Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Чубукова О.Ю.
Матеріали Міжнародного конгресу “Проблеми інформатизації
рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного
та економічного розвитку”. – Трускавець. – 2000. – 275 с. - С.122-125.

Інформаційний сервіс та підтримка національного туризму

В статті дано визначення туризму як однієї з реальних можливостей гармонізації розвитку людини, укріплення її духу, спонукання до праці, робити більше і краще на благо собі і своїй країні, а також як важливого показника збільшення бюджету країни за рахунок відрахувань коштів від надання туристичних послуг. При цьому висвітлюються проблеми сучасного стану туристичної галузі, напрямків та заходів державної підтримки, існуючого інформаційного сервісу. Представлені статистичні дані розвитку туризму України за останні декілька років, недоліки, напрямки розробки механізму удосконалення галузі. Розкрита можливість збільшення обсягів роботи туристичних підприємств, санаторно-лікувальних та інших закладів розміщення туристів, підвищення якості надання ними послуг через членство у громадській всеукраїнській організації - Туристичній Асоціації України та участі у створенні та діяльності Української Туристичної Інформаційної Системи. Також показано що вже зроблено Держкомтуризмом для покращення інформаційно-рекламної роботи галузі, які задачі, включаючи наукові, необхідно вирішити найближчим часом.

Забезпечення гідного місця України у світовій цивілізації пов’язано з вмінням шукати, знаходити і використовувати такі механізми просування вперед, які враховують глобальні світові тенденції і національні особливості. Гармонізація розвитку України залежить від мобілізації духу інтелекту та дії при системній відповіді на діалектично пов’язані питання “що? як? навіщо?”. Одним з напрямків суспільного розвитку який може розв’язати цей троїстий союз є туризм. Саме він відповідає на питання: що робити? - мандрувати, відпочивати, підвищувати професійний та інтелектуальний рівні, моральний та фізичний стан людини (головної рушійної сили розвитку всесвіту); як? - використовуючи величезну кількість видів, напрямків і форм туризму (міжнародний, національний, лікувальний, рекреаційний, спортивний, конгресивний, історико-культурний, ностальгійний, культовий, сімейний, індивідуальний, організований, неорганізований і т.д. і т.д.); навіщо? - для всебічного гармонійного і здорового розвитку людини, укріплення її духу спонукання до праці, бажання зробити більше і краще на благо собі і своїй країні. Яким чином відбувається вирішення такої тріади? Безумовно через знання, аналіз діючих подій та напрямків розвитку суспільства, тобто через наявність великих масивів інформації, інформаційний сервіс. Охоплюючи ретро, сучасну і науково розроблену майбутню інформацію з питань туризму можна конкретно і реально визначити напрямки і методи його розвитку в конкретній країні, конкретній ситуації. Так наприклад, вивчаючи проблеми розвитку туризму стає відомо, що його розвиток не є уособленим показником розбудови країни, оскільки паралельно, прямо або побічно, вирішується ще ряд соціально-економічних проблем:

- стимулюється розвиток інших галузей господарства - промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, страхування, торгівля, зв’язок, громадське харчування, культура, мистецтво, спорт тощо. Доходи окремих галузей господарства прямо пропорційно залежать від туристичної активності. За розрахунками Держкомтуризму питома вага доходів від обслуговування туристів (за умови віднесення громадян до цієї категорії відповідно до методики ВТО) складає у загальному обсязі доходів: туристично-екскурсійні послуги
- 100%, санаторно-курортні та оздоровчі послуги - 90%, пасажирські перевезення - 80-90%, виробництво сувенірів - 80-90%, готельне господарство - 60-70%, громадське харчування - 30-40%, послуги з видачі віз та консульських дій - 70%, послуги закладів культури і спорту - 30-40%;
- здійснюється всесвітня реклама України, її досягнень, можливостей, бажань. Так, за даними Держкомтуризму виїхало за межі України на протязі тільки останніх двох років 16,8 млн. чол., в т.ч. з метою службових відряджень 2,4 млн.чол, що склало 14% від загальної кількості виїхавших громадян;
- поповнюється бюджет країни за рахунок надання послуг при здійснені як національної, так і міжнародної туристичної діяльності. Так на протязі 1998-1999 років територію України, за даними Держкомтуризму, відвідало 10,4 млн.чол., в т.ч. з країн СНД - 7 млн.чол. Найбільшими були туристичні потоки з Білорусії, Росії, Молдови, Казахстану, Узбекистану. Питома вага їх в загальній кількості туристів складає у 1998 р. 78%, а в 1999 р. - 67%.3 країн зарубіжжя нашу країну здебільшого відвідують туристи Польщі, Словаччини, Німеччини, Чехії, США. Більше половини іноземних туристів побували на курортах України. Збільшилась кількість подорожуючих по країні і самих українських громадян. Грошові надходження від надання туристичних послуг на протязі двох останніх років, по даним Держкомтуризму, склалися наступним чином: всього надано послуг за рахунок в’їзного туризму 5,6 млрд.дол.США, а за рахунок міжнародного - 189 млн.дол.США. За розрахунками, податки та обов’язкові платежі до бюджету склали більш ніж 2 млрд.дол.США, при тому що у ВВП туризм займає лише 8%.

Використовуючи таку інформацію стає зрозуміло, що туризм виконує важливу роль у здійснені широкомасштабних завдань по розбудові української державності і її економічно-господарського сектору.

Використовуючи інформаційний сервіс щодо стану туристичної галузі, стає відомо, що держава розуміє силу та допомогу такої галузі і намагається підтримати, зробити можливе для її розвитку, в діючих економічних умовах. Так, Указом Президента України від 10.08.99 р. № 973/99 схвалені та затверджені Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року, які охоплюють вирішення питань створення організаційно-правових та економічних засад становлення туризму як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання громадян України, відтворення їх трудового потенціалу. Для цього віддаються пріоритети напрямкам забезпечення державного фінансування відновлення пам’яток архітектури, культури, історії України; створення нових рекреаційних зон загальнодержавного та місцевого значення; залучення коштів підприємницьких структур, суб’єктів туристичної діяльності для розвитку інфраструктури туризму (шляхи, пункти пропуску, системи водопостачання та каналізації, зв’язок, служби сервісу тощо); створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу; проведення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з актуальних проблем розвитку рекреаційно-туристичних господарств, створення геоінформаційної системи “Туризм в Україні”; сприянню просування на міжнародний ринок туристичного продукту України тощо.

Саме головне - визначено пріоритетний напрямок туризму для України - національний (в”їзний) і те, що туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави.

З моменту виходу Указу Президента України по шляху розбудови туристичної галузі зроблено чимало.

На 13 Генеральній асамблеї ВТО Україну обрано до керівного органу ВТО - Виконавчу Раду.

Успішно розвивається співробітництво в сфері туризму в рамках міжнародних організацій ЧЕС та ЦЄІ.

Проводиться активна робота в рамках Ради по туризму країн-учасниць СНД.

Введено державну статистичну звітність в галузі туризму.

Вирішено питання з податком на додану вартість для виїзного туризму.

Завершується робота по формуванню управлінської вертикалі шляхом створення управлінь з питань туризму в місцевих органах виконавчої влади.

Спільно з профільним Комітетом Верховної Ради України з питань молодіжної політики, спорту та туризму йде доопрацювання окремих положень по доповненню Законів України “Про туризм”, “Про страхування”, “Про сільське (фермерське) господарство” та інші.

Введено в дію Програму забезпечення захисту та безпеки туристів і Положення про пошуково-рятувальну службу суб’єктів туристичної діяльності.

Розпочата робота по створенню національної професійної інформаційної системи.

З метою об’єднання зусиль працівників суб’єктів туристичної діяльності і суміжних галузей для спільних дій по задоволенню і захисту своїх законних інтересів, сприяння поліпшенню обслуговування туристів та розвитку туризму в Україні засновано всеукраїнську громадську організацію - Туристичну Асоціацію України, яка вже налічує у своїх членах більше 100 підприємств. Асоціацією підготовлено (і забезпечено своїх членів) збірник законодавчих актів і нормативно-правових документів, які регламентують туристичну діяльність в Україні, каталог туристичних підприємств України, п’ятитомне видання “Туризм в Україні”.

Крім цього, продовжується робота, спрямована на розвиток окремих регіонів. Держкомтуризмом підтримана пропозиція надання статусу історико-культурного та туристичного центру Північно-Лівобережної України в м. Чернігові, туристичного центру в м. Каневі, розроблено програми розвитку Державного історико-культурного заповідника в Кам”янець-Подільському, міста Львова, створення спеціальної туристично-рекреаційної зони в Чернівецькій області та зони “Яремче” в Івано-Франківській області, еколого-економічного і соціального розвитку гірської Рахівщини та Великої Ялти. Також підтримано ініціативу Івано-Франківської адміністрації у впроваджені проекту, розробленого в рамках програми TACIS “Підтримка місцевого розвитку та туризму в Карпатському регіоні”. Проектом визначається освітянська робота, маркетингові дослідження тощо.

Але лишається невирішеними ще багато проблем туристичної галузі, про що свідчать зменшення обсягів роботи підприємств, санаторіїв, баз відпочинку у 1999 році у порівнянні з 1998 роком. Так зменшився на 30% туристичний потік в’їзного туризму, на 2% міжнародний. На 1 млрд.дол.США зменшено надання послуг за рахунок в’їзного туризму і на 11,7 млн. дол. США за рахунок міжнародного. Це пояснюється по-перше падінням рівня життя українського народу. По друге - практично всі заклади розміщення туристів і відпочиваючих потребують модернізації та реконструкції відповідно до міжнародних стандартів, підтримки в належному стані рекреаційні зони, пам’ятки культури та архітектури України інші об’єкти туристичних чи екскурсійних послуг. По третє - наявність величезної кількості туристичних підприємств (2,5 тисяч), які будують свою діяльність на свій розсуд, чим породжують нездорову конкурентність. При цьому і держава несвоєчасно реагує на ринкові в туризмі. Так путівки, туристичні, транспортні послуги в Росії у минулому році були на 30-40% нижчі, ніж в Україні. Тільки у серпні місяці було прийнято рішення про зниження організованого відпочинку в Криму на 20%, що не дало очікуваних результатів. Четверте - відсутня система інформаційної підтримки туристичних підприємств, оздоровчих комплексів, підприємств-перевізників. І це, на наш погляд, основна проблема сьогодення. Без інформації про туристичні події, можливості взаємодій суб’єктів туристичної та суміжних галузей, ціноутворення як в середині країни, так і на міжнародному ринку існувати та діяти не можливо.

У цьому зв’язку необхідно проведення ряду заходів по створенню національної професійної інформаційної системи, яка пов’яже:

- вхідні організаційно-економічні дані про час та місце проведення туристичних салонів регіонального, національного, міжнародного значення; туристичні підприємства, їх продукти у якісно-вартісній структуризації; наявність санаторіїв, будинків та баз відпочинку, лікувальних установ тощо, їх напрямки діяльності, кількість місць, вартість путівок, можливості пільг; нормативно-законодавче забезпечення, правовий захист та соціальну підтримку суб’єктів туристичної галузі;
- технології та методи обробки такого масиву інформації;
- системи пошуку;
- вихідні дані, які дозволять створити національний ринок туристичних продуктів та послуг (ТПП), механізм обміну інформацією, виробити систему ціноутворення та умов реалізації ТПП, можливостей ведення рекламної діяльності, створення умов співробітництва та чистої конкуренції.

Як було сказано раніше, така робота розпочата. Туристична Асоціація України (ТАУ), згідно Статуту та плану своєї роботи, здійснює правову підтримку та соціальний захист підприємств-членів Асоціації, організовує заходи зустрічей, спілкування, професійних змагань представників туристичних підприємств та суб’єктів суміжних галузей через надання робочих місць на міжнародних туристичних салонах шляхом організації консолідованих стендів членів ТАУ (де доречи існують відчутні знижки вартості 1 кв.м виставкової площі), проведення науково-практичних семінарів з питань оподаткування та бухгалтерського обліку в туризмі, законотворення, митної та кордонної політики тощо, туристичних святкових балів, клубної роботи. У квітні 2000 року вперше в історії існування галузі проводиться Всеукраїнська туристична професійна програма “Кришталевий Лелека”, в рамках якої будуть визначені переможці та лауреати з 24 номінацій (на краще туристичне підприємство, за особистий внесок у розвиток туризму, за досягнення у розвитку регіонального туризму, кращий курортний центр, кращий готель, кращий музей, кращий туристичний путівник та інші), а також спеціальними призами будуть відзначені кращі виробничі та рекламно-інформаційні проекти.

По ініціативі Держкомтуризму у минулому році розпочата робота по створенню автоматизованого інформаційно-рекламного центру “Українські Туристичні Інформаційні Системи” (УТІС). Системою передбачено і ведеться активна робота по формуванню бази даних туристичних послуг та компаній України з наступною реалізацією їхнього продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також широка реклами у всесвітніх туристичних системах. База даних УТІС вміщує вже понад 400 адресатів, відомості про яких збираються на підставі анкет (додатки 1-3). Сервер УТІСу розпочав роботу в мережі Інтернет. Система відкрита для всіх туристичних підприємств, санаторно-лікувальних заходів, туристичних агентів, корпоративних клієнтів, забезпечує загальний доступ для покупців всіх категорій, розширює можливості вибору туристичних послуг, оперативність їх замовлення (бронювання), сприяє розширенню кількісно-якісного спектру пропонуємо послуг та гнучкості у формуванні пакетів послуг (логіка замовлень), підвищує гарантії якості надання послуг та оперативності взаєморозрохунків суб’єктів туристичного бізнесу.

Названі заходи безумовно сприяють прискоренню розвитку як туристичної галузі в цілому, так і активізації ініціативи і натхнення на працю підприємств, що в кінці кінців підвищує і стабілізує духовно-соціальний стан людини. Але всі ці заходи не дадуть очікуваних результатів, якщо до їх впровадження і удосконалення не підключити науку.

В Україні недостатньо розвинена інфраструктура туризму, організаційно-економічний механізм його розбудови, рекламна робота тощо. Не досконало вирішені і впроваджуються заходи державного регулювання та підтримки туристичної галузі (питання фінансування та розподілу отриманих від туристичної діяльності коштів, вивчення зарубіжного передового досвіду, організація рекламно-інформаційних турів, підвищення якості місць перебування та харчування туристів, рекреаційних зон, пам’яток культури та архітектури, транспортні та шляхові проблеми, ціноутворення на ТПП, процеси оподаткування тощо). Ці питання можна вирішити тільки на підставі виконання маркетингових досліджень, які повинні базуватися на великій кількості якісної різноманітної та достовірної інформації, наукова обробка яких дасть можливість розширити інформаційний сервіс, підтримку розвитку галузі, отримання прибутків, визначення більш реальних шляхів розбудови держави.

Література

1. Інформаційно-аналітична довідка Держкомтуризму про розвиток туристичної галузі за 1991-1999 р
2. Указ Президента України від 10.08.99 р. № 973/ 99 Про Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року
3. Туризм в Україні / Статистичний бюлетень. - Держкомтуризм. - К.,1998. - 45 с
4. Бовсуновская А.Я., Гулый А.С. Проблемы рациональной эксплуатации природных рекреационных ресурсов / Развитие туризма - важное направление подъема экономики Украины. - Материалы 3-й Междунар.научно-прак. конференции.- Славяногорск, 1999.- С.199-202
5. Чубукова О.Ю. Інформаційна підтримка просування вітчизняного туристичного продукту Проблемы рациональной эксплуатации природних рекреационных ресурсов / Развитие туризма - важное направление подъема экономики Украины. - Материалы 3-й Междунар.научно-прак. конференции.-Славяногорск, 1999.- С.188-191
6. Інформаційний бюлетень Української Туристичної Інформаційної Системи.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.