Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Чорна Л.В.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина І. - 2011. - №14 (225). - С.125-130.

Самостійна робота як форма практичної підготовки майбутніх фахівців з туризму

Самостійна робота У статті розкрито потенціал такої форми навчання майбутніх фахівців з туризму як самостійної роботи для розвитку практичних навичок, у цьому контексті висвітлено зарубіжний та вітчизняний досвід.

Ключові слова: самостійна робота, майбутні фахівці з туризму, зарубіжний і вітчизняний досвід.

Стратегічною ціллю української системи освіти в туризмі з точки зору як внутрішніх потреб, так і з точки зору відповідності загальноосвітнім тенденціям і перспективам розвитку є інтеграція у світовий та міжнародний простір, утвердження її високого статусу та конкурентоспроможності [1, с. 110]. У зв’язку із цим та ще рядом вагомих факторів даний освітній напрям переживає період активного пошуку шляхів удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців. При цьому широко досліджуються інноваційні технології навчання, які можуть бути використані для оптимізації навчального процесу, з-поміж яких інтерактивні й аудіовізуальні методи навчання, кейс-студії посідають провідне місце.

Разом з тим очевидним є той факт, що значущість такої форми організації навчання як самостійної роботи у процесі підготовки майбутніх фахівців з туризму не була детально висвітлена в наукових працях учених, хоч вітчизняні науковці Н. Калашник і В. Вертегел розглядають самостійну роботу як потужний засіб сучасної освіти і виховання, а Л. Пуховська – як інструмент активізації навчання у вищій школі.

На нашу думку самостійна робота студентів є ефективним знаряддям оптимізації процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму. Тому метою даної статті є розкриття потенціалу самостійної роботи для розвитку практичних навичок професійної діяльності у туристичній галузі.

Як форма організації навчання у вищій школі України самостійна робота є складовою всіх навчальних дисциплін. Вона виступає завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних завдань, які розглядалися на лекціях і семінарах, а отже, потребує чіткого планування та правильної організації. З огляду на прикладний характер навчальних предметів із туризму важливо добирати для самостійної роботи такі завдання, які б адекватно відображали сутність і зміст професійної діяльності, розвивали здатність до пошуку творчого розв’язання питань туристичної діяльності, вміння аналізувати різні аспекти роботи в туризмі та проектувати послуги, а не просто визначати обсяг навчального матеріалу для самостійного опрацювання студентами.

Задля досягнення накреслених цілей важливо глибоко дослідити надбання професійної освіти за кордоном, проаналізувати зміст та форми підготовки майбутніх фахівців з туризму загалом та її практичний аспект зокрема в країнах, де система освіти для галузі формувалася упродовж минулого століття. Запозичення позитивного зарубіжного досвіду, його адаптація до вітчизняних умов дає можливість підвищити якість підготовки фахівців туристичної галузі та уникнути помилок, властивих для періоду її формування [2]. У такому контексті вивчення досвіду США з питань практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в університетах країни може стати вагомим засобом підвищення конкурентоздатності кадрів, яким належить утверджувати Україну на світовому туристичному ринку.

Самостійна практична робота студентів – це різні види індивідуальної та колективної діяльності, які студенти здійснюють на лекціях, лабораторних і практичних заняттях, у процесі практики та в позааудиторний час за завданнями викладача, під його керівництвом, але без його безпосередньої участі [3].

Самостійна робота студентів у навчальних закладах США – це форма організації підготовки майбутніх фахівців, яка виконує ряд функцій:

- навчальну, оскільки зміст завдань включає нові для майбутнього фахівця факти, відомості про професійну діяльність;
- розвивальну, яка передбачає розвиток мислення у тісному зв’язку з формуванням певних понять і комунікативних навичок;
- направляючу, завдання самостійної роботи мають цілеспрямований характер і відповідають змісту навчального матеріалу.

В університетах США система практичних завдань для самостійної роботи студентів має як репродуктивно-прикладний характер, так і творчо-прикладний. До перших відносимо завдання, які студенти виконують за зразком, наприклад, опис діяльності туристичної фірми з певного виду туризму, складання схеми маршруту, проведення інтерв’ю. До других належать ті завдання, які передбачають пошук інформації або потребують самостійного аналізу чи вирішення, наприклад, розробка маркетингової стратегії фірми, проектування рекламної кампанії, дослідження ринку.

В Університеті штату Колорадо у процесі вивчення дисципліни “Організація та управління туристичним підприємством” як вид самостійної роботи передбачено проведення інтерв’ю з власником туристичної фірми за заздалегідь розробленим зразком, у процесі якого студент повинен з’ясувати, на який сегмент туристичного ринку орієнтується організація, які послуги продукує, методи їх просування та засоби реклами використовує, які стандарти обслуговування споживачів є вихідними та які технічні засоби використовуються у роботі підприємства [4]. Тема співбесіди охоплює проблеми кадрового забезпечення організації, функціональних обов’язків працівників. Актуалізуються питання рентабельності підприємства, отримання дивідендів, формування перспективних планів розвитку. Результати роботи подаються у письмовій формі за підписом підприємця із зазначенням усіх реквізитів установи.

Завдання творчого характеру – це проект, який виступає моделлю певного виробничого процесу в туризмі: проектування туристичних послуг, рекреаційних регіонів, стимулювання продажі турів. Ми відстежили, що при вивченні навчальних дисциплін “Просування туристичного продукту” та “Міжнародні проблеми в рекреації та туризмі” в Університеті штату Колорадо робота над проектом носить прикладний характер, він розробляється для певної місцевості чи фірми і виноситься на обговорення представників громади. Так, у процесі вивчення методів просування турпродукту студенти складають маркетинговий план для обраного ними об’єкту. Структура плану визначається викладачем, встановлюється послідовність виконання робіт, формується коло питань, які слід врахувати. Студенти співпрацюють з працівниками туристичної фірми, там вони отримують необхідну інформацію, розробляють маркетингову стратегію та обґрунтовують її.

Робочою навчальною програмою дисципліни “Міжнародні проблеми в рекреації та туризмі” передбачено як індивідуальні форми самостійної роботи, так і у складі групи. Кожний студент повинен дослідити розвиток рекреації і туризму на прикладі регіону, за результатами дослідження підготувати і презентувати на занятті п’ятнадцятихвилинну доповідь та організувати десятихвилинне обговорення. Прикладом групової форми самостійної роботи є формування стратегії сталого туризму для визначеної місцевості. Презентація проекту відбувається в останній тиждень семестру і проходить на громадському форумі в присутності представників ділових структур.

Оскільки при вивченні дисциплін “Національні парки та рекреаційні зони” та “Вступ до рекреації, дозвілля, паркового відпочинку та туризму” в мультимедійних класах замість традиційних лекцій проводиться перегляд відеофільмів про рекреаційний потенціал регіонів світу з одночасним їх обговоренням, відеопрезентації туристичних маршрутів у національних парках та відеопорівняння деяких з них задля акцентування уваги майбутніх фахівців на їх специфіці, аналізу системи атракцій у рекреаційних зонах та масштабів їх використання, то логічним продовженням методики проведення аудиторних занять виступають завдання на самостійну роботу, які передбачають підготовку студентами відеороликів про місцеві рекреаційні ресурси, відеоаналізу про використання парків чи рекреаційних дистинацій провідними туристичними фірмами як складових туру, відеопрезентацій нових об’єктів чи послуг.

В Університеті Флориди самостійна робота студентів, передбачена програмами усіх навчальних дисциплін, вона вирізняється своєю цілеспрямованістю: розвитком пізнавальних якостей студентів, формуванням умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності [5]. З-поміж широкого спектра завдань на самостійну роботу вирізняємо такі, як проведення дослідження планування спецподій, конференцій американськими туристичними фірмами; виокремлення бізнес-структур, споріднених за напрямами діяльності; аналіз діяльності туристичних установ за окремими напрямами роботи.

Складовою процесу стажування майбутніх бакалаврів, окрім виробничої діяльності, є самостійна робота, яка передбачає виконання аналітичних завдань, заздалегідь спланованих навчальним закладом. Студентам пропонують обґрунтувати такі питання, як визначення мети діяльності базової туристичної фірми та аналіз методів і засобів її досягнення; встановлення взаємозв’язку між організаційною структурою фірми та набутими практичними вміннями і навичками студента у процесі його стажування там, співставити останні з цілями студента щодо професійного росту; ідентифікація тих професійних дій, які свідчать про рівень сформованості навичок студента щодо організації та планування туристичної діяльності; розкриття конкретних організаційних заходів на підприємстві, які, на думку студента, не відповідають теорії організації туристичної справи; критична оцінка набутого досвіду студента, аналіз його сильних і слабких професійних якостей.

Аналіз змісту вищезазначених завдань дозволяє зробити висновок про їх глибину та практичне спрямування. Очевидно, що розв’язання таких завдань спонукає студента ревізувати теоретичне начало, співставити його з реаліями виробничої діяльності, зробити висновки.

Для магістрів цього університету як вид самостійної роботи заплановано поглиблене вивчення галузевих сегментів, серед яких рекреація, паркове господарство, анімація, у процесі якого студенти самостійно опрацьовують літературні джерела, узагальнюють прочитане, визначають його практичне значення. Про вагомість такої форми підготовки свідчить кількість можливих кредитів, що дорівнює 6 кредитам.

Завдання на самостійну роботу, які пропонуються магістрам у процесі стажування, мають комплексний характер і вирізняються високим рівнем складності. Вони охоплюють питання правового регулювання туризму, менеджменту, маркетингу та спрямовані на розвиток навичок критичного мислення, оскільки передбачають аналіз різнопланових аспектів, наприклад, ситуацій на підприємстві стажування, за яких було допущено порушення правових та етичних норм. Глибокий управлінський характер мають такі завдання:

1. Обґрунтувати реалізацію принципів менеджменту чи маркетингу, вивчених у процесі навчальних занять, в умовах практичної діяльності підприємства.
2. Визначити та охарактеризувати заходи з менеджменту ризиків чи стратегічного планування, які направлені на мінімізацію витрат, вказати на найефективніші й доповнити їх власними пропозиціями.
3. Проаналізувати фінансові операції туристичної фірми, визначити шляхи економії та конкретизувати їх.
4. Обґрунтувати мотиваційний аспект клієнтів туристичної фірми. Проаналізувати заходи, спрямовані на збільшення чисельності клієнтів та зростання обсягів реалізації туристичних продуктів. Визначити шляхи удосконалення роботи фірми у даному напрямі.

Ми вважаємо, що у процесі виконання такого виду робіт магістри систематизують свої знання про методи реалізації туристичних продуктів, попит на туристичному ринку, затрати на виробництво послуг, маркетингову стратегію та механізми управління туристичним підприємством і підвищують рівень своїх аналітичних навичок.

Враховуючи необхідність посилення значення самостійної роботи студентів у процесі формування практичних навичок, викладачами кафедри туризмознавства та туристичних спеціалізацій Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника розроблено систему практичних завдань для самостійної роботи студентів з професійних дисциплін, яка спрямована на трансформацію кожної теми навчальної дисципліни у конкретну практичну діяльність, а також передбачено ряд завдань на самостійну роботу під час навчальної практики студентів першого курсу, серед яких визначення гомогенних, параресурсних об’єктів, суперточки-туру Івано-Франківської області, розробка картографічної моделі складових ресурсно-рекреаційного поля Прикарпаття, обґрунтування ресурсного потенціалу як основи розвитку спортивного туризму та рекреації на даній території. На самостійну роботу винесено ряд завдань, пов’язаних із проведенням інтерв’ю з керівником та членами туристської самодіяльної організації з питань історії її розвитку, чисельності та заходів щодо кількісного зростання; нормативно-правових основ її створення та порядку оформлення:

- затвердження статуту та установчого договору, реєстрації в органах державного нагляду;
- мети, видів діяльності, зокрема краєзнавчого, їх планування;
- зв’язку та співробітництва з іншими туристськими самодіяльними організаціями;
- матеріально-технічної бази організації та ролі технічного устаткування у роботі;
- методів і засобів висвітлення її діяльності;
- організації масових заходів.

За результатами інтерв’ю та ґрунтовного вивчення діяльності туристської самодіяльної організації студенти дають їй аналітичну оцінку і формують довідкову базу про роботу туристських самодіяльних організації області.

Запровадження американського досвіду використання завдань прикладного характеру в процесі самостійної роботи студентів в Україні може послужити інструментом для викорінення формалізму в підходах до планування самостійної роботи студентів та контролю за її виконанням; фактором впливу на розвиток особистості студента, його дисциплінованості та вимогливості, ініціативності та відповідальності, творчого мислення і готовності до майбутнього фаху.

Література

1. Фоменко Н.А. Педагогіка вищої школи: методологія, стандартизація туристської освіти. [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Н.А. Фоменко. – К.: ТОВ Видавничий дім “Слово”, 2005. – 216 с.
2. Федорченко В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: дис. доктора пед. наук: спец. 13.00.04 / В.К. Федорченко. – К., 2005. – 512 с.
3. Пуховська Л.П. Активізація навчання в системі самостійної роботи у вищій школі США / Л.П. Пуховська // Вища і середня педагогічна освіта: наук.-метод. зб. – Вип. 16. – К., 1993. – С. 62-68.
4. Courses at the Colorado State University. – Режим доступу до вид.: http://welcome.warnercnr.colostate.edu/hdnr-course-offerings/.
5. Curriculum at the University of Florida. – Режим доступу: http://www.ufl.edu/trsm/curriculum/htm.

Чорна Л.В. Самостоятельная работа как форма практической подготовки будущих профессионалов в туризме

В статье раскрыто потенциал самостоятельной работы как формы обучения будущих профессионалов в туризме для развития практических навыков, в этом контексте проанализировано зарубежный и отечественный опыт.

Ключевые слова: самостоятельная работа, будущие профессионалы в туризме, зарубежный и отечественный опыт.

Сhorna L.V. Autonomous learning as a form of future tourism professionals’ practical training

Such form of future tourism professionals’ teaching potential as autonomous learning for practical skills development is revealed in this article, foreign and Ukrainian experience is considered in this contest.

Key words: autonomous learning, future tourism professionals, foreign and Ukrainian experience.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.