Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Навчальна програма дисципліни "Економічна історія"

(для молодших спеціалістів)Київ - 2006

Підготовлено старшим викладачем С.І. Чернєєм

Затверджено на засіданні циклової комісії економіки та підприємництва Економіко-правового технікуму при МАУП (протокол № 8 від 16.03.06.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Економічна історія”, варіанти контрольних робіт, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, питання для самоконтролю, а також список літератури.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Економічна історія” є нормативною для підготовки молодших спеціалістів з економіки за фахами “Фінанси”, “Банківська справа”,“Бухгалтерський облік”. Вивчення дисципліни дає реальне бачення довгострокових тенденцій економічного розвитку, формує світогляд і методологічну культуру.

Курс економічної історії поряд з політичною економією формує фундаментальне економічне мислення майбутнього спеціаліста-економіста, прищеплюючи навички систематизації оцінок основних економічних подій. Предмет навчальної дисципліни становить економічний розвиток суспільства на всіх його етапах у різних країнах світу. У конкретнішому розумінні ця наука вивчає історію розвитку економіки окремих країн, загальні та спільні тенденції господарства, створює суцільну картину матеріального життя людства.

Мета дисципліни - системно розглянути питання світового економічного процесу на різних етапах історії, сприяти розвитку творчого мислення студентів, надати оцінку різним соціально-економічним явищам і процесам, що відбуваються в історії.

Завдання вивчення дисципліни “Економічна історія”:

- вивчення розвитку економіки різних країн світу;
- з’ясування закономірностей, етапів, трансформації економічних змін та їх впливу на історичний процес людської цивілізації, окремих країн і України;
- розвиток системного, логічного та історичного мислення;
- виховання патріотизму та відповідальності за майбутнє країни.

З дисципліни планується проведення таких видів занять, як лекції, семінари. Навчальним планом передбачено також організацію самостійної роботи студентів. Форма підсумкового контролю знань - залік.

Тематичний план дисципліни "Економічна історія"

№ пор. Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Господарство Первісної доби та Стародавнього світу
1. Вступ. Економічна історія та її вивчення
2. Господарство Первісної доби та Стародавнього світу
Змістовий модуль ІІ. Господарство доби Середньовіччя
3. Становлення і розвиток середньовічної системи господарства (V–XVI ст.)
Змістовий модуль ІІІ. Господарство періоду формування індустріального суспільства
4. Криза феодального способу виробництва і становлення капіталістичних відносин (XVI-XVIII ст.)
5. Епоха переходу до індустріального суспільства
Змістовий модуль IV. Господарство індустріального та постіндустріального суспільства
6. Світова економіка в останній третині  ХІХ  - на початку ХХ  ст.
7. Господарство світу в міжвоєнний період (1919-1939 рр.)
8. Світовий економічний розвиток після Другої світової війни. Господарський розвиток України у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.
Разом годин: 81

Зміст дисципліни "Економічна історія"

Змістовий модуль І. Господарство Первісної доби та Стародавнього світу

Тема 1. Вступ. Економічна історія та її вивчення

Предмет і завдання економічної історії. Нерозривний зв’язок економічної історії з іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі наук. Суспільні функції економічної історії. Характеристика літературних джерел.

Критерії періодизації економічної історії (періодизація Ф. Ліста, К. Маркса, Б. Гільдебранта, А. Тойнбі, У. Ростоу).

Література: [І-3-6. ІІ–30; 34; 42; 43]

Тема 2. Господарство Первісної доби та Стародавнього світу

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика. Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесла.

Розпад первісної господарської системи. Тип стародавніх цивілізацій. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва (східне та античне рабство).

Причини економічного піднесення і занепаду Стародавньої Греції та Риму. Галузева структура економіки. Внутрішня та зовнішня торгівля, розвиток грошових і кредитних відносин.

Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи господарства. Зародження протофеодальних відносин (система колонату).

Господарське життя на території сучасної України від праісторії до княжої доби.

Господарство первісних племен території України. Перші прото-державні утворення. Трипільська культура. Господарство скіфів. Економіка грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. Економічна консолідація східнослов’янських племен.

Література: [І-3-7; ІІ–4; 5; 8; 9-11; 16; 22; 27; 31; 38; 40; 48]

Змістовий модуль ІІ. Господарство доби Середньовіччя

Тема 3. Становлення і розвиток середньовічної системи господарства

Розвиток феодального господарства. Генезис феодалізму. Форми феодального землеволодіння в Західній Європі (алод, бенефіцій, феод). Основні риси феодального господарства. Галузева структура, основні господарські форми (феодальне та селянське господарство, ремісничий цех, торговельна гільдія).

Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Галузева структура середньовічного ремесла, значення цехової організації. Розвиток дрібнотоварного виробництва. Внутрішня і зовнішня торгівля.

Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини.

Розвиток феодальної системи господарства на українських землях (VI-XVIII ст.)

Економічний розвиток Київської Русі. Процес феодалізації селянства і земельні відносини. Категорії залежного населення (смерди, рядовичі, закупи, холопи). Форми та характер землеволодіння. Місто і ремесло. Внутрішня і зовнішня торгівля Київської Русі. Головні торговельні шляхи. Економічні причини феодального роздроблення Київської Русі.

Особливості господарського розвитку українських землель у складі Великого князівства Литовського та Польщі. Зростання феодального землеволодіння та його форми. Початок формування фільваркової системи господарства. Поступове закріпачення селян та зростання феодальних повинностей. Литовські статути.

Виникнення козацтва та його господарський побут.

Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина XVI- перша половина XVII ст.). Значення зростання міст у господарському житті України. Торги та ярмарки. Зовнішня торгівля.

Література: [І–3-7; ІІ–2; 5; 8; 9; 11; 15; 18; 19; 22; 24; 35-37-39; 43]

Змістовий модуль ІІІ. Господарство періоду формування індустріального суспільства

Тема 4. Криза феодального способу виробництва і становлення капіталістичних відносин (XVI-XVIII ст.)

Економічні передумови Великих географічних відкриттів. Наукові та технічні досягнення. “Жага золота”. Криза левантійської торгівлі.

Найважливіші географічні відкриття кінця XVI-XVIІІ ст. Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Становлення колоніальної системи. Становлення світового ринку, зміни в напрямах торговельних шляхів. “Революція цін”, її причини та наслідки. Криза натуральної системи господарства як початок становлення ринкового господарства.

Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. Особливості процесу первісного нагромадження капіталу у провідних країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині.

Розпад феодальних відносин, становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі, галузева структура провідних країн. Буржуазні революції в Європі та США, їх економічні та фінансові програми. Фінанси та грошовий обіг, кредит. Форми організації торгівлі. Політика протекціонізму.

Література: [І-3; ; 6; 7; ІІ–3; 5; 12; 13; 22; 24; 29; 43]

Тема 5. епоха переходу до індустріального суспільства

Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії, його джерела, напрями та соціально-економічні наслідки. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. Роль промислового перевороту в розвитку продуктивних сил.

Особливості розвитку капіталістичних відносин у сільському господарстві (європейські країни та США).

Міжнародний поділ праці. Англія - світовий економічний лідер. Боротьба за фрітредерство.

Господарство України в період пізнього феодалізму і формування капіталістичних відносин (друга половина XVIІ - перша половина XIХ ст.).

Економічна політика Богдана Хмельницького. Еволюція форм землеволодіння.

Економічний розвиток Запорізької Січі, її особливості.

Економічний стан Лівобережної України за часів Гетьманщини. Еволюція аграрних відносин. Розвиток ремесла та товарного виробництва. Активізація внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Економічне значення українського міста. Остаточне закріпачення селян. Зміна правового статусу козацтва та його наслідки для України.

Колонізація запорізьких та причорноморських степів. Розвиток мануфактурної промисловості (вотчинна, посесійна та орендна мануфактури).

Економіка Правобережної України, Галичини, Буковини, Закарпаття.

Література: І–3-6; ІІ–2; 3; 5; 8-13; 20; 22; 24; 28; 29; 35; 43; 45; 48; 51]

Змістовий модуль IV. Господарство індустріального та постіндустріального суспільства

Тема 6. Світова економіка в останній третині ХIХ - на початку ХХ ст.

Прогрес світової науки, технології та техніки виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Основні тенденції світового розвитку. Система монополістичної конкуренції. Концентрація промислового та банківського капіталу і передумови створення монополій. Завершення індустріалізації. Формування світового ринку. Вивезення капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу.

Економіка Англії на межі ХІХ-ХХ ст. Причини втрати Англією світового лідерства.

Господарство Франції на межі ХІХ-ХХ ст. Суперечності в аграрному секторі. Причини промислового відставання.

Економічне піднесення США та його причини.

Об’єднання німецьких земель з ініціативи Прусії. Індустріалізація Німеччини.

Причини Першої світової війни та її економічні наслідки.

Економічний розвиток українських земель наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Аграрні суперечності на рубежі століть. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні. Відруби. Хутори. Еволюція сільської

общини. Аграрне перенаселення і шляхи його подолання у Східній та Західній Україні.

Зародження кооперативного руху.

Індустріалізація в Україні. Концентрація промисловості й зростання монополістичних об’єднань. Особливості промислового розвитку на початку ХХ ст. у Східній та Західній Україні.

Перша світова війна та економіка українських земель. Економічні програми національних урядів України.

Сутність політики “воєнного комунізму” та її особливості в Україні.

Література: [І–3-6; ІІ–3; 5; 12; 13; 23; 31; 34; 38]

Тема 7. Господарство світу в міжвоєнний період (1919 1939 рр.)

Причини та наслідки повоєнної кризи у провідних країнах світу і шляхи її подолання. Економічна сутність Версальської системи.

Плани Дауеса та Юнга. Їх сутність та мета.

Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її особливості у Франції, Німеччині, США, Англії. Варіанти виходу з кризи.

Становище провідних країн у світовому господарстві напередодні Другої світової війни. Економічні причини війни.

Господарський розвиток України в міжвоєнний період (1919– 1939 рр.).

Нова економічна політика (неп) і відбудова народного господарства України в 20-х роках. Згортання непу. Формування сталінської командно-адміністративної системи управління.

Сталінська індустріалізація та її реальні результати. Промисловий розвиток і будівництво в роки довоєнних п’ятирічок (1928-19 1 рр.).

Суцільна колективізація та її вплив на стан сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр. та його наслідки.

Економічний розвиток західноукраїнських земель у 1920 30-ті роки.

Література: [І–3-6; ІІ-4; 12; 14; 17; 21; 23; 24; 26; 31; 33; 39; 47]

Тема 8. Світовий економічний розвиток після Другої світової війни. Господарський розвиток України у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.

Економічні наслідки війни для світового господарства. План Маршалла. Науково-технічна революція. Зрушення в галузевій структурі провідних країн світу.

Розпад колоніальної системи. Інтеграційні процеси в економіці. “Спільний ринок” як прояв економічної інтеграції.

Формування трьох центрів світової конкуренції. США, Японія, ФРН - нові економічні лідери.

Економіка США після Другої світової війни та основні тенденції її розвитку. Стан економіки в 1970 90-ті роки. Рейганоміка.

Господарство Японії в повоєнний період. Фактори економічного зростання. Феномен “японського дива”. Сучасний стан економіки Японії.

Утворення ФРН. Фактори економічного зростання. Соціально-економічні наслідки об’єднання ФРН і НДР

Особливості повоєнного розвитку Франції та Великої Британії. Їх роль у світовому господарстві на сучасному етапі.

Економіка країн, що розвиваються. “Нові індустріальні країни”: причини швидкого економічного зростання.

Господарський розвиток України у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроби її модернізації.

Реформаторська діяльність М. С. Хрущова. Диспропорційний розвиток радянської економіки, її затратний характер. Посилення застійних явищ у соціально-економічному житті в 70-ті - першій половині 80-х років. Спроби реформування господарської системи у другій половині 80-х років.

Прийняття Декларації про державний суверенітет України та Акта про державну незалежність України. Розбудова економіки, її ринкова трансформація та інтеграція у світовий економічний простір. Соціально-економічна криза та пошук напрямів її подолання. Роль і місце України у світовому економічному просторі.

Література: [І–3-7; ІІ–7; 13; 33; 38; 41; 42; 49; 50; 53]

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Критерії періодизації економічної історії.
2. Світова економіка в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст. Система монополістичної конкуренції.
3. Економічне становище України у другій половині 1990-х - на початку 2000-х років.

Варіант 2
1. Періодизація та основні прикмети господарства первісного суспільства.
2. Вплив Першої світової війни на економіку провідних країн світу.
3. Проблеми та ускладнення переходу України до ринкової економіки.

Варіант 3
1. Господарство країн Стародавнього Сходу. Особливості східного рабства.
2. Селянська аграрна реформа 1861 р. у Російській імперії та її здійснення в Україні.
3. Економіка України в роки “застою”.

Варіант 4
1. Господарство Стародавньої Греції.
2. “Велика депресія” у США. “Новий курс” Рузвельта.
3. Економіка України в роки “застою”.

Варіант 5
1. Господарство Стародавнього Риму. Система колонату.
2. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині та США.
3. Економіка України в роки хрущовських реформ.

Варіант 6
1. Господарство скіфів та античних міст-держав Північного Причорномор’я.
2. Основні ознаки та періодизація феодального господарства. Форми землеволодіння.
3. Ускладнення післявоєнної відбудови (19 6-1950 рр.).

Варіант 7
1. Основні здобутки господарства первісних племен на українських землях. Трипільська культура.
2. Феодальне місто. Цехова організація, торгівля і фінанси в середньовічній Європі.
3. Колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

Варіант 8
1. Мануфактурний період виробництва. Види мануфактур.
2. Сталінська індустріалізація в Україні: перебіг та наслідки.
3. Динаміка та структурні зміни світового економічного розвитку у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.

Варіант 9
1. Великі географічні відкриття та їх наслідки.
2. Неп та її здійснення в Україні.
3. Світова економічна інтеграція у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.

Варіант 10
1. Економічний розвиток Київської Русі. Форми та характер землеволодіння, категорії залежного населення.
2. Промисловий переворот в Англії: передумови та наслідки.
3. Політика “воєнного комунізму” та її наслідки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретичні проблеми з дисципліни “Економічна історія”. Варіант контрольної роботи студенти вибирають самостійно. Перед її виконанням необхідно вивчити рекомендовані літературні джерела; зібрати, проаналізувати та узагальнити теоретичний матеріал; опрацювати нормативні матеріали та історичні джерела.

До виконання контрольної слід підходити творчо, механічне переписування тексту з монографій або навчальних посібників забороняється. Робота повинна бути технічно правильно оформлена на папері формату А4. З полями, сторінки пронумеровані. Обсяг - 12 сторінок друкованого тексту. Необхідно навести список використаних літературних джерел, поставити підпис і дату виконання роботи. Титульна сторінка оформлюється за наведеним нижче зразком.

Виконана робота надсилається до навчального закладу не пізніше як за місяць до початку сесії, вона рецензується та оцінюється викладачем, як правило, за п’ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки робота разом з рецензією повертається студенту для доопрацювання, після чого передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо контрольна виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту для доопрацювання без перевірки.

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


Індекс групи_____________________________
Прізвище, ім’я, по батькові студента___________
_______________________________________
Домашня адреса__________________________
_______________________________________
Назва організації, посада____________________
_______________________________________Контрольна робота
з дисципліни “Економічна історія”за темою (розділом навчального плану)_____________________
_____________________________________________________Прізвище та ініціали викладача __________________________

Київ 200__

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ

1. Критерії періодизації економічної історії.
2. Періодизація та основні прикмети господарства первісного суспільства.
3. Господарство країн Стародавнього Сходу. Особливості східного рабства.
4. Господарство Стародавньої Греції.
5. Господарство Стародавнього Риму. Система колонату.
6. Основні ознаки та періодизація феодального господарства. Форми землеволодіння.
7. Феодальне місто. Цехова організація.
8. Торгівля і фінанси в середньовічній Європі.
9. Мануфактурний період виробництва. Види мануфактур.
10. Великі географічні відкриття та їх наслідки.
11. Промисловий переворот в Англії: передумови та наслідки.
12. Особливості промислового перевороту у Франції.
13. Особливості промислового перевороту в Німеччині та США.
14. Світова економіка в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст. Система монополістичної конкуренції.
15. Економічні причини піднесення США в останній третині ХІХ ст.
16. Економічні причини піднесення Німеччини в останній третині ХІХ ст.
17. Вплив Першої світової війни на економіку провідних країн світу.
18. Плани Дауеса та Юнга, їх наслідки.
19. Господарство провідних країн світу в 20-30-ті роки.
20. Світова економічна криза 1929-1933 рр., її причини та наслідки.
21. “Велика депресія” у США. “Новий курс” Рузвельта.
22. Економічні причини Другої світової війни.
23. Економіка провідних країн світу в роки Другої світової війни.
24. План Маршалла, його причини та наслідки.
25. Причини та наслідки прискореного розвитку економіки ФРН після Другої світової війни.
26. Причини та наслідки прискореного розвитку економіки Японії після Другої світової війни.
27. Динаміка та структурні зміни світового економічного розвитку у другії половині ХХ - на початку ХХІ ст.
28. Нові індустріальні країни: причини швидкого економічного зростання.
29. Світова економічна інтеграція у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.
30. Три центри світового господарства, їх взаємодія на сучасному етапі.
31. Основні здобутки господарства первісних племен на українських землях. Трипільська культура.
32. Господарство скіфів та античних міст-держав Північного Причорномор’я.
33. Економічний розвиток східнослов’янських племен та їх значення в утворенні Київської Русі.
34. Економічний розвиток Київської Русі.
35. Форми та характер землеволодіння, категорії залежного населення Київської Русі.
36. Виникнення міст та їх роль у господарстві Київської Русі. Розвиток ремесла.
37. Особливості господарського розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі. Еволюція форм землеволодіння.
38. Еволюція аграрних відносин в Україні в козацько-гетьманську добу.
39. Мануфактурний період української промисловості.
40. Господарство Запорізької Січі.
41. Промисловий переворот у Східній Україні.
42. Селянська аграрна реформа 1861 р. в Російській імперії та її здійснення в Україні.
43. Промисловий розвиток західноукраїнських земель у ХІХ - на початку ХХ ст.
44. Індустріалізація в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
45. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні.
46. Вплив Першої світової війни на економіку України.
47. Економічна політика Центральної Ради.
48. Економічна політика Гетьманату та Директорії.
49. Політика “воєнного комунізму” та її наслідки.
50. Неп та її здійснення в Україні.
51. Сталінська індустріалізація в Україні: перебіг та наслідки.
52. Колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.
53. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-ті роки.
54. Ускладнення післявоєнної відбудови (19 6-1950 рр.).
55. Економіка України в роки хрущовських реформ.
56. Економіка України в роки “застою”.
57. “Перебудова” та її вплив на економічний розвиток України.
58. Проблеми та ускладнення переходу України до ринкової економіки.
59. Економічне становище України у другій половині 1990-х - на початку 2000-х років.
60. Україна в системі інтеграційних процесів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

І. Основна

1. Конституція України // Закони України: В 11 т. - К., 1997. - Т.10. - С. 3–41.
2. Акт проголошення незалежності України (2 .08.91) // Сучасність. - 1992. - № 1. - 3 с
3. Калиничева Г. И. Экономическая история. - К.: МАУП, 2001.
4. Лановик Б.Д., Лазарович М.Б. Економічна історія: Курс лекцій. - К.: “Вікар”, 2003.
5. Черкашина Н. К Економічна історія: Наук. посіб. - К.: ЦУЛ, 2002.
6. Тимочко Н. О., Пучко О. А., Рудомьоткіна Л. М. та ін. Економічна історія. - К.: КНЕУ, 2001.
7. Юхименко Л. І Економічна історія. - К., 2004.

ІІ. Додаткова

1. Бабенко С., Гелей С., Гончарук Я. Історія кооперативного руху: Підручник. - Львів, 1995.
2. Багалій Д. Історія Слобідської України. - Харків, 1991.
3. Бергер П. Капіталістична революція. - К., 1995.
4. Борисенко В. Курс української історії. З найдавніших часів до XX ст. - К., 1996.
5. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. XVI -XVIII ст. - К., 1995.
6. Валовой Д. От застоя к развалу. - М., 1991.
7. Гаврилюк О., Румянцев А. Економічна інтеграція в сучасному світі. - К., 1991.
8. Голобуцький В. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. - К., 1970.
9. Грушевський М. Історія України - Русі: У 11 т., 12 кн. - К., 1991 1999.
10. Грушевський М. Очерки истории украинского народа. - К., 1990.
11. Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991.
12. Джинчарадзе Б. Экономическая исторня США. - М., 1973.
13. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. Філіпенко, В. Вергун, І. Бураківський та ін. - К., 1996.
14. Економічний словник-довідник / За ред. С. Мочерного. - К., 1995.
15. Ефименко А. История украинского народа. - К.,1990.
16. Заборовский Я. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. - Львов, 1985.
17. Історія економічної думки України: Навч. посіб. / Р. Васильєва, Л. Горкіна, Н. Петровська та ін. - К., 1993.
18. Історія народного господарства Української РСР: У 3 т. - К., 1983-1985.
19. Історія Русів.-К., 1991.
20. Історія України: Курс лекцій: Кн. 1-2: Навч. посіб. /Л. Мельник, В. Верстюк, М. Демченко та ін. - К., 1991-1992.
21. Історія української еміграції. Матеріали до спецкурсу / За ред. Б. Лановика. - К., 1992.
22. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. - М., 1988.
23. История США: В т. / Под ред. Г Севастьянова. - М., 1983. 2 . История Франции: В 3 т. - М., 1972-І973.
25. Каштанов С. Финансы средневековой Руси. - М., 1988.
26. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор: Пер. з англ. - К., 1993.
27. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. - К., 1996.
28. Крип’якевич І Богдан Хмельницький. - Л., 1990.
29. Крип’якевич І Всесвітня історія: У 3 кн. - К., 1995.
30. Лановик Б., Матисякевич З. Матейко Р. Економічна історія України і світу: Підручник. - К, 1999.
31. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р Історія господарства: Україна і світ: Підручник. - К, 1995.
32. Маркина В. Крестьяне Правобережной Украины. Конец XVII - 60-е годы ХVІІІ ст. - К., 1971.
33. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних відносин: Підручник / За ред. А. Філіпенка. - К., 1992.
34. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства: Навч. посіб. - К.,1996.
35. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - К., 1992. - Т. 1.
36. Рутковский Я. Экономическая история Польши. - М., 1953.
37. Рыбаков Б. Древняя Русь. - М., 1963.
38. Сакс Дж. Крупнейшие экономические трансформации в истории // Дж. Сакс. Рыночная экономика и Россия. - М., 1994.
39. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.
40. Терещенко Ю. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.: Навч. посіб. - К., 1996.
41. Трубайчук А. Друга світова війна. - К., 1995.
42. Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. посібник / За ред. Б. Д. Лановика - К., 1994.
43. Чайковський В. Економічна історія світу і України: Навч. посіб. - Тернопіль, 1997.
44. Чмихов М., Кравченко Н., Черняхов І. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. - К., 1992.
45. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. - Львів, 1990.
46. Белоусов Р. Экономическая история России: XX век (конспект лекций) // Общество и экономика. - 1992. - № 5-6. - С. 117-126.
47. Джеймс Мейс. Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) // Укр. іст. журн. - 1995. - № 1. - С. 3 – 8.
48. Васильєва Р., Смолка А. Соціально-економічна політика Б. Хмельницького // Економіка України. - 1995. -№ 11. - С. 73-80.
49. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике // МЭМО. - 1999. - № 2. - С. 20-32.
50. Сіденко В. Економічне трансформування у країнах Центральної та Східної Європи // Економіка України. - 1998. - № 12. - С. 60-68.
51. Смолка А. Аграрна політика та земельні відносини в Україні у період Хмельниччини // Історія народного господарства та економічної думки України. - 1997. - Вип. 29. - С. 136-1 6.
52. Шаталіна Є. Експропріація селянських господарств в Україні у 1929-1933 рр. // Укр. істор. журн. - 1992. - № 3-5.
53. Міжнародний імідж України: міфи і реалії (Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень) // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 3.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.