Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Дікова Катерина Сергіївна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
"Індустрія гостинності у країнах Європи". - 4-6 грудня 2009 р.
Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. - 176 с. - С.130-131.

Ефективність використання інформаційних технологій в туризмі

информационные технологии в туризме В останні десятиріччя туризм перетворився в динамічно розвивається галузь економіки, що вимагає постійних технологічних інновацій. Особливе значення серед них, в силу специфіки туристичного бізнесу, належить нововведенням у галузі інформаційних технологій.

Застосування стандартного пакету Microsoft Office в діяльності фірм, зайнятих у сфері туризму та пов'язаних з туристичною діяльністю (готельно-ресторанних комплексів, транспортних компаній) відходить у минуле. На сьогоднішній день все більше підприємств практикують використання спеціалізованих програмних продуктів.

Мета даної роботи полягає в обґрунтуванні доцільності впровадження спеціального програмного забезпечення, орієнтованого на туристичні фірми, з точки зору економічної ефективності їх діяльності та підвищення якості турпродукту.

Важливість застосування інформаційних технологій у сфері туризму відображена в роботах останніх років таких відомих авторів як В.А. Квартальнов, В.Д. Калачанов, Л.І. Кобко [3-5]. Визначення економічної ефективності впровадження програмного забезпечення - проблема, яка тривалий час перебуває в центрі уваги багатьох провідних спеціалістів в області інформаційних технологій [1-3]. Разом з тим, загальноприйнятий підхід до вирішення зазначеної проблеми до теперішнього часу не вироблено.

Автоматизація роботи турфірм дозволяє домогтися скорочення технологічних витрат часу за рахунок прискорення процесів обслуговування та обміну інформацією як усередині самої фірми і її підрозділів, так і між турфірмою і її контрагентами. У кінцевому рахунку, це сприяє економії людських і фінансових ресурсів за рахунок зведення до мінімуму ручної праці, а також збільшення обсягів реалізації турпродукту і максимізації прибутку, що є головною економічною метою будь-якого підприємства.

Складність інтерпретації конкретних показників діяльності турфірм викликана особливостями туристичної галузі, що виробляє не матеріальні продукти, а послуги, і необхідністю враховувати інфляційні та інші зовнішні фактори, що впливають на обсяг реалізації, при розгляді результатів діяльності конкретного підприємства в динаміці.

На сьогоднішній день, для обчислення економічного ефекту від використання сучасних технологій, керівники туристичних підприємств вдаються до наступним найбільш поширеним методам:

1. Метод експертних оцінок - базується на інтеграції компетентних думок експертів з метою отримання бажаної інформації. Він ефективний як при плануванні покупки спеціальних програм, так і при аналізі результатів їх використання.

2. Метод прямого рахунку полягає в підрахунку зекономленого часу в результаті установки програмного забезпечення і переведення цього часу в грошовий еквівалент [1]. При використанні даного методу ефективність впровадження нового програмного забезпечення визначають за формулою:

  n    
Е = (t0 - t1) ∙ Годмс (1)
  i=1    

де:
Е - ефективність впровадження;
n - кількість операцій;
t0 - час, який витрачається на виконання операції до автоматизації;
t1 - час, який витрачається на виконання операції після автоматизації;
Чтз - середня годинна тарифна ставка працівника фірми.

3. Статистичний метод - заснований на порівнянні результатів діяльності туристичного підприємства до і після установки програмного забезпечення. При його застосуванні використовують формулу:

Е = П0 - П1 (2)

де:
П0 - прибуток фірми до автоматизації;
П1 - прибуток фірми після автоматизації.

Отримані дані доцільно порівняти з витратами на автоматизацію - вартістю програм, послугами програміста, витратами на навчання співробітників фірми, майбутніми витратами на оновлення програмних пакетів. Тоді формула розрахунку економічної ефективності прийме вигляд:

Е = П / З (3)

де:
П - прибуток або економія від впровадження устаткування;
З - витрати на автоматизацію.

При цьому важливо пам'ятати, що автоматизація дає не одноразовий, а довготривалий ефект, тобто витрати на її проведення потрібно розділити на весь час дії програмного комплексу.

Слід також враховувати, що впровадження інформаційних технологій призводить до зниження ймовірності помилок, підвищення ступеня задоволення клієнтів рівнем обслуговування, а також спрощення праці працівників фірми. Все це впливає на якісні характеристики турпродукту, які важко піддаються кількісному обліку, але є найважливішою конкурентною перевагою.

Література

1. Галиновський Олександр. Спроба кількісної оцінки ефективності автоматизації // Документ HTML. - http://megatec.ru/?m=169.
2. Галкін Гліб. Методи визначення економічного ефекту від ІТ-проекту // Документ HTML. - http://www.iteam.ru/publications/it/section_53/article_2905/.
3. Калачанов В.Д., Кобко Л.І. Економічна ефективність впровадження інформаційних технологій. Навчальний посібник. - Москва: МАІ, - 2006. 180 с.
4. Квартальнов В.А. Менеджмент туризму: Економіка туризму: Підручник. - М: Фінанси і статистика, 2002. - 320 с.
5. Квартальнов Ст. А. Стратегічний менеджмент у туризмі: Сучасний досвід управління - М: Фінанси і статистика, 2000. - 496 с.
6. Косолапов А. Б. Менеджмент у туристичній фірмі: навчальний посібник. - М: КНОРУС, 2009. - 256 с.
7. Мальська М. П., Худо Ст. Ст. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник для ВНЗ. - К: ЦУЛ, 2007. - 424 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.