Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Цехла С.Ю., Міщенко О.В.
Культура народів Причорномор'я. - 2009. - №171. - С.179-183.

Формування системи індикаторів розвитку туристського обслуговування

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію, яка сприяє появі нових видів туризму. Розвиток туризму істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів економіки.

Оцінка діяльності завжди має активну спрямованість, оскільки вона покликана орієнтувати підприємців у виборі найбільш раціональних напрямків господарювання. Способами вирішення методичних проблем оцінки ефективності є вибір системи показників, організація планування та прогнозування, стимулювання економічно корисної діяльності. Цілеспрямована оцінка ефективності функціонування дозволить виявити не тільки рівень досягнутих результатів, але і резерви, перспективи вдосконалення і розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ткаченко Т.І. пропонує використовувати в економічній діяльності індикатори «для діагностики стану і характеру розвитку системних об'єктів в таких напрямках і інтерпретаціях, як:

1) показник кількісної та (або) якісної оцінки стану певних об'єктів, явищ і процесів у статиці і динаміці;
2) критерій розподілу об'єктів, явищ і процесів на певні кластери (угруповання);
3) величина відхилень визначених показників (груп показників) від критеріальних, встановлених суб'єктами господарювання (план, прогноз), міжнародної, національної та відомчої, законодавчої або нормативною документацією» [1, с. 123].

Вчені Мочерний С. і В. Скотний визначили в економічній енциклопедії індикатор як «цифровий показник зміни економічної величини, яка використовується для обґрунтування економічної політики, спрямованості розвитку економічних процесів та оцінки їх результатів» [2, с. 22].

Формування системи індикаторів розвитку надасть значну допомогу в подальшій орієнтації підприємницьких структур у сфері туризму.

Мета статті - дослідження показників ефективності підприємницької діяльності і розробка системи індикаторів рівня розвитку для підприємств туристичної сфери.

Виклад основного матеріалу. Сутність ефективності підприємницької діяльності полягає у формуванні комплексу умов для забезпечення розширеного відтворення, що дозволяє не тільки задовольняти запити суспільства, але і гармонійно розвиватися на основі стійких організаційно-економічних, правових, соціально-екологічних взаємозв'язків. Застосовувана нині загальна система оціночних показників складається з набору приватних і узагальнюючих, які, у свою чергу, багато в чому визначаються специфікою та галузевої належності діяльності. Всі показники загальної системи оцінки досить повно відображають ефективність використання різних видів ресурсів і затрат, однак кожен з них інформує лише про одній якій-небудь стороні виробничого процесу, а не господарської діяльності в цілому. Узагальнюючі показники оцінки ефективності охоплюють обсяг реалізації, терміни виконання послуг, прибуток, рентабельність і інші. Застосування приватних показників продиктована потребою оцінки істотних сторін діяльності (ефективність використання ресурсів, їхня віддача, економія). Приватні показники завжди вимагають порівняння даних із середньогалузевими, а це не завжди зручно при зіставленні вигідності видів обслуговування в турбізнесі або прийнятно при виборі нового напрямку діяльності при переорієнтації.

Із-за відсутності необхідної порівнянності показників ця система дає іноді суперечливі аналітичні дані і не дозволяє зробити узагальнюючу оцінку ефективності, а також встановити значущість кожного з показників для її оцінки. До того ж наведені показники, використовувані при оцінці ефективності в більшості своїй відносяться до виробничого процесу і не враховують особливостей процесу розподілу, а також інших важливих сторін діяльності підприємств (соціальні фактори, охорона навколишнього середовища, підвищення якості та ін.)

На основі принципів системного підходу показники ефективності туристичної діяльності повинні відображати рівні одержання результатів. У цьому випадку забезпечується цілісність системи показників, що враховує взаємозв'язки досліджуваного об'єкта й оточення. І тому можна запропонувати систему показників-індикаторів для оцінки розвитку підприємницької діяльності в туризмі, до того ж сформовану за відповідними рівнями (рис. 1).

Система индикаторов развития туризма
Рис. 1. Система індикаторів розвитку туризму

Усі наведені на рис. 1 показники є, насамперед, целеоценочными показниками бізнесу (підприємництва), так як кожен з них характеризує масштабність діяльності та зацікавленість в кінцевих результатах, до того ж дозволяє визначити рівень господарських досягнень (поступу), резерви та напрямки вдосконалення.

З метою вивчення результатів діяльності туристичних підприємств і визначення рівня розвитку туріндустрії, її змін, які відбулися протягом 2000-2007 рр., проведено комплексний аналіз економічних аспектів у сфері туризму в АР Крим, яка в останні роки займає одне з провідних місць в туристичному бізнесі України.

Завданнями аналізу виступили:

- оцінка рівня і динаміки обсягів надання послуг у регіоні;
- виявлення залежностей та розвитку сфери послуг від стану і розвитку економіки і соціально-демографічних умов регіону;
- оцінка ефективності діяльності та визначення перспектив розвитку.

Основна увага в процесі проведення аналізу зосереджена на дослідженні індикаторів розвитку за запропонованими рівнів: загальнодержавний, галузевий і підприємницький (рис.1).

Проводився аналіз на основі статистичних даних органів державної статистики, опублікованих у щорічних статистичних збірниках Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим «Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в АР Крим», та даних статистичних бюлетенів Міністерства курортів і туризму АР Крим «Крим. Курорти. Туризм» [3-5].

Індикаторами загальнодержавного рівня виступають показники активності діяльності, які можна досліджувати і за абсолютними даними у динаміці, факторним і структурним аналізом, характеризують вагомість і значимість результатів діяльності суб'єктів туризму у вирішенні питань національного господарства, тобто характеризують ефективність на макрорівні.

Обсяг реалізації турпослуг обчислюється у грошовому вираженні з урахуванням діффіренцірованних продажних цін і показує масштабність діяльності, а також і характеризує певною мірою конкурентоспроможність послуг. Порівняння даних за обсягом реалізації можна проводити за різними регіонами, а вивчення динаміки потребує приведення у порівнянний вид шляхом перерахунку в діючих на певний момент цінах. Остання модифікація дозволяє уникнути в оцінці впливу інфляційних процесів, підвищити ступінь точності.

Обсяг експорту і податкових платежів теж безпосередньо характеризують активність роботи, так як залежить від обсягу діяльності (при загальній системі оподаткування) або від виду діяльності (при спрощеній системі), а також свідчить про рівень участі у вирішенні загальнодержавних проблем (шляхом формування доходної частини бюджетів різних рівнів) і в міжнародному туристичному ринку (шляхом обслуговування туристів інших країн).

У табл.1 представлені показники розвитку туризму в АР Крим за індикаторами загальнодержавного рівня за період 2000-2007 рр., що свідчить про істотне зростання значень обраних показників і про прискорених темпів розвитку галузі.

Таблиця 1.

Динаміка показники розвитку туризму в АР Крим за індикаторами загальнодержавного рівня
Індикатори 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Зміни 2007-2000
обсяг реалізації послуг, млн.грн. 178,6 265,6 353,5 466,1 351,7 470,5 438,0 381,5 202,9
обсяг експорту, млн.дол.США 1,5 2,3 5,3 8,2 19,2 22,6 25,2 38,6 37,1
обсяг податкових надходжень, млн..грн. 16,9 29,5 31,6 38,3 14,3 24,1 19,4 24,2 7,3

Джерело: складено автором за стат.данным.

Незважаючи на те, що найбільшу частку послуг кримського рекреаційного комплексу представляють курортні послуги, більш динамічно розвиваються готельне обслуговування та туризм (табл. 2).

Таблиця 2.

Темпи зростання експорту за видами рекреаційних послуг АР Крим % до попереднього року
Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 середньорічний
послуги санаторно-курортних установ 212,9 115,3 111,4 84,3 253,7 129,7 98,2 76,6 135,3
туристичні послуги 174,6 148,7 234,9 154,4 234,0 118,0 111,2 111,5 160,9
послуги готельного господарства 112,6 118,8 240,8 133,0 125,0 167,2 133,4 115,7 143,3

Джерело: розраховано автором за даними [4, с. 38-40]

Кількість суб'єктів діяльності і кількість обслугованих туристів характеризують рівень становлення галузевої діяльності., який можна охарактеризувати як сформовану (табл.3). Використання показника чисельності працівників (зайнятих) серед індикаторів галузевого рівня розвитку сприяє оцінці участі суб'єкта підприємництва у вирішенні питань зайнятості населення регіону країни і забезпечення їм коштів добробуту. А вивчення структури працівників дає можливість визначити ступінь професіоналізму та кваліфікації, а, отже, і якість послуг.

Таблиця 3.

Показники розвитку туризму в АР Крим за індикаторами галузевого рівня
Індикатори 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Зміни 2007-2000
кількість суб'єктів діяльності, од. 485 486 611 705 296 319 327 346 -135
кількість туристів, тис.осіб 362,5 380,2 482,2 570,2 334,9 355,2 335,3 392,6 30,1
чисельність зайнятих у галузі, чол. 652 799 832 922 795 969 1507 2054 1402

Джерело: складено автором за стат.данным.

В табл. 3 відображено значення показників розвитку галузевого рівня, динаміка яких не має загальної позитивної тенденції. Так, кількість лицензиантов у 2007р. менш зареєстрованих у 2000р., а кількість обслугованих туристів за цей часовий проміжок збільшилася на 8,3%, чисельність персоналу збільшилася більш ніж в 3 рази.

Можна відзначити, що завдяки здійсненій роботі, спрямованого на забезпечення захисту і безпеки туристів, а також перевіркам стан екскурсійних та туристичних об'єктів поліпшується: оперативно вирішуються багато проблем, пов'язані з екологією та санітарним станом, проводиться маркування туристичних маршрутів, впорядковують об'єкти показу і поліпшується їх безпеку. В автономії розвитку туризму сприяє робота Міністерства курортів і туризму АР Крим, яку для розвитку ділових контактів і просування кримського турпродукту на внутрішньому та зовнішньому ринках приймає участь у міжнародних туристичних виставках і ярмарках.

Для повного відображення ситуації на ринку турпослуг індикатори галузевого рівня доцільно доповнити показником ступеня задоволення потреби ринку, який розраховується шляхом зіставлення реалізованих туристичних послуг і обсягу попиту на ці види послуг. Для цього необхідні дані маркетингових досліджень, що проводяться підприємцями для аналітичних і проектних розрахунків. Такий показник характеризує частку (сегмент ринку) суб'єкта господарювання серед ринкових учасників, ступінь закріплення на ринку і перспективи зростання діяльності.

Індикаторами розвитку на рівні підприємця служить група показників прибутковості (рис. 1). Вона дозволяє оцінити ефективність діяльності на мікрорівні, відобразити результативність бізнесу, який завжди має на меті отримання прибутку при найменшому рівні використання ресурсів. Для того, щоб не страждала якість послуг принцип мінімізації витрат слід розуміти як оптимальне співвідношення доходу (результату) і витрат. При диверсифікації діяльності необхідно підтримувати той набір послуг, який забезпечував би приріст прибутку. Показники рентабельності і дозволять в даних питаннях отримати обґрунтований і конкретний варіант рішення, так як, по-перше, є безрозмірними і тому можуть порівнюватися в динаміки без додаткової обробки і, по-друге, прийнятні для порівняння прибутковості різних умов діяльності (територіальної приналежності).

На рис. 2 представлена динаміка изменеия показників прибутковості, яка має позитивну тенденцію зростання, але значення цих показників не можна вважати достатніми для перспективного розвитку. Припадає на 2007р. максимальний рівень значень оплати праці 1247 грн. в місяць і рентабельності діяльності 9,5%, можна розглядати як стимулюючим розвиток.

Динамика показателей среднемесячной зароботной платы и уровня рентабельности турфирм в АР Крым
Рис. 2. Динаміка показників середньомісячної заробітної плати та рівня рентабельності турфірм в АР Крим

В табл. 4 представлено динаміку рівня якості за окремими оздоровчим закладам р. Ялта, 2007 р., що відображає нестабільність туристичного обслуговування і постійну роботу над вдосконаленням сервісу.

Таблиця 4.

Динаміка рівня якості послуг туристично-оздоровчих установ р. Ялта, %
Установи Роки
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Санаторії
Санаторій «Гурзуфський» 82,58 74,39 74,39 74,39 62,63 62,63 62,63
Санаторій «Зорі України» 85,83 85,83 84,62 62,11 82,63 68,81 70,47
Санаторій «Меллас» 90,26 91,65 95,52 94,03 86,55 архів 87,53
Санаторій «Дніпро» 88,75 92,43 89,54 80,45 78,4 82,05 83,44
Санаторій «Місхор» 68,41 66,99 74,74 71,63 71,4 60,65 71,40
Санаторій «Марат» 62,97 57,05 46,78 41,48 от 71,76 71,76 71,76
Санаторій «Гірський» 78,54 76,38 73,95 61,42 64,68 78,38 64,68
Санаторій «Білорусь» 83,51 89,42 85,81 75,74 74,83 84,35 89,80
Санаторій «Україна» 84,22 84,83 85,75 69,29 н/д 68,34 69,27
Санаторій «Орлине гніздо» 72,79 75,95 64,53 43,88 н/д 62,37 53,35
Санаторій «Росія» 91,56 89,76 96,0 86,61 н/д 92,03 95,98
Пансіонати
Пансіонат «Пори року» 92,33 100,0 100,0 94,1 92,89 рекон. 99,53
Пансіонат «Мрія» н/д н/д 58,17 58,17 51,11 54,94 54,94
Будинок творчості «Актор» в Місхорі 81,74 87,21 68,82 92,38 91,98 73,90 73,90
МДЦ «Артек» 83,73 83,33 74,51 58,18 76,14 76,14 76,14
ММЦ « Супутник-Гурзуф»   71,8 81,51 67,00 74,65 74,50 74,65
Пансіонат «Златоуст» 75,01 70,82 79,91 76,64 н/д 76,39 73,10
Пансіонат «Донбас» 71,37 73,55 75,41 73,94 н/д 73,25 50,96

Джерело: [6, с.224]

Показники цієї групи служать інструментом оцінки достатності коштів підприємства та дозволяють встановити його рейтинговий рівень. Комплексна оцінка ефективності повинна закінчуватися виділенням «вузьких» місць діяльності та розробкою конкретних пропозицій щодо їх ліквідації, щодо підвищення ефективності.

Запропонована система оціночних показників ефективності підприємницької діяльності має ряд переваг перед чинною, оскільки вона:

- по-перше, є до певної міри універсальною, придатною для різних галузей і видів діяльності,
- по-друге, має націленість на ідею підприємництва - забезпечення прибутковості, прибутковості,
- по-третє, характеризує масштабність і результативність діяльності по важливих її аспектів,
- по-четверте, здатна оцінити мікро - і макроефект функціонування підприємництва.

В цілому запропонований набір показників може бути розширений, але виступає підприємцю орієнтиром не тільки в питаннях оцінки результативності, але й при виборі напрямків вдосконалення діяльності, а також при визначенні перспектив розвитку.

Висновки. За результатами проведеного аналізу рівня розвитку туристської діяльності в Криму на основі сформованої системіы індикаторів можна зробити такі висновки:

- значимість галузі для розвитку регіонального господарства підвищується (у регіоні спостерігається тенденція збільшення кількості зареєстрованих підприємств-лицензиантов турдіяльності);
- перспективи галузевого обслуговування (кількість відпочиваючих, обсяг реалізації туристських послуг збільшується щорічно, що також проявляється і в обслуговуванні іноземних туристів);
- наявність значного попиту на туристичні послуги як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, служить причиною необхідності розвитку обслуговування відпочиваючих з урахуванням світових стандартів, що дозволить підвищити уровняь ефективності підприємництва.

Джерела та література

1. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: [монографія] / Т.І. Ткаченко - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 537 с.
2. Економічна енциклопедія: У 3-х т. / [Відп. ред. С.В. Мочерний]. - Т.2. - К: Видав. Центр «Академія», 2000. - 848 с.
3. Санаторно-курортне лікування, організованний відпочинок та туризм в АР Крим у 2005/2006 році: Стат. збірник /Головне управління статистики в АР Крим / відп. за випуск О.Г Колебаєва. - Сімферополь: Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим, 2006. - 112 с.
4. Санаторно-курортне лікування, організованний відпочинок та туризм в АР Крим у 2006/2007 році: Стат. збірник /Головне управління статистики в АР Крим / За ред. О.І. Пітюренко. - Сімферополь: Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим, 2007. - 140 с.
5. Крим. Курорти. Туризм. Статистичний бюлетень 2007. - Сімферополь, Міністерство курортів і туризму АР Крим, 2008. - 28 с.
6. Цьохла С.Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення): [монографія] / С.Ю. Цьохла. - Сімферополь, Таврія, 2008. - 352 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.