Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Дітковська С.О.
Вісник Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка. - 2012. - №4(239). - Ч.ІІ. - С.134-142.

Структура та зміст дистанційного курсу «Міжнародний туризм»

Міжнародний туризм Постановка проблеми. Перехід сучасного суспільства від індустріального до інформаційного генерує потребу населення в отриманні нових знань, умінь та навичок у тій чи тій сфері діяльності. Проте частина потенційних студентів, які бажають одержати освіту, не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості. Значно розширити коло потенційних студентів дозволяє система дистанційної освіти (ДО), яка підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя, завдяки свободі вибору місця, часу та темпу навчання.

На сьогодні в Україні близько 30 % вищих навчальних закладів мають або планують організувати навчання в режимі ДО. Проте дуже часто за цим стоїть звичайна заочна форма навчання або серед викладачів переважає примітивний підхід до створення курсів дистанційного навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що багато вітчизняних та російських науковців обрали предметом вивчення дистанційне навчання. Серед них - роботи О. Андреєва, В. Олійник, В. Зінченко, В. Овсянникова, А. Хуторського та ін. Разом з тим, теоретичні та методичні особливості навчальних матеріалів для дистанційних курсів на напрямах підготовки „Туризм” та „Готельно-ресторанна справа” недостатньо розроблені у зв’язку з відносно недавньою появою вищевказаних напрямів.

Метою статті є розкриття структури та змісту дистанційного курсу «Міжнародний туризм», розробленого для студентів п’ятого курсу та слухачів магістратури спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 - «Туризмознавство» та 7.14010301, 8.14010101 - «Готельна і ресторанна справа».

Виклад основного матеріалу. Програму дистанційного курсу „Міжнародний туризм” укладено з урахуванням сучасних вимог до навчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційної характеристики магістрів та спеціалістів з туризму та готельно-ресторанної справи.

Метою дистанційного курсу «Міжнародний туризм» є поглиблення й розширення теоретичних знань, умінь та практичних навичок студентів у питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму.

Завданням вивчення дистанційного курсу «Міжнародний туризм» є теоретична та практична підготовка студентів напрямів підготовки «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» з питань:

- формування та уніфікації термінології у сфері міжнародного туризму;
- організації статистичного обліку та спеціальних спостережень;
- діяльності міжнародних туристичних організацій;
- досвіду зарубіжних країн у побудові організаційних структур управління туристичною сферою;
- підходів до класифікації та сегментування туристичних ринків світу;
- специфічних особливостей та умов виходу України на міжнародний ринок туризму.

Після опанування курсу студент повинен:

знати:

- характеристику впливу різних груп чинників на особливості функціонування та розвитку світової готельної та туристичної галузей;
- методологію статистичного обліку світових туристичних потоків;
- різновиди національних туристичних адміністрацій та умови їх діяльності в країнах світу;
- класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг;
- принципову схему взаємодії суб’єктів світового туристичного ринку.

уміти:

- знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами на світовому туристичному ринку;
- користуватися статистичними базами даних, що відображають динаміку світових туристичних потоків;
- здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків туристичних послуг [2].

Курс «Міжнародний туризм» входить до циклу професійної та практичної підготовки й разом з такими навчальними дисциплінами, як «Організація туризму», «Організація готельного господарства», сприяє розширенню професійних знань майбутніх фахівців у галузі туризму.

Курс побудований за модульним принципом та складається з двох модулів.

Тематичний план курсу

Модуль 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному розвитку

Розділи:

Лекція. Вступна. Особливості роботи з дистанційним курсом
1.1. Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен.
1.2. Становлення сучасних форм розвитку та державного регулювання міжнародного туризму і країнах світу.
1.3. Міжнародні туристичні організації.
1.4. Статистика міжнародного туризму.
Практичне заняття. 1. Сучасні показники міжнародної туристичної статистики

Модуль 1. Тест 1.

Модуль 2. Характеристика світового ринку туристичних послуг. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств на ринку міжнародного туризму

Розділи:

2.1. Сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку.
2.2. Місце України на ринку міжнародного туризму.
Практичне заняття. 2. Сучасні показники туристичної статистики України
2.3. Особливості формування туристичної пропозиції в умовах транснаціоналізації світової індустрії туризму.
2.4. Сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших секторів міжнародної індустрії туризму.

Модуль 2. Тест 2.

Ключові поняття курсу: Альтернативна система бронювання, Всесвітня туристська організація (ВТО), глобальна дистриб’юторська система, готель, готельний консорціум, готельний ланцюг, диверсифікація, життєвий цикл продукту, засіб розміщення, інтеграція, інформаційні технології, кількість прибуттів (відбуттів), комплексний туристський продукт, конгломерація, концентрація виробництва, макрорегіон, міжнародний туризм, міжнародний турист, міжнародний відвідувач, мультиплікатор туризму, ночівля, підрегіон, попит, пропозиція, сегмент, сегментація, субрегіон, таймшер, транснаціональні компанії (ТНК), тривалість перебування туристів, турист, туристичний агент, туристичний оператор, туристські витрати, туристський платіжний баланс, туристичне районування, туристський ринок, туристичне сальдо, фактори виробництва туристичного продукту, франчайзинг, франшиза.

Структура кожного розділу складається із лекційного матеріалу, методичних рекомендацій та завдань до навчальних матеріалів. Розглянемо її на прикладі розділу 1.1.

Зразок структури лекційного матеріалу:

Розділ 1.1. Тема: „Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен”

Зміст

1. Термінологічний апарат міжнародного туризму:
1.1. Міжнародний туризм, його сутність та форми.
1.2. Становлення міжнародної туристичної термінології.
2. Економічна функція туризму:
2.1. Показники оцінки прямого та непрямого впливу міжнародного туризму на економіку окремих країн.
2.2. Доходна, зовнішньоекономічна, вирівнювальна функції та функція створення нових робочих місць.
2.3. Види туристичного мультиплікатора.

Ключові слова: міжнародний туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, міжнародний відвідувач, економічна функція туризму, ВВП, туристський платіжний баланс, сальдо туристського платіжного балансу, ефект мультиплікатора.

Цілі та завдання розділу:

- актуалізувати знання щодо становлення системи міжнародної туристичної термінології;
- ознайомитися із сучасною схемою класифікації міжнародних подорожніх;
- дізнатися про показники прямого та непрямого впливу міжнародного туризму на економіку окремих країн;
- розширити знання щодо екологічних, соціокультурних та психологічних функцій туризму [1].

Зразок методичних рекомендацій:

Методичні рекомендації з вивчення Розділу 1:

- опрацьовуючи підрозділ 1.1., ви розглянете вплив туризму на економічне та соціокультурне життя сучасного суспільства;
- вивчаючи пункт 1, зверніть увагу на зв’язок між зростанням економічних показників у провідних державах світу та бурхливими темпами розвитку міжнародного туризму у 2-ій половині ХХ століття;
- вивчаючи пункт 2, виділіть три основні характеристики міжнародного туризму;
- опановуючи пункт 3, особливу увагу зверніть на класифікації країн світу за такими критеріями: частка доходів від туризму в ВВП країни, сальдо туристського платіжного балансу країни, частка зайнятих у туристській індустрії від економічно активного населення [1].

Навчальний матеріал, розбитий на маленькі частини, повинен мати вказівки для студента, наприклад:

- Прочитайте та виділіть основні риси…
- Прочитайте та законспектуйте…
- Запишіть…
- Прочитайте та порівняйте різні погляди…

Зразок завдань до навчальних матеріалів:

Завдання до навчальних матеріалів:

1. Прочитати матеріали до розділу.
2. Скласти тезисний план.
3. Законспектувати основні теоретичні положення.
4. Скласти блок-схему взаємозв’язку ключових понять розділу [1].

Кожний розділ повинен завершуватися питаннями для самоконтролю та висновками (стисле резюме).

Для підвищення мотивації під час роботи з текстом дистанційного курсу автор пропонує:

- створення системи питань та питань-відповідей;
- обговорення найбільш складних тем;
- структурування тексту;
- нотатки на полях;
- альтернативи та аналогії;
- занурення в інформаційний простір тексту, ключові слова;
- посилання;
- історичні довідки та матеріали;
- цитати та афоризми;
- примітки, коментарі, словник;
- резюме.

Кожний модуль містить завдання для самостійної роботи (завдання для навчальних матеріалів розділу, завдання для розширеного вивчення тем, завдання для практичних занять) та тестування, що проводиться під час модульної контрольної роботи. Увагу студентів звернено на те, що

- завдання для навчальних матеріалів розділу подано на початку кожного розділу;
- завдання для розширеного вивчення тем вміщено наприкінці розділів 1.1., 1.2, 1.4, 3.1, 3.2;
- завдання для практичних занять подано наприкінці розділів 1.4. та 2.2.

Усі види самостійних робіт студенти повинні:

- виконати у зошитах в клітинку від руки (не допускається комп’ютерний набір тексту з метою запобігання «сліпого» скачування з Інтернету);
- здати на другій модульній роботі та захистити на контролі самостійних робіт.

Консультації до курсу надаються відповідно до графіка, зазначеного у потижневому плануванні робочої програми. Обговорення проблемних питань проводяться наприкінці вивчення кожного розділу (час зустрічей за графіком відповідно до потижневого плану).

Підсумкова атестація проводиться шляхом:

1) захисту самостійних робіт (завдань до навчальних матеріалів розділу, розширеного вивчення тем та практичних робіт) на контрольному занятті (КСР). Усі види самостійної роботи оцінюються у формі «зараховано» чи «не зараховано».
2) тестування (двох модульних робіт, кожна оцінюється у 50 балів, мінімальна кількість балів‚ необхідних для отримання оцінки, - 51, максимальна кількість балів - 100).

Оцінювання якості досягнень студентів проводиться відповідно до шкали ECTS та національної шкали.

Для здійснення контролю знань у системі дистанційного навчання використовують п’ять типів тестів, а саме:

- істина/хибність (вага - 0,5 б., 20 питань);
- множинний вибір - єдина відповідь (вага - 1 б., 10 питань);
- відповідність (вага - 1 б., 10 питань);
- множинний вибір - множинна відповідь (вага - 1 б., 10 питань);
- відкрита відповідь (вага - 1 б., 10 питань).

Усього питань - 60. Максимальна кількість балів - 50.

Наведемо зразки оформлення різних типів тестів.

1. Тип: Істина/Хибність

Опис (назва теми): Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен.
Висловлення: Прямий вплив туризму на економіку країни відомий під назвою ефекту мультиплікації, який набуває чинності з циркуляцією туристських витрат у країні (регіоні).
Правильна відповідь: хибність.
Кількість балів: 0,5.

2. Тип: Множинний вибір - єдина відповідь.

Опис (назва теми): Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен.
Висловлення: Вплив міжнародного туризму на економіку країни виявляється через:
Варіанти відповідей:
а) долю у ВВП країни; туристичне сальдо; зайнятість населення у туризмі; стимулювання розвитку віддалених, малонаселених і індустріально слаборозвинених регіонів;
б) невідчутність туристичних послуг, вплив на туристичний попит сезонних коливань і нерівномірність туристичного потоку, прояв на туристичному ринку зовнішніх ефектів (екстерналій);
в) реалізацію вартості і споживчої вартості турпродукту, організацію процесу доведення туристичного продукту до споживача, економічне забезпечення матеріальних стимулів до праці;
г) поліпшення якості життя приймаючого населення, забезпечення високого рівня вражень у туристів, підтримка якості довкілля.
Правильна відповідь: а.
Кількість балів: 1.

3. Тип: Відповідність.

Опис (назва теми): Статистика міжнародного туризму.
Питання (завдання): Оберіть відповідність туристичного макрорегіону та частки його ринку в міжнародних туристичних прибуттях у 2010 р.:

Питання: Варіанти відповіді:
1. Європейський А. 5.3%
2. Американський Б. 15.9%
3. АТР В. 6.4%
4. Африканський Г. 21.7%
5. Близькосхідний Д. 50.7%

Коди відповідей: 1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-А, 5-В.
Кількість балів: 1.

4. Тип: Множинний вибір - множинна відповідь.

Опис (назва теми): Статистика міжнародного туризму.
Питання (завдання): Оберіть правильні варіанти:
Варіанти відповідей:
а) Європа - позитивне туристичне сальдо - Туреччина, Іспанія, Італія, Франція;
б) Європа - позитивне туристичне сальдо - Нідерланди, Великобританія, Данія, Німеччина;
в) Америка - позитивне туристичне сальдо - Канада, Бразилія, Аргентина, Колумбія;
г) Америка - позитивне туристичне сальдо - Мексика, США, Домініканська Республіка, Багамські острови;
д) АТР - позитивне туристичне сальдо - Китай, Австралія, Таїланд, Малайзія;
е) АТР - позитивне туристичне сальдо - Японія, Республіка Корея, Соломонові острови, Лаос.
Правильна відповідь: а, г, д.
Кількість балів: 1.

5. Тип: відкрита відповідь.

Опис (назва теми): Сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку.
Питання (завдання): … - виявлення широких груп споживачів зі схожими ознаками (сегментів), що характеризуються відносно однорідним попитом.
Правильна відповідь: сегментація.
Кількість балів: 1 [1].

Матеріалу курсу загалом достатньо для виконання всіх навчальних завдань, але студентам рекомендовано використовувати додаткову літературу, список якої подано наприкінці курсу.

Таким чином, можна стверджувати, що дистанційний курс «Міжнародний туризм» - це спроба відтворення традиційного навчального процесу засобами інформаційних комп’ютерних технологій. Його впровадження в навчальний процес сприятиме активізації спілкування, співтворчості, співробітництва між викладачем та студентами, формуванню навичок самостійної роботи.

Перспективи подальших досліджень автора будуть пов’язані з удосконаленням тестового контролю знань в процесі вивчення дисципліни «Міжнародний туризм».

Література

1. Дітковська С. О. Дистанційний курс «Міжнародний туризм». - Режим доступу до вид.: http://www.do.luguniv.edu.ua.
2. Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.14010301 «Туризмознавство» (за видами) напряму підготовки 7.40103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»: навчально-методичне видання / [А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, Т.І. Ткаченко, Г.І. Михайліченко та ін.]. - К.: КНТУ, 2010. - 58 с.

Дітковська С.О. Структура та зміст дистанційного курсу «Міжнародний туризм»

У статті розкрито структуру та зміст дистанційного курсу «Міжнародний туризм», розробленого для студентів п’ятого курсу та слухачів магістратури спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство» та 7.14010301, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа».

Ключові слова: дистанційний курс, міжнародний туризм, тематичний план курсу, методичні рекомендації, структура лекційного матеріалу, завдання до навчальних матеріалів, підсумкова атестація, тести.

Дитковская С.О. Структура и содержание дистанционного курса «Международный туризм»

В статье раскрывается структура и содержание дистанционного курса «Международный туризм», разработанного для студентов пятого курса и слушателей магистратуры специальностей 7.14010301, 8.14010301 «Туризмоведение» и 7.14010301, 8.14010101 «Гостиничное и ресторанное дело».

Ключевые слова: дистанционный курс, международный туризм, тематический план курса, методические рекомендации, структура лекционного материала, задания к учебным материалам, итоговая аттестация, тесты.

Ditkovska S. The structure and content of the distance learning course "International tourism"

The article describes the structure and content of the distance learning course "International tourism", developed for the students of the fifth course and listeners of a magistracy specialities 7.14010301, 8.14010301 and "Tourism" and 7.14010301, 8.14010101 "Hotel and restaurant business".

Key words: distance learning course, international tourism, the thematic plan of the course, the methodical recommendations, structure of the lecture material, tasks to the educational materials, final attestation, tests.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.