Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Чепик В.Д., Пироженко Н.Т., Зоріна Г.І.
Теорія і практика фізичної культури. - 2000. - №8.

Система безперервної освіти в туризмі

Ключові слова: система безперервної освіти; професійно-кваліфікаційна структура кадрів-фахівців; професійний освітній стандарт.

Аналіз ситуації, пов'язаної зі станом безперервної освіти в туризмі, підтверджує необхідність розробки так званого сімейства спеціальностей і спеціалізацій, що сприяють професійно орієнтованої системи підготовки кадрових ресурсів. Запозичення зарубіжного досвіду підготовки фахівців полегшує розуміння ряду позицій щодо побудови професійної освіти, однак специфічні моменти, характерні для туристської сфери в Російській Федерації, обумовлюють необхідність взаємопов'язаного вирішення наступних проблем, що передують побудови професійно-кваліфікаційного профілю фахівців:

- визначення сфер виробничої діяльності і відповідної структури робочих місць у російській системі туризму;
- побудова професійно-кваліфікаційної структури кадрових ресурсів;
- розробка переліку напрямів, спеціальностей і спеціалізацій в системі безперервної освіти.

Слід врахувати, що вищенаведений алгоритм побудови професійно-кваліфікаційного профілю кадрових ресурсів підлягає перегляду та оновленню в міру змін кон'юнктури ринку праці у сфері туризму. Мова в даному випадку йде не про розрахунки кількісної потреби фахівців, а виключно про їх якісний склад та особливості побудови системи безперервної освіти.

Аналіз запитів практики дозволив встановити необхідну спрямованість навчання в туризмі, де багатопрофільність освіти пов'язана з інфраструктурою обслуговування і технологіями дозвілля, оздоровлення населення; центральне місце займає туристсько-екскурсійна робота з орієнтацією на соціальне виховання молоді, забезпечення безпеки перебування туристів у зонах екологічного забруднення, профілактика асоціальної поведінки, адаптація до умов праці і побуту та ін В перспективі фахівця з туризму може бути надано статус соціального працівника, здатного працювати з групами соціального ризику. Отже, введення нових спеціальностей і відповідно форм пізнавально-освітньої діяльності повинно забезпечити високий соціальний ефект відродження соціального туризму - головного носія культурних цінностей народностей Росії.

Кошти туризму є носіями і провідниками певної ідеології способу життя, культури і широко використовуються у виховних та освітніх цілях. Природно, що "віссю обертання" фінансової діяльності в національних системах туризму є не інфраструктура обслуговування, а людина з її інтересами і потребами. Індивідуальний стиль життя людини, що використовує всі свої можливості у поліпшенні умов праці і особистого побуту, багато в чому буде визначатися тим, яке місце в його способі життя займають загальнокультурні та спортивні розваги, оздоровчі технології. Саме через задоволення особистих потреб найпростіше реалізовувати програми виховання молоді і соціальної підтримки різних верств населення. В перелічених вище підстав слід шукати головні передумови до проектування сімейства спеціальностей в туризмі.

Прогноз розвитку системи туризму в Росії та пов'язаний з ним аналіз потреби в кадрах фахівців свідчать про те, що розвиток туристично-оздоровчої інфраструктури буде йти більш швидкими темпами, ніж розвиток інших галузей дозвіллєвої діяльності, що потягне за собою необхідність збільшення кількості підготовлених фахівців. Імовірно можна стверджувати, що для вирівнювання демографічної ситуації, зниження смертності, збільшення тривалості життя, а також створення умов для гармонійного і всебічного розвитку підростаючих поколінь у XXI столітті російське суспільство буде налічувати не менше 2/3 складу населення, що використовує в своєму способі життя засобу туризму.

Формування змісту освіти тісно пов'язане з функціонуванням освітніх установ і формами передачі знань учням. Виживаність тієї чи іншої педагогічної системи та її основного компонента змісту освіти простежується як по стійкості набору навчальних дисциплін, так і по тривалості збереження. Академічна структура освітніх закладів та систем освіти протягом п'яти століть формувала класно-урочну форму роботи з учнями. Створювалися стійкі "догмати" змісту освіти на різних його щаблях. При цьому формувалися і продовжують удосконалюватися дві системи освіти - університетська, з тенденціями розширення загальнонаукових розділів знань, і інститутська, з тенденціями все більшого накопичення відомостей про професійної діяльності. Немає потреби коментувати цінність обох систем, важливо підкреслити проблематичність вибору оптимальних поєднань і обсягів загальнонаукових і загально-професійних розділів знань для включення в освітні стандарти вузівської підготовки. Звідси у відборі змісту освіти надзвичайно важливо спиратися на принцип "...збереження традицій та історичного досвіду функціонування систем освіти".

У відповідності з профілем професійної діяльності менеджера туризму загальнопрофесійні і спеціальні розділи освіти групуються за такими видами діяльності: управлінської, організаційної, економічної, планово-фінансової, інформаційно-дослідницької, методичної та ін., здійснюваних фахівцями в інфраструктурі обслуговування туристів. На тлі традиційно сформованих тут розділів освіти спостерігається дефіцит базових знань про особливості контингентів населення, з якими доводиться взаємодіяти фахівцям, основних інститутах соціалізації особистості, видах соціального сервісу і змісту соціально-психологічної допомоги населенню засобами організованого відпочинку, рекреації і туризму. У зв'язку з цим дисципліни спеціалізації повинні бути включені елементи курсів, які доцільно вивчати в програмах магістратури в напрямку вдосконалення професійної освіти і підготовки науково-педагогічних кадрів в рамках наукової спеціальності "Теорія і методика професійної освіти". У зміст освіти магістерських програм доцільно в якості основи включити насамперед соціально-педагогічні проблеми підготовки кадрових ресурсів; історію та культурологічні особливості туристського простору регіонів Російської Федерації і т.д. (рис. 1)1.

Прогнозируемый перечень программ подготовки магистров в структуре научно-педагогических кадров
Рис. 1. Прогнозований перелік програм підготовки магістрів в структурі науково-педагогічних кадрів

Програми магістерської підготовки повинні містити в різних обсягах комплекс відомостей про суб'єктів управління, забезпечення нормативно-правового регулювання у видах туризму і опис предмета праці фахівців різного профілю роботи.

У відповідності з встановленим порядком зміст професійної освіти реалізується безперервно і по щаблях початкової, середньої, вищої і післявузівської професійної освіти. Побудова змісту освіти, яке забезпечує які навчаються придбання необхідних умінь, навичок та теоретичних знань для виконання певних функцій професійної діяльності, підпорядковується певній логіці. Найбільш рухомими, такими, що потребують постійного оновлення розділами освіти є щаблі вищої і післявузівської професійної освіти. Реально діючий варіант системи підготовки фахівців у сфері туризму на сьогоднішній день виглядає наступним чином.

Поняття "зміст професійної освіти" включає в себе зміст навчальних дисциплін, систему практики, зміст навчально-дослідницької діяльності (курсові та дипломні роботи), зміст поточного і підсумкового контролю знань і все те, що використовується у навчанні студентів. Робота по вдосконаленню змісту освіти з спеціальності будується за особливою методикою і завершується поданням державного освітнього стандарту, що складається з федерального і національно-регіонального (вузівського) компонентів, по всіх циклах освітнього стандарту. Основні вимоги до розробки розділів освітніх програм і співвідношення обсягів федерального і вузівського компонентів регламентується Міносвіти Росії (наказ №286 від 14.09.99 р.), причому в перелік обраних внз дисциплін обов'язково включається іноземна мова (не менше 340 год) і фізична культура (не менше 408 год). У загальному вигляді державний освітній стандарт містить цикли: загальні гуманітарні і соціально-економічні, загальні математичні і природничонаукові дисципліни; загальнопрофесійні дисципліни; дисципліни спеціалізацій і факультативи.

Освітні заклади, які готують туристські кадри, набувають все більшого значення в житті російського суспільства. Сучасна освіта привертає до себе увагу не тільки як область діяльності по підготовці фахівців, але і як середовище, в якому відбуваються професійне самовизначення фахівця, самоствердження особистості. Тому у змісті спеціальних розділів освіти все більшу деталізацію отримує особистісно орієнтоване навчання. Воно забезпечує широту вибору студентом "освітніх траєкторій" і більш повне задоволення попиту на фахівців для сфери туризму.


1 Перелік магістерських програм може бути істотно розширений. Так, в офіційний перелік магістратури РМАТ включені: "Управлінське консультування", "Управління підприємством середнього і малого бізнесу", "Управління персоналом", "Фінансовий менеджмент", "Менеджмент туризму" та ін


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.