамічні (політичні; соціально-економічні; демографічні; матеріально-технічні), які мають здатність швидко змінюватися [10].

Для аналізу рівня впливу факторів на функціонування та розвиток рекреаційних підприємств області використано якісний метод прийняття управлінських рішень - аналіз ієрархій Сааті як спосіб оцінювання відносної важливості факторів через ранжирування методом парних порівнянь [7]. Далі інтегральну оцінку впливу факторів на розвиток та функціонування рекреаційних підприємств області позначено через А; проведено визначення показника i-го фактору за наступними критеріями: К1 - статичні фактори, К2 - динамічні фактори. Так, К1 оцінено за групами факторів:

- C1 - природно-ресурсний потенціал Житомирської області, який включає показники: е1 - мінеральні ресурси, е2 - водні ресурси, е3 - земельні, е4 - лісові, е5 -фауністичні, е6 - природно-рекреаційні ресурси;
- С2 - культурно-історичний потенціал регіону, що включає: е7 - наявність історичних пам'яток архітектури та містобудування, е8 - розвиток установ культурної інфраструктури (розглядаються як рівнозначні).

Відповідно, К2 оцінено наступними групами факторів:

- С3 - соціально-економічний рівень регіону, який включає: е9 - рівень обсягів доходів та витрат населення, е10 - вікова структура населення, е11 - коефіцієнт співвідношення міського та сільського населення, е12 - рівень культурного розвитку населення;
- С4 -демографічний медико-статистичний рівень, який включає більш детальніхарактеристики населення області: е13 - коефіцієнт природного приросту населення, е14 - рівень смертності населення, е15 - рівень захворюваності населення, е16 - рівень поширеності захворювань;
- С5 - матеріально-технічний потенціал включає: е17 - рівень технологічного забезпечення рекреаційних підприємств, е18 - рівень комфортабельності умов перебування в рекреаційних підприємствах, е19- коефіцієнт оновлення їх матеріальної бази (розглядаються як рівнозначні);
- С6 - політико-правове середовище, яке включає: е20 - рівень правових та управлінських рамок розвитку та обмеження процесу здійснення рекреаційної діяльності на даній території; е21 - рівень фіскального тиску на рекреаційну діяльність; е22 - рівень міграційного регулювання.

Для визначення вагового впливу кожного коефіцієнта в процесі прийняття рішення проведено попарне порівняння усієї структури досліджуваних факторів. Звідси, ієрархічна модель взаємозв'язку вище визначених факторів на розвиток та функціонування рекреаційних підприємств прийняла вигляд (рис. 1).

Ієрархічна модель факторів впливу на розвиток та функціонування рекреаційних підприємств Житомирської області
Рис. 1. Ієрархічна модель факторів впливу на розвиток та функціонування рекреаційних підприємств Житомирської області

Узгодження значущості вагових коефіцієнтів оцінок здійснено за допомогою спеціального методу кількісного порівняння пар об'єктів за допомогою матриці А = {a(k)ik}, де a(k)ik - оцінка відношення між i та j об'єктами (i,j = 1,n) k-то рівня ієрархії. Вектор вагових пріоритетів розраховано за заданою формулою:

Вектор вагових пріоритетів

В свою чергу, взаємний вплив факторів оцінено за стандартною 10-бальною шкалою оцінки впливу (за шкалою методу аналізу ієрархій) (табл. 1).

Таблиця 1

Шкала відносної важливості MAI
Бали Визначення Примітка
1 Однакова важливість Однаково важливий вплив факторів на розвиток та функціонування рекреаційних підприємств
3 Помірна перевага Легка перевага впливу одного виду фактору над іншим
5 Суттєва перевага Відчутна перевага впливу одного виду фактору над іншим
7 Значна перевага Важлива перевага впливу одного виду фактору над іншим
9 Дуже велика перевага Очевидна перевага - домінування впливу одного виду фактору над іншим
2, 4, 6, 8 Проміжні значення Значення, які застосовують у перехідних ситуаціях
1/k Обернені величини Величини, які використовують для оцінювання не переважаючих факторів впливу

Але, для зручності оцінки цих факторів, після розрахунків, здійснено масштабування вагових коефіцієнтів у 100-бальну шкалу. Остаточні результати ранжирування коефіцієнтів та визначені значення вагових коефіцієнтів впливу окремих факторів відображає табл. 2.

Таблиця 2

Результати ранжирування факторів впливу на рекреаційні підприємства
Ранг Фактор Дуга Ранговий коефіцієнт впливу
1 наявність природно-рекреаційних ресурсів АК1С1е6 20,82
2 обсяги доходів та витрат населення АК2С3е9 13,35
3 наявність водних ресурсів АК1С1е2 9,42
3 наявність лісових ресурсів АК1С1е4 9,42
4 коеф. співвідн. міського та сільського населення АК2С3е11 8,16
5 рівень технологічного забезпечення підприємств AK2C5e17 4,24
5 рівень комфортабельності умов перебування АК2С5е18 4,24
5 коефіцієнт оновлення матеріальної бази АК2С5е19 4,24
6 рівень захворюваності населення АК2С4е15 3,52
6 рівень поширеності захворювань АК2С4е16 3,52
7 вікова структура населення АК2С3е10 2,98
8 історичні пам'ятки архітектури та містобудування АК1С2е7 2,5
8 наявність культурної інфраструктури АК1С2е8 2,5
9 рівень фіскального тиску АК2С6е21 2,39
10 наявність мінеральних ресурсів АК1С1е1 1,92
10 наявність земельних ресурсів АК1С1е3 1,92
11 наявність фауністичних ресурсів АК1С1е5 1,49
12 коефіцієнт природного приросту населення АК2С4е13 1,1
13 рівень культурного розвитку населення АК2С3е12 0,68
14 рівень правових та управлінських рамок діяльності АК2С6е20 0,62
15 рівень міграційного регулювання АК2С6е22 0,58
16 рівень смертності населення АК2С4е14 0,25

Відповідно, інтегральний показник може визначатися за співвідношенням:

IA = maxi[О х П]

де П = |π(lrk)| - вектор вагових пріоритетів;
О - матриця оцінок рівня впливу факторів для окремого рекреаційного підприємства.

Для використання даної моделі всі показники оцінено безрозмірною шкалою (надвисокий - 5 балів; високий - 4 бали; вище середнього - 3 бали; середній - 2 бали; нижче середнього - 1 бал; низький - 0 балів). При цьому, всі коефіцієнти мають однаковий напрям впливу з глобальною метою - постійним розвитком та ефективним функціонуванням рекреаційних підприємств, крім фактора - е21 - рівень фіскального тиску. Тому оцінки даного показника мають використовуватись зі знаком «мінус». Крім того зазначимо, що при оцінці факторів впливу на окреме рекреаційне підприємство доцільно використовувати як вторинні джерела інформації, так і первинні: методи експертного опитування серед фахівців підприємства, зовнішніх фахових експертів, споживачів тощо.

Висновок. Отже, можемо зробити узагальнений висновок, що в Житомирській області найвагоміший вплив на розвиток та функціонування рекреаційних підприємств здійснює наявний в області потенціал природно-рекреаційних ресурсів; обсяги доходів та витрат населення, коефіцієнт співвідношення міського та сільського населення, медико-статистичні характеристики населення, матеріально-технічне озброєння рекреаційних підприємств та культурно-історичний потенціал регіону. А отримані результати мають знайти відображення в плануванні діяльності рекреаційних підприємств області, шляхом прогнозування непередбачуваних обставини, розробки заходів щодо їх запобігання, перетворення потенційних загроз та ризиків у вигідні можливості підприємств, тобто мають сприяти удосконаленню технології управління ними.

Список літературних джерел

1. Дідковська Л.Г. Менеджмент: Навч. посіб. / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. -К.: Алерта, КНТ, 2007. - 516 с
2. Дмитрук О.В. Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об'єкти управлінської діяльності / О.В. Дмитрук // Актуальні проблеми економіки. - К.: НАУ-2008. - № 9. - С 98-103.
3. Кифяк В.Ф. Сфера рекреації та туризму як складова регіональної економічної системи / В.Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 11 (66). - С 116-119.
4. Куценко В.І. Диверсифікація ринку туристичних послуг в Україні як передумова підвищення їх конкурентоспроможності / В.І.Куценко // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф.; за ред. LB. Cayx. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010. - С 5-9.
5. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко. - Л.: Світ, 2006. - 240 с
6. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / О.М. Свінцицька. Вид-во Європ. Ун-ту, К., 2004. - 232 с.
7. Сугоняк І.І. Використання методу аналізу ієрархій (метод Сааті) для вибору інноваційного проекту / І.І. Сугоняк // Проблеми науки, практики і освіти: XII міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 січ. 2006 p.: тези доп. - К., 2006. - С. 94-97.
8. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. - К.: Каравела, 2003. - 432 с.
9. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: Навч. посіб. / Н.В. Фоменко. - К.: Центр навч. л-ри, 2007. - 312 с.
10. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посіб. / І.М. Школа та ін. / За ред. І.М. Школи. - Чернівці: Книги - XXI, 2005. - 596 с.

ДМИТРУК Е.В., СВИНЦИЦКАЯ А.Н., СУГОНЯК И.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

В данной статье рассматривается возможность усовершенствования технологии управления рекреационными предприятиями на основе использования специального метода планирования, а именно анализа иерархий Саати, при исследовании силы влияния факторов внешней среды на функционирование и развитие предприятий.

Ключевые слова: рекреационное предприятие, усовершенствование, технология управления, методы планирования, факторы внешней среды, метод анализа иерархий Саати.

DMYTRUK E.V., SVINTSITSKA A.N., SUGONYAK LI. USE OF SPECIAL PLANNING METHODS AS A MEANS OF ADVANCED TECHNOLOGY MANAGEMENT OF RECREATIONAL ENTERPRISES

This article explores the possibility of improving technology, management of recreational businesses based on the use of a special method of planning, namely the analytic hierarchy of Saati, the study of forces of influence of environmental factors on the functioning and development of enterprises.

Keywords: recreational enterprises, improvement, technology management, planning methods, environmental factors, the method of analysis of hierarchies of Saati.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.