Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Чабанюк О.М., Куцик П.О.
Вісник Львівської комерційної академії.
Серія економічна. - 2009. - Вип.30.

Первинний облік в управлінні витратами санаторно-курортних установ

Первинний облік в управлінні витратами санаторно-курортних установ Розглядаються питання суті первинного обліку та його організації. Звертається увага на особливості побудови первинного обліку у санаторно-курортних установах з огляду на особливості їх діяльності.

Ключові слова: первинний облік, бухгалтерський облік, санаторно-курортні організації.

Вступ. Для управління санаторно-курортними установами необхідно мати чітку і оперативну інформацію про витрати для надання послуг. Така інформація формується у зведених реєстрах на основі даних первинного обліку. Первинний облік у санаторіях є джерелом економічної інформації як про діяльність всієї установи, так і про діяльність кожного відділу чи структурного підрозділу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням суті та організації первинного обліку приділяють значну увагу такі вчені, як В.І.Бачинський, Т.А.Бутинець, А.Г.Загородній, В.П.Індукаєв, І.Д.Лазаришина Ю.Я.Литвин, М.І.Палюх, В.Л.Поліщук, В.С.Рудницький, В.В.Сопко [1-4,6,7]. Разом з тим, у більшості досліджень розглядається облік витрат у виробництві. Однак, санаторно-курортні установи мають специфіку діяльності, яка пов'язана з наданням комплексу оздоровних послуг. Ці аспекти залишилися поза увагою вчених.

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні суті первинного обліку на основі вивчення наукових праць, визначенні побудови первинного обліку для управління витратами санаторно-курортних установ.

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі є різні тактування суті первинного обліку. Як стверджує В.П. Індукаєв, “первинний облік являє собою комплекс прийомів по сприйняттю вихідних даних, реєстрації їх носіїв інформації і передачі в пункти використання“ [3, с.40].

А.Г. Загородній вважає, що первинний облік – це початкова стадія облікового процесу, на якій здійснюється спостереження за господарськими явищами, їх вимірювання та реєстрація в первинних документах [2, с.72].

На думку Сопка В.В., для безперервного спостереження за станом господарських фактів (елементів виробництва і правових відносин), з одного боку, та процесів (господарських операцій), з іншого, що відбуваються в господарствах (на підприємствах, в установах, організаціях тощо), необхідно кожний господарський факт оформити відповідним документом [8, с.61]. Погоджуємося з твердженням вченого, що документування господарських фактів на носіях інформації є основним змістом первинного обліку.

Інші дослідники вважають, що документування є способом первинного спостереження і відображення об’єктів бухгалтерського обліку, який забезпечує суцільне і безперервне спостереження за ними [1, с.61-62], а первинний документ є письмовим свідоцтвом про здійснену господарську операцію, який надає юридичну силу відомостям бухгалтерського обліку.

На нашу думку, у санаторно-курортних установах процес документування надання послуг розпочинається з реєстрації хворих та відпочивальників, які прибули до санаторію. Крім того, санаторій повинен бути забезпечений продуктами харчування, медикаментами, основними і допоміжними матеріалами, паливом та господарськими матеріалами.

Санаторно-курортні послуги надаються на основі бланків суворої звітності: санаторно-курортна путівка, путівка, курсівка. Тому правильний облік путівок у санаторно-курортних організаціях має важливе значення, що обумовлює актуальність дослідження. Бланки путівок повинні обліковуватись у системі балансового та позабалансового обліку, зокрема, для цього повинні використовуватись рахунки балансового та позабалансового обліку 209 “Інші матеріали“ та 08 “Бланки суворого обліку“. Проте в санаторіях виготовляють бланки путівок без вказування обов’язкових реквізитів або реквізити заповнюють неповністю. Під час дослідження аналітичного обліку бланків путівок ми виявили, що санаторії не обліковують бланки путівок за їх вартістю, за термінами лікування. Облік бланків путівок необхідно здійснювати на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку“, але в санаторіях не завжди ведуть позасистемний облік, тому важливо звернути на це більшу увагу.

Бланки путівок передаються за рахунком - фактурою організаціям, які здійснюють їх реалізацію чи розповсюдження. Особливістю діяльності санаторно-курортних організаціях є те, що передавання путівок для реалізації, безпосередньо сама реалізація путівок і надання санаторно-курортних послуг за путівкою не співпадають у часі. Це є причиною багатьох помилок, які виникають під час організації облікових процедур передавання путівок на реалізацію, реалізації санаторно - курортних путівок, списання бланків путівок, повернення бланків невикористаних путівок. Санаторно-курортні організації складають графіки заїздів і здійснюють передачу путівок на наступний рік переважно у жовтні -грудні. Неправильним є під час передавання путівок на реалізацію списання вартості бланків на витрати звітного періоду. Рекомендуємо при передаванні бланків путівок здійснювати запис за дебетом рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів“ та кредитом рахунків 209 “Інші матеріали“ та 08 “Бланки суворого обліку“. У місяці надання санаторно-курортних послуг за відповідними путівками та визначення доходів від санаторно-курортних послуг необхідно вартість бланків путівок списувати на витрати звітного періоду таким записом: дебет рахунку 23 “Виробництво“ та кредит рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів“. Важливим аспектом під час передавання бланків путівок є визначення вартості самої путівки безпосередньо на бланку. Це посилить контроль за рухом путівок, за надходженням коштів від їх реалізації [5, с. 275].

Таким чином, для чіткої організації обліку бланків путівок необхідно визначати собівартість їх виготовлення та обліковувати на рахунках балансового і позабалансового обліку. Списання вартості бланків на витрати періоду необхідно здійснювати відповідно до принципу нарахування.

Реєстрація відпочивальників проводиться в адміністративному корпусі. Пропонуємо вказувати у журналі реєстрації хворих та відпочивальників інформацію щодо виконання путівки в днях у місяці її початку та виконання путівки в днях у місяці її закінчення. За умови обліку виконання путівки, спізнень, дострокових від’їздів, продовжень визначається кількість ліжко-днів, які виконані у звітному періоді та кількість ліжко-днів, які переходять на наступний місяць.

У лікувально-діагностичному центрі медичний реєстратор переносить відомості з талону на житло в “Історію хвороби“. Номер “Історії хвороби“ співпадає з реєстраційним номером путівки, який присвоює адміністратор санаторію під час реєстрації відпочивальника. Для осіб, які відпочивають без путівки і платять за послуги санаторію готівкою, заведено окремий “Журнал амбулаторного лікування“. Кожному відпочивальнику видається амбулаторна картка, де записуються всі призначені лікарем процедури та їх кількість. Відпочивальник після призначення процедур оплачує їх в касу

З талоном на харчування до путівки відпочивальник реєструється у дієтсестри. Дієтсестра веде “Журнал реєстрації відпочивальників“. У кінці робочого дня дієтсестра звіряє відомості з адміністратором, чи всі відпочивальники зареєструвалися. Поселяючись у корпус, відпочивальник реєструється у чергового санаторію. Талон на житло до путівки залишається або в ЛДЦ, або у чергового корпусу. Черговий реєструє відпочивальника в “Журналі реєстрації відпочивальників“. Якщо відпочивальник оплачує суму готівкою в касу санаторію, йому талон на житло не видається, а підставою для поселення є касовий чек. Для таких осіб заведений “Журнал готельних послуг“. Означена процедура реєстрації відпочивальників забезпечує контроль за їх розміщенням та своєчасністю оплати, але є досить громіздкою.

Рекомендуємо спростити порядок реєстрації відпочивальників, які прибувають до санаторію без путівок, та автоматизувати систему їх реєстрації. Для контролю необхідно періодично звіряти відомості журналів реєстрації відпочивальників з відомостями путівок і документами на оплату з використанням методу репрезентативної вибірки. Для цього використовують відомості журналів реєстрації, які є в адміністративному корпусі, лікувально-діагностичному центрі, їдальні; спальних корпусах.

Особливої уваги потребує документування медикаментів у лікувально-діагностичному центрі. Документування руху матеріальних цінностей у спальних корпусах має свої особливості.

Щоквартально проводяться звірки бухгалтерії з усіма службами санаторію для складання актів, в яких вказуються залишки запасів на складах та розбіжності, якщо вони, між відомостями бухгалтерського обліку та фактичними.

Висновки. Проведене дослідження свідчить, що у вчених є різні погляди на суть та організацію первинного обліку. Зроблений аналіз первинного документування обліку у санаторно-курортних установах та запропонована система первинного обліку посилить збереження належних санаторію матеріальних цінностей та надасть своєчасну інформацію про витрати санаторію з метою їх управління.

Список використаних джерел

1. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" та 7.050107 "Економіка підприємств"] / Бутинець Т. А., Чижевська Л. В., Береза С.Л. ; [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ЖІТІ, 2000.-672 с.
2. Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. – [2-ге видання, виправлене і доповнене]. – Львів: Видавництво "Центр Європи", 1997. – 576 с.
3. Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства / Индукаев В.П. – М.: Финансы и статистика. – 143 с.: ил.
4. Кисилевич Т. И. Бухгалтерский учет в санаторно-курортных организациях / Т. И. Кисилевич, О. И. Шарипова - М.: Финансы и статистика, 2005. – 416 с.
5. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві: підручник / [Литвин Ю. Я., Олійник В. М., Палюх М. С., Семчишин М. В.] ; за ред. заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН вищої школи України Ю.Я. Литвина. - Тернопіль: Тернопіль, 1998. – 376 с.
6. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі: навчальний посібник / [Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л.]. - К.: ВД Професіонал, 2004,-480с.
7. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Сопко В.В. - К.: КНЕУ, 1998. – 448 с.

Chabaniyk О.M., Kucyk P.O. Primary Accounting the Management of Cost Resort Serviced

Here we consider the problems of resorts cost accounting with the species of their activity. Also we offer reflected on accounts production cost resort services of accounting.

Key words: primary accounting, accounting, resort services.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.