Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬНа правах рукопису

УДК 380.8

ЧЕРНІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТСпеціальність 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наукДонецьк - 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькій державній академії управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Поважний Станіслав Федорович, Донецька державна академія управління, ректор

Офіційні опоненти:

- доктор економічних наук, професор Макогон Юрій Володимирович, Донецький державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри
- кандидат економічних наук, доцент Антонова Валерія Анатоліївна, Донецький державний університет економіки і торгівлі Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри

Провідна установа - Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра міжнародного менеджменту (м. Київ).

Захист дисертації відбудеться 12 травня 2000 р. о 14-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м.Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий 10 квітня 2000 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Граніш В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У період переходу до ринкової економіки міжнародний туризм є одним із перспективних напрямків зовнішньоекономічної діяльності країни і її регіонів. Відомо, що на частку туристичного бізнесу припадає 7 відсотків загальносвітового експорту товарів і послуг, що в абсолютному вираженні поступається тільки прибуткам від експорту нафти, нафтопродуктів і автомобілебудування.

Для економіки України з її найбільш розвиненими туристсько-рекреаційними центрами: Чорноморським узбережжям, Карпатами, Слов’яногір’ям, Азовським узбережжям і унікальними містами, які поєднують прикмети старовини і сучасності, значення міжнародного туризму полягає в тому, що, по-перше, це сфера швидкого обігу капіталу, при відносно невеликих капіталовкладеннях; по-друге, це ефективний засіб модернізації інфраструктури і, по-третє, можливість створення нових робочих місць як у державній, так і в регіональній економіці.

З прийняттям в Україні Закону "Про туризм" були створені сприятливі умови для підприємництва і розвитку туристсько-рекреаційних регіонів, удосконалення і пропаганди національної культури. Особливу актуальність туристичний бізнес набуває в промисловому Донбасі, що пов'язано з процесом реструктуризації вугільної промисловості, закриттям промислових підприємств і звільненням трудових ресурсів, які можуть знайти собі застосування в туристичній галузі господарювання.

Розвиток регіонального туристичного бізнесу буде сприяти створенню спеціальних малих і середніх підприємств, а також активізації і стимулюванню роботи цілої мережі галузей народного господарства: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів народного споживання, транспорту і зв'язку, формуванню сучасної кадрової політики в регіоні і поетапному виходу регіонального туристичного бізнесу як на загальнодержавний, так і на світовий рівень туристичних послуг.

Увага автора дисертаційної роботи зосереджена на актуальних питаннях теорії і практики управління регіональною системою туризму.

Актуальність дисертаційної роботи полягає в розробці теоретико-економічних підходів і методів, заснованих на визначенні потреб громадян в одержанні туристичних послуг, у першу чергу, на регіональному рівні, у рекомендаціях щодо використання нових організаційних форм і маркетингових напрямків у діяльності регіональних підприємств туристичної інфраструктури, що має сприяти підйому якості наданих послуг і удосконаленню рекреаційно-туристичної бази національного туризму як усередині регіону, так і в зовнішньоекономічній діяльності.

Зв'язок роботи з науковими планами і темами. Дисертаційна робота входить до тематики наукових досліджень, проведених Донецькою державною академією управління за темою: “Особливості управління міжнародним бізнесом: регіональний аспект” (реєстраційний номер Г-98-66).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних, методологічних і методичних положень ефективності регіонального туризму, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення його системи, заснованої на використанні принципів і методів маркетингу в регіональній економіці.

Основна ідея роботи міститься в розвитку концептуальних основ регіонального туризму, організаційно-економічна структура якого дає можливість керуватися удосконаленим ринковим менеджментом.

Для досягнення загальної мети в дисертації були поставлені та вирішені такі задачі:

- визначено теоретико-методологічну базу регіонального туризму і розроблено рекомендації щодо її систематизації й удосконалення;
- досліджено і адаптовано наявний досвід країн Європи і світу з організації і управління регіональними підприємствами системи туристичного бізнесу до умов України як країни з перехідною економікою;
- визначено концептуальні основи регіонального туристичного маркетингу і його основні функції, надано оцінку особливостям регіонального туристичного продукту і цілям його розвитку;
- досліджено значення основних сегментів регіонального туристичного ринку і їхні організаційні форми;
- проаналізовано економічні умови і законодавча база України для формування нових видів регіонального і міжнародного туризму на сучасному етапі ринкових відносин;
- обгрунтовано пропозиції щодо організаційної і структурної перебудови всього комплексу регіональних туристичних послуг шляхом використання різноманітних видів інвестицій;
- розроблено методику формування управлінської структури в регіональному туризмі з урахуванням загальнодержавної економічної політики й інтересів споживачів туристичних послуг.

Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження дисертаційної роботи є організаційно-економічні й управлінські форми регіонального ринку туристичних послуг. Об'єктом дослідження є регіональні підприємства системи туристичного бізнесу і послуг.

Теоретична і методологічна основа дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведеного дослідження є вивчення регіональної природи туризму, наукові розробки зарубіжних і вітчизняних вчених у сфері туристичних послуг і управління нею, що розкривають соціально-економічні функції туризму і його роль у розвитку регіональної економіки.

У дисертації використані основні положення теорії регіонального управління, маркетингового менеджменту, організації зовнішньоекономічної діяльності, аналізу і прогнозування інвестиційних процесів в Україні, оцінки функціонування спільних підприємств туризму і управління ними. Джерелами первинної інформації послужили дані державної статистики України, публікації зарубіжних і вітчизняних авторів з проблеми, що аналізується, матеріали конференцій, дані міжнародної статистики, а також фактичні матеріали регіональної галузі туризму, зібрані в процесі роботи в обласному Управлінні у справах сім'ї, молоді та туризму Донецької облдержадміністрації, а також із спеціальних джерел і отримані в результаті авторських досліджень.

Для досягнення мети і вирішення поставлених у дисертації завдань застосовано такий комплекс методів дослідження: теоретичний пошук (економіко-статистичний, техніко-економічний та концептуально-порівняльний аналіз, систематизація, порівняння); прогнозно-дедуктивний, логіко-індуктивний, системного аналізу та структурно-функціональний методи; емпірично-діагностичний; обсерваційний (пряме і непряме спостереження, самоспостереження, самооцінка); прогностичний (експертні оцінки, моделювання, узагальнення незалежних характеристик); праксиметричний (аналіз передового наукового досвіду).

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна дисертаційної роботи складається в обгрунтуванні методології дослідження регіонального туризму на концептуальних основах туристичного маркетингу, що стимулює ринкові перетворення в країні і сприяє підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваної суб'єктами господарювання.

До найбільш важливих результатів, отриманих у дисертації, відносяться:

- формування концепції регіонального туризму як сектора економіки, що сприяє ринковим перетворенням в Україні;
- виявлення основних напрямків розвитку регіональної туристсько-рекреаційної системи, спрямованої на підвищення ролі і значення сфери регіонального туризму в зовнішньоекономічній діяльності і його поступовий вихід на загальнодержавний і світовий ринок послуг;
- визначення пріоритетних задач регіонального туристичного маркетингу для здійснення виробництва і збуту товарів і послуг у системі міжнародного туризму країни;
- обгрунтування необхідності структурної перебудови в системі регіонального туризму за участю як вітчизняного, так й іноземного капіталу;
-  розробка методичних підходів до визначення цінової політики на послуги транспортного і готельного бізнесу з урахуванням перспектив розвитку ринку цих послуг у системі регіонального туризму;
- удосконалення методики здійснення статистичного обліку на регіональних підприємствах туризму відповідно до єдиних міжнародних стандартів;
- розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційно-управлінських структур у сфері регіонального туристичного бізнесу із залученням різноманітних інвестицій;
- розробка методів проведення інформаційно-аналітичної діяльності регіонального туризму з урахуванням обсягу ринку послуг, фінансового стану, стратегії і цілей підприємств регіонального туристичного бізнесу.

Теоретичне значення роботи полягає в подальшому розвитку теорії туризму як складової частини економіки країни,  фактора її подальшої інтернаціоналізації; концептуальному і практичному об'єднанні попиту і пропозиції на конкретному і специфічному сегменті ринку послуг.

Запропонована в дисертації методика створення регіональної туристсько-рекреаційної корпорації може бути використана для удосконалення процесів у системі управління регіональним ринком туристичних послуг із залученням різноманітного роду інвестицій; для подальшого формування регіональної туристичної інфраструктури, накопичення капіталу і підвищення якості наданих туристичних послуг.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення дослідження полягає в розробці теоретико-економічних підходів і методів, заснованих на визначенні потреб і платоспроможності клієнтів в одержанні туристичних послуг, у стимулюванні їхньої якості і значущості на регіональному рівні.

Використання нових організаційних і маркетингових можливостей у діяльності підприємств регіональної туристичної інфраструктури буде сприяти підвищенню рівня і збільшенню різноманіття послуг, що надаються, якісній зміні в регіональній рекреаційно-туристичній системі як частині зовнішньо­економічної діяльності країни.

Прикладні аспекти результатів, отриманих у дисертаційній роботі, використовуються в навчальному процесі та при підготовці дипломних проектів студентів за спеціальностями “Менеджмент у невиробничій сфері” і “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” Донецької державної академії управління. Пропозиції та рекомендації щодо пріоритетних напрямків і перспектив розвитку регіонального туристичного бізнесу в контексті зовнішньоекономічної діяльності країни були використані в роботі Управління у справах сім'ї, молоді та туризму Донецької обласної державної адміністрації. Ряд положень і рекомендацій, які передбачають використання світових статистичних методик у регіональній системі господарювання, знайшли місце в роботі Донецького обласного управління статистики. Запропоновані автором методи щодо удосконалення організації туристичного бізнесу, підвищення якості послуг і модернізації регіональної туристичної інфраструктури в умовах ринкової економіки знайшли практичне застосування в роботі СП ТОВ “ХАРИС”, туристичної фірми ЗАТ “СУПУТНИК” і державної авіакомпанії “ДОНБАС - СХІДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ”.

Апробація результатів дослідження. Основні наукові результати дослідження були заслухані, обговорені й одержали схвалення на науково- практичних конференціях і семінарах: Міжнародна наукова конференція “Україна - Греція: досвід дружніх зв'язків і перспективи співробітництва”
(м. Маріуполь, 1996 р.), Міжнародний науково-практичний семінар “Міжна­родна логистика: маркетинг у країнах з перехідною економікою”
(м. Донецьк, 1996 р.), Міжнародна конференція “Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту” (м. Донецьк, 1997 р.), Міжнародні наукові конференції “Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект” (м. Донецьк, 1998 р.), (м. Донецьк, 1999 р.), П'ята наукова загальноакадемічна конференція (м. Донецьк, 1997 р.), Третя конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-методичної роботи в 1996-1997 н.р. ( м. Донецьк, 1998 р.), Четверта конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи у 1997-1998 р.р. (м. Донецьк, 1999 р.).

Всі подані до обговорення матеріали спиралися на законодавчу базу і нормативні акти України.

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 6 робіт загальним обсягом 2,5 д. а., що особисто належать автору.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків; викладена на 173 машинописних сторінках, в тому числі 18 таблиць, 24 рисунки, а також списку використаних джерел, що містить 158 найменувань, додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У дисертації захищаються нові теоретичні і практичні положення в сфері регіонального туризму як складової частини зовнішньоекономічної діяльності країни, обгрунтовується метод комплексного дослідження регіональної туристсько-рекреаційної системи, заснований на використанні досягнень сучасної ринкової економіки і концептуальних основ туристичного маркетингу, що дозволяє удосконалювати організаційні й управлінські засоби економічної діяльності підприємств в області надання туристичних послуг на регіональному рівні.

Розділ 1. Міжнародний туризм у системі регіональної економіки. Міжнародний туризм як складова частина зовнішньоекономічних відносин за даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО) на кінець дев’яностих років складає 6 відсотків від загального обсягу експорту і 25-30 відсотків у світовій торгівлі послугами. За кількістю його учасників і рівнем прибутків від даної галузі економіки туризм може вийти на перше місце у світовому експорті, випередивши за вартісними показниками постачання енергоносіїв і автомобілів. Прибутки галузі, на думку експертів, до 2010 року значно перевищать початковий прогноз і складуть 1,5 трлн. доларів США. За даними прикордонних служб, у туристсько-рекреаційні регіони України щорічно приїздять до 8 млн. туристів, загальний обсяг надходження валюти складає 791 млн. доларів США. Відповідно до прогнозів Державного комітету України з туризму цілком реальним може стати прибуток від цієї галузі рівний 1,6 млрд. доларів США.

Для економіки Донбасу міжнародний туризм також має стати одним із пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності й ефективною формою інтегрування в міжнародну економічну систему. За даними обласного управління статистики у 1998-1999 роках за обслуговування іноземних і вітчизняних туристів до бюджету області надійшло 1,4 млн. грн., тоді як в закордонні організації з міського бюджету було перераховано приблизно 17 млн. грн., що на сучасному етапі свідчить про поки що незначну привабливість Донбасу як туристського регіону. Найбільш популярними країнами для відвідування їх мешканцями Донбаського регіону стали ОАЕ, Туреччина, Болгарія, Італія, Кіпр, Іспанія, Греція, Єгипет, Угорщина, Фінляндія та Словакія.

За останні роки у загальному обсязі зовнішньоекономічної діяльності регіону збільшилася частка країн-імпортерів, мешканці яких прибувають у Донбас із службовими та діловими візитами. Це, в першу чергу, фахівці з Росії, Німеччини, Фінляндії, Швейцарії, Ізраілю, Греції, Хорватії, Болгарії, Туреччини, Іспанії та Японії.

Розвиткові туристичного бізнесу і покращенню зовнішньоекономічних стосунків між державами сприяє такий напрямок туристичного бізнесу як туризм з метою навчання. Донецька область завжди була привабливою для студентів з Китаю, Пакистану, ЮАР, Португалії та ОАЕ, які протягом п’ячи років отримують у нас фахову освіту. На новий рівень піднялися зовнішньоторговельні стосунки області з країнами Азії, особливо Китаєм, Тайванєм, Індонезією і Таїландом, що також пов’язано з наданням туристичних послуг представникам цих країн і надходженням іноземної валюти до обласного бюджету.

Донбас – один з перспективних туристсько-рекреаційних регіонів країни, завдяки унікальним природно-кліматичним умовам, а також історико-культурним і національно-етнографічним ресурсам. На території регіону нараховується понад 10 тис. пам'ятників архітектури і містобудування, працюють краєзнавчі, етнографічні і національні музеї, в яких зібрано велику кількість унікальних археологічних знахідок, що свідчать про самобутню і стародавню культуру краю. Розвиток міжнародного туризму в рекреаційно-туристичному комплексі регіону припускає, по-перше, пріоритетність вільних економічних зон туристсько-рекреаційного підприємництва, де будуть встановлені особливі економіко-правові, фінансові й митні умови, що дасть імпульс розвитку соціальної туристичної інфраструктури і забезпечить приток іноземної валюти до регіональної економіки, і по-друге, необхідність і можливість створення регіональних туристичних корпорацій і спільних підприємств за участю іноземного капіталу, що також буде сприяти процесу інтеграції регіону у світову систему туристичних послуг.

Своєрідність туристсько-рекреаційної діяльності в Донбасі полягає в унікальності ландшафту даного регіону, його достатньо вигідному економіко-географічному положенні, наявності Азовського моря, розвитої мережі транспортних шляхів, що зв'язують Донбас із морськими портами, близькість до зручних водяних артерій Днепра і Дону, до великих промислових районів і центрів, до важливих сировинних районів промислового Придніпров'я, що має сприяти привабленню до регіону великої кількості туристів і підвищенню ефективності даної галузі економіки.

Наявність на території Донбасу мінеральних вод, спелеологічних печер для занять спелеотуризмом і для впровадження сучасного методу лікування, пов'язаного з тривалим перебуванням в умовах своєрідного клімату соляних шахт; найстарішого курорту в Слов'янську, що містить запаси лікувального мулу; унікальних рекреаційно-курортних зон в  долині Сіверського Донця і по узбережжю Азовського моря, де тривалість купального сезону складає
90-95 днів при температурі води до 25-27 градусів; лісових ділянок ландшафта уздовж водоймищ та іншого, - усе це обумовило особливості рекреаційно-курортних зон регіону і можливі перспективи будівництва великої кількості санаторно-курортних установ, оздоровчих пансіонатів, дитячих оздоровчих таборів та різноманітних баз відпочинку.

Водночас, дослідження показало, що в даний час туристична інфраструктура регіону знаходиться в кризовому стані, побудовані ще за часів існування СРСР санаторно-курортні комплекси і туристичні бази відпочинку не- рентабельні, потребують капітального ремонту і не експлуатуються належною мірою. Непродумане розпилення капіталовкладень, відсутність єдиної генеральної лінії санаторно-курортного будівництва, відсутність координації в розвитку рекреаційних підприємств, відомча роз'єднаність, незначне число інвесторів - усе це знижує економічну ефективність і значимість туризму, не сприяє підйому і прибутковості туристичного бізнесу в регіоні.

Для рішення всього комплексу поставлених задач автор вважає за необхідне використовувати наявний світовий досвід і рекомендації головних міжнародних організацій туризму. В даний час система міжнародного туризму має у своєму розпорядженні достатньо повну і всебічну інформаційну базу, що дає уявлення про стан розвитку галузі та її перспектив у багатьох країнах світу. Основна мета усіх наявних західних методик - відпрацьована система збору статистичних даних для всебічного аналізу туризму у визначеному регіоні, що дозволяє забезпечувати не тільки порівнянність інформації, а й створює основу для адаптації концепцій, визначень і класифікацій, розроблених Всесвітньою туристичною організацією (ВТО) і не використовуваних належною мірою в регіональній системі міжнародного туризму.

Розділ 2. Дослідження регіональних процесів зовнішньоекономічної діяльності в системі міжнародного туризму. Проведеним здобувачем дослідженням фінансово-економічного стану Донецької області в сфері туризму було встановлено, що загальний обсяг ринку туристичних послуг Донбасу за період з 1998 по 1999 роки складав більше 20 млн. грн. Це були основні кошти, які надійшли до бюджету області від надання туристичних послуг іноземним туристам, що становило приблизно 147 тис. грн. та обслуговування резидентів області - 8,2 млн. грн. Балансовий прибуток від надання туристичних послуг тільки у 1999 році дорівнював 1,3 тис. грн. Прибуток області, спрямований на розвиток матеріально-технічної бази галузі туризму склав у 1998-1999 роках 68,6 тис. грн. Надходження валюти від надання туристичних послуг нерезидентам регіону у цей період складало 3,0 тис. дол., а витрати резидентів регіону, що виїжджали за кордон - більше 100 тис. дол. Динаміка в’їзного туризму, що сприяє розвитку регіонального туристичного бізнесу, подана на рис. 1.

Країни-імпортери  туристичних послуг в Донецьку область
Рис.1. Країни-імпортери туристичних послуг в Донецьку область
(дані по Донецькій області за 1998-1999 рр.)

За досліджуваний період в Донецькій області отримали туристичні послуги приблизно 700 іноземних туристів, доба прибування кожного, за даними статистики, приносить до бюджету області приблизно 147 грн. Крім того, деякі прибутки до бюджету надходили від обслуговування більш ніж 56 тис. осіб, які отримали послуги внутрішнього туризму .

Найбільший внесок до економіки країни надійшов від транспортної системи господарства. Так, за даними Державного комітету статистики України, експорт транспортних послуг у 1998 році склав 3215,3 млн. дол. США, імпорт - 332,7 млн. дол. США, частка експорту транспортних послуг дорівнювала 84,2%, частка імпорту - 23,2%. За перший квартал 1999 року було перевезено 2013,3 млн. осіб, що у порівнянні з першим кварталом 1998 року становило 90,7%. Пасажирообіг за перший квартал 1999 року склав 56369,7 млн. пас. км, у порівнянні з 1998 роком пасажирообіг склав 92,0 %.

За даними статистичного управління області у 1998-1999 роках кількість туристів регіону, що виїхали за кордон різними видами транспорту, наведена у табл. 1 і на рис. 2.

Таблиця 1.

Транспортні засоби, що використовуються у регіональному туризмі1 
Роки Всього туристів, осіб Перевезено різними видами транспорту, осіб
 повітряним  залізничним  автомобільним  морським
1998 19678 15617 846 3140 75
1999 12553 11073 570 903 7

[1] Складено за даними: Державна статистична звітність. Форма № 1-ТУР. - Донецьк: Обласне управління статистики, 2000.

Показники використання транспортних засобів у Донбасі (1998-1999 рр.)
Рис. 2. Показники використання транспортних засобів у Донбасі (1998-1999 рр.)

В економіці Донбасу найбільш важливими ланками транспортної системи є повітряний та автомобільний транспорт. Так, послугами повітряного транспорту скористалися у 1998 році 15617 туристів, або 79,3%, автотранспортними засобами - 3140 осіб, або 16,0%. Послуги залізничного транспорту були надані 846 особам, що становить 4,2%; морським транспортом було перевезено 75 туристів, або 0,5%. У 1999 році на долю повітряного транспорту припадає 88,2%, послугами якого скористалося більш ніж 11 тис осіб; залізничним - 570 осіб, або 4,5%; послугами автотранспортних підприємств області скористались 903 туристи, що складає 7,2%; на частку морського транспорту припадає 0,1 %.

Найбільш органічно пов'язано з туризмом готельне господарство. Відповідно статистичним даним щодо кількості готелів на першому місці знаходиться Одеська область - 121 готель, на другому – Автономна Республіка Крим - 102 готелі, далі – Дніпропетровська область - 92, м. Київ - 80, Полтавська область - 75, Харківська - 72, Львівська - 68, Донецька - 67, Запорізька - 61, Київська, Херсонська і Чернігівська області по 50 готелів, 53 готелі в Сумській області, у Хмельницькій та Луганській областях по 40 готелів. Інші області мають менше 40 готелів, що пояснюється нерентабельністю їхнього утримання і застарілістю устаткування. По використанню номерного фонду перше місце займає м. Київ, де одноразова місткість готелів складає 15754 місць і Автономної Республіки Крим 12143 місця. У Донецькій області одноразова місткість готелів дорівнює - 7509 місць, що на 1687 місць більше, ніж у Харківській області і на 354 місць більше, ніж у Дніпропетровській області (рис.3).

Порівняльний характер виробничих потужностей готельного сектора ряду регіонів України
Рис. 3. Порівняльний характер виробничих потужностей готельного сектора ряду регіонів України

Водночас, дослідження показало, що в Донбасі більшість будинків готельного фонду підлягає капітальному ремонту і значному відновленню, тому що є цілком зношеними і морально застарілими, що не дозволяє їм претендувати на одержання високих категорій відповідно до узвичаєної світової класифікації. Показники використання номерного фонду на 1000 жителів у готелях Донбасу складають: у Донецьку - 1,2 місця, в Макіївці й Селідово - 1,1; Дзержинському і Червоному Лимані - 1; Маріуполі - 0,8, Харцизьку - 0,5. Усього в Донецькій області в даний час діє 67 готелів, при коефіцієнті використання місткості 0,17; одноразова місткість - 9,1 тис. місць, з них 32 (46,4%) готелів - місткістю 6,0 тис. місць - комунальних, що знаходяться у веденні місцевих Рад. Інші засоби розміщення іноземних туристів та бізнесменів відображені у табл. 2

Таблиця 2

Розміщення туристів та фахівців у підприємствах регіонального туристичного бізнесу (1999 р.)

  Всього У тому числі Кількість наданих туроднів
Засоби розміщення туристів туристів, осіб громадяни України іноземні туристи всього з них надано іноземним туристам
Всього 30030 29894 136 163580 313
у тому числі в готелях 10512 10389 123 57261 283
санаторіях, пансіо- натах з лікуванням 5625 5621 4 30375 8
базах відпочинку 9371 9371 - 50603 -
кемпінгах 150 150 - 825 -
мотелях 1664 1664 - 8985 -
турбазах, молодіжних таборах 2017 2017 - 10892 -
приватних засобах розміщення 691 682 9 4639 22

[2] Складено за даними: Державна статистична звітність. Форма № 1-ТУР. - Донецьк: Обласне управління статистики, 2000.

Витрати на утримання більшості регіональних підприємств готельного бізнесу перевищують прибутки від їхньої експлуатації, тому деякі з підприємств змушені здавати частину житлової площі в оренду під офіси, магазини, склади, передавати в користування комерційним структурам і малим підприємствам.

У зв’язку з тим, що деякі підприємства для розміщення туристів не завжди функціонують, число зайнятих і вільних місць в них виходить відносним. Для більш точної оцінки роботи підприємств готельного бізнесу, а також порівняння ефективності їхньої роботи з аналогічними підприємствами для розміщення туристів та фахівців, що приїжджають до регіону, вважається доцільним визначення таких статистичних показників:

 

1. Коефіцієнт використання наданих місць відпочинку:

 
, (1)

 

де P - виражає число затребуваних нічлігів за досліджуваний період;

G - загальне число койко-днів, що є в наявності за той самий період,

 
G = m x n, (2)

 

де m - кількість наявних спальних місць;

n - тривалість досліджуваного періоду, доба.

Множенням на 100 даний показник може бути виражений у відсотках.

2. Інтенсивність використання наданих койко-днів:

, (3)

 

де В - число задоволених заявок на ліжко-місце за аналізований період,
 
, (4)

 

де bi - число задоволених заявок на ліжко-місце за i-у добу.

3. Інтенсивність використання наданих ліжко-місць:
 
. (5)

 

4. Середнє число задоволених заявок у добу за даний період:
 
.   (6)

 

5. Середньоквадратичне відхилення числа задоволених заявок у добу від його середнього значення:
 
. (7)

 

6. Індекс сезонності визначається у відповідності з таким алгоритмом:

а) складається ряд показників (рівнів) Uk (k=1, 2, ..., 12) за минулий рік (або для декількох попередніх років),

де Uk - число заявок на ліжко-місця за k-й місяць;

б) із кроком і=4 методом ковзної середньої обчислюються середні значення рівнів ряду (8 значень) за формулою:
 
, (k = 1, 2, ... , 9);

 

в) обчислюється центрована середня для кожного кварталу:
 
;

 

г) обчислюються індекси сезонності для кожного місяця:
 
, (8)

 

де j = 1 відповідає k = 1, 2, 3, 4;

j = 2 відповідає k = 5, 6, 7, 8;

j = 3 відповідає k = 9, 10, 11, 12.

 

Аналіз і порівняння наведених показників дозволяє ефективно управляти інтенсифікацією або згортанням господарської діяльності готельних підприємств, перерозподілом засобів між підприємствами одного відомства, термінами висновку договорів із підрядними організаціями і т.п. у залежності від впливу сезонності, географії підприємства, а також визначення й урахування інших факторів, впливаючих на ефективність роботи підприємств готельного типу.

Розділ 3. Удосконалення механізму управління в сфері регіонального туризму. Туристичний бізнес у Донбасі є складовою частиною загальнодержавної економічної політики, спрямованої на розвиток і якісну зміну ринку послуг. У процесі його організації широке поширення одержав досвід створення спільних підприємств за участю іноземного капіталу або ж об'єднання підприємств із визначеним прибутком для розвитку сфери діяльності і нарощування капіталу - концентрація капіталу (виробництва). У регіональному туристичному бізнесі найбільш характерною формою діяльності є акціонерне товариство (АТ) - правова форма бізнесу, при якій відбувається об'єднання інвестиційних засобів шляхом випуску акцій однакової номінальної вартості. Управління в АТ здійснюється за допомогою контрольного пакета акцій. Переваги акціонерного товариства в тому, що виникає можливість об'єднати капітали великої кількості акціонерів, це полегшує шлях до банківських кредитів, дає можливість перспективного планування і росту. Акціонери не відповідають по зобов'язаннях акціонерного товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах вартості акцій, які їм належать. Автором пропонується одна з організаційних схем управління в акціонерному підприємстві туризму за участю іноземного капіталу (рис. 4).

<недоступно на сайті www.nbuv.gov.ua>

Рис. 4. Акціонерне туристичне підприємство (варіант організаційної структури)

У зв'язку з вкрай обмеженою в даний час державною підтримкою туризму і відсутністю цільових бюджетних інвестицій для його розвитку більш поширеною формою притягнення капіталу є відрахування з місцевого бюджету або спеціальний податок, а також власні засоби фундаторів туристичного підприємства. У практиці туристичного бізнесу існує цілий ряд додаткових джерел фінансування: безвідсотковий кредит (займ), банківський кредит (у тому числі кредит під заставу майна, землі й устаткування); лізингова форма кредитування; можливість використання податкового інвестиційного кредиту у вигляді відстрочки оплати податків, обов'язкових платежів та зборів і ряд інших, докладно проаналізованих у дисертації.

Відповідно до Закону України “Про туризм” (розділ II, стаття 5 “Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності”) дисертантом розроблено і рекомендовано модель створення туристичної корпорації як форми організації підприємницької діяльності в сфері туризму на регіональному рівні, що передбачає часткову власність її членів - дрібних і середніх підприємств туристичної діяльності з метою збільшення обсягу реалізації туристичних послуг у регіоні і зниження витрат, пов'язаних із наданням комплексу послуг. Учасниками даної корпорації можуть виступати суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, структурні підрозділи підприємств, організацій і об'єднань, що представляють собою самостійні господарські суб'єкти - юридичні особи, а також комерційні банки. Правовою основою для регіональної корпорації є установчий договір і статут, який визначає умови об'єднання, фінансові ресурси, умови і права управління господарською діяльністю корпорації і право власності. Учасниками корпорації може бути створений резервний (страховий) фонд і уповноважений банк, що також закріплюється відповідними документами корпорації. Уповноважений банк може бути визначений із числа комерційних банків, що беруть участь у діяльності корпорації, але володіють ліцензією Національного банку України на здійснення операцій та інвестиційної діяльності. Керівництво в регіональній корпорації здійснюється радою директорів, до складу якої входять керівники підприємств-учасників корпорації.

У рамках даної корпорації рекомендовано виділити основні напрямки її діяльності: створення регіональної готельної бази, будівництво і реконструкція всього комплексу транспортної інфраструктури, збільшення числа об'єктів сфери обслуговування туристів і т.п. У структурі корпорації пропонується створення інформаційно-аналітичного центру, фінансування якого буде здійснюватися на кошти, отримані в результаті діяльності корпорації. Основними функціями даного центру є:

- участь в роботі над проектами законодавчих і нормативних актів, що регламентують економічні, соціальні та правові відносини в сфері туризму;
- захист прав й інтересів вітчизняних виробників туристичного продукту, проведення пропагандистської роботи в сфері туризму, у тому числі розробка пропозицій щодо його удосконалення;
- фінансове регулювання діяльності туристичних фірм;
- оперативний аналіз змін в області правової нормативної бази і практики державного регулювання в сфері туризму на регіональному рівні;
- надання юридичної допомоги туристичним фірмам-членам корпорації;
- регулярна публікація нормативних документів з питань, що стосуються сфери туризму, з коментарями юристів;
- установка ділових контактів з представниками крупних західних туристичних фірм для розширення зв'язків корпорації;
- здійснення контролю за діяльністю підприємств туризму за участю іноземного капіталу стосовно відрахувань податку в міський і обласний бюджети;
- регулярне проведення маркетингових досліджень, що містять в собі: аналіз ринку послуг, вибір стратегічного напрямку, планування, управління і реалізацію послуг, контроль і впровадження нового досвіду, використання реклами (рис. 5).

<недоступно на сайті www.nbuv.gov.ua>

Рис. 5. Напрямки діяльності регіонального туристичного комплексу

Даний комплекс заходів утворюваної регіональної корпорації дозволить  значною мірою вирішити важливі задачі соціально-економічного розвитку регіональних туристських центрів, прискорить розвиток інфраструктури, збільшить обсяги реалізації туристичних послуг, сприятиме залученню до індустрії туризму інвестицій і забезпечить високоякісну рекламу вітчизняному туризму з його поетапним виходом на міжнародний рівень послуг.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснений аналіз і сформульовані рекомендації щодо організації і управління підприємствами туристичного бізнесу в регіональній економіці; розроблені заходи для удосконалення і модернізації туристичної інфраструктури, а також можливі напрямки для підвищення якості послуг у сфері регіонального туризму. Теоретичні і практичні результати наукового дослідження складаються з таких положень:

1. На основі аналізу стану і рівня розвитку системи міжнародного туризму в Україні та у її окремих туристсько-рекреаційних регіонах в умовах ринкової економіки обгрунтовано необхідність модернізації туристичної інфраструктури, підвищення привабливості й ефективності регіонального туризму шляхом залучення різноманітних інвестицій у дану сферу господарювання.

2. Дослідження й узагальнення теоретико-методологічних аспектів зарубіж­ного й вітчизняного туризму, документів і матеріалів всесвітньо відомих організацій туризму підтвердило необхідність уніфікації термінологічної бази туризму і використання в регіональному туризмі існуючих у розвинених країнах методичних прийомів і засобів для удосконалення регіональної сфери туристичних послуг.

3. Методами туристичного маркетингу визначено пріоритетні напрямки в дослідженні регіональної сфери туризму, що припускає впровадження нових засобів виробництва і збуту товарів і туристичних послуг, вивчення й аналіз їх ринку, створення оптимальних економічних умов для управління попитом і пропозицією, залучення більшого числа клієнтів і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку туристичних послуг.

4. Розроблено модель формування регіонального туристичного комплексу з використанням можливих інвестиційних програм у сфері туризму, що, на думку автора, забезпечить максимальний прибуток при мінімальному терміні окупності даного проекту.

5. Розроблено рекомендації щодо створення, управління і правової організації підприємств туризму на основах інвестування; показано можливості та перспективи в діяльності спільних підприємств за участю іноземного капіталу на базі готелів і транспортних підприємств регіону.

6. Запропоновано комплексний метод удосконалення цінової політики на послуги регіонального туристичного бізнесу, використання якого має сприяти зниженню собівартості і підвищенню якісного рівня наданих послуг у сфері туризму.

7. Розроблено методичні рекомендації для проведення маркетингових досліджень у системі туризму з урахуванням усіх факторів, що впливають на попит і пропозицію в регіональному туризмі.

8. Розроблено структуру і методичні рекомендації щодо формування регіональної туристсько-рекреаційної корпорації, що сприяє створенню умов для задоволення потреб у туристичних послугах як громадян регіону, так і іноземних туристів.

9. Запропоновано план створення і намічено перспективи роботи інформа­ційно-аналітичного центру розвитку туризму, фінансування якого здійснюється на кошти, отримані в результаті діяльності корпорації, що, на думку автора, зможе зробити швидку окупність вкладених засобів і створити додаткові фонди для модернізації регіональної інфраструктури туризму.

10. Розроблено і реалізовано на практиці рекомендації щодо удосконалення регіональної сфери послуг у туризмі. Їхнє практичне використання має істотний ефект при впровадженні нових форм організації підприємництва в регіональній зовнішньоекономічній діяльності, що знаходить застосування в роботі Управління у справах сім'ї, молоді та туризму Донецької обласної держадміністрації й у практичній діяльності ряду підприємств, що займаються туристичним бізнесом у регіоні.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Чернина И.В. Методологические проблемы международного туризма // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. - Донецк: ТОВ “Лебедь”, КП “Регион”, 1998. - С. 210-213.
2. Чернина И.В. Основные направления развития международного туризма в Украине // Менеджер . - 1998. - № 2. - С. 72-78.
3. Чернина И.В. Инновационные процессы в области международного ту­ризма // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - Донецк: "Донеччина", 1999. -  С. 356-359.
4. Чернина И.В. Социально-экономическое значение совместных пред­приятий в системе международного туризма // Бизнес Информ. - 1999.- № 13-14. - С. 101-105.
5. Чернина И.В. Туризм в Украине. Проблемы и перспективы // Материалы Междунар. науч. конф. “Социально-гуманитарные проблемы менеджмента”. - Донецк: ДонГАУ, 1997. - С. 82-84.
6. Черніна І. В. Іноземний туризм - важлива галузь у національному економічному розвитку // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. - 1997. - № 15-16. - С. 26-27.

АНОТАЦІЯ

Черніна І.В. Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку України: регіональний аспект. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 - “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”. - Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2000.

Дисертація присвячена регіональним проблемам туристичного бізнесу як факторау соціально-економічного розвитку України. В роботі подано нове теоретичне і практичне обгрунтування комплексного підходу в дослідженні регіональної сфери туризму, проаналізовано можливі шляхи і методи удосконалення організаційно-управлінських структур у сфері туризму, запропоновано найбільш перспективні інвестиційні проекти в регіональному туристичному бізнесі. Обгрунтовано необхідність методологічної та структурної перебудови сфери туризму з урахуванням рекомендацій головних туристичних організацій світу. Запропоновано модель створення регіональної туристсько-рекреаційної корпорації й інформаційно-аналітичного центру, що сприятимуть задоволенню потреб і цілеспрямованому дослідженню ринку туристичних послуг.

Ключові слова: регіональна туристична інфраструктура, регіональний туристичний бізнес, рекреаційно-туристичний потенціал, ринок туристичних послуг, міжнародний туризм, соціально-економічний аспект, зовнішньо­економічні зв’язки, туристсько-рекреаційна корпорація, інформаційно-аналі­тич­ний центр.

ANNOTATION

Tchernina I.V. International Tourism as the Factor of Social and Economic Development of Ukraine: Regional Aspect. – Manuscript.

The Thesis scientific degree of the Candidate of Economics, speciality 08.10.01 - Location of the Productive Forces and Regional Economy. –Institute for Economical and legal Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2000.

This thesis is devoted to regional problems of a tourist business as the factor of the social and economic development of Ukraine. In this investigation the theoretical and practical substantiation of a complex approach in the investigation of a regional sphere of tourism, possible ways and methods of perfectioning of organization and management structures in the sphere of tourism, the most perspective investment projects in the regional tourist business were proposed. The necessity of methodological and structural reform in the sphere of tourism, which takes into consideration the recommendations of leading tourist organizations of the world is given the ground. The model of creation of a regional tourist and recreation corporation and information and analytical centre facilitating meeting the demands and purposeful market investigation of tourist services.

Keywords: regional tourist infrastructure, regional tourist business, recreation and tourist potential, market of tourist services, international tourism, social and economic aspect, foreign economic relations, tourist and recreation corporation, information and analytical centre.

АННОТАЦИЯ

Чернина И.В. Международный туризм как фактор социально-экономического развития Украины: региональный аспект. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08. 10. 01 - Размещение производительных сил и региональная экономика. - Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2000.

Диссертация посвящена региональным проблемам туристического бизнеса как фактора социально-экономического развития Украины. В работе дано новое теоретическое и практическое обоснование комплексного подхода в исследовании региональной сферы туризма, проанализированы возможные пути и методы усовершенствования организационно-управленческих структур в сфере туризма, предложены наиболее перспективные инвестиционные проекты в региональном туристическом бизнесе. Обоснована необходимость методологической и структурной перестройки сферы туризма с учетом рекомендаций ведущих туристических организаций мира. В диссертации рассмотрена роль и место международного туризма в системе внешнеэкономической деятельности региона, проанализированы главные задачи государственной политики в сфере туризма, к числу которых относятся: развитие и совершенствование системы регионального туризма как одного из приоритетных направлений современной рыночной экономики; возможности эффективной модернизации туристической инфраструктуры региона; повышение уровня конкурентоспособности отечественных услуг в системе международного туризма; организация оздоровления населения и ознакомления с историко-культурным наследием страны; развитие сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями. Анализ существующей теоретико-методологической базы международного туризма позволил систематизировать и унифицировать терминологию туризма, разработать методические рекомендации для осуществления необходимых исследований в сфере туризма.

В соответствии с Законом Украины "О туризме" были выделены и проанализированы основные направления развития регионального туристического бизнеса, предложены пути кардинальной реконструкции имеющейся материально-технической базы туризма в соответствии с общепринятым мировым уровнем. Для осуществления поставленных задач разработаны теоретические и методические основы, даны практические рекомендации по повышению эффективности уровня предоставленных услуг на предприятиях туризма, основанные на использовании принципов и методов маркетинга, обоснована методика ценообразования на туристические услуги.

В связи с крайне ограниченной в настоящее время государственной поддержкой туризма и отсутствием целевых бюджетных инвестиций в его развитие разработана модель формирования регионального туристического комплекса с использованием инвестиционных программ развития, а также возможные структурные изменения всей организационно-управленческой системы туристического бизнеса в регионе.

В связи с существующими недостатками в организации туристической деятельности: слабой законодательной базой, отсутствием единых эко­номических методов планирования в туристическом бизнесе, нера­циональной организационно-правовой формой хозяйствования, отсутствием скоорди­нированного научного центра международного туризма в регионе, автором рекомендована перспективная форма организации предпри­нимательской деятельности - создание туристической корпорации с учетом основных направлений ее деятельности, способствующих удовлетворе­нию потребностей в туристических услугах как граждан данного региона, так и иностранных туристов. Разработан план и намечены перспективы развития информационно-аналитического центра в сфере регионального туризма, финансирование которого осуществляется на средства, полученные в результате деятельности корпорации, что, по мнению автора, сможет привести к быстрому обороту капитала и созданию дополнительных фондов для модернизации региональной туристической инфраструктуры.

Основные теоретические и практические результаты научного исследования сводятся к тому, что на основе анализа состояния и уровня развития системы международного туризма в Украине и в ее отдельных туристско-рекреационных регионах в условиях рыночной экономики обоснованы необходимость модернизации туристической инфраструктуры, повышение привлекательности и эффективности регионального туризма путем привлечения различного рода инвестиций в данную сферу хозяйствования. Методами туристического маркетинга определены приоритетные направления в исследовании региональной сферы туризма, что предполагает внедрение новых способов производства и  сбыта товаров и услуг в сфере туризма, изучение и анализ рынка, создание оптимальных экономических условий для управления спросом и предложением, привлечение большего числа клиентов и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка туристических услуг. Разработаны рекомендации по созданию, управлению и правовой организации предприятий туризма на основах инвестирования. Предложен комплексный метод совершенствования ценовой политики на услуги регионального туристического бизнеса, использование которого будет способствовать снижению себестоимости и повышению качественного уровня предостав­ленных услуг в сфере туризма.

Разработаны методические рекомендации для проведения маркетинговых исследований в системе туризма с учетом всех факторов, которые оказывают влияние на спрос и предложение в региональном туризме.

Ключевые слова: региональная туристическая инфраструктура, региональный туристический бизнес, рекреационно-туристический потенциал, рынок туристических услуг, международный туризм, социально-экономический аспект, внешнеэкономические связи, туристско-рекреационная корпорация, информационно-аналитический центр.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.